+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-18

Pályázati kiírás önkormányzati bérlakás szociális alapú bérbeadására

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 31.

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet szociális alapú önkormányzati lakás bérbeadására 3 éves időtartamra.

Ha a határozott időre szóló bérleti szerződés lejáratának időpontjában a bérlő szociális jövedelmi, vagyoni viszonyai változatlanul megfelelnek az előírt feltételeknek, akkor kérelmére vele három évre újabb bérleti szerződést köthet. Az erre irányuló kérelmet a határozott idő letelte előtt 90 nappal kell a Diósd Város Önkormányzatának Polgármesteréhez kell benyújtani. Az Önkormányzat a jogosultság fennállását évente felülvizsgálja és a feltételek megszűnése esetén a lakbértámogatás nyújtását megszünteti. A felülvizsgálat érdekében a bérlő köteles minden év január 31-ig a 20. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállásáról írásban nyilatkozni.

A lakás helye: 2049 Diósd, Szent Gellért u. 6/C.

A lakás tulajdonságai: összkomfort fokozatú, előtér, szoba, konyha, fürdőszoba helyiségekből álló, 30 m2 alapterületű, közepes állapotú

A fizetendő lakbér mértéke: 189,- Ft/m2/hó + rezsi

A pályázat beadásának módja személyesen vagy postai úton

Személyesen: a pályázati felhívás melléklete szerinti formanyomtatványon, az ott meghatározott valamennyi melléklettel együtt a Diósdi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Diósd, Szent István tér 1.) Diósd Város Önkormányzatának címezve zárt borítékban, „Bérlakás pályázat 2024. I.” felirattal ellátva lehet benyújtani.

Postai úton: a pályázati felhívás melléklete szerinti formanyomtatványon, az ott meghatározott valamennyi melléklettel együtt Diósd Város Önkormányzatának címezve, 2049 Diósd, Szent István tér 1. szám) zárt borítékban, „Bérlakás pályázat 2024. I.” felirattal ellátva lehet benyújtani. A postai feladás akkor érvényes, ha a feladás legkésőbbi dátuma: 2024. január 31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 31.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • azokat az adatokat, dokumentumokat, büntetőfelelősség tudatában megtett nyilatkozatokat, amelyek azt igazolják, hogy a pályázó a kiírt pályázati feltételeknek megfelel
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy a bérlakásra kiírt pályázati feltételeket elfogadja.

Érvényesen az a cselekvőképes nagykorú, természetes személy pályázhat, aki az alábbi szociális feltételeknek megfelel:

Szociális helyzet alapján pályázók esetén az önkormányzati lakások bérbeadása során érvényesítendő szociális, jövedelmi, vagyoni feltételek a következők:

„Ör. 19.§ (1) Szociális helyzet alapján önkormányzati lakást az alábbi feltétek együttes teljesülése esetén lehet bérbe adni:

 1. a pályázó és a vele együtt költöző személyek egyike sem rendelkezik lakás tulajdon-, bérleti, használati-, vagy haszonélvezeti joggal;
 2. a pályázat kiírásakor vagy a jogosultság felülvizsgálatának időpontjában a pályázó és a vele együtt költöző személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér (továbbiakban: minimálbér) kötelező legkisebb bruttó összegének 60%-át nem haladja meg;
 3. a pályázónak és a vele együtt költöző személynek nincs a pályázat kiírásakor vagy a jogosultság felülvizsgálatának időpontjában érvényes minimálbér kötelező legkisebb összegének ötszörösét meghaladó összegű ingó vagyona;
 4. a pályázó - a pályázat benyújtását megelőző hat hónap átlagában számolt - olyan jövedelemmel rendelkezik, hogy az együtt költöző személyeket figyelembe véve az egy főre eső rendszeres jövedelme eléri a bérbeadandó lakás lakásbérleti díját;
 5. a pályázat benyújtásakor a pályázó legalább három éve lakó- vagy tartózkodási helyet létesített Diósd város közigazgatási területén és életvitelszerűen is Diósdon lakik.”

Érvénytelen a pályázat:

 • nem vagy hiányosan tartalmazza a pályázati kiírásban megjelölt adatokat, igazolásokat, nyilatkozatokat;
 • a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek;
 • a pályázatot nem zárt borítékban adták be;
 • a pályázat a benyújtási határidőn túl érkezett.

A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2024. február 15.

Hiánypótlásra nincsen lehetőség.

A pályázati határidő lejártát követően a beérkezett pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság értékeli és javaslatot tesz a bérlő(k) személyére. A lakás bérbeadásáról a Diósd Város Önkormányzatának képviselő-testülete dönt a vonatkozó hatályos jogszabályokban (Ltv., az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 27/2023. (XII.07.) önkormányzati rendelet) meghatározott eljárásrend és bírálati szempontok szerint.

A pályázat eredményének közlése: képviselő-testületi ülést követő 3 napon belül írásban.

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány személyesen átvehető Diósd Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve letölthető a www.diosd.hu honlapról.

Az önkormányzati lakás megtekintésével kapcsolatban dr. Méregh Katalin aljegyző nyújt tájékoztatást a 20/328-4022 telefonszámon.

 


 


Összes esemény