Anyakönyvi ügyintézés

Anyakönyvi ügyintézés

Anyakönyvi ügyintézés

 

Születés, házasság, haláleset anyakönyvezése, anyakönyvi kivonatok kiállítása, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok, névváltoztatás, házassági névmódosítás, külföldön történt anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésének bejelentése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő 13:00-17:00
Szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek: 08:00-11:00

Ügyfélfogási időpontra történő előzetes bejelentkezés a +36 23 545-552 telefonszámon.

Anyakönyvi kivonat:

A 2014. július 1-jét követően bekövetkezett anyakönyvi eseményeket elektronikus anyakönyvbe kell rögzíteni. Az elektronikus anyakönyv országos szinten a személyt tartja nyilván és ehhez rendeli hozzá az egyes anyakönyvi eseményeket, illetve azok adataiban történt változást.

Az anyakönyvi eseményeket az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek az illetékességi területén az anyakönyvi esemény bekövetkezett.

Anyakönyvi kivonat iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, hivatásos konzuli tisztviselőnél elő lehet terjeszteni. Anyakönyvi kivonatot az érintettek, illetve azok kérhetnek, akik igazolni tudják, hogy a kivonat kiállításához jogos érdekük fűződik. 

 

A kérelem személyesen vagy írásban terjeszthető elő, a következő adatok megadásával: 

 • a kért anyakönyvi kivonat típusa (születési, házassági, halotti kivonat; bejegyzett élettársi kapcsolat); 
 • az érintett polgár viselt és születési neve; 
 • érintett polgár anyja neve; 
 • a születés vagy házasságkötés vagy haláleset helye, időpontja; 
 • a kérelem kiállításának indoka. 

 

Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti.

Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Az elkészült anyakönyvi kivonat az Ügyfélszolgálati Irodán vehető át a hét minden napján munkaidőben vagy kérésre postai úton kézbesítjük.

 

 Születések anyakönyvezése:

  • Az intézetben történt születést az intézet jelenti be.
 • A születés intézeten kívül, Diósd közigazgatási határán belül történik:
 • az intézeten kívüli születést a szülők, továbbá a szülésnél közreműködő orvos jelenti be,
 • az intézeten kívüli születést, ha annál orvos vagy szülésznő nem működött közre, a bejelentésre kötelezettnek – legkésőbb az azt követő első munkanapon -kell bejelentenie.

A bejelentőnek hoznia kell:

– a szülők, illetve a szülésnél közreműködött felelős személy által kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről” nyomtatványt,
– „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatvány-t, amelyet a gyermekorvos állít ki
– a Terhesgondozási kiskönyvet,
– ha a szülésnél felelős személy nem működött közre, szülész-nőgyógyász szakorvos által a szülés tényéről kiállított igazolást intézeten kívüli szülésről,
– amennyiben a szülésnél orvos vagy szülésznő nem működött közre, úgy az anya büntetőjogi nyilatkozatát a születés helyére és idejére vonatkozóan, valamint az anya vizsgálatát követően utólagosan kiállított szakorvosi igazolást.

A gyermek születésének anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat is hozzák magukkal:

– az anya és apa érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája (külföldi állampolgár esetében érvényes útlevelének bemutatása);
– a szülők házassági anyakönyvi kivonata;

– külföldi állampolgárságú szülők külföldön kötött házassága esetében hiteles fordításban kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni (OFFI), valamint egy igazolást országuk követségétől, hogy a házasság fennáll a gyermek születésekor;
– amennyiben házasságon kívül született a gyermek, és a szülők teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tettek, ennek egy példánya is szükséges az anyakönyvezéshez.

 

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

 

Halálesetek anyakönyvezése:

 Az anyakönyvezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

– az orvos által kiállított, orvosi pecséttel ellátott halottvizsgálati bizonyítvány;

– az elhalt személyazonosításra alkalmas okmányai: személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély, lakcímkártya;

– születési anyakönyvi kivonata;

–  családi állapotát igazoló okirata, ( ha az elhalt házas családi állapotú, a házassági anyakönyvi kivonata, ha elvált, a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, ha özvegy, az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat) ;
– a halálesetet bejelentő személyi igazolványa, lakcímkártyája;
– szükséges az elhalt hozzátartozójának nyilatkozata az elhalt temetésének, az urna elhelyezésének helyéről.

 

 Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

 

 

 Házasságkötés bejelentése:

A házasulandók a házasságkötési szándékukat a házasságkötést megelőzően 1-12 hónappal jelenthetik be. A házasságkötést megelőző eljárás során a házasságkötési szándékot személyesen mindkét félnek együttesen kell bejelentenie a tervezett házasságkötés települési helye szerinti anyakönyvvezetőnél.

 

Amennyiben a házasságkötés helyszínéül a településen belüli, de a házasságkötő termen kívüli helyszínt választanak a felek, az erre vonatkozó kérelmet az anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.

A házasságkötő teremben történő házasságkötésért fizetendő díj: 20.000.-Ft, külső helyszín esetén 40.000.-Ft.

 

A házasságkötési szándék bejelentésénél az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • személyazonosító igazolvány, vagy más személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonat,
 • amennyiben a házasulandók családi állapota elvált, jogerős bírósági végzés, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat,
 • amennyiben a házasulandók családi állapota özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

 

Születési névváltozás kezdeményezése:

A születési név megváltoztatása országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél kérelmezhető. Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri – kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás.

 

Eljárás díja: első alkalommal 10.000,-Ft illetékbélyeg formájában.

 

Házassági név módosítása:
 

A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után - az érintett kérelmére módosítható. A házassági név módosítása országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél kérelmezhető.

 

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

 

Házassági név megváltoztatása:
 

A volt házastársa nevét viselő személy házassági neve a kérelmére megváltoztatható, ha a házasság megszűnt, és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa a nevét a kért formában használta.

 

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

 

Állampolgársági ügyek:
 

A magyar állampolgárság az érintett kérelmére honosítással, visszahonosítással, illetve a jogszabályban előírt esetekben a köztársasági elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozattal szerezhető meg.

A honosított, illetőleg a visszahonosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az esküt vagy a fogadalmat a honosított a lakóhelye szerint illetékes polgármester előtt teszi le, egyszerűsített honosítási eljárás esetén országosan bármely polgármester előtt letehető. A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg. 

 

Hazai anyakönyvezés:
 

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének (születés, házasságkötés, halál, bejegyzett élettársi kapcsolat) anyakönyvezését országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél lehet kezdeményezni.

 

Családi név korrekciója:

 

A korrekciós eljárás kizárólag a születési családi név anyakönyvi eljárásban történő módosítására vonatkozik, és a megkülönböztető betűjel és a kötőjel anyakönyvezésével kapcsolatos szabályokat foglalja magába. A születési családi név egy- vagy kéttagú lehet. Az a személy, akinek kéttagú családi nevét 1953. január 1-jét megelőzően kötőjel nélkül anyakönyvezték, kérheti, hogy a születési családi nevét a továbbiakban kötőjellel összekapcsolva viselje. Az a személy, akinek a két- vagy többtagú családi nevét kötőjellel összekapcsolva anyakönyvezték, kérheti a születési családi név tagjait összekötő kötőjel törlését.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.