+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-18

Igazgatási és szociális ügyek

 

Támogatási formák a szociális gondoskodás helyi szabályai

 

Támogatási formák a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 18/2022. (X.24) önkormányzati rendelet szerint:

A szociális támogatás megállapításához a jövedelemhatárok az alábbiak szerint változtak. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át (65.550,- Ft), egyedülálló esetén annak 250%-át (71.250,- Ft), egyedül élő estén annak 350 %-át (99.752,- Ft).

 

I.

 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás:

a) lakhatási támogatás;

b) lakbértámogatás;

c) ápolási támogatás;

d) gyógyszertámogatás.

 

 

 1. A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás (a továbbiakban együtt: rezsiköltség) díjához, valamint a közös költséghez való lakhatási hozzájárulás

A lakhatási támogatása maximum összege 10.000 Ft-ra emelkedett.

Fűtési költségekhez való hozzájárulásként, időszakos lakhatási támogatásként természetbeni tűzifa támogatás is adható. A rendelet módosítása kiterjesztette a jogosultak körét és jelenleg már azon diósdi lakosok is igényelhetnek tűzifát, akiknek igazoltan a más módon történő fűtés meghaladja gázfűtés esetén a rezsitámogatással biztosított éves mennyiség 110 %-át, vagy villanyfűtés esetén a rezsitámogatással biztosított éves mennyiség 180 %-át.

 

b.) Lakbér támogatásra jogosult az a természetes személy, aki

- a Diósd város közigazgatási területén a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy éve bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik;

- jövedelem határnak megfelel.

- a család egyik tagjának sincs a Szoctv.-ben meghatározott vagyona.

 

A támogatás havi összege maximum 30.000 Ft.

 

c.) Ápolási támogatás

Az ápolási támogatás a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Csak az a személy részesülhet, aki a Szoc.tv-ben meghatározott ápolási díjra nem jogosult.

A támogatás havi bruttó összege megegyezik a Szoc.tv. szerinti ápolási díjnak a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott havi alapösszege 80%-ával. Az ápolási támogatást egy évre kell megállapítani.

d.) Gyógyszertámogatásra jogosult, aki a fent hivatkozott jövedelem határt nem lépi túl, valamint

- a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregöregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-át ( 11.400,-Ft)

- a kérelmező közgyógyellátási igazolványra nem jogosult.

 

 

II.

 

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható támogatás:

a) Igazolással alátámasztott rendkívüli támogatások

b) Temetési támogatás

c) Köztemetés

d) Különös méltánylást érdemlő esetben nyújtott támogatás

e) Karácsonyi csomag

f) Tele-iskolatáska támogatás

 

 

a)

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg igazolással alátámasztott, nem várt többletkiadás keletkezése, vagy rendkívüli élethelyzet kialakulása esetén, így különösen betegség bekövetkezéséhez, vagy különösen szélsőséges időjárási viszonyok esetén bekövetkezett káreseményhez, elemi kárhoz kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából.

Feltételek:

- rendelet szerinti jövedelemhatárt nem lépi túl,

- a támogatás egyszeri összege maximum 30.000,- Ft.

- egy naptári évben együttesen 3 alkalommal állapítható meg, együttes összege nem haladhatja meg családonként a 90.000,.Ft-ot.

 

-Rendkívüli települési támogatás állapítható annak a személynek, aki a rendelet szerinti jövedelemhatárt nem lépi túl, és akinek családjában élő tartósan beteg, vagy fogyatékos személy folyamatos ápolása, kezelése céljából rendszeres szállításáról kell gondoskodnia, és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedülálló esetén 250 %-át.

 

-Rendkívüli települési támogatás állapítható meg egy naptári évben egy alkalommal a kiskorú gyermek neveléséhez kapcsolódó célból, így különösen a gyermek iskoláztatásához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából.

A támogatás összege gyermekenként 15.000 forint.

 

- Rendkívüli települési támogatás állapítható meg azon törvényes képviselő részére, akinek gyermeke a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § (1) bekezdése alapján jogosult a bölcsődei gondozás keretében nyújtott napközbeni ellátásra, azonban férőhelyhiány okán a benyújtott felvételi kérelmet a Zöldfa Bölcsőde vezetője elutasította, a Gyvt. 43/A. §, 44. §, 44/A. §, valamint 44/B. §-aiban foglalt napközbeni ellátási formák igénybevétele esetén, a tényleges gondozási napokról szóló igazolás alapján személyi térítési díj-hozzájárulás állapítható meg.

 

Nem állapítható meg a támogatás, ha a kérelmező családjában a nem állami szolgáltatónál történő napközbeni ellátásért fizetendő személyi térítési díjjal csökkentett egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. (114.000,-Ft)

 

Temetési támogatás:

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra temetési támogatás állapítható meg az eltemettető hozzátartozó részére, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum

a) 400 %-át egy személy, (114.000 ,-Ft)

b) 250 %-át két személy ,( 71.250,-Ft)

c) 240 %-át három személy,( 68.400,-Ft)

d) 220 %-át négy személy, (62.700,-Ft)

e) 200 %-át öt, vagy annál több személy esetén.( 57.000,-Ft)

Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt temetési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

 

Köztemetés

Kérelemre a polgármester mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól, ha a rendeletbe foglat jövedelemhatárnak megfelel illetve, mert

kötelezettségének azért nem tudott eleget tenni, mert ez által saját, vagy családja létfenntartását

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került volna.

 

Különös méltánylást érdemlő esetben nyújtott támogatás

Különös méltánylást érdemlő esetben legfeljebb a kárérték 30 %-a, de maximum 300.000 forint rendkívüli települési támogatás állapítható meg a tulajdonos kérelmező által lakott, elemi kárt szenvedett, vis maiorral érintett ingatlan helyreállítására.

 

Feltételek:

- rendelet szerinti jövedelemhatárt nem lépi túl,

-az ingatlan szerkezetében keletkezett kár mértéke meghaladja a fent meghatározott maximális összeg kétszeresét,

- a káreseményt annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül a kérelmező bejelentette az

önkormányzathoz.

 

- Különös méltánylást érdemlő esetben évente egy alkalommal legfeljebb 120 000 forint rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki rendkívüli élethelyzetbe került és átmeneti létfenntartási gonddal küzd.

A támogatás az alábbi célokra vehető igénybe: intézményi étkeztetés; gyógyászati segédeszköz; éves elszámoló közüzemi díj fizetési kötelezettség teljesítése;

 

 

 

Karácsonyi csomag

Azon személyek részére, akik az adott év november 15. napjáig legalább két alkalommal települési támogatásban részesültek, az önkormányzat karácsonyra maximum 6.000 forint értében élelmiszercsomagot biztosít.

 

Tele- iskolatáska támogatás

Tele-iskolatáska támogatás állapítható meg annak a 6-18 éves korú gyermeket nevelő szülőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át nem haladja meg.

A támogatást minden év június 1. napjától július 31. napjáig lehet igényelni az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre illetve szünidei gyermekétkeztetésre. pénzbeli támogatásra

Jövedelmi feltétel: a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a szociális vetítési alap összegének a 180%-át, (51.300,-Ft) ha

aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,

ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) *  a szociális vetítési alap összegének 165%-át ( 47.025,-Ft ) az a) pont alá nem tartozó esetben.

 

 

A nyomtatványok az E-önkormányzaton (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) érhetőek el.

 

A kitöltött nyomtatványokat személyesen, postai úton vagy e-papír szolgáltatáson https://epapir.gov.hu/ keresztül lehet beküldeni.

 

Keresekedelmi ügyek, szálláshely, telepengedély

 

Kereskedelmi ügyek:

 1. bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele,
 2. kizárólag üzletben forgalmazható termékek forgalmazására szolgáló üzlet
  üzemeltetésére jogosító működési engedély kiadása,
 3.  bejelentés köteles ipari tevékenységet folytató telepek nyilvántartásba vétele,
 4. engedélyköteles ipari tevékenységet végző telepek részére telepengedély kiadása,
 5. vásárok, piacok engedélyezése,
 6. bevásárlóközpontok nyilvántartásba vétele,
 7. szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatására jogosító szálláshely-üzemeltetési
  engedély kiadása,
 8. nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatók nyilvántartásba
  vétele,
 9. vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése,
 10. panaszbejelentések kivizsgálása

 

Tájékoztatjuk, hogy eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikusan van lehetőség, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlapokkal történő elektronikus ügyintézésre az  http://e-onkormanyzat.gov.hu portálon, az e-papírral (https://epapir.gov.hu/) történő elektronikus ügyindításra az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van. Kérjük, hogy telefonszámát és e-mail címét feltétlenül tüntesse fel a nyomtatványokon! 

Az e-Papír szolgáltatás használata során a bejelentkezést követően az alábbi menüpontokat szükséges kiválasztani:

 • TÉMACSOPORT: önkormányzati igazgatás

 • ÜGYTÍPUS: kereskedelmi ügyek

 • CÍMZETT: Diósd Város Önkormányzat

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el. Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről:

 • Természetes személyek esetén:

– eSZIG (https://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-alairas_informaciok)

– AVDH (https://www.nisz.hu/)

I. Aki kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni, mint például vendéglátás, élelmiszer forgalmazás.

 A kereskedelmi tevékenység formái lehetnek:

 1. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
 2. mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, (székhely szerinti jegyző jár el)
 3. bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
 4. vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
 5. közterületi értékesítés,
 6. közvetlen értékesítés,
 7. üzleten kívüli kereskedelem, (székhely szerinti jegyző jár el)
 8. csomagküldő kereskedelem, (székhely szerinti jegyző jár el)
 9. automatából történő értékesítés, (székhely szerinti jegyző jár el)
 10. közlekedési eszközön folytatott értékesítés (székhely szerinti jegyző jár el).

 

Szükséges mellékletek:

 1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímét (bérlet stb.)  igazoló okirat.
 2. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.
 3. Közös tulajdonban álló üzlet esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
 4. Aláírási címpéldány, cégkivonat másolat, egyéni vállalkozói igazolvány másolat;
 5. Képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.
 6. Napi fogyasztási cikket értékesítő új üzlet esetében az országos településrendezési és építési körülményekről szóló kormányrendeletben az árusítótér nagysága alapján meghatározott számú személygépkocsi elhelyezésére szolgáló várakozóhely biztosítását igazoló dokumentum (parkolóhely biztosítás).

+ Üzlet esetében vásárlók könyve, melyet a kereskedelmi hatóság akkor hitelesít, ha az elektronikusan megtett bejelentés hiánytalan.

Hiánytalanul benyújtott kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés esetében a tevékenység a bejelentés napjától gyakorolható.

Hiányosan megtett bejelentés esetében, kereskedelmi hatóság a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

A bejelentés megtételének tényéről a hatóság 8 napon belül igazolást állít ki. A nyilvántartásba vételről a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott hatóságok is értesítést kapnak, akik a kézhezvételtől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, amelynek eredményéről a jegyzőt tájékoztatják.

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást, a tevékenység megszüntetését haladéktalanul, a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni!

Ha a hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a kereskedő bejelentés-köteles tevékenységet végez bejelentés nélkül, ill. az adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta 50.000 Ft. bírságot szab ki a 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján.

A kereskedő a tevékenység megszüntetését köteles bejelenteni!

Vonatkozó jogszabályok:

 1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
 2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
 3. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet,
 4. 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról,
 5. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

 

II. Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység kizárólag a szálláshely fekvése szerinti illetékes Jegyzőhöz történt bejelentést követően folytatható.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet  hatálya alá nem tartozik a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

Benyújtandó dokumentumok:

 • a tevékenység megkezdésének bejelentésére szolgáló kitöltött nyomtatvány
 • a szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • helyszínrajz
 • szálláshely-kezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum
 • szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentum
 • a szálláshely-szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a társasház Szervezeti és Működési Szabályzata nem tiltja, továbbá a társasház nem hozott olyan döntést, amely tiltaná a társasházban található ingatlanok szálláshelyként történő hasznosítását
 • meghatalmazás (amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el)

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII.10.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ által üzemeltetett elektronikus felületen (https://info.ntak.huregisztrálni és adatokat szolgáltatni.

Tájékoztatjuk, hogy a szálláshely-közvetítői tevékenység útján kínált szolgáltatások hirdetéseiben a szálláshely-szolgáltatóknak az adott szálláshely NTAK regisztrációs számát és a szálláshely típusát is kötelezően fel kell tüntetniük.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésének kötelező melléklete a szálláshely-minősítéséről szóló igazoló dokumentum. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén (https://szallashelyminosites.huközzétett, az adott szálláshelytípusra vonatkozó követelményeknek.

A szálláshely-minősítési feladatok ellátására a Kormány a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.-t jelölte ki.

A szálláshely-szolgáltató a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást (pl. szálláshely-szolgáltató nevének, címének változása, a szálláshely elnevezésének változása stb.) haladéktalanul, a szálláshely megszűnését pedig a megszűnést követő nyolc napon belül köteles bejelenteni.

Jogszabályok:

 

III. Telepengedély, telep bejelentése:

Az ipari tevékenység folytatását be kell jelenteni a telep fekvése szerint illetékes hatóságnál.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytathatók. A Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységeket csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

A bejelentés-köteles tevékenység nyilvántartásba vételét megelőzően, valamint a telepengedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Csatolandó dokumentumok:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló telep esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • meghatalmazás (amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el)
 • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (telepengedély köteles tevékenység esetén)
 • környezetvédelmi tervfejezet (telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén)

 

Az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles bejelenteni a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást (pl. cégnév, székhely, tevékenységi kör, nyitvatartási időváltozás stb.).  Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és – telepengedély-köteles tevékenység esetében – a telepengedélyt leadni.

Jogszabály:

 • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet

 


 


Összes esemény