+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-18

Intézmények

Diósdi Dió Óvoda A épület

Óvodánk három telephelyen működik:
A épület: 2049 Diósd, Ifjúság u.4.

 

       Telefon/Fax: 06 23/381-632

 

       Mobil: 06 30/532-8389

 

 


Tagóvoda vezető: Hajdu Rózsa

 

Cím: 2049 Diósd, Gárdonyi Géza utca 9.

Telefon: 06 23/400-690

weboldal: www.dioovoda.hu

E-mail cím: dioovoda@gmail.com

Intézményvezető: Sánta Gáborné

 

 

 


Diósdi Dió Óvoda B épület

Óvodánk három telephelyen működik.
B épület:
2049 Diósd, Gárdonyi G.u. 9.

       Telefon: 06 23/400-690

 

       Mobil:    06 30/640-7450

 Intézményvezető helyettes: Molnárné Nagy Marianna

 

Cím: 2049 Diósd, Gárdonyi Géza utca 9.

Telefon: 06 23/400-690

weboldal: www.dioovoda.hu

E-mail cím: dioovoda@gmail.com

Intézményvezető: Sánta Gáborné

 

 

 


Diósdi Dió Óvoda C épület

Óvodánk három telephelyen működik
C épület: 2049 Diósd, Kocsis u. 1.

 

         Telefon:  06 23/ 545-103

 

         Mobil:     06 30/ 4033909

 

 

Tagóvoda vezető: Balla Tünde Júlia

Intézményvezető helyettes: Miksainé Varga Krisztina

 

Cím: 2049 Diósd, Gárdonyi Géza utca 9.

Telefon: 06 23/400-690

weboldal: www.dioovoda.hu

E-mail cím: dioovoda@gmail.com

Intézményvezető: Sánta Gáborné

 

 


Zöldfa Bölcsőde

Cím: 2049 Diósd, Kocsis u. 1.
Telefon: +36 23 545 082
Weboldal: https://zoldfabolcsode.wixsite.com/zoldfabolcsode
E-mail cím: zoldfabolcsode@diosd.hu

 

Intézményvezető:  dr. Kósi Brigitta
Telefon: +36 30 869-0621

 

Iroda: Oláh Erika
Telefon: +36 30 609-7903


Diósdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 2049 Diósd, Gárdonyi Géza utca 2

Intézményvezető: Bakondi Józsefné

E-mail cím: bakondi.jozsefne@diosd.hucsaladsegito@diosd.huhsg@diosd.hu

Telefonszám:     +36-30-524-35-97

                              +36-20-232-31-98

Krízis esetén hívható telefonszám: (munkaidő után és hétvégén)

                              +3620 231 8561

 

 

Diósdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 2049 Diósd, Gárdonyi Géza utca 2

Kollégák:

Bakondi Józsefné Intézményvezető / Családsegítő

Tamáska Andrea Csilla Családsegítő

Toldi-Sikur Zsófia Vezető asszisztens

Barkóczi Rita Házigondozó

Tóth Lorándné HázigondozóTelefonszám:

06-30-524-35-97

06-20-232-31-98

E-mail:Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítani kell:

 •  a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

 •  a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

 •  a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,

 • a tartós álláskeresők, a fiatal álláskeresők, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

 • a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 • A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 •  a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

 •  a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,

 •  a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,

 •  a szabadidős programok szervezése,

 • a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

 •  a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,

 •  a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

 • az első két pontban, valamint a jelzőrendszeri tagokkal, meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,

 •  tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

 • A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.

 • A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 •  a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,

A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,  kezdeményezni

 •  egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni,

 •  szociális alapszolgáltatások igénybevételét,

 •  egészségügyi ellátások igénybevételét,

 •  pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy

 

Házi Segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

 • A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.

 

Szociális segítés keretében biztosítani kell

 •  a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

 •  a háztartási tevékenységben való közreműködést,

 •  a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

 •  szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell

 • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

 •  a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

 • Ha a gondozási szükséglet – az annak vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott értékelő adatlap (a továbbiakban: értékelő adatlap) szerint – III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.

 • Amennyiben a házi segítségnyújtás során

 • a) szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,

 • b) szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

 • Házi segítségnyújtás esetén a törvény szerinti megállapodást szociális segítésre vagy személyi gondozásra kell megkötni.

 • A települési önkormányzat a Szociális törvény 86. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladata keretében az e § szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.

 • Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

 • az ellátott után központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás nem vehető igénybe,

 • Ha a törvényben meghatározott szerinti ellátott állapota indokolja, az intézményvezető döntése alapján elvégezhető a gondozási szükségletének vizsgálata. A gondozási szükséglet megállapítása esetén – amennyiben az ellátotti létszám a finanszírozási rendszerbe befogadásra kerül – az ellátott után a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás vehető igénybe, és térítési díját az V. Fejezet III. címe szerint kell megállapítani.

 

Szociális étkezés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

koruk,

egészségi állapotuk,

- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

- szenvedélybetegségük, vagy

- hajléktalanságuk miatt.

A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.


 


 


Összes esemény