Tevékenység

 

[1] Diósd Város Önkormányzat 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelete a Képviselő –testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

 

[Egységes szerkezetben a módosító 12/2010. (X. 19.), 8/2011. (IV. 01.), 18/2011. (IX. 01.), 11/2012. (VI. 08.), 1/2013. (II. 01.) , 5/2013. (II. 19.), 19/2013. (VIII.30.), a 7/2014. (III. 28.), 14/2014. (X.23.), 16/2014. (XI.7.), 19/2014. (XII.3.), 21/2014 (XII.19) a 32/2016. (XII. 19.) 7/2017. (IV. 06.), 15/2018. (V. 25.)  28/2018. (IX. 28.) , a 27/2019. (X.31.) és a 12 /2020. (VII.09.) önkormányzati rendeletekkel]

 

[2] Diósd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, szervezeti Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az és működési rendjének szabályairól a következő rendeletet alkotja:

 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe, pecsétjei, jogállása

1. §

 

(1) [3]Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Diósd Város Önkormányzat

(2) Az önkormányzat székhelye és levélcíme: 2049 Diósd, Szent István tér 1.

(3) Az önkormányzat hivatalos internetes honlapja: www.diosd.hu

(4) Az önkormányzat elektronikus levélcíme: onkormanyzat@diosd.hu

(5)[4] Az önkormányzat működési területe: Diósd Város közigazgatási területe.

(6)[5] Az önkormányzat pecsétje: kör alakú, középen a Város címerével, körben “Diósd Város  Önkormányzat” körfelirat található.

 

Az önkormányzat jelképei, kitűntetései

2. §

 

 1. [6]Az önkormányzat Diósd Város történelmi hagyományai iránti tisztelete jeléül, a következő jelképeket határozza meg:

a) Diósd címere

b) Diósd zászlaja

c) Diósd pecsétje  

 1. Az önkormányzat a jelképek és kitüntetések leírásáról, illetve odaítélésük és használatuk rendjéről külön önkormányzati rendeletben rendelkezik.

 

Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, ünnepei

3. §

 

 1. Az önkormányzat külföldi testvérvárosi kapcsolatait a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
 2. Az önkormányzat ünnepeinek, rendezvényeinek felsorolását a rendelet 5. sz. függeléke tartalmazza.

 

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

4. §

 

 1. (1) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.
 1. Közfeladatok önkéntes vállalását megelőzően, illetve annak megszüntetése esetén a polgármester egyeztető eljárást folytat.
 2. Az egyeztetésbe be kell vonni az illetékes bizottságot, a jegyzőt és szükség szerint külső szakértőt vagy szakértőket.
 3. Az önként vállalt feladatokról a Képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor dönt.

 

 

II. FEJEZET

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS MŰKÖDÉSE

A Képviselő-testület

A Képviselő-testület és alakuló ülése

 

5. §

 1. [7]A Képviselő-testület létszáma 11fő.
 2. [8]A Képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül tartja meg.
 3. [9] Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti.
 4. A polgármester a megválasztását követően esküt tesz a Képviselő-testület előtt.
 5. A Képviselő-testület tagjai a polgármester előtt teszik le az esküt.
 6. [10]Az eskü szövege a következő:

 „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri/önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Diósd Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

 1. Az alakuló ülésről távollévő képviselő a soron következő testületi ülésen tesz esküt.
 2. A Képviselő-testület az alakuló ülésén szavazat-számláló bizottságot választ, a választás(ok) lebonyolítására.
 3. [11]A képviselő-testület alakuló ülésén kerül sor az alpolgármester és a bizottságok tagjainak megválasztására.
 4. [12]A korelnök javaslatára a Képviselő-testület megállapítja a polgármester illetményét, valamint költségtérítésüket.
 5. [13]A polgármester előterjesztése alapján megállapítja az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését.

 

A Képviselő-testület és a hatáskör átruházás

6. §

 

 1. A Képviselő-testület feladat- és hatásköreit ülésein gyakorolja.
 2. [14]A Képviselő-testület hatásköreit az Mötv. 41. § (4) bekezdésében rögzített szerveire ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható

 

A Képviselő-testület gazdasági programja

7. §

 

 1. A Képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül megválasztásának időtartamára, a polgármester előterjesztése alapján gazdasági programot fogad el.
 2. A gazdasági program tartalmazza:
 1. a kötelezően ellátandó feladatok teljesítésének módját, fejlesztésének elképzeléseit;
 2. a település lakosságának ellátása érdekében a közszolgáltatások szervezésének módját, fejlesztésének elképzeléseit;
 3. a fentiek érdekében új intézmények, gazdálkodó szervezetek, társulások létrehozásával kapcsolatos konstrukciókat, átszervezések megoldásának elképzeléseit;
 4. az önkormányzat gazdasági alapját, vagyonának gyarapítását, hasznosításának módját, bevételeinek növelését célzó intézkedéseket;
 5. a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, továbbá a más önkormányzatokkal, szervezetekkel és régiókkal való együttműködés fő irányait, kapcsolatainak fejlesztését.
 1. A gazdasági program megtárgyalása és elfogadása a 25. § (1) bekezdésében meghatározott eljárás alkalmazásával történik.

 

A Képviselő-testület munkaterve

8. §

 

 1. A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján, minden év január hó 31-éig éves munkatervet (a továbbiakban: munkaterv) fogad el. A munkaterv-tervezetet, a testületi ülés előtt valamennyi bizottság megvitatja és véleményezi.
 2. A Képviselő-testület munkáját a munkaterv alapján végzi.
 3. A polgármester a munkaterv összeállításához javaslatot kér a
 1. képviselőktől;
 2. bizottságoktól;
 3. jegyzőtől;
 4. [15] nemzetiségi önkormányzat elnökétől;
 5. az önkormányzat közigazgatási területén belül működő civil szervezetektől.
 1. A munkatervnek tartalmaznia kell:
 1. a Képviselő-testület rendes üléseinek tervezett naptári időpontját és a napirendeket;
 2. a napirendi pontok előterjesztőit;
 3. az előkészítésért felelős bizottságok és személyek megjelölést;
 4. közmeghallgatás vagy lakossági fórum időpontját.
 1. A munkatervet a 29. § (6) bekezdésének megfelelően közzé kell tenni.

 

A Képviselő-testület ülései

9. §

 

 1. A Képviselő-testület üléseit az önkormányzat székhelyén, vagy a Képviselő-testület által előre meghatározott és kihirdetett más helyszínen tartja.
 2. A Képviselő-testület a munkatervben meghatározottak szerint - de évente legalább hat alkalommal - tart rendes ülést.
 3. A Képviselő-testület indokolt esetben munkatervtől eltérő időpontban is összehívható.
 4. A Képviselő-testület szükség esetén a polgármester javaslata alapján, elrendelheti ülésszak (megszakítással, több napig tartó ülés) tartását is.

Kötelező rendkívüli ülést összehívni, ha azt a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. (Mötv. 44. §), továbbá, ha azt [16]a nemzetiségeket érintő ügyben a nemzetiségi önkormányzat testülete indítványozza.

 1. Az (5) bekezdésben meghatározott rendkívüli ülést a polgármester az arra vonatkozó előterjesztés átvételét követő 15 napon belül köteles összehívni. Mötv 44. §

(7) A Képviselő-testület – a nyári szabadságolások miatt – augusztus 1-től – 31-ig nem ülésezik.

 

Az ülés nyilvánossága

10. §

 

(1) [17]Az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet. A polgármester, illetőleg a képviselő indítványára Képviselő-testület vita nélkül, esetenként három percben engedélyezheti a felszólalást tanácskozási joggal nem rendelkező jelenlévő részére.

(2) [18]A Képviselő-testület üléseiről a televízió, a rádió, a sajtó rögzített módon, illetőleg közvetlenül élő adásban tudósíthat.  A nyilvánosság a testületi ülésről kizárólag jogszabály kötelező előírása alapján zárható ki.

(3) A képviselő-testület

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor;

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

(4) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.

 

Az ülés összehívása

11. §

 

 1. A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettejük akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze.
 2. A meghívót elektronikus formátumban, ha erre nincs mód, nyomtatott formában kell elkészíteni.
 3. A polgármester a munkaterv, illetőleg a beérkezett előterjesztések alapján állítja össze az ülés napirendjének javaslatát.
 4. Az előterjesztésre jogosultnak a napirendből visszautasított előterjesztéséről, a polgármester a napirend előterjesztésekor beszámol a képviselő-testületnek. A testület határozattal dönt a visszautasított napirendről.

(5)[19] Az ülésre meg kell hívni:

 1. a Képviselő-testület tagjait,
 2. a jegyzőt,
 3. a nemzetiségi önkormányzatok elnökét,
 4. a hivatal irodavezetőit,
 5. a belső ellenőrt,
 6. a könyvvizsgálót, véleményezési jogkörbe tartozó ügyek tárgyalásakor;
 7. akit a polgármester, az előterjesztő, illetőleg a jegyző érintettként vagy érdekeltként megjelölt.

 (6) A meghívóhoz – mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a zárt ülés jelölését, a javasolt napirendi pontokat, az előterjesztők megjelölését, a meghívottak megnevezését napirendenként - mellékelni kell a napirendi pontok előterjesztéseit, igény szerint elektronikus formátumban. A (5) bekezdés f)-g) pontokban megnevezett meghívottak számára kizárólag annak a napirendi pontnak az előterjesztését kell megküldeni, amelyben a meghívott érintett.

(7)[20] A meghívót és az előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők és tanácskozási joggal meghívottak a rendes ülést megelőző legalább hat naptári nappal, a rendkívüli ülés esetén az azt megelőző napon megkapják.

(8) Ha a Képviselő-testület azonnali döntése szükséges, rendkívüli ülés összehívása történhet rövid úton (telefonon, telefaxon, e-mailben, illetőleg személyesen), ebben az esetben az előterjesztés a helyszínen is kiosztható, illetve szóban is előterjeszthető.

(9) Az ülés időpontját és fő napirendi pontjait a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) hirdetőtábláján történő kifüggesztés, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján való közzététel útján, az ülést megelőző négy nappal meg kell hirdetni,

(10) A meghívottak közül az ülés valamennyi napirendi pontja tekintetében tanácskozási jog illeti meg a jegyzőt, valamint a (5) bekezdés d)-f) pontjaiban meghatározott személyeket azon napirendi pontok tekintetében, amelyek őket érintik.

 1. (11) [21]A nemzetiségi önkormányzat elnöke jogosult tanácskozási joggal részt venni a képviselő-testület, illetőleg bármely bizottság kisebbséget érintő napirendjének tárgyalásán, ideértve a zárt üléseket is.

 

Az ülés előkészítése

12. §

 

Az ülés előkészítését a polgármester a jegyző közreműködésével látja el. Az előterjesztés határidőben történő megfelelő előkészítését, az egyeztetések elvégzését a jegyző ellenőrzi és biztosítja az előterjesztés törvényességét.

 

Az előterjesztés

13. §

 

 1. Előterjesztésnek minősül a rendelet-tervezet, határozati javaslat, beszámoló.
 2. [22]Előterjesztést tehet a polgármester, az alpolgármester, a bizottság, a képviselő, a jegyző, - a rendelet-tervezet kivételével - a nemzetiségi önkormányzat elnöke, továbbá a Képviselő-testület által felkért szerv, szervezet vezetője.
 3. A testületi ülésre az előterjesztés elektronikus formátumban, vagy nyomtatott formában, a 11. § (8) bekezdésben meghatározott esetben, - a rendelet-tervezet kivételével - szóban nyújtható be. A határozati javaslatot abban az esetben is írásban kell benyújtani, amennyiben az előterjesztés szóbeli. Halasztást nem tűrő esetben a polgármester engedélyezi az írásban benyújtott előterjesztés testületi ülésen történő kiosztását. A testületi ülésen kiosztott előterjesztés áttanulmányozásához – szükség szerint szünet elrendelésével – megfelelő időt kell biztosítani.
 4. Az előterjesztésnek minden olyan információt tartalmaznia kell, - amennyiben lehetséges, alternatív javaslatokkal - amely a döntéshez szükséges.
 5. Az előterjesztés tartalmáért az előterjesztő felel.
 6. A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a jegyző előzetes törvényességi ellenőrzését követően, a feladat szerint hatáskörrel rendelkező bizottság tárgyalja meg.
 7. Előterjesztéshez kapcsolódó módosító javaslatot írásban kell a polgármesternek benyújtani.
 8. A munkatervben meghatározott napirendi pontokra vonatkozó előterjesztést, legkésőbb az ülés időpontja előtt hét nappal kell a polgármesterhez írásban eljuttatni.
 9. Az előterjesztések részletes szabályait a rendelet 4. számú függeléke tartalmazza.

 

Sürgősségi javaslat

14. §

 

 1. [23]A polgármester, az alpolgármester, a bizottság, a képviselő, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, illetőleg a jegyző javasolhatja a Képviselő-testületnek a napirendi javaslatba felvett ügyekkel össze nem függő előterjesztés sürgős megtárgyalását (sürgősségi javaslat).
 2. A sürgősségi javaslatot előterjesztés formájában a polgármesternél kell írásban benyújtani, legkésőbb a testületi ülést megelőző munkanapon tizenhat óráig.
 3. A sürgősségi javaslatnak tartalmaznia kell a tárgyat, a határozati javaslatot, a sürgősség indokolását, továbbá az előterjesztő nevét és aláírását.
 4. Amennyiben a polgármester a javaslatnak nem ad helyt, akkor a Képviselő-testület vita nélkül dönt a sürgősség tárgyában.

 

Az ülés vezetése

15. §

 

 1. Az ülés elnöke a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettejük akadályoztatása esetén a korelnök (az ülés elnöke a továbbiakban: polgármester).
 2. Az ülést a polgármester nyitja meg, vezeti, valamint zárja be.
 3. Az ülés időtartama legfeljebb hat óra.
 4. Az ülésen idő hiányában nem tárgyalt napirendi pontok az ülésszak, vagy a következő ülés napirendjére kerülnek.

 

Az ülés határozatképessége

16. §

 

 1. A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele jelen van.
 2. Amennyiben az ülés meghirdetett időpontját követő legalább tizenöt percen belül a határozatképességhez szükséges létszámú képviselő nem jelenik meg, akkor az ülést a polgármester elnapolja és bejelenti az új ülés időpontját. Az elnapolt ülés napirendi pontjai a következő ülés napirendjére kerülnek.
 3. Amennyiben az ülés a napirend tárgyalása közben válik határozatképtelenné, úgy a határozatképtelenség megállapításától számított legalább tizenöt perc elteltével a polgármester az ülést berekeszti. A berekesztett ülés napirendjei a következő ülés napirendjére kerülnek.
 4. Amennyiben a meghirdetett időpontban a Képviselő-testület határozatképességéhez szükséges számú képviselő megjelent, a polgármester megállapítja a testület határozatképességét és megnyitja az ülést.

 

A napirend meghatározása

17. §

 

 1. A polgármester ismerteti a javasolt napirendi pontokat és a sürgősségi javaslatokat.
 2. A napirend elfogadásáról a Képviselő-testület egyszerű többséggel dönt.

(3) Napirend előtt a Képviselő-testület tagja három percben felszólalhat.

18. §

 

 1. A rendes ülés állandó napirendjei:
 • beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,
 • beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, intézkedésekről,
 • a két ülés közötti eseményekről, polgármesteri intézkedésekről (szerződések, egyéb megállapodások, tárgyalások) szóló polgármesteri beszámoló,
 • az alpolgármester tájékoztatója a két ülés között végzett tevékenységéről,
 • a jegyző tájékoztatója a zárt ülés határozatairól.

(2)         A napirend elfogadása előtt az előterjesztőnek joga van a napirendről levetetni az előterjesztést, illetve a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke bizottsági tárgyalásra visszakérheti azt.

 

A napirendek tárgyalása

19. §

 

(1) A napirendek tárgyalásának sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) a 18. § (1) bekezdésben foglalt napirendi pontok,

b) önkormányzati rendeletek,

c) munkaterv szerinti napirendek,

d) munkatervben nem szereplő napirendek,

e) képviselői indítványok (interpelláció, kérdés),

f) egyebek.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt sorrendtől a Képviselő-testület eltérhet.

(3) A Képviselő-testület az elfogadott napirendeket egyenként tárgyalja. A polgármester javasolhatja egyes napirendi pontok összevont tárgyalását, melyről a Képviselő-testület vita nélkül dönt.

 1. (4) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.

(5) Ha a vita során megállapítást nyert, hogy a napirenddel kapcsolatban jelentős kérdés tisztázása válik szükségessé, a megalapozott döntés érdekében az előterjesztést a polgármester, vagy a Képviselő-testület visszautalhatja az illetékes bizottsághoz, illetve azt a napirend tárgyalása során a bizottság elnöke is visszakérheti.

(6) Az előterjesztő az írásos előterjesztéshez, tömör szóbeli kiegészítést tehet.

(7) A vita megkezdése előtt, a hatáskörrel rendelkező bizottság elnöke legfeljebb három percben ismertetheti a bizottság álláspontját. Ezt követően a polgármester megnyitja a vitát, szólásra a polgármesternél lehet jelentkezni.

(8) Módosító indítványt írásban, az ülésen is elő lehet terjeszteni.

(9) A képviselő, illetőleg az arra feljogosított a vita során legfeljebb két alkalommal, az első alkalommal legfeljebb öt percben, a második alkalommal legfeljebb három percben szólhat hozzá az előterjesztéshez. Módosító javaslat indokolására a képviselő két percben egy alkalommal jogosult. Az időkorláttól és felszólalás számának korlátozásától a képviselő-testület ügyrendi javaslatra eltérhet.

(10) Személyes megszólítás esetén a megszólított legfeljebb 2 percben válaszolhat.

(11) A napirendi pont tárgyalása során egy alkalommal, a polgármester bármelyik képviselő kérésére tárgyalási szünetet rendelhet el, melyről a Képviselő-testület egyszerű többséggel dönt. A szünet időtartama legfeljebb félóra lehet.

 

Interpelláció, kérdés

20. §

 1. A képviselő napirenden nem szereplő önkormányzati ügyben ülésenként egy alkalommal interpellációt intézhet a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez, valamint a jegyzőhöz. Az interpellációt a polgármesterhez írásban kell benyújtani, legkésőbb a testületi ülés előtt két munkanappal.
 2. Az interpellációnak tartalmaznia kell

-        az előterjesztő nevét,

-        azt a személyt, akihez az interpelláció irányul,

-        az indítvány elnevezését és szövegét,

-        az előterjesztő sajátkezű aláírását.

 1.  A polgármester biztosítja az interpelláció nyilvántartásba vételét és az interpelláció címzettjéhez történő eljuttatását.
 2.  Amennyiben a képviselő az ülés napját megelőző 8 nappal a polgármesternél az interpellációt beterjeszti, úgy azt a meghívóval együtt ki kell küldeni, és arra az ülésen választ kell adni. Indokolt esetben a válaszadás elhalasztását a testület engedélyezi.

(5) A (4) bekezdésben foglalt határidőn belül benyújtott interpelláció esetén – amennyiben a válaszadás elhalasztását a testület engedélyezte - a választ 15 napon belül írásban kell megadni, kivéve, ha arra az interpelláció címzettje a testületi ülésen szóban kíván válaszolni. Az írásbeli választ minden képviselő részére meg kell küldeni.

(6) A Képviselő-testület az interpellációra adott szóbeli válasz elfogadásáról - az interpelláló képviselő állásfoglalásának meghallgatását követően - vita nélkül dönt. Írásbeli válasz esetén a döntésre - a szóbeli válaszra vonatkozó szabályok alkalmazásával - a következő testületi ülésen kerül sor.

(7) Amennyiben a Képviselő-testület a választ nem fogadja el, az interpellációval érintett ügy megtárgyalására a polgármester az illetékes szakbizottságot kijelöli.

(8) A képviselő az interpellációkat követően, napirenden nem szereplő ügyben kérdést intézhet a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez, illetőleg a jegyzőhöz. A kérdésre, valamint a szóbeli válaszra két-két perc áll rendelkezésre. A kérdésre harmincnapon belül írásban is lehet válaszolni. (Mötv 32. § (2) b).)

 

Ügyrendi javaslat

21. §

 1. A képviselő a napirend megállapítása, valamint a napirendek tárgyalása során ügyrendi javaslatot tehet. Ügyrendi javaslatot valamennyi képviselő, napirendenként egy alkalommal – az Ötv., valamint jelen rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével – az ülés vezetésével, a felszólalások korlátozásával, a vita lezárásával, tárgyalási szünet elrendelésével, és a szavazás módjával összefüggésben tehet, a határozathozatalig.
 2. A javaslat ügyrendi jellegéről a polgármester dönt. Az ügyrendi javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül határoz.
 3. Lezárt napirendi ponthoz határozathozatal közben, illetőleg azt követően ügyrendi javaslat nem tehető.
 4. A vita lezárására irányuló ügyrendi javaslat elfogadása esetén, a testület további vita nélkül dönt az előterjesztésről.
 5.  

A napirend tárgyalásának elnapolása

22. §

 1. A polgármester vagy bármelyik képviselő javasolhatja az ülés vagy tárgyalt napirendi pont tárgyának elnapolását, melyről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.
 2. Az elnapolt napirendi pontot legkésőbb a következő munkaterv szerinti rendes testületi ülésen kell első napirendként felvenni.

(3) Korábban tárgyalt napirendi pont esetleges újratárgyalásának előterjesztéséről a polgármester dönt.

A tanácskozás rendjének biztosítása

23. §

 1. A tanácskozás rendjének biztosítása a polgármester kizárólagos feladata.
 2. A polgármester
 1. figyelmezteti a felszólalót, amennyiben az a megengedett időkeretet átlépi, illetve eltér a tárgytól;
 2. rendreutasítja azt a felszólalót, aki a Képviselő-testület tekintélyét, valamely képviselő személyét vagy más személyt sértő kifejezést használ, illetőleg a szabályzatnak a tanácskozás rendjére vagy a szavazásra vonatkozó szabályait megszegi;
 3. megvonja a szót, amennyiben az a)-b) pontban nevezett intézkedései nem vezetnek eredményre;
 4. ismételt rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezi a rendbontót, kivéve ha az képviselő vagy tanácskozási joggal meghívott személy;
 5. az ülést maximum harminc perces időtartamra megszakítja, ha olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi;
 6. az ülést elnapolja, ha az e) pont alatt megnevezett intézkedése nem vezetett eredményre.
 1. A polgármesternek a (2) bekezdésben meghatározott intézkedéseivel kapcsolatban vita nem nyitható.

 

A vita lezárása

24. §

(1) Ha a napirendi ponthoz további hozzászólás nincs, illetve az erre irányuló ügyrendi javaslat elfogadása esetén, a polgármester a vitát lezárja.

(2) A vita lezárása után az előterjesztőnek lehetősége van a vitában elhangzottak összefoglalására és a felmerült kérdések megválaszolására. Ezt követően a polgármester elrendeli a szavazást.

 

A szavazás rendje

25. §

(1)A Képviselő-testület az előterjesztésről nyílt, név szerinti, illetőleg titkos szavazással dönt. Szavazni csak személyesen lehet.

(2) A Képviselő-testület határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza (a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazatával).

(3)[24] Minősített szavazattöbbség (a megválasztott települési képviselők több mint a felének a szavazata) szükséges – a törvényben rögzített eseteken túl - a következő ügyekben: 

 1. fegyelmi büntetés kiszabásához,
 2. sürgősségi indítvány napirendre vételéhez,
 3. hitelfelvételhez 5 millió forint fölött,
 4. költségvetési rendeletben nem szereplő 5 millió forint feletti beruházás, felújítás elhatározásához,
 5. önkormányzati tulajdonú ingatlanok feletti rendelkezéshez 5 millió forint értékhatár fölött,
 6. kitüntetés, elismerés, díszpolgári cím adományozásához, kivéve, ha jogszabály a kitüntetés odaítélésére a polgármestert felhatalmazza,
 7. a polgármesteri hivatal SZMSZ-ének és ügyrendjének elfogadásához, és
 8. ideiglenes bizottság létrehozásához.”

(4) A polgármester először a benyújtott módosító javaslatokat teszi fel szavazásra logikai sorrendben, végül az elfogadott módosításokkal kiegészített eredeti javaslatot olvassa fel egységes szerkezetben.

(5) A szavazás számszerű eredményének megállapítása után a polgármester ismerteti a döntést.

 

Megismételt szavazás

26. §

 1. Amennyiben – az ülésen – az adott napirend tekintetében a szavazás eredménye vitássá válik, a jegyző indítványozhatja a polgármester felé a határozati javaslat feletti ismételt szavazást. Az ismételt szavazásra – okának felmerülését követően – haladéktalanul kerül sor.
 2. A szavazás eredménye abban az esetben válhat vitássá, amennyiben:
 1. nem volt egyértelmű, illetőleg világos a határozati javaslat tartalma;
 2. az elfogadott határozat elemei ellentmondóak, illetőleg hiányosak;
 3. a szavazatok száma, legitimitása vitatott.

 

Név szerinti szavazás

27. §

 1. A képviselő – szavazás megkezdése előtt előterjesztett – ügyrendi javaslatára a Képviselő-testület vita nélkül határoz a név szerinti szavazás elrendeléséről.
 2. A név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben szólítja a képviselőket, akik nevük elhangzásakor – „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal – szavaznak.
 3. A jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét – a névsorral együtt – átadja a polgármesternek. Az eredményt tartalmazó jegyzéket a polgármester és a jegyző aláírásával hitelesíti.
 4. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottságok száma, összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával összefüggő (ügyrendi) kérdésekben.
 5. Név szerinti szavazást kell tartani a Képviselő-testület megbízatásának lejártát megelőző feloszlásáról szóló testületi döntés esetén.

 

Titkos szavazás

28. §

 1. A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor;
 2.  A titkos szavazás elrendeléséről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.
 3. A titkos szavazást szavazatszámláló bizottság választásával, annak közreműködésével kell lebonyolítani.
 4. Borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével történik a titkos szavazás. A szavazás lebonyolításáról és eredményének megállapításáról a szavazatszámláló bizottság gondoskodik:
 1. ismerteti a titkos szavazás módját és elkészíti a szavazólapokat;
 2. összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát;
 3. a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:

- a szavazás helyét és napját;

- a szavazatszámláló bizottság jelenlévő tagjainak nevét és tisztségét;

- a szavazás során felmerült tényeket;

- a szavazás során tett megállapításait és a hozott határozatokat, valamint

- a szavazás eredményét;

d) a szavazásról készített jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai aláírják;

e) a szavazás eredményéről a szavazatszámláló bizottság elnöke jelentést tesz a Képviselő-testületnek.

 

 

 

III. FEJEZET

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSEI

A rendeletalkotás

 29. §

(1) Egyfordulós rendeletalkotás esetén, módosító indítványt csak írásban lehet benyújtani, legkésőbb az ülést megelőző második munkanapon 16 óráig; a módosító javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

(2) A Képviselő-testület új rendelet alkotásakor, vagy rendelet átfogó módosításakor kétfordulós rendeletalkotásról dönthet. Módosító indítványt az első fordulót követő munkanapon 12 óráig lehet a Hivatalba eljuttatni.

(3) Indokolt esetben a Képviselő-testület döntése alapján az állampolgárok széles körét érintő önkormányzati rendelet-tervezetet közszemlére kell tenni.

(4) [25]Rendeleteinek megalkotása előtt az önkormányzat vizsgálja, hogy mely szervek, szervezetek egyetértését, véleményét kell kikérni, (szakhatóságok, helyi nemzetiségi önkormányzat, érdekképviseleti szervek, civilszervezetek) gondoskodik arról, hogy nevezettek jogaikkal - a törvényes keretek között - élhessenek.

(5) A rendelet-tervezetet a Képviselő-testület illetékes bizottságai megtárgyalják és véleményezik.

(6) A rendeletet a hivatal hirdetőtábláján tizenöt napra történő kifüggesztéssel kell kihirdetni. Amennyiben a rendelet szövege eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. A rendeletek egységes szerkezetbe foglalt szövegét a kihirdetést követő egy héten belül meg kell jelentetni az önkormányzat hivatalos honlapján.

(7) Az önkormányzati rendeletek nyilvántartása, a rendeletek évenkénti hatályosulásának felülvizsgálata és hozzáférhetőségük biztosítása a jegyző feladata.

(8) A Képviselő-testület által alkotott rendeletek jelölése: A Diósdi Önkormányzat .../... (a rendelet sorszáma/évszám), valamint a kihirdetés dátuma (….) önkormányzati rendelete a … ról/ről.

 

A határozat

30. §

A Képviselő-testület a feladat és hatáskörébe tartozó – jogszabályalkotást nem igénylő – ügyekben határozattal dönt.

A határozat jelölése a naptári éven belül.../.... (sorszám/év) (….) (a hónap római számmal, a nap arab számmal való jelölése) folyamatos sorszámmal történik (rövidítése: Diósdi öh.). A határozatban meg kell jelölni a végrehajtás határidejét és felelősét.

A jegyző a határozatokról betűrendes és határidős nyilvántartást vezet.

A határozatokat a jegyzőkönyv aláírását követő egy héten belül meg kell jelentetni az önkormányzat hivatalos honlapján. A határozatokba történő betekintés rendjét – a jogszabályi előírások keretein belül – a jegyző határozza meg.

A hozott határozatokról jegyzőkönyvi kivonat készül, melynek hitelességét a jegyző igazolja.

 

A jegyzőkönyv

31. §

 1. [26]A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel és írásos jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv elkészítéséről, megőrzéséről és évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyv megtekinthető a hivatalban, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján. Nyílt ülésről készült hangfelvétel meghallgatását – a technikai feltételekre tekintettel – a jegyző engedélyezi.
 2. A jegyzőkönyv a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza.
 3. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
 1. a meghívó;
 2. az írásos előterjesztés, rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítvány, a sürgősségi javaslat;
 3. a jelenléti ív;
 4. a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv és jelentés;
 5. a név szerinti szavazásról készült hitelesített névsor;
 6. az elfogadott önkormányzati rendelet hiteles szövege.
 1. A Képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá.4
 1. [27]A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, melybe a jogszabályban felhatalmazottakon túl az tekinthet be, aki az adott zárt ülésen részt vehetett.
 2. [28]A közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok megismerését a zárt ülések vonatkozásában is a jegyző által kibocsátott szabályzatba foglalt rend szerint kell biztosítani.

 

IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ,  A BIZOTTSÁGOK

A települési képviselő

32. §

 1.  (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen az 5. § (6) bekezdés szerint esküt tesz.

A képviselő kötelessége:

a) az önkormányzat és a hivatal működési rendjét érintő titokköri szabályokat megtartani;

      b) képviselői tisztségéhez, közéleti tevékenységéhez méltó magatartást tanúsítani, életvitelt folytatni;

 c) írásban vagy szóban előzetesen bejelenti, ha a testület vagy bizottság ülésén nem tud részt venni;

 d) tartózkodni a képviselői minőségében megszerzett vagy tudomására jutott információ saját maga és más előnyére, illetőleg hátrányára történő felhasználásától;

 e)        a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrizni (titoktartási kötelezettsége a megbízatásának lejárta után is fennáll).

A képviselők jogai különösen:

a) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;

b) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén, ide értve a zárt ülést is;

c) javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni;

d) [29] kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül a Képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntést; (Mötv. 32. § (2) d)

e) külön megbízás alapján képviselheti a Képviselő-testületet;

f) a Képviselő-testület hivatalától a polgármesteren vagy a jegyzőn keresztül igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést;

g) közérdekű ügyben a polgármesternél vagy a jegyzőnél kezdeményezheti a Képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni.

(3) A képviselőt a tisztségviselők, a jegyző, az önkormányzati intézmények vezetői – előzetesen egyeztetett időpontban – munkaidő alatt kötelesek fogadni.

(4) Az önkormányzati képviselő a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni a polgármesternek.

(5) A képviselőt külön önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű tiszteletdíj illeti meg.

(6) A képviselő-testület tagjainak név szerinti felsorolását a rendelet 1. sz függeléke tartalmazza.

 

Összeférhetetlenség

33. §  [30]

 1. A polgármester, az alpolgármester, önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja összeférhetetlenségére, valamint az összeférhetetlenségi eljárásra az Mötv. szabályait kell alkalmazni.

 

 1. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos bizottsági feladatokat a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző bizottság látja el.

 

A Képviselő-testület bizottságai
Állandó bizottságok

34. §

[31](1) A Képviselő-testület a Képviselőtestület döntéseinek kezdeményezésére, előkészítésére átruházott hatáskörök gyakorlására öt főből álló állandó bizottságokat hoz létre.

(2) [32] Állandó Bizottságok:

 1. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság,
 2. Településfejlesztési Bizottság
 3. Kulturális, Hagyományőrző és Sport Bizottság,
 4. Egészségügyi és Szociális Bizottság,
 5. Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság.

(3) [33]Az állandó bizottságok feladatait és hatásköreit a rendelet 3. melléklete tartalmazza

(4) A bizottság - a feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A bizottságok a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel rendelkező, egymással egyenrangú viszonyban álló, választott testületi szervek.

(5) A bizottság a feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti. 

(6) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a Képviselő-testület tagjaiból kell választani.

(7) Bizottságnak nem lehet elnöke és tagja a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, valamint a Képviselő-testület hivatalának dolgozója.

(8)  (Mötv. 57. § (1) kt. a polgármester előterjesztésére választja meg a bizottságok tagjait)

(9) A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és köztelezettségei azonosak.

(10) [34]A bizottság képviselő tagjai sorából elnökhelyettest választ. A bizottság elnökének akadályoztatása esetén az őt megillető jogok és kötelezettségek az elnökhelyettest illetik meg..

(11) Amennyiben a bizottság tagja az éves bizottsági ülések számának ötven százalékán nem vett részt, úgy a bizottság elnöke a Képviselő-testületnek javaslatot tehet a visszahívására.

(12) A bizottsági döntések végrehajtásáról, továbbá a működésükhöz szükséges szakmai és technikai, valamint adminisztrációs feltételek biztosításáról a jegyző a hivatal útján gondoskodik. Ezen belül: kezeli a bizottságok jegyzőkönyveit, gondoskodik javaslataik testületi ülés elé kerüléséről. Külön nyilvántartást vezet az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

 (13) A bizottságok munkájukat éves munkaterv alapján végzik, amelynek végrehajtásáról a Képviselő-testületet minden év január hó 15-éig tájékoztatják.

(14) [35]A bizottság belső működési rendjét (különösen: ülések időpontja, határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató) - az Mötv. és jelen rendelet rendelkezéseinek korlátai között - maga határozza meg.

 

[36]  34/A.  §

(1) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja (továbbiakban: külsős tag) is köteles vagyonnyilatkozatot tenni, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (továbbiakban: Vnytv.) melléklete szerinti tartalommal

(2) A külsős tag vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a megválasztását követő 30 napon belül, majd azt követően kétévenként, az esedékesség évében, június 30-ig köteles eleget tenni. Vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele egy háztartásban élő, Vnytv. 2.§ b. pontja szerinti hozzátartozójának vagyonnyilatkozatát. A külsős tag és hozzátartozójának vagyonnyilatkozata nem nyilvános.

(3) A vagyonnyilatkozat őrzéséért a jegyző felelős.

(4) A külsős tag vagyonnyilatkozat-tételére vonatkozó e rendelet szerinti előírásokat a Vnytv. szabályaival együtt kell alkalmazni.

 

35. §        

 1. Az ülést az elnök hívja össze úgy, hogy az érdekeltek a meghívót és az előterjesztéseket legalább az ülést megelőző 3 nappal kézhez kapják.
 2. A bizottságot 10 napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester, az alpolgármester vagy a bizottsági tagok egyharmadának napirendi javaslatot tartalmazó indítványára.
 3. A bizottsági ülés időpontjáról, helyéről és napirendjéről a polgármestert, az alpolgármestert, a képviselőket, valamint a jegyzőt a meghívó kézbesítésével értesíteni kell. A hivatalból meghívottakon kívül, a bizottság ülésén tanácskozási joggal más személy a bizottság elnökének meghívása alapján vesz részt.
 4. A bizottságok elnökei megállapodhatnak valamely téma együttes ülés keretében történő megtárgyalásáról. A bizottságok együttes ülést tartanak a Képviselő-testület vagy a polgármester felkérésére. Az együttes ülésen határozataikat önállóan hozzák meg. Az együttes ülésen valamennyi bizottságnak határozatképesnek kell lenni. Az együttes ülést a megállapodás szerinti elnök vezeti.
 5. Bizottsági hatáskörök összeütközése esetén a Képviselő-testület következő rendes ülésén dönt.
 6. A bizottsági ülést az elnök vezeti, a bizottság döntésének kiadmányozója a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén helyettese.
 7. [37]A bizottsági ülésről a 31. § szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a bizottság egy tagja írja alá. A jegyzőkönyvet nyolc napon belül meg kell küldeni a polgármesternek és a jegyzőnek. A bizottságok jegyzőkönyveit a bizottság tagja, illetve minden képviselő tájékoztatásul elektronikus úton megkapja.
 8. A bizottsági jegyzőkönyvek betekintésre megtalálhatók a titkárságon.
 9. A bizottság a Képviselő-testület által átruházott hatáskör gyakorlása során határozattal dönt.
 10. A bizottságok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a soron következő rendes ülésen beszámolnak a Képviselő-testületnek.
 11. A bizottság külső szakértőt bízhat meg, díjazására a 34. § (12) bekezdés rendelkezései az irányadóak.
 12. [38]A bizottság működésére az Mötv. 60. §-ának és e rendeletnek a Képviselő-testület működésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
 13. A bizottság elnöke által a Képviselő-testülettől megtárgyalásra, újratárgyalásra visszakért napirendet a bizottság soron következő ülésén megtárgyalja, ennek elmaradása esetén, azt a Képviselő-testület soron következő ülésére elő kell terjeszteni.

 

Ideiglenes bizottság

36. §

 1. A Képviselő-testület meghatározott önkormányzati ügy vitelére, kivizsgálására minősített többséggel ideiglenes bizottságot választhat.
 2. Az ideiglenes bizottság a meghatározott feladat elvégzéséről szóló beszámoló elfogadásával vagy meghatározott idő elteltével szűnik meg.
 3. Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottságok működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Létszámát a Képviselő-testület esetenként határozza meg. Az ideiglenes bizottságnak nem képviselő tagja is lehet.
 4. Az ideiglenes bizottság létrehozatalakor dönteni kell annak költségkeretéről is.

 

 

V. FEJEZET

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, A JEGYZŐ

Polgármester

37. §

 1. A polgármester tisztségét főállásban látja el.
 2. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkabérét a jogszabály keretei között a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján határozza meg.
 3. A polgármester tagja a Képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.
 4. A polgármester Képviselő-testület által átruházott feladat- és hatásköreiről a jegyző nyilvántartást vezet.
 5. A polgármester jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét a hatásköri jegyzék tartalmazza.
 6. [39]A polgármester pecsétje körbélyegző, kerületén feliratozással:

      „Diósd  Város  Polgármestere” – középen Diósd  Város  címerével;

 1. A polgármesternek a Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatai különösen:
 1. képviseli az önkormányzatot;
 2. összehívja és vezeti a testületi üléseket;
 3. szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat;
 4. biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését;
 5. ellátja a Képviselő-testület által rá átruházott feladatokat;
 6. segíti a képviselők munkáját,
 7. biztosítja a képviselőtestület demokratikus, széles nyilvánosság melletti működését,
 8. a képviselőtestület tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja a Képviselő-testülettel együttműködő szervek vezetőit, nyilvánosság előtt képviseli az Önkormányzatot és nyilatkozik a sajtónak, s a hírközlő szerveknek
 9. az Önkormányzat nevében a gazdálkodás folyamatossága, szabályszerűségének biztosítása érdekében esetenként egy millió forint erejéig a két testületi ülés közötti időszakban vis maior esetén kötelezettséget vállalhat a költségvetési rendeletben nem szereplő feladatok végrehajtására, amiről a testületet a soron következő ülésén tájékoztatást ad,
 10. minden hónap első és harmadik hétfőjén 16-18 óráig fogadóórát tart.
 1.  A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő feladatai különösen:
 1. bizottsági álláspontok összehangolására – szükség esetén – munkaértekezletet hívhat össze;
 2. felfüggesztheti a bizottságok önkormányzati érdekkel ellentétes határozatait, amelyről a Képviselő-testület a következő testületi ülésen határoz.
 1. A polgármester éves szabadságolási tervéről, a márciusi rendes ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
 2. [40]Átruházott feladat és hatáskörben megállapítja a temetési, a rendkívüli átmeneti segélyt és a szociális étkeztetést.

 

Alpolgármester

38. §[41]

 1.  A Képviselő-testület ülésén, saját tagjai sorából, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, egy alpolgármestert választ.
 2. [42]Az alpolgármester tevékenységét társadalmi megbízatásban - nem főállásban - látja el.
 3. A polgármester általános helyettese az alpolgármester.
 4. A polgármester határozza meg az alpolgármester feladatait.
 5. Minden hónap második keddjén igény szerint, időpont egyeztetés alapján fogadóórát tart.
 6. Aktívan részt vesz az önkormányzat tájékoztató – kommunikációs tevékenységében.

 

  Jegyző  [43]

39. §

(1) A polgármester – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

 (2) A jegyző államigazgatási feladat-és hatásköreit jogszabályok alapján látja el, az államigazgatási feladat- és hatásköri jegyzék figyelembevételével.

(3) A jegyzőnek a Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatai:

 1. törvényességi szempontból megvizsgálja a Képviselő-testület és szervei elé döntésre kerülő előterjesztéseket;
 2. jelzi a Képviselő-testületnek, a bizottságnak valamint a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel;
 3. ellátja a hivatal útján a Képviselő-testület és szervei működésével, szervezési és ügyviteli tevékenységgel kapcsolatos feladatokat;
 4. biztosítja a Képviselő-testület és szerveinek döntés előkészítési feladatait;
 5. a képviselők kérésére jogértelmezési kérdésekben véleményt nyilvánít;
 6. ellátja a helyi rendelet alkotás során a törvényességi feladatokat.

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdés c) és d) pontjaiban foglalt önkormányzati feladatok ellátása során a jegyzőt utasíthatja.

(5) A jegyző vezeti a hivatalt.

(6) A hivatal munkájáról évente beszámol a Képviselő-testületnek;

(7) A jegyző pecsétje körbélyegző, kerületén feliratozással: „Diósd Város Jegyzője”- középen [44]Magyarország címerével.

 

[45] 39/A. §

 1. A polgármester – pályázat alapján – a jegyző javaslatára a jegyzőre vonatkozó képesítési előírások alapján aljegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.
 2. Az aljegyző feladata a jegyző helyettesítése, és az általa meghatározott feladatok ellátása.
 3. A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzőt - legfeljebb hat hónap időtartamban – a Jegyzői és Igazgatási Iroda vezetője helyettesíti.
 4. Az aljegyző pecsétje körbélyegző, kerületén feliratozással: „Diósd Város Aljegyzője”- középen a Magyarország címerével.
 5. Az aljegyző a kötelezettség-vállalásra jogosult pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott rendelkezése alapján az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 91. § (5) bekezdésében foglaltak szerint rögzíti az Önkormányzat elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó szándékát az Elektronikus Árverési Felületen.

 

 

VI. FEJEZET

A HIVATAL

[46] 40. §

 1. A Képviselő-testület
 1. az általa meghatározott önkormányzati ügyek előkészítésére,
 2. az önkormányzati döntések végrehajtására,
 3. a Képviselő-testület és a bizottságok, valamint a képviselők működésével kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátására,
 4. a vezetést segítő törzskari funkciók ellátására,
 5. a jogszabályban előírt közigazgatási és a jegyző által átruházott államigazgatási feladatok ellátására, e döntések végrehajtásának megszervezésére és
 6. a jogszabály által meghatározott további feladatok ellátására

egységes hivatalt hoz létre.

 8. A Diósdi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

 

40/A § [47]

Védőnői Szolgálat

 

40/A.§ (1) A védőnői szolgáltatás biztosítása érdekében a Képviselő-testület Védőnői Szolgálatot hozott létre és működtet. E közszolgáltatás finanszírozása a központi költségvetésben elkülönített alapból, az OEP által átadott támogatásértékű pénzeszközből valósul meg.

(2) A Védőnői Szolgálat az önkormányzat tulajdonában álló, természetben Diósd, Gárdonyi G. u. 1. sz. alatti épület elkülönített, hatósági engedéllyel rendelkező helyiségcsoportjában működik.

(3) A védőnői tanácsadó kialakítását és annak alapfelszerelését az önkormányzat a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben előírtak szerint biztosítja.

(4) A védőnői szolgáltatás öt körzetben történik, a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 21/2004. (VII.20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. A védőnői feladatokat öt védőnő látja el, a vezetői védőnő irányításával.

(5) A védőnők munkaideje heti 40 óra.

(6) A védőnők a munkaköri feladataikat a vonatkozó jogszabályok és a Védőnői Szolgálat Ügyrendjében foglaltak alapján végzik.

(7) A védőnői munka szakmai felügyeletét az Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete látja el.

(8) A Védőnői Szolgálat ügyrendjét a Képviselő-testület határozattal fogadja el.

 

 Nem került létrehozásra, ellátási szerződés alapján Érd MJV intézménye biztosítja a feladatellátást

 

VII. FEJEZET

LAKOSSÁGI FÓRUMOK, KÖZMEGHALLGATÁS

41. §

 1. A Képviselő-testület a választópolgárokkal kialakított megfelelő kapcsolat érdekében, valamint a választópolgároknak az önkormányzati munkába való bekapcsolódása céljából közmeghallgatást, illetőleg lakossági fórumot tart, melynek célja a lakosság közvetlen tájékoztatása, a fontos önkormányzati döntések előtt a lakossági vélemények megismerése, a közérdekű javaslatok meghallgatása.
 2. A Képviselő-testület munkaterv szerint, évente legalább egy alkalommal tart közmeghallgatást.
 3. A közmeghallgatás napirendjét a meghirdetés időpontjának és helyének megjelölésével együtt a hivatal hirdetőtábláján, a közmeghallgatás napját megelőzően legalább öt nappal közzé kell tenni. A hirdetményben fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy a közmeghallgatással, illetőleg annak napirendjével kapcsolatosan kérdéseiket előzetesen eljuttathatják a hivatalba. A közmeghallgatás időpontjáról, tervezett napirendjéről a médiát is tájékoztatni kell, és fel kell tenni az Önkormányzat hivatalos honlapjára.
 4. A közmeghallgatáson elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésére megvitatja és kijelöli azt a személyt, aki a felszólalások tartalmát megvizsgálja, a szükséges intézkedéseket megteszi. Az intézkedésekről a felszólalót harminc napon belül tájékoztatni kell. Közérdekű ügyben tett kérdésekre harminc napon belül kell választ adni.
 5. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül a 31. § rendelkezéseire figyelemmel.
 6. A Képviselő-testület kezdeményezésére, vagy saját hatáskörben a polgármester lakossági fórumot hívhat össze. A lakossági fórumot a polgármester vezeti. Helyének és idejének kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A fórumról emlékeztető készül, az ott elhangzottakról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

 

VIII. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALAPJAI, KÖLTSÉGVETÉSE, VAGYONA, AZ

ELLENŐRZÉS

Az önkormányzat gazdasági alapjai, költségvetése

42. §

 1. (1) Az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt. Saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik.
 2. (2) Az önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. Az önkormányzati költségvetés az állami költségvetéstől elkülönül, ahhoz az állami támogatásokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötődik.7

A költségvetést az államháztartásról szóló törvény, valamint a költségvetési törvények alapján kell összeállítani.

 

 

 Az önkormányzat vagyona

43. §

 1. (1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják.
 2. (2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról - külön jogszabályban meghatározott - vagyonkimutatást kell készíteni.

(3) Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja.8

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról, vagyoni értékű jogokról, a vagyonhasznosítás módjáról, valamint az önkormányzat vállalkozásaival összefüggő előírásokról külön önkormányzati rendeletben dönt.

 

Az önkormányzat gazdálkodása

44. §

 1. (1) Az önkormányzat:
 2. a) közalapítványt hozhat létre, és közérdekű kötelezettségvállalást tehet; az általa alapított közalapítvány alapítói jogainak gyakorlását a 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható;
 3. b) hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki; ennek fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon és - a likvid hitel kivételével - a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételei nem használhatók fel;
 4. c) dönt a célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről, az állami hozzájárulás kivételével;
 5. d) dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről.
 6. (2) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel.
 7. (3) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 8. (4) A veszteséges gazdálkodás következményei az önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért az állami költségvetés nem tartozik felelősséggel.

 

Az ellenőrzés

45. §

 1. A gazdálkodás belső ellenőrzését megbízási szerződés alapján a belső ellenőr végzi. A Képviselő-testület költségvetési szerveinek belső ellenőrzéséről e belső ellenőr útján gondoskodik. (2) A Pénzügyi Bizottság többek között az önkormányzatnál és intézményeknél

-        előzetesen megtárgyalja és véleményezi a költségvetési koncepciót és az éves költségvetést, valamint a végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámolókat;

-        figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, – különös tekintettel a saját bevételekre – a vagyonváltozás alakulását;

-        vizsgálja a hitelfelvételek indokait, gazdasági megalapozottságát;

-        ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülését.

Vizsgálata eredményéről a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

 

IX. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATAI[48]

Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat kapcsolatai

46. §

 1. [49]Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a jogszabályi keretek között nyújt segítséget.
 2. [50]A Hivatal jegyzőkönyvvezetővel, a testületi ülések helyiségének, és technikai feltételeinek biztosításával segíti a nemzetiségi önkormányzatok munkáját.
 3. [51]A nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a Képviselő-testület köteles a következő rendes ülésen napirendre tűzni. Ha a döntés az önkormányzat más szervének hatáskörébe tartozik, akkor az a kezdeményezés benyújtásától számított harminc napon belül köteles az ügyben döntést hozni.
 4. [52]A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat véleményének figyelembevételével köteles megalkotni minden olyan helyi rendeletét, amely a helyi közoktatás, a helyi tömegkommunikáció, a helyi hagyományápolás és a helyi kultúra körében a nemzetiségi lakosságot e minőségében érinti. Az erre vonatkozó előterjesztést, a testületi ülést megelőző harminc nappal kell megküldeni a nemzetiségi önkormányzatnak.
 5. [53]A nemzetiségi önkormányzat megnevezését, tagjainak jegyzékét külön határozat állapítja meg.

 

X. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47. §

(1) E rendelet 2009. június 1.-jén napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 1/2004. (II. 02.) számú önkormányzati rendeletet, valamint az azt módosító 13/2004. (IV.30.), 26/2004. (X.22.), 5/2005. (IV:1.), 7/2006. (II.20.), 14/2006. (VI.1.), 30/2006. (X.16.),31/2006. (X.19.), 37/2006. (XII.29.), 10/2007. (IV.26.), 19/2007. (VIII.1.), 20/2007. (VIII.31.) 7/2008. (IV.01.), 13/2008. (IX. 26.), 28/2008. (XII. 19.) ör. rendeletet hatályon kívül helyezi.

 

Diósd, 2009. május 21.

                       

                              Spéth Géza s.k.                                      Tóth Tivadar s.k.

                              polgármester                          jegyző

 

 

A rendeletet egységes szerkezetben kihirdettem:    2019. október hó 31.  17.40  perckor

 

………………………………

dr. Balogh Pál

jegyző

 

[54] 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

 

A Diósdi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása, létszáma, munka és ügyfélfogadási rendje

 

1. A hivatal megnevezése, jogállása, irányítása, vezetése

 1. A hivatal elnevezése: Diósdi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal).
 2. A hivatal jogállása: a hivatal jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
 3. A polgármester a hivatal vonatkozásában ellátja az Mötv. 67. §-ában rögzített hatásköreit.
 4. A jegyző a hivatal vonatkozásában ellátja az Mötv. 81. §-ában rögzített hatásköreit
 5. A hivatal képviseletét a jegyző látja el. A jegyző a hivatal eseti képviseletére meghatalmazást adhat.
 6. A jegyzőt távolléte esetén az aljegyző helyettesíti.
 7. Az aljegyző által ellátandó feladatokat a jegyző határozza meg.

2. A hivatal belső szervezeti tagozódása

 2.1. A hivatal feladatait az alábbi iroda szintű szervezeti tagozódásban látja el.

[55]2.2. A hivatal szervezeti egységei:

2.2.1 Polgármesteri Kabinet

2.2.2. Jegyzői és Igazgatási Iroda

2.2.3. Pénzügyi Iroda

2.2.4. Adóiroda

2.2.5. Műszaki Iroda, amely magában foglalja a közterület-felügyeletet és a hivatalnak a városüzemeltetési feladatokat ellátó Munka Törvénykönyv hatálya alatt foglalkoztatott munkatársait.

 2.3. A Hivatal belső szervezeti egységei közötti munkamegosztás rendjét és a konkrét feladatokat a Diósdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

2.4. A hivatal létszámát az Önkormányzat költségvetési rendeletében határozza meg.

3. A hivatal ügyfélfogadási rendje:

3.1. A jegyző és az aljegyző minden hétfőn 15:00 – 18:00 óra között ügyfélfogadást tart.

3.2. A külön szabályozott tisztségviselői fogadóórákon - szükség szerint– a hivatal vezető állású köztisztviselői is részt vesznek.

3.3. A hivatalban az ügyfélfogadási idő:

 

hétfő

13.00 órától 18.00 óráig

szerda

07.30 órától 16.30 óráig

péntek

07.30 órától 12.00 óráig.

4. A hivatal munkarendje:

 

hétfő

07.30 órától 18.00 óráig

kedd

07.30 órától 15.30 óráig

szerda

07.30 órától 16.30 óráig

csütörtök

07.30 órától 15.30 óráig

péntek

07.30 órától 12.00 óráig.

 

5. Igazgatási szünet:

A Hivatal minden év július hónap 3. és 4. hetében, valamint december 27- e és 31-e között igazgatási szünetet tart. Az igazgatási szünet alatt a hivatalban - a zavartalan ügymenet és feladatellátás biztosítása céljából - ügyelet működik 08.00 órától 12.00 óráig.

 

 

2. sz. melléklet [56]

 

 

Diósd Város nemzetközi kapcsolatai

 

Az önkormányzat hivatalos kapcsolatot tart fenn:        

 • Alsbach-Hähnlein (Németország) településsel,
 • Cieszanów (Lengyelország) településsel,
 • Marosvécs (Románia) településsel.

 

 

                                                                                                                     3. számú melléklet

 

 Az állandó bizottságok feladatai

 

I .

Pénzügyi  és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság:

1.. Feladatköre:

 1. Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítésében ajánlásokkal, véleményezéssel való közreműködés, az önkormányzat költségvetését rövid és hosszabb távon, illetve éves szinten érintő, befolyásoló előerjesztések véleményezése, döntés a képviselő-testület által hatáskörébe utalt kérdésekben.
 2. Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése a képviselő-testület hivatalánál és intézményeinél.
 3. Felügyeli a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak betartását, a közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendjét, a versenyeztetés tisztaságát, az esélyegyenlőség biztosítását.
 4. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak és vagyoni értékű jogok - különös tekintettel a törzsvagyoni körbe tartozó vagyonra - megóvása, fenntartása, működtetése, fejlesztése, használata, hasznosítása, megterhelése, más célú hasznosítása, valamint a vállalkozói vagyoni körbe tartozó tulajdon hasznosításáról való gondoskodás, az önkormányzati vagyont működtető szervezeti formák meghatározása; a forgalomképes vagyon elidegenítése, vállalkozásba való bevitele, valamint vagyontárgy vagy vagyonrész megszerzése, az önkormányzati vagyon gyarapodását, és csökkenését befolyásoló, a tulajdonost megillető joggyakorlás körében döntés-tervezetek, javaslatok véleményezése, a döntések végrehajtásának segítése és ellenőrzése, valamint a képviselő-testület hatásköréből átruházott döntési hatáskörök gyakorlása.
 5. Ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban a jogszabály által bizottsági hatáskörbe utalt feladatokat.
 6. Ellátja az összeférhetetlenséggel kapcsolatban a jogszabály által bizottsági hatáskörbe utalt feladatokat.

2. Saját hatáskörben dönt:

 1. ügyrendjének megállapításáról;
 2. a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról.

 

 

3.  Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt:

Ellátja a mindenkor hatályos önkormányzati döntésekben meghatározott feladatokat és dönt a képviselő-testület által hatáskörébe utalt kérdésekben;

 

4. Előkészíti:

 1. a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg önkormányzati döntéstervezeteket a képviselő-testület, illetőleg a bizottság munkatervében ütemezettek szerint;
 2. a képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket;

5. A bizottság állásfoglalása szükséges:

 1. az önkormányzat gazdasági programja tervezetéhez;
 2. az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodást érintő előterjesztéshez;
 3. a költségvetési rendelet-tervezethez, melynek előkészítési folyamatában részt vesz;
 4. a költségvetési rendelet-tervezettel együtt a képviselő-testület benyújtandó azon rendelet-tervezetekhez, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák és mindezek módosítására vonatkozó előterjesztésekhez;
 5. az önkormányzati gazdálkodást érintő fejlesztési, működtetési, átszervezési koncepciókhoz, tervezetekhez;
 6. a hitelfelvétellel és nyújtással; valamint közérdekű kötelezettségvállalással kapcsolatos előterjesztések tervezeteihez;
 7. az értékpapír vásárlással és értékesítéssel kapcsolatos előterjesztésekhez;
 8. az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatókhoz és a zárszámadási rendelet-tervezethez;
 9. az önkormányzat által alapított gazdasági társaság alapítására, megszüntetésére, létesítő okiratának módosítására vonatkozó előterjesztésekhez;
 10. az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság mérlegéhez, illetve mérleg-beszámolójához;
 11. az önkormányzati költségvetési szerv alapításával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos előterjesztések tervezeteihez, valamint az alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztésekhez, amennyiben ezek költségvetési kihatással járnak, vagy vagyont érintő kérdéseket tárgyalnak
 12. a helyi adók bevezetésére, mértékének megállapítására (módosítására), hatályon kívül helyezésére irányuló rendelet-tervezetekhez;
 13. a közterület-használati díj mértékének, fizetési módjának megállapítására irányuló rendelet-tervezethez;
 14. a személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai megállapítására vonatkozó előterjesztésekhez;
 15. az önkormányzat ügykörébe tartozó helyi adók hatékony végrehajtásának, illetőleg alkalmazásának elősegítése érdekében az anyagi érdekeltség feltételeit szabályozó rendelet (szabályzat) tervezetéhez;
 16. a fizetési kötelezettség rendezésére irányuló előterjesztéshez;
 17. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról, elidegenítésének szabályairól szóló rendelet tervezetét és módosítását;
 18. a vagyonrendelet tervezetéhez;
 19. intézményfejlesztésekkel kapcsolatos előterjesztésekhez;
 20. a feladatkörébe tartozó intézmény gazdálkodási jogkörének, tevékenységi körének szabályozásáról, módosításáról szóló előterjesztéshez.

 

6. Véleményezi:

 

 1. - véleményezi az éves költségvetési javaslatot, és a végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed éves, és éves beszámoló-tervezetet,
 2. - véleményezi a költségvetési rendelet, helyi adó rendelet és vagyonrendelet módosításait.

7. Javaslatot tesz:

 1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2019.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 28. § - ban meghatározottak szerint javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésére.
 2. A civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 3/2019. (II.1.) számú önkormányzati rendelet 3. § - ban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesznek a civil támogatások odaítélésére és annak összegére.
 3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (II.02.) számú önkormányzati rendelet rendelet 9. pontjában foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz az önkormányzat forgalomképtelen vagyonának hasznosítására vonatkozóan.
 4. A Diósd Városért Díj alapításáról szóló 32/2018. (XI.05.) számú önkormányzati rendelet 3. §-ban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz a díj odaítélésére.
 5. Az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről szóló 37/2004 (XII.17.) számú önkormányzati rendelet 5. § -ban foglaltaknak megfelelően javaslatot tehet utcanév felvételére, megváltoztatására,

8. Ellenőrzi:

 1. - figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, - csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
 2. - vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát,
 3. - ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesítését,
 4. - megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli.
 5. - költségvetési előirányzatok (bevétel-kiadás) teljesítését;
 6. - az önkormányzati vagyon értékesítését, hasznosítását;
 7. - az önkormányzat vagyongazdálkodása, tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó önkormányzati rendeletek hatályosulását, és végrehajtását;
 8. - a képviselő-testölet azon döntéseinek végrehajtását, amelyek végrehajtásáért felelős;
 9. - a társadalmi szervezetek részére az önkormányzat által nyújtott támogatásokat
 10. - önkormányzati intézmények költségvetést érintő tevékenységét;
 11. - önkormányzati gazdasági társaságok költségvetést érintő tevékenységét;
 12. -  ellenőrzi az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működését;

 

9. Lebonyolítja:

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2019.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet 27. § - ban meghatározottak szerint az elővásárlási joggal nem érintett, értékesítésre kijelölt lakások megüresedése estén lebonyolítja az árverést

10. Kapcsolatot tart:

 1. - azokkal a közszolgáltatást végző szervezetekkel, ahol a szolgáltatási díj megállapítása az önkormányzat feladatköre;
 2. - az önkormányzat könyvvizsgálójával;
 3. -  önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő bizottságaival;
 4. -  a bizottság feladatkörét érintő területen működő önszerveződő közösségekkel;

 

II.

Településfejlesztési Bizottság:

 1. Feladatköre:
 1. Az önkormányzati településfejlesztéssel kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítésében ajánlásokkal, véleményezéssel való közreműködés.
 1. A településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítással összefüggő önkormányzati feladatok ellátásáról való gondoskodás, helyi közösségi közlekedés biztosítása, hulladékgazdálkodás, a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik- értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is, a földrajzi nevek megállapításával, a kulturális örökség helyi védelmével, zaj- és rezgésvédelemmel, levegőtisztaság védelemmel, a földügyi, az állategészségügyi önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátásával, valamint a közszolgáltatások körében az önkormányzat részére törvény által kötelezően előírt, más jogszabály által biztosított, illetve a képviselő-testület által felvállalt feladatokban, a helyi érdekű közügyek megoldásában való részvétel.
 1. Városfejlesztési, vállalkozásfejlesztési és munkahely-teremtési elképzelések, koncepciók előkészítése, kidolgozása és végrehajtása.
 1.  Saját hatáskörben dönt:

a)  ügyrendjének megállapításáról;

b)  a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról.

 1. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt:

Ellátja a mindenkor hatályos önkormányzati döntésekben meghatározott feladatokat és dönt a képviselő-testület által hatáskörébe utalt kérdésekben;

4.  Előkészíti:

a) a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg önkormányzati döntéstervezeteket a képviselő-testület, illetőleg a bizottság munkatervében ütemezettek szerint;

b)  a képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket;

c)  az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 13/2018. (V.25.) számú önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előkészíti az útépítési megállapodás megkötésére vonatkozó kezdeményezés befogadására és a támogatás mértékére vonatkozó döntést

5.   A bizottság állásfoglalása szükséges:

a)   a településfejlesztési koncepció és módosításai tervezetéhez;

b)   általános rendezési tervek felülvizsgálata során

c)   településfejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata során

d)   a helyi építési szabályzat és szabályozási terv, valamint ezek módosításai tervezetéhez;

e)  ipari park és egyéb területfejlesztési egység létrehozására vonatkozó előterjesztéshez;

f) az épület házszámának feltüntetési módját szabályozó, illetőleg azt módosító rendelet tervezetéhez;

g) .az épített környezet helyi védelmére vonatkozó rendelethez és módosításaihoz;

h)  helyi jelentőségű természeti értékek és területek védetté nyilvánításáról, óvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, valamint természeti állapotának fejlesztéséről való gondoskodás körében készített, továbbá a védettség feloldására irányuló előterjesztések tervezeteihez;

i) a területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítására, csendes övezet kialakításának elrendelésére; helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására vonatkozó tervezetekhez;

j) a védett kategóriába tartozó területeken alacsonyabb levegőtisztaság-védelmi követelmények megállapítására irányuló tervezethez;

k)  a környezetvédelmi feladatok megoldására kibocsátandó önkormányzati rendelet, határozati javaslat tervezetéhez;

l)  az önkormányzat illetékességi területére jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat meghatározó szabályokat tartalmazó önkormányzati rendelet tervezetéhez;

m)   az önkormányzat illetékességi területén lévő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté nyilvánítására, illetőleg a védettség megszüntetésére irányuló kezdeményezéshez;

n) a település műemlékileg védett területeinek szabályozási terv lapjára és annak módosítására vonatkozó tervezethez;

o)  az önkormányzat által létesítendő helyi közutak, illetőleg közművek létesítése esetén a létesítés költségének az ingatlanok tulajdonosaira részben, vagy egészben történő áthárításáról, illetőleg a hozzájárulás mértékét szabályozó rendelet tervezetéhez;

p) az önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú építmények vonatkozásában a mozgásukban korlátozott személyek részére a biztonságos és akadálymentes megközelíthetőséget, illetőleg használhatóságot megteremtő intézkedésekre kidolgozandó program tervezetéhez;

q)  a hulladék kezelésével, elhelyezésével és ártalmatlanításával kapcsolatos előterjesztéshez;

r)  menetrend alapján autóbusszal végzett közúti közforgalmi személyszállítás ellátásával kapcsolatos gazdasági társaság alapítására, önkormányzati intézmény létrehozására, koncessziós pályázat kiírására, valamint tömegközlekedés biztosítását célzó szolgáltatási szerződés jóváhagyására vonatkozó előterjesztésekhez;

s)   helyi víziközművek működtetésével kapcsolatos előterjesztésekhez;

t)   az önkormányzati törzsvagyon körében lévő közcélú vízilétesítmények működtetését érintő előterjesztésekhez;

u)  a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyására, és a vízfogyasztás rendjének megállapítására vonatkozó döntési javaslathoz;

v)  az önkormányzat területét érintő villamos energia korlátozás sorrendjének megállapítására irányuló tervezethez;

w)  gázvezeték hálózat önkormányzati hozzájárulással történő fejlesztésére vonatkozó előterjesztéshez;

x)  az önkormányzat illetékességi területére készített gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulásra készített tanulmánytervhez;

y)  a piaci árusító helyekre vonatkozó helypénz, illetve bérleti díjak megállapítására, módosítására vonatkozó előterjesztéshez;

z) a városfejlesztést szolgáló koncepciók, továbbá az önkormányzatnak az idegenforgalom helyi fejlesztésére, a területi érdekeknek az országos érdekekkel való összehangolására vonatkozó koncepciójának tervezetéhez;

6. Véleményezi:

 • A társasházak felújításának támogatásáról szóló 6/2019. (II.19.) számú önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően értékeli a beérkezett pályázatokat
 • A helyi építészeti értékek védelméről szóló 6/2002. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet 4. § - ban foglaltaknak megfelelően véleményezi a védetté nyilvánításra, nyilvántartásba vételre, megszűntetésre beérkezett javaslatokat
 • a különböző településfejlesztési elképzelések közlekedés és közbiztonság szemszögéből történő véleményezése
 •  útfejlesztési koncepciók áttekintése, a közlekedés szemszögéből rangsorolás,
 • gyalogjárda, szilárd burkolatú útrendszer fejlesztési ügyeinek felülvizsgálata,
 • feladatköréhez kapcsolódó rendelet-tervezeteket és az éves költségvetés-tervezetet
 • a városfejlesztési célú előterjesztések véleményezése során törekszik érvényesíteni a környezetvédelem követelményeit, elősegíteni a környezeti állapot javítását;
 •  az állattartásról szóló, illetve azt módosító rendelet tervezetét.

7.  Javaslatot tesz:

a)  vállalkozásélénkítő, munkahelyteremtő, iparfejlesztő intézkedések megtételére

b) A civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 3/2019. (II.1.) számú önkormányzati rendelet 3. § - ban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesznek a civil támogatások odaítélésére és annak összegére

c)  A Diósd Városért Díj alapításáról szóló 32/2018. (XI.05.) számú önkormányzati rendelet 3. §-ban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz a díj odaítélésére

d)  Az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről szóló 37/2004 (XII.17.) számú önkormányzati rendelet 5. § -ban foglaltaknak megfelelően javaslatot tehet utcanév felvételére, megváltoztatására,

e)   városi alapinfrastruktúrát érintő fejlesztésekre,

f)   kistérségi területfejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben,

g)  városi úthálózat és csapadékvíz elvezetésre,

h)   a jármű és gyalogos közlekedés biztonságának koordinálása és biztosítása,

i)   az M0, és 7-es út forgalmának problémái, gyalogos átkelőhelyek, lámpák témában a lehetőségek feltárása,

j)   az utak kitáblázására javaslattétel, folyamatos kapcsolattartás a közút fenntartójával, lobbyzás,

k)   mozgáskorlátozottak közlekedési feltételeinek javítására javaslattétel,

l)   tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekben.

8. Ellenőrzi:

a)  önkormányzati intézményi fejlesztések és karbantartási munkák figyelemmel kísérése,

b) szemét, hulladék szelektív gyűjtése, elszállítása,

c)  közterek, közterületek, árkok rendben tartása,

d)  védett és más városi fasorok rendben tartása,

e)  víz, csatorna, gáz, villany, telefon, kábel TV szolgáltatások ügyei,

f)   a városban lévő kereskedelmi üzlethálózat fejlesztése és a szolgáltatási hálózat fejlesztésének segítése,

g)  a városban köztemető működésének felügyelete,

h)  a városban szennyvíz tisztítási ügyei,

i)  a városban közösségi helyiségek működtetése,

j)   egészségügyi ellátás működése

k)  városban információs és utcatábláinak karbantartása,

l)  óvodák, iskolák  működése

m)   a hó eltakarítási, és síkosságmentesítési feladatok elvégzéséről beszámoltatás,

III.

Kulturális, Hagyományőrző és Sport Bizottság

1. Feladatköre:

 1. Kulturális, művelődési, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása körében,,  a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás körében,  valamint a sportról szóló törvényben meghatározott helyi önkormányzati feladatellátás körében a  képviselő-testület döntéseinek előkészítése, e döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, döntés a képviselő-testület által hatáskörébe utalt kérdésekben; illetve véleményezés a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörben történő döntésekben a képviselő-testület által meghatározott, továbbá a polgármester által igényelt körben.
 2. Részvétel a köznevelési, a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, és ifjúságpolitikai tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásában.

2.  Saját hatáskörben dönt:

a)  ügyrendjének megállapításáról;

b)  a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról.

 

3. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt:

Ellátja a mindenkor hatályos önkormányzati döntésekben meghatározott feladatokat és dönt a képviselő-testület által hatáskörébe utalt kérdésekben;

4. Előkészíti:

a) a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg önkormányzati döntéstervezeteket a képviselő-testület, illetőleg a bizottság munkatervében ütemezettek szerint;

b) a képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket;

c)  részt vállal Diósd város interneten való megjelentetésének kidolgozásában,

d)  A Sport ösztöndíj alapításáról és adományozásáról szóló 30/2018 (XI.05.) számú önkormányzati rendelet 5 § -ban foglaltaknak megfelelően előkészíti az ösztöndíjak odaítélését

5. A bizottság állásfoglalása szükséges:

a)  a köznevelési intézmény minőségirányítási programjáról

b)  a maximális létszámtúllépés fenntartói engedélyezéséről a köznevelési intézményekben;

c)  az intézmények éves beszámolóiról és szakmai, pedagógiai programjáról

d)  az óvoda és bölcsőde  nevelési év lezárásáról szóló tájékoztatójának elfogadásához

e)  az óvoda és bölcsőde  nevelési év kezdésről szóló tájékoztatójának elfogadásához;

f)  óvodaköteles gyermekek óvodai beiratkozásáról szóló tájékoztató elfogadásához

g)  Diósd Város éves rendezvénytervének elfogadásához

h)  az önkormányzat által fenntartott köznevelési, közművelődési intézmények elnevezésére, alapító okiratuk elfogadására, módosítására, kiegészítésére vonatkozó előterjesztésekhez;

i)  az önkormányzat tulajdonában, fenntartásában lévő köznevelési intézmény tulajdonosi, vagy fenntartói jogának - részben vagy egészben - más fenntartónak való átengedéséről szóló előterjesztés-tervezethez;

j) a köznevelési, valamint a folyamatos önkormányzati feladat ellátására irányuló közművelődési megállapodások tervezeteihez;

k)  művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésére, áthelyezésére, lebontására, felújítására vonatkozó előterjesztésekhez;

l) a testnevelési és sportfejlesztési célkitűzések és feladatok meghatározására irányuló előterjesztéshez;

m)  a helyi testnevelési és sportfeladatok meghatározására, valamint az önkormányzati sport- szervezet fejlesztésére, átszervezésére, megszüntetésére irányuló koncepciókat, tervezeteket, előterjesztéseket;

n)  a közművelődésről szóló rendelet-tervezethez;

o)  a köznevelés közfeladatai ellátása körébe tartozó előterjesztésekhez;

p)  a helyi gyermek és ifjúsági feladatok meghatározására irányuló koncepciókhoz, tervezetekhez, előterjesztésekhez;

q)  a gyermekekkel és ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, a drog (kábítószer, alkohol, dohányzás) fogyasztás visszaszorításával kapcsolatos előterjesztésekhez;

6. Véleményezi:

a) a városi címek, kitüntetések adományozásának véleményezése,

b) véleményezi az önkormányzat helyi kiadványainak megjelentetésére tett javaslatokat és a „Diósdhéjban” c. újság kiadására kiírt pályázatokat,

c) véleményezi a lakosság életkörülményeit érintő intézkedés-tervezeteket,

d) a diákok foglalkoztatásával kapcsolatos javaslatokat;

e) a fiatalok számára civil szervezetek, vagy intézmények által szervezett programok, rendezvények támogatásával kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket;

f) A Diósd Város sportjáról szóló 11/2019.(III.29.) számú önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a város sport koncepcióját és sport rendeletét, valamint azokat rendszeresen felülvizsgálja

g) Diósd Város nevének és jelképeinek használatáról szóló 1 /1993. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 6 § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően véleményezi a benyújtott, címer és zászló használatára vonatkozó kérelmeket,

7.  Javaslatot tesz:

a) segíti javaslataival a térségi kapcsolatokban rejlő lehetőségek megvalósulását,

b) A civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 3/2019. (II.1.) számú önkormányzati rendelet 3. § - ban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesznek a civil támogatások odaítélésére és annak összegére

c)  A Diósd Városért Díj alapításáról szóló 32/2018. (XI.05.) számú önkormányzati rendelet 3. §-ban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz a díj odaítélésére

d)  Az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről szóló 37/2004 (XII.17.) számú önkormányzati rendelet 5. § -ban foglaltaknak megfelelően javaslatot tehet utcanév felvételére, megváltoztatására,

e)  A Diósd Város sportjáról szóló 11/2019.(III.29.) számú önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően javaslatot tesz a város sport koncepciójának és sport rendeletének módosítására, valamint az éves költségvetési rendelet sporttámogatási keretösszegének meghatározására

8. Ellenőrzi:

a) figyelemmel kíséri és segíti a tömegsporttal kapcsolatos önkormányzati feladatok végrehajtását,

b)  sportlétesítmények működtetésének koordinálása,

9. Segíti:

a) segíti a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár munkáját,

b) segíti a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkáját,

c)  segíti a Dió Óvoda és a Zöldfa Bölcsőde  munkáját.

d) segítséget nyújt a nemzetiségi oktatásra irányuló igények felmérésében és az oktatás megszervezésében, együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal;

10. Lebonyolítja:

 1. részt vesz városi rendezvények szervezésében,
 2.  részt vállal a városi és nemzeti, kulturális és tömegsport rendezvények szervezésében, részt vesz azokon,
 3. A Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért díj alapításáról és adományozásáról szóló 12/2016. (III.31.) számú önkormányzati rendelet 3 § (4) és 7 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elvégzi a jelöltek rangsorolását

11. Kapcsolatot tart:

 1. A Diósd Város sportjáról szóló 11/2019.(III.29.) számú önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően kapcsolatot tart a városban működő helyi sportszervezetekkel, megismeri a sportszervezeteknél rendelkezésre álló hosszú távú fejlesztési terveket.
 2. az önkormányzat oktatási, köznevelési, kulturális, művészeti, sport együttműködő partnereivel és intézményével
 3. a kulturális hagyományok és értékek ápolása érdekében a művelődésre, társas életre szerveződő közösségekkel, szervezetekkel;
 4.  a lakosság művészeti kezdeményezéseinek önszerveződő közösségeivel;
 5. egyházakkal, karitatív szervezetekkel;
 6. a gyermek és ifjúsági programokat bonyolító szervezetekkel, intézményekkel;

 

IV.

Egészségügyi és Szociális Bizottság:

1. Feladatköre:

A szociális és gyermekjóléti ellátásról, a gyermekvédelemről, családvédelemről, egészségügyi ellátásról való gondoskodás, a lakásfenntartás támogatása, a munkanélküliség kezelése, körében a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, döntés a képviselő-testület által hatáskörébe utalt ügyekben, illetve a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörben hozott döntések véleményezése a képviselő-testület által meghatározott, továbbá a polgármester által igényelt körben.

2.  Saját hatáskörben dönt:

a)  ügyrendjének megállapításáról;

b)  a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról.

3.A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt:

a) ellátja a mindenkor hatályos önkormányzati döntésekben meghatározott feladatokat és dönt a képviselő-testület által hatáskörébe utalt kérdésekben;

b) a szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 28/2013. (XII.13.) számú önkormányzati rendelet 5 § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről

c) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2019. (III.29.) számú önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  dönt a rendkívüli települési támogatás és a tele- iskolatáska támogatás nyújtásáról.

d) a közterületek használatáról, védelméről és díjáról szóló 7/1996. (V.30. ) számú önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés e, pontjában meghatározottak szerint a humanitárius cél elbírálása a bizottság feladata.

 1. Közreműködik:

 A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2019. (III.29.) számú önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közreműködik a születésnapi és karácsonyi élelmiszercsomagra jogosultak névsorának összeállításában, a csomagok megrendelésében és a jogosultakhoz történő eljuttatásában

5.  Előkészíti:

a)  a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg önkormányzati döntéstervezeteket a képviselő-testület, illetőleg a bizottság munkatervében ütemezettek szerint;

b)  a képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket;

c)  az  egészségügyi koncepció megalkotását;

d)  szociális szolgáltatástervezési koncepció megalkotását

6. A bizottság állásfoglalása szükséges:

a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési díjai megállapítására vonatkozó előterjesztésekhez;

b) a szociális ellátó és gyermekjóléti intézményrendszer, valamint egészségügyi ellátó intézményi rendszer fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos koncepciókhoz, tervezetekhez, az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás körébe tartózó koncepciókhoz, előterjesztésekhez

c) az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztésével, átszervezésével, a szociális, a gyermekjóléti és a munkanélküli ellátással kapcsolatos koncepciókhoz, tervezetekhez;

d)  a foglalkoztatáspolitikával, a munkanélküliség kezelésével kapcsolatos koncepciókhoz, tervezetekhez;

7. Javaslatot tesz:

a)  az egészségügyi, szociális, és gyermekjóléti intézmények vezetői állására benyújtott pályázatok, elbírálására javaslatot tesz a képviselő-testületnek,

b)  a területi ellátási kötelezettséget is vállaló háziorvosi praxis szerződéskötésére irányuló kérelmekhez;

c) A civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 3/2019. (II.1.) számú önkormányzati rendelet 3. § - ban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesznek a civil támogatások odaítélésére és annak összegére

d)  A Diósd Városért Díj alapításáról szóló 32/2018. (XI.05.) számú önkormányzati rendelet 3. §-ban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz a díj odaítélésére

e)  Az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről szóló 37/2004 (XII.17.) számú önkormányzati rendelet 5. § -ban foglaltaknak megfelelően javaslatot tehet utcanév felvételére, megváltoztatására,

f) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2019. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzati lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadása esetén a beérkezett pályázatokat értékeli és javaslatot tesz a bérlő személyére.

8. Megvizsgálja:

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2019. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az elővásárlási joggal érintett önkormányzati lakások értékesítése esetén a vagyoni és jövedelmi helyzet vizsgálata a bizottság feladata

9. Ellenőrzi, figyelemmel kíséri:

 1. azon képviselő-testület döntések végrehajtását, amelyek előkészítésében részt vett;
 2.  a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását;
 3. - háziorvosi ellátás működését,
 4. - gyermekorvosi ellátás működését
 5. - fogorvosi ellátás működését,
 6. - gyógyszertári ellátás működését, szükséges egyeztetések lefolytatása,
 7. - védőnői szolgáltatások, családlátogatás folyamatát
 8. népjóléti területen való pályázatok figyelemmel kísérése,
 9. a városi közegészségügyi helyzetének figyelése,
 10.  idősek- és gyermekélelmezés támogatását
 11. idősek ellátását, házi segítségnyújtás működését

10. Részt vesz, közreműködik:

 1. megelőzés, felvilágosítás,
 2.  veszélyeztetett csoportokkal való törődés (drog, AIDS).
 3. kihelyezett szakrendelések letelepítésének elősegítése,
 4. segíti a Dió Óvoda, Zöldfa Bölcsőde munkáját

11. Kapcsolatot tart, együttműködik:

 1. a feladatkörébe tartozó területen működő társadalmi, alapítványi, és egyéb segítő szervezetekkel, valamint a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség enyhítése érdekében a munkaadókkal, a munkavállalókkal, illetve az utóbbiak érdekvédelmi szervezeteivel;
 2. a város egészségügyi ellátásának biztosításában résztvevőkkel
 3. kapcsolattartás a szociális ellátó intézményekkel,
 4. mentőszolgálattal való együttműködés

V.

Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság:

 1. Feladatkör:
 1. A  regionális és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, az Európai Unióhoz való csatlakozásból adódó feladatok irányítása és koordinálása.  Feladata a város idegenforgalmi koncepciójának, az idegenforgalmi információs rendszerének, valamint marketingjének az áttekintése, javaslattétel az idegenforgalom fejlesztésének lehetőségeire, irányaira, valamint az idegenforgalom támogatásának formáira.
 2. Partnertelepülésekkel való együttműködés, programok szervezésében való részvétel, külkapcsolati és nemzetközi pályázatok lebonyolításában való részvétel.

2. Saját hatáskörben dönt:

a) ügyrendjének megállapításáról;

b) a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról.

3.A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt:

Ellátja a mindenkor hatályos önkormányzati döntésekben meghatározott feladatokat és dönt a képviselő-testület által hatáskörébe utalt kérdésekben;

4. Előkészíti:

a) a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg önkormányzati döntéstervezeteket a képviselő-testület, illetőleg a bizottság munkatervében ütemezettek szerint;

b)  a képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket;

5. A Bizottság állásfoglalása szükséges:

 1. az idegenforgalmi, nemzetközi, külkapcsolati, partnertelepülési  megállapodások tervezetéhez;
 2. bel- és külföldi önkormányzattal való együttműködésről, új kapcsolatok kialakításáról, nemzetközi önkormányzati és egyéb szervezethez való csatlakozásról készített megállapodás tervezetekhez;

6. Véleményezi:

a) feladatköréhez kapcsolódó rendelet-tervezetek és az éves költségvetés-tervezet véleményezése,

b) véleményezi a testvérvárosi programokat

7. Javaslatot tesz:

a)  a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésére, alakítására

b) más önkormányzatok, testvérvárosok részére támogatások nyújtására

c) A civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 3/2019. (II.1.) számú önkormányzati rendelet 3. § - ban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesznek a civil támogatások odaítélésére és annak összegére

d) A Diósd Városért Díj alapításáról szóló 32/2018. (XI.05.) számú önkormányzati rendelet 3. §-ban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz a díj odaítélésére

e) Az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről szóló 37/2004 (XII.17.) számú önkormányzati rendelet 5. § -ban foglaltaknak megfelelően javaslatot tehet utcanév felvételére, megváltoztatására,

8. Ellenőrzi:

Azon képviselő-testület döntések végrehajtását, amelyek előkészítésében részt vett;

9. Közreműködik:

 1. az EU-s projektek, pályázatok koordinálásában, végrehajtásában,
 2. a testvérvárosi, partnertelepülési programok megszervezésében, lebonyolításában

10. Kapcsolatot tart:

 1. a külkapcsolatokban meghatározó szerepet játszó helyi, regionális országos és nemzetközi szervezetekkel;
 2. partnertelepülésekk

 

1. sz. függelék

 

A Képviselő-testület tagjai

 

Albitz Gábor

Bogó László

Czimer Ferenc

Csibrák Csaba

Dr. Bacsa Márta Ilona

Dr. Varga Dániel

Kis –Ferencz Gábor

Kőhidi Tibor Tamás

Madarász Arnold

Rátz Tamás

Spéth Géza

 

 

 

 

2. sz. függelék

 

Az állandó bizottságok tagjai

 

Pénzügyi  és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság

Elnök: Dr. Bacsa Márta Ilona

Tagok: Kis –Ferencz Gábor, Bogó László, Tahi-Tóth Gábor, Nagy Gábor

Településfejlesztési Bizottság

Elnök: Albitz Gábor

Tagok: Czimer Ferenc, Madarász Arnold, Bezdán Veronika, Halász Mária Magdolna

Kulturális,  Hagyományőrző és Sport Bizottság

Elnök: Madarász Arnold,

Tagok: Rátz Tamás, Kiss – Ferencz Gábor , Pálvölgyi Lívia, Galambosné Makádi Anna

Egészségügyi és Szociális Bizottság

Elnök: Kőhidi Tibor Tamás,  

Tagok. Kis – Ferencz Gábor, Csibrák Csaba, Dr. Tóth Klára, Balogh Attila

Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság

Elnök: Csibrák Csaba,

Tagok: Bogó László, Kőhidi Tibor Tamás, Eőry Zsolt, Paszternák Veronika

 

 1. sz. függelék

 

A testületi előterjesztések tartalmi és formai követelményei, a döntések végrehajtásának rendje.

Általános rendelkezések

§

(1) [57]Képviselő-testületi ülésre előterjesztést tehet a polgármester, az alpolgármester, a bizottság, a képviselő, a jegyző, - a rendelet-tervezet kivételével - a nemzetiségi önkormányzat elnöke, továbbá a Képviselő-testület által felkért szerv, szervezet vezetője.

 

(2) Az előterjesztést minden esetben írásban kell benyújtani, kivéve az olyan különösen indokolt esetet, amelynél az idő rövidsége vagy az előterjesztés tárgyának sürgőssége indokolttá teszi, hogy az előterjesztés szóban is megtehető legyen, de a határozati javaslatot ilyen esetben is írásban kell benyújtani.

 

Az előterjesztések típusai és egységes tartalmi követelményei

§

(1) Az írásbeli előterjesztés lehet:

     a) rendelettervezet,

     b) határozati javaslat,

     c) beszámoló.

 

(2) Az előterjesztés négy részből áll: bevezető részből, értékelő részből, határozati javaslatból és záró részből.

§

(1) Az előterjesztés bevezető részének tartalmaznia kell:

 1. az előterjesztés készítőjének nevét (külső, nem hivatali személy neve is megjelölhető),
 2. az ügy iktatószámát,

     c) nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalásra utalást,

     d) a rendeletalkotási javaslat, határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazati arányra való utalást,

     e) az előterjesztés tárgyát (benne utalással az ülés dátumára),

     f) szükség szerint a sürgősségi tárgyalásra való utalást.

 

(2) Az előterjesztés értékelő részében ismertetni kell:

     a) a tényállást, illetőleg mindazon tényeket, körülményeket és információkat, amelyek a megalapozott döntéshez szükségesek,

     b) megoldási alternatívákat, amennyiben több döntés lehetséges,

     c) az adott tárgyban hozott korábbi döntéseket, állásfoglalásokat, abban az esetben, ha azok relevanciával bírnak, illetve meg kell őket változtatni vagy hatályon kívül kell helyezni,

     d) az előkészítésben résztvevő szervezeti egység (külső szakértő) megnevezését,

     e) az előterjesztéshez kapcsolódó, a jogszabály alapján véleményezési jogkörrel felruházott szervek, szervezetek véleményét,

     f) amennyiben a döntés pénzügyi kötelezettségvállalással jár, a kötelezettség-teljesítés forrásának megjelölését,

     g) a döntés alapjául szolgáló jogszabályhely megjelölését,

     h) lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló esetén tartalmazza: a határozat számát, megnevezését, a felelős nevét, a végrehajtás határidejét, a végrehajtás tényét, vagy annak elmaradása okát.

 

(3) A határozati javaslatnak tartalmaznia kell:

 1. a határozat számát, a határozatot meghozó szerv megnevezését,
 2. a konkrét szövegszerű döntési javaslatot, illetőleg az alternatív döntési javaslatok kidolgozott és koherens megszövegezését, a döntés alapjául szolgáló jogszabályhely megjelölésével,
 3. amennyiben a döntés pénzügyi kötelezettségvállalással jár, a pénzügyi forrás (költségvetési rendelet előirányzati sora) megjelölését,
 4. egyértelműen megfogalmazott és a végrehajtás szempontjából ellenőrizhető feladatokat,
 5. a végrehajtásért felelős személy és tisztsége megnevezését,
 6. a végrehajtáshoz kapcsolódó határidőket.

 

(4) Az előterjesztés záró részének tartalmi elemei:

 1. az előterjesztés készítésének dátuma,
 2. az előterjesztő aláírása,
 3. szignók,
 4. az előterjesztés mellékleteinek felsorolása,
 5. az előterjesztés véleményezésére illetékes bizottság(ok),
 6. az előterjesztés megtárgyalásához meghívni kívánt személyek felsorolása.
 1.  

Felelősségi rend és szakmai-törvényességi koordináció

4. §

(1) Az előterjesztő felel a tárgyalásra és döntésre alkalmas tervezet elkészítéséért és az abban foglaltak megalapozottságáért. Ha az előterjesztő és az előterjesztés készítőjének személye nem azonos, felelősségük közös.

(2) Amennyiben az előterjesztést a Polgármesteri Hivatal illetékes szakmai szervezeti egysége készíti elő, azért a szervezeti egység vezetője tartozik felelősséggel, jóváhagyó véleménye esetén szignálja.

(3) Az előterjesztés tartalmi és formai, valamint előzetes törvényességi ellenőrzését a jegyző végzi, jóváhagyó véleménye esetén szignálja.

(6) Az előterjesztéseket – a szükséges szignók, aláírások megléte esetén – a Titkárságon kell leadni, amely gondoskodik az előterjesztések kézbesítéséről. A Titkárság csak olyan előterjesztéseket vehet át, amely valamennyi szükséges aláírással rendelkezik.

(7) Az aláírt, törvényességi szempontból jóváhagyott előterjesztést az annak tárgya szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságnak is meg kell tárgyalnia. Erről a bizottság ülését előkészítő referens gondoskodik.

(8) A bizottsági előterjesztés postázásáról a referens gondoskodik.

 

Az előterjesztések formai követelményei

5. §

(1) Az előterjesztéseket a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan és közérthetően kell megszövegezni.

 (2) Az előterjesztéseket A/4-es lapnagyságban, normál sortávolságú, számítógépes szerkesztéssel, tagoltan és áttekinthetően, 12-es betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal kell elkészíteni. Vastagított betűvel kell kiemelni: az előterjesztőnek, az előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való megtárgyalásának, az előterjesztés megtárgyalásához szükséges szavazati aránynak, az előterjesztés tárgyának, a megszólításnak, a rendelet-tervezet vagy határozati javaslat fejcímének és számának, valamint az előterjesztő neve és tisztsége megjelölését.

(3) Rendelet vagy határozat módosításakor, illetve hatályon kívül helyezésekor mindig meg kell jelölni a módosítás vagy hatályon kívül helyezés alapjául szolgáló rendeletet, határozatot.

(4) A rendelet-tervezet előterjesztés-mintát az utasítás 1. számú melléklete, a határozati javaslatot tartalmazó előterjesztés-mintát az utasítás 2. számú melléklete tartalmazza.

 

6. §

A bizottsági előterjesztéseket úgy kell elkészíteni, hogy későbbi képviselő-testületi előterjesztés esetén a bizottság támogató döntése, egyben a képviselő-testületi előterjesztés elfogadását is jelentse úgy, hogy a bizottsági határozatnak melléklete legyen a képviselő-testületi előterjesztés tervezete.

A rendeletalkotás speciális szabályai

7. §

(1) Rendeletalkotást kizárólag magasabb szintű jogszabály felhatalmazása alapján, az SZMSZ-ben meghatározott előírások megtartásával lehet kezdeményezni.

(2) A rendelettervezetet tartalmazó előterjesztés bevezető részből, értékelő részből, a normaszövegből és záró részből áll.

(3) A rendelettervezetek szövegét minden esetben elektronikusan is hozzáférhetővé kell tenni a jegyző részére a helyi elektronikus jogtárba történő felvétel céljából. Az elfogadott, kihirdetett és hatályba lépett rendeletet legkésőbb a hatályba lépését követő nyolc napon belül meg kell jeleníteni a helyi elektronikus jogtárban, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján.

 

8. §

A rendelettervezetnek tartalmaznia kell:

  a) [58]számozását és a rendelet címét, a következők szerint: Diósd  Város  Önkormányzat Képviselő-testületének …/2008. (I. 30.) önkormányzati rendelete a …-ról/ről;

 1. jogszabályi felhatalmazásra történő utalást,
 2. a rendelet szöveges részét, szükség szerinti tagolásban: rész, fejezet, szakasz, bekezdés, illetőleg pontok bontásban, egy hasábban megszerkesztve,
 3. a rendelet hatályba lépésének idejét, aláírásokat (polgármester, jegyző), dátumot, záradékot a kihirdetésre vonatkozólag,
 4. hatályon kívül helyezendő rendelkezésekre történő utalást,
 5. mellékletben kell feltüntetni a rendelet végrehajtása szempontjából mellőzhetetlen dokumentációkat, különösen: űrlapminták, táblázatok, árjegyzékek,
 6. a mellékletet az önkormányzati rendelet szövegével együtt kell közzétenni,

A tájékoztató

9. §

A tájékoztató nem minősül előterjesztésnek, azzal kapcsolatosan határozati javaslatra nincs szükség, egyebekben a tájékoztatóra nem vonatkoznak az előterjesztések formai követelményei.

                                                                             

Bizottsági előterjesztések

10. §

(1) A bizottsági előterjesztések tekintetében nem érvényesül a jelen utasítás 1. §-ának (1) bekezdése azzal, hogy más személy előterjesztése esetén a Képviselő-testület elé a bizottság által elfogadott javaslat a bizottság előterjesztéseként kerülhet.

(2) A bizottsági előterjesztéseket olyan időben kell benyújtani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre azok feldolgozására és érdemi megtárgyalására. Soron kívüli esetben rendkívüli bizottsági ülést lehet összehívni.

(3) Abban az esetben (sürgősségi előterjesztés), amikor egy képviselő-testületi előterjesztés esetén elmaradt a bizottsági megtárgyalás, illetőleg támogató döntés, azt pótolja a Képviselő-testület döntése.

 

A döntések végrehajtása

11. §

(1) Az előterjesztés elkészítője a határozati javaslatban köteles minden esetben körültekintően eljárni a felelős és a határidő megjelölésekor.

(2) A határozatot a felelősök az ülést követő héten megkapják a titkárság munkatársától.

(3) A titkárság a határozatokról, azok átvételéről és végrehajtásáról nyilvántartó füzetet vezet.

(4) A végrehajtás felelőse a füzetben aláírásával igazolja a határozat átvételét, majd annak végrehajtását követően a füzetbe önállóan bejegyzi a végrehajtás dátumát és azt aláírja.

(5) A füzetet a munkatervben szereplő rendes ülés előtt a jegyző ellenőrzi, amennyiben a lejárt határidejű határozat mellett nem található meg az annak végrehajtását igazoló dátum és aláírás, a felelős ellen fegyelmi eljárást indít.

(6) A titkárság a füzet alapján, minden rendes testületi ülésre előterjeszti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Az előterjesztés elmaradása fegyelmi felelősségre-vonással jár.

(8) Az önkormányzat szakterületet érintő rendeleteinek ismerete minden hivatali dolgozó számára kötelező. A rendeletek olvashatók, szükség esetén kinyomtathatók az önkormányzat hivatalos honlapján: www.diosd.hu 

(9) A határozatokat, az elfogadásukat követő nyolc napon belül szerepeltetni kell a helyi elektronikus határozattárba

 

ELŐTERJESZTŐ

(Polgármester, jegyző esetén hivatalos fejléccel)

 

Az előterjesztés száma: ……./200..

Az előterjesztést készítette: …..… (csak név)

 

                                                                  A rendelet elfogadásához

minősített többség szükséges.

 

                                                                                         

ELŐTERJESZTÉS

[59]Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 200. … …-i ülésére, a …-ról/ről

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Értékelő rész …

 

Dátum

 

 

  szignók                                                                                     az előterjesztő aláírása

                                                                                                           (név + tisztség)

 

Az előterjesztés mellékletei:

1.) Rendelet-tervezet

2.) …..

Az előterjesztés véleményezésére a … Bizottság illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal meg kívánom hívni (név)/ javaslom meghívni (név)/ nem kívánok/ nem javasolok senkit meghívni.

 

[60]Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2008. (I. 30.) önkormányzati rendelete a …-ról/ről

 

 

 

 

ELŐTERJESZTŐ

(Polgármester, jegyző esetén hivatalos fejléccel)

 

Az előterjesztés száma: ……./200..

Az előterjesztést készítette: …..… (csak név)

                               ZÁRT ÜLÉSEN tárgyalandó!

                                                                                              A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                      egyszerű/minősített többség szükséges.

                                                                                             

ELŐTERJESZTÉS

[61]Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 200. ……-i ülésére, a …-ról/ről

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Értékelő rész …

 

Határozati javaslat:

 

…/2008. (I. 30.) diósdi öh. a …-ról/ről

[62]Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete …

 

Felelős: név + tisztség

Határidő: feladat + határidő

 

 

Dátum

 

 

   szignók                                                                                     az előterjesztő aláírása

                                                                                                           (név + tisztség)

 

Az előterjesztés mellékletei:

1.

2.

 

Az előterjesztés véleményezésére a … Bizottság illetékes.

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal meg kívánom hívni (név)/ javaslom meghívni (név)/ nem kívánok/ nem javasolok senkit meghívni.

 

 

5. sz. függelék

 

A település ünnepei:

1. Megemlékezés a II. világháború diósdi áldozatairól (minden év január 8-át követő vasárnapon. Amennyiben január 8-a vasárnap akkor azon a napon.)

2. Március 15-ei ünnepség a Perczel Mór szobornál,

3. Október 6-ai ünnepség Perczel Mór szobornál

Október 23-ai ünnepség az 56-os emlékműnél

5. Augusztus 20. Szent István ünnepe a Kápolna-kertben

6. Június 4. Trianoni megemlékezés

 

A település rendezvényei:

1. Tavaszköszöntő (minden év április hónap)

2. Diósd Szent Gellért Hét ünnepségsorozat (minden év szeptember hónap)

                a) Diósd Díszpolgára cím odaítélése (ünnepi testületi ülés)

                b) Diósd Városért Díjak odaítélése

                c) Virágos Diósdért Díjak odaítélése

3. Márton Nap újbor ünnepe

4. Advent, karácsony „Közös ünnepre készülünk” Adventi vásár,

5. [63]

 

 


[1] Módosította: 7/2014. (III.27.) ör  1. §. Hatályos:  2014. március hó 29. napjától.

[2] Módosította: 7/2014. (III.27.) ör  2. §. Hatályos:  2014. március hó 29. napjától.

[3] Módosította: 19/2013. (VIII.30.) ör. 1. § .  Hatályos: 2013. augusztus hó 31-től.

[4] Módosította: 19/2013. (VIII.30.) ör. 2. § .  Hatályos: 2013. augusztus hó 31-től.

[5] Módosította: 19/2013. (VIII.30.) ör. 3. § .  Hatályos: 2013. augusztus hó 31-től.

[6] Módosította: 19/2013. (VIII.30.) ör. 4. § .  Hatályos: 2013. augusztus hó 31-től.

[7] Módosította: 27/2019. (X.31.)  önkormányzati rendelet  1. §. (1) bekezdése.  Hatályos: 2019. október 31.-től.

[8] Módosította: 27/2019. (X.31.)  önkormányzati rendelet  1. §. (2) bekezdése.  Hatályos: 2019. október 31.-től.

[9]  Módosította : 14/2014. (X. 23.) önkormányzati rendelet 1.§- a.  Hatályos : 2014. október hó 24. –től.

[10] Módosította : 14/2014. (X. 23.) önkormányzati rendelet  2 .§- a.  Hatályos : 2014. október hó 24. –től.

[11] Módosította: 27/2019. (X.31.)  önkormányzati rendelet  1. §. (3) bekezdése.  Hatályos: 2019. október 31.-től.

[12] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet  1. §. (4) bekezdése.  Hatályos: 2019. október 31.-től.

[13] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet  1. §. (5) bekezdése.  Hatályos: 2019. október 31.-től.

[14] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet  2. §. –a.  Hatályos: 2019. október 31.-től.

[15] Módosította: 11/2012. (VI. 08.) ör. 2. § -a. Hatályos: 2012. június 9-től.

[16] Módosította: 11/2012. (VI. 08.) ör. 3. § -a. Hatályos: 2012. június 9-től.

[17] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október 31.-től.

[18] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése. Hatályos: 2019. október 31.-től.

[19] Módosította: 16/2014.(XI.7.) ör  1  § - a.  Hatályos 2014. november  hó 8. napjától.

[20] Módosította: 16/2014.(XI.7.) ör  2  § - a.  Hatályos 2014. november  hó 8. napjától.

[21] Módosította: 11/2012. (VI. 08.) ör. 5. § - a. Hatályos: 2012. június 9-től.

[22] Módosította: 11/2012. (VI. 08.) ör. 6. § -a. Hatályos: 2012. június 9-től.

[23] Módosította: 11/2012. (VI. 08.) ör. 7. § -a. Hatályos: 2012. június 9-től.

[24] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet 4. §.. Hatályos: 2019. október 31.-től.

[25] Módosította: 11/2012. (VI. 08.) ör. 8. § -a. Hatályos: 2012. június 9-től.

[26] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet 5. §. (1) bekezdése.  Hatályos: 2019. október 31.-től.

[27] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet 5. §. (2) bekezdése.  Hatályos: 2019. október 31.-től.

[28] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet 5. §. (3) bekezdése.  Hatályos: 2019. október 31.-től.

[29] Módosította: 11/2012. (VI. 08.) ör. 9. § -a. Hatályos: 2012. június 9-től.

[30] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet  6. §.  Hatályos: 2019. október 31.-től.

[31] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet  7. §.  (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október 31.-től.

[32] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet  7. §.  (2) bekezdése. Hatályos: 2019. október 31.-től.

[33] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet  7. §.  (3) bekezdése. Hatályos: 2019. október 31.-től.

[34] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet  7. §.  (4) bekezdése. Hatályos: 2019. október 31.-től.

[35] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet  7. §.  (5) bekezdése. Hatályos: 2019. október 31.-től.

[36] Beiktatta: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet  8. §.  bekezdése. Hatályos: 2019. október 31.-től.

[37] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet  9.. §.  (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október 31.-től.

[38] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet  9.. §.  (2) bekezdése. Hatályos: 2019. október 31.-től.

[39] Módosította: 19/2013. (VIII.30.) ör.  6  § .  Hatályos: 2013. augusztus hó 31-től.

[40] Módosította: 8/2011. (IV. 01.) ör. 1. §- a. Hatályos: 2011. április 1-től.

[41] Módosította: 28/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. §- a. Hatályos: 2018. október 1. napjától.

[42] Módosította: 27/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet  10. §.  Hatályos: 2019. október 31.-től

[43] Módosította: 16/2014.(XI.7.)  ör 5 § - a.  Hatályos 2014. november hó 8. napjától.

[44] Módosította a 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2018. június hó 1. napjától.

[45] Beiktatta a 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatályos 2018. június hó 1. napjától.

[46] Módosította a 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 3 § - a. Hatályos 2018. június hó 1. napjától.

[47] Beiktatta a 32/2016. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet 4 §- a. Hatályos 2017. január hó 1. napjától.

[48] Módosította: 11/2012. (VI. 08.) ör. 10. § -a. Hatályos: 2012. június 9-től.

[49] Módosította: 11/2012. (VI. 08.) ör. 11. § -a. Hatályos: 2012. június 9-től.

[50] Módosította: 11/2012. (VI. 08.) ör. 12. § -a. Hatályos: 2012. június 9-től.

[51] Módosította: 11/2012. (VI. 08.) ör. 13. § -a. Hatályos: 2012. június 9-től.

[52] Módosította: 11/2012. (VI. 08.) ör. 14. § -a. Hatályos: 2012. június 9-től.

[53] Módosította: 11/2012. (VI. 08.) ör. 15. § -a. Hatályos: 2012. június 9-től.

[54] Módosította a 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos 2018. június hó 1. napjától.

[55] Módosította a 15/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet  11. §  (2) bekezdése. Hatályos 2018. június hó 1. napjától.

[56] Módosította: 19/2013. (VIII.30.) ör.  9 . § .  Hatályos: 2013. augusztus hó 31-től.

[57] Módosította: 11/2012. (VI. 08.) ör. 16. § -a. Hatályos: 2012. június 9-től.

[58] Módosította: 19/2013. (VIII.30.) ör.  9 . § .  Hatályos: 2013. augusztus hó 31-től.

[59] Módosította: 19/2013. (VIII.30.) ör.  9 . § .  Hatályos: 2013. augusztus hó 31-től.

[60] Módosította: 19/2013. (VIII.30.) ör.  9 . § .  Hatályos: 2013. augusztus hó 31-től.

[61] Módosította: 19/2013. (VIII.30.) ör.  9 . § .  Hatályos: 2013. augusztus hó 31-től.

[62] Módosította: 19/2013. (VIII.30.) ör.  9 . § .  Hatályos: 2013. augusztus hó 31-től.

[63] Hatályon kívül helyezte a 32/2016. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet 2 §- a. Hatálytalan 2017. január hó 1. napjától.