Jegyzőkönyvek

2015 év

2015. december határozatok

Városgazda 2016 évi pénzügyi – feladat ellátási tervéről határozatok

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának eredményéről határozatok

Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. gépbeszerzéséről határozatok

Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről határozatok

Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. saját tőkéjének megemeléséről határozatok

A Zöldfa Bölcsőde Szakmai beszámolója a 2014-2015 évről határozatok

Dió Óvoda 2014-2015 nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról határozatok

Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálati és módosítási eljárásában készült új Településszerkezeti tervének jóváhagyására határozatok

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról határozatok

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről határozatok

Napirendi pontok határozatok

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatásról határozatok

Diósd Város házszámrendezéséről határozatok

A volt TIGÁZ épületének elektronikus vagyonvédelmi rendszer kiépítéséről határozatok

Diósd város hulladékszállítás 2016 évi finanszírozásáról határozatok

Diósd város területén az adózás ellenőrzése határozatok

Polgármesteri beszámoló az november hónapban kifizetett segélyekről határozatok

Diósd, Vadvirág utcai járdaépítésről határozatok

2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról határozatok

A Diósd 2987/3 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő kivett út ingyenes tulajdonba vételéről határozatok

A vállalkozó háziorvosok adókedvezménye határozatok

Diósd gazdasági (fejlesztési) programja határozatok

Fekvőrendőr kialakításáról a Homokos és a Kavicsos utcában határozatok

Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálatának a 40a számú vasútvonal korszerűsítése miatt szükségessé váló kiegészítésével kapcsolatos, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-a szerint érkezett állásfoglalások megismerését követő, ismételt előzetes jóváhagyására határozatok

Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálatával kapcsolatban, a Diósd, Tündér utca és Teréz utca közötti., több telket érintő út szabályozás törlésére vonatkozó korábban hozott településfejlesztési szándék megerősítésére határozatok

A Polgármesteri Hivatal és a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetésében a kiemelt előirányzati sorok közötti átcsoportosításáról határozatok

Napirendi pontok határozatok

Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának szerkesztésére, kiadására vonatkozó feladatok ellátására négy éves időtartamra tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő kiválasztása határozatok

Diósd 1380/20 és 1380/90 hrsz-ú ingatlanok értékesítése tárgyában határozatok

Napirendi pontok határozatok

A biztosítási szerződések felmondása tárgyában határozatok

Diósd 3844 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről határozatok

Diósd alatt lévő termálvíz hasznosításával kapcsolatban határozatok

Pest Megye Önálló NUTS 2 régióvá válásáról határozatok

Diósd város kormány által jóváhagyott hitelkeret hitelfelvételével ajánlatról határozatok

Diósd Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára és módosítására indított teljes eljárásban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdések szerint érkezett vélemények megismerését követő jóváhagyására, illetve a módosítással kapcsolatos környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés meghozatalára határozatok

2015. november határozatok

2016. évre tervezett Diósdi rendezvényekről határozatok

Kék Géza Művelődési Ház és könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról határozatok

Az idősek gyógytornájának támogatásáról határozatok

A lakás és helységbérleti díjak felülvizsgálatáról határozatok

Regionális Vállalkozói Klub támogatásával kapcsolatos együttműködési megállapodások tárgyában határozatok

Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének megszüntetéséről határozatok

Diósd 1378 hrsz-ú ingatlanon lévő pince-bérlés tárgyában határozatok

A Diósdi Viziközmű Társulat működési költségeinek finanszírozásáról határozatok

A csatornázásról és a „B” program felülvizsgálatáról határozatok

Dió Óvoda alapító okiratának módosításáról határozatok

Diósd 2467/A/3 hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában határozatok

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról határozatok

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről határozatok

a napirendi pontokról határozatok

Gyalogátkelőhelyek tervezéséről és gyalogos közlekedés-biztonsági intézkedésekről határozatok

Az érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés módosítására határozatok

Kulturális és Közművelődési Bizottság tagjának változásáról határozatok

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagjának változásáról határozatok

Diósd, Vadvirág utcai járdaépítésről határozatok

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjának változásáról határozatok

Alpolgármester illetményének meghatározásáról határozatok

Új alpolgármester megválasztásáról határozatok

Alpolgármester visszahívásáról határozatok

Szavazatszámláló bizottság felállításáról határozatok

Titkos szavazásról határozatok

A 2016. évi testvérvárosi és partnertelepülési programokról határozatok

Diósd területén található önkormányzati ingatlanok bekötésének víziközmű-fejlesztési hozzájárulás alóli mentességéről határozatok

A közvilágítási szerződésekkel kapcsolatos döntésekről határozatok

A közvilágítás bővítéséről határozatok

Diósd Város intézményeinek fűtéskorszerűsítéséről határozatok

Diósdi Városgazda Kft. 2016 évi pénzügyi – feladat ellátási tervéről határozatok

Diósd, Léda utca 5.szám alatti ingatlan kapubejárata helyreállítási munkálatainak költségeiről határozatok

Léda utca 7. sz. alatti ingatlan kapubejáratának helyreállítási költségeiről határozatok

Napirendi pontok határozatok

356/2015. (X. 28.) diósdi öh. visszavonásáról határozatok

A 357/2015. (X.28.) diósdi öh. visszavonásáról határozatok

az önkormányzat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről határozatok

az EDNATECH Kft. Diósd, Katinka utca 718. hrsz-ú ingatlanon található fák kivágásra benyújtott ismétel – 2 fa kivágására benyújtott kérelemről határozatok

az önkormányzat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről határozatok

az önkormányzat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről határozatok

Napirendi pontok határozatok

az önkormányzati utakkal javításával és felújításával kapcsolatban határozatok

a leszerelt közvilágítási lámpafejek értékesítéséről határozatok

napirendi pontokról határozatok

Kocsis utcai óvoda előtti személygépkocsi parkoló átterveztetéséről határozatok

Bűnmegelőzési projekt megvalósítására vonatkozó pályázatról határozatok

Diósd útjainak téli hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről határozatok

2015. október határozatok

Mozgássérült parkoló létesítéséről a Bartók Béla utca 4. sz. elé határozatok

Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának kiadására vonatkozó feladatok ellátása tárgyában közbeszerzés határozatok

a 462. és 463. hrsz. szám alatti kőbánya (sziklafal) beomlásainak helyreállítása a Vis maior támogatás kertében kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről határozatok

Zsilinszky Péter kompenzációs kérelmével kapcsolatos döntésről határozatok

A Kormány által Diósd Város részére engedélyezett hitelfelvételéhez a banki hitel folyósításának feltételeiről határozatok

Diósd város közigazgatási területén végzett szennyvíz-elvezetési és –kezelési beruházás „B program” szerinti hitelkeret készenléti idejének meghosszabbítása határozatok

Diósd város közigazgatási területén végzett szennyvíz-elvezetési és –kezelési beruházás „B program” szerinti hitelkeret bővítéséről határozatok

Diósdi Városgazda Kft. közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződésének módosításáról határozatok

Diósd Sashegyi u. 3. szorgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos döntésről határozatok

Fekvőrendőr kialakításáról la Kavicsos és a Homokos utcában határozatok

Vadvirág utca járdaépítésével kapcsolatos döntésről határozatok

Műjégpálya bérléséről és üzemeltetéséről határozatok

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról határozatok

T.T. lakásbérleti szerződés meghosszabbítására irányuló kérelméről határozatok

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának kiírásáról határozatok

Kék Géza Művelődési Ház és Könytár Vezetői pályázat visszavonásáról határozatok

Pest Megye Önkormányzata által alapított díjak adományozásának javaslatáról határozatok

Érd Médeiacentrum ajánlatával kapcsolatban határozatok

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntésekről határozatok

Tó utcára táblák kihelyezéséről határozatok

Születésfa-program elindításáról határozatok

Napirendi pontok határozatok

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről határozatok

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatának végrehajtásához szükséges döntések kapcsolatos döntésről határozatok

Diósd Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatása határozatok

Napirendi pontok határozatok

303/2015. (IX.2.) diósdi öh. a Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzéssel kapcsolatos határozat visszavonásáról határozatok

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának kiírásáról határozatok

határozatok

Ipar utca forgalmi csomópont kialakításának II. ütem kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről határozatok

a Diósd 3687/4 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről határozatok

A gombapince bérbeadásával kapcsolatos kérdésekről határozatok

Diósdi Városgazda Kft. közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződésének módosításáról határozatok

Fogyatékos diósdi lakosok nappali ellátásához való hozzájárulás iránti kérelemről határozatok

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról határozatok

Beszámoló a két ülés köztti fontosabb eseményekről határozatok

Napirendi pontok határozatok

A Diósd 3578/3 hrsz-ú kialakításra kerülő ingatlan tulajdonba vételéről határozatok

A Diósd 1870/4 hrsz alatti ingatlanból 8 m2 nagyságú területrész bérbevételére irányuló kérelemről határozatok

A 2562/2 hrsz-ú és a 2614 hrsz-ú ingatlanok geodéziai felméréséről határozatok

Az EDNATECH Kft. Diósd, Katinka utca 718 hrsz-ú ingatlanon található fák kivágását elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésről határozatok

Az Ipar u. kivitelezési pályázat közbeszerzése határozatok

Az önkormányzati capadékvíz elvezetésével kapcsolatosan határozatok

Polgármesteri beszámoló a júliusi segélyekről határozatok

Az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan határozatok

Az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan határozatok

Diósdi Sport Díj 2015. évi odaítéléséről határozatok

Napirendi pontok határozatok

Viharkár vis maior pályázatának hiánypótlásáról határozatok

A 298/2015. (VIII.27.) Diósdi Öh. visszavonásáról határozatok

Diósd Városért Díjr való jelölés levétele határozatok

Diósdv árosért Díj 2015. évi odaítéléséről határozatok

Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről határozatok

Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről határozatok

Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről határozatok

Disód Városért Díj 2015. évi odaítéléséről határozatok

Napirendi pontok határozatok

Napirendi pontok határozatok

Diósd Város Önkormányzata 2016-2017. évi villamos energia beszerzéséről határozatok

Ipar utca 1387/39 Hrsz ingatlan telekmódosításáról határozatok

Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről határozatok

2015. augusztus határozatok

A DTC Egyesület szerződésének módosításáról határozatok

A másodállásos járőrszolgálat támogatásáról határozatok

A településrendezési eszközök módosításának végleges programjának az államigazgatási egyeztetési dokumentációban összegzett elfogadásáról határozatok

A településrendezési eszközök mdosításának progamját alkotó igények elfogadásáról határozatok

A helyi adókról szóló rendelet módosításának koncepciójáról határozatok

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről határozatok

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről határozatok

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről határozatok

Napirendi pontok határozatok

A volt TIGÁZ irodaház egy részének bérbeadásáról határozatok

A Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről határozatok

Tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban határozatok

Az egy évvel ezelőtt felfestett burkolati jelek felújító festéséről határozatok

Diósd Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról határozatok

Diósd Városérd Díj 2015. évi odaítéléséről határozatok

Virágos Diósdért Díj 2015. évi odaítéléséről határozatok

Diósdi Sport Díj 2015. évi odaítéléséről határozatok

Polgármesteri beszámoló a júliusi segélyekről határozatok

A Diósdi általános iskolában indítandó zeeművészeti ág eszköz szükségletéről határozatok

A rágcsálóírtási munkálatok ellátásáról határozatok

Bursa hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról határozatok

Dezső Lajos Sakkegylet kérelméről határozatok

Napirendi pontok határozatok

Diósd 1187/4 hrsz-ú ingatlanon található felépítménnyel kapcsolatos elővásárlási jognyilatkozatról határozatok

A sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről határozatok

Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről határozatok

Diósd 816/2 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről határozatok

A viharkár vis maior pályázatának beadásáról határozatok

Tele iskolatáska program határozatok

Sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről határozatok

Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről határozatok

Diósd 1192/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról határozatok

Pesovár Alapfokú Művészeti Iskola II. féléves támogatásáról határozatok

A HÉSZ tervezői plusz költségek megtérítéséről határozatok

2015. július határozatok

Elszámozás miatt kimaradt határozatok

Diósd 3004/3 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről határozatok

Pipecon Kft. kérelmével kapcsolatos keretösszeg módosításáról határozatok

Diófasor árok telekalakításáról határozatok

A településrendezési eszközök módosításának programját alkotó igények elfogadására határozatok

Zöldfa Bölcsőde Szakmai Programjának módosításáról határozatok

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról határozatok

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről határozatok

A Diósd 1360/2 és 1357/2 hrsz alatti ingatlanokkal kapcsolatos kérelemről határozatok

A rágcsálóirtási munkálatok ellátásáról határozatok

Napirendi pontok határozatok

2015. évi Díszpolgári cím adományozásáról határozatok

Kiegészítő biztosítás megkötéséről határozatok

a Diósd 1192 / 15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról határozatok

Ipar u. kivitelezése Kőbánya Vis maior pályázat közbeszerzése határozatok

Viharkár Vis Maior pályázat beadásáról határozatok

Polgármesteri beszámoló a júniusi segélyekről határozatok

A 1380/63 hrsz-ú telken lévő ingatlan vásárlásáról határozatok

A sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati kiírásról határozatok

a szúnyogirtási munkálatok ellátásáról határozatok

2015. június határozatok

2015. május határozatok

2015. április határozatok

2015. március határozatok

2015. február határozatok