Szervezeti felépítés

Szervezeti egységek és feladataik

 

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontjában rögzített irányítási jogkörében eljárva a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése, valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.)  5-6. és 13. §-a, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (7) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 102. § (3) a) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 21. § (4) bekezdése alapján a Diósdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

 1. Fejezet

A Hivatal adatai, jogállása

 1. Hivatal adatai:
 1.  A Polgármesteri Hivatal megnevezése: Diósdi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal).
 2.  A Hivatal a nemzetközi kapcsolatokban az alábbi megnevezéseket használja:

                           a) angolul: The Local Municipality  Mayor’s of Diósd

                           b) németül: Bürgermeisteramt der Selbstverwaltung der Stadt Diósd

 1.  A Hivatal rövidített megnevezése: Polgármesteri Hivatal
 2.  A Hivatal székhelye: Diósd, Szent István tér 1.  
 3. A Hivatal telephelyeit az Alapító Okirat tartalmazza.
 4.  A Hivatal azonosító számai:

a) fejezetszám: 13

b) ágazati azonosító szám: 8411

c) költségvetési intézményi törzsszám: 390219

d) adószám: 15730181-2-13

 1.  A Hivatal e-mail címe: onkormanyzat@diosd.hu
 2.  Honlapjának címe: www.diosd.hu 
 3.  A Hivatal alapító okiratának kelte:         1990.09.30.
 4.  A hivatal alapító okiratának száma: ………
 5. Számlavezető pénzintézete:  K&H Bank Zrt.
 6. Költségvetési számlaszám:  10403136-50526551-72521000
 1. A Hivatal jogállása
 1.  A Hivatal Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által az Mötv. 84. §-a alapján alapított, saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.
 2. A Hivatal Irányító szerve: Diósd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete
 3. A Hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Általános közigazgatás (TEÁOR 8411)
 4. A hivatal tevékenységi köreit és szakfeladatainak rendjét az Alapító Okirat tartalmazza.
 5. A Hivatal működési területe, illetékessége: Diósd város közigazgatási területe
 6.  A Hivatal szervezeti képviselője: Diósd Város Jegyzője
 7.  A Hivatal feladatainak, tevékenységek forrásai a Képviselő-testület által elfogadott éves költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok.
 8.  A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos általános feltételek évente kerülnek meghatározásra. 
 9.  A Hivatal más gazdálkodó szervezetek vonatkozásában alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat nem gyakorol.
 1. Fejezet

A Hivatal szervezeti felépítése

 1. A Hivatal belső szervezeti egységekre – irodákra tagozódó egységes szervezet.
 1. A Hivatal feladatait az alábbi iroda szintű szervezeti tagozódásban látja el:

Polgármesteri Kabinet

Jegyzői és Igazgatási Iroda

Pénzügyi Iroda

Adóiroda

Műszaki Iroda, amely magában foglalja a közteület-felügyeletet és hivatalnak a városüzemeltetési feladatait

 

 1. A Hivatal létszámkeretét a képviselő-testület minden évben az önkormányzat költségvetési rendeletében határozza meg.
 1. Az irodákat irodavezetők vezetik, akiket határozatlan időre a jegyző nevez ki – a polgármester egyetértési joga gyakorlásával - a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rend. alapján.
 1. Az irodák egymással mellérendeltségi viszonyban állnak, kötelesek együttműködni a feladatok végrehajtásában.
 1. A hivatal szervezeti ábrája:

 

 1. Az Irodák részletes feladatait a hivatali SZMSZ-el összhangban az irodák ügyrendjei tartalmazzák, a hivatali dolgozók munkaköri leírásai az irodák ügyrendjeinek függelékét képezik.
 2. A Pénzügyi Iroda a Hivatal gazdasági szervezete
 3. A Pénzügyi Iroda vezetője – az arra vonatkozó képesítési előírások teljesülése esetén – a Hivatal gazdasági vezetőjének minősül.

 

 1. Fejezet

A Hivatal szervezeti egységeinek főbb feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek részletes feladatrendszerét a szervezeti egységek ügyrendjei tartalmazzák.

 1. Jegyzői és Igazgatási Iroda
 1. Szervezési feladatok:
  1. a képviselő-testület, a bizottságok munkájának megszervezése, a képviselő-testületi és bizottsági ülések technikai feltételeinek biztosítása,
  2. képviselő-testületi jegyzőkönyvek, határozat-javaslatok, határozatok elkészítése,
  3. képviselő-testület közmeghallgatásának előkészítése,
  4. képviselő-testületi, bizottsági határozatok nyilvántartása,
  5. a jegyzőkönyv-vezetési feladatok ellátása, határozati javaslatok, határozatok elkészítése,
  6. a helyi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi üléseinek, közmeghallgatásának megszervezése, előkészítése, egyéb adminisztrációs feladatok ellátása
  7. gondoskodik az Önkormányzati rendeletek, testületi és bizottsági jegyzőkönyvek, döntések határidőben történő megküldéséről a kormányhivatal, illetőleg a képviselők, a hivatali egységek vezetői, a végrehajtásért felelősök és más érdekeltek részére
  8. a Hivatal valamint az Önkormányzat elektronikus közzétételi kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos feladatok szervezése és koordinálása, ide értve a rendeletek és normatív határozatok kihirdetését is.
 1. Iratkezelési feladatok
  1. a Hivatal iratkezelési szabályzatában rögzítettek szerint gondoskodik a levélpostai küldemények, elektronikus iratok átvételéről, a beérkezett iratok bontásáról, érkeztetéséről, iktatásáról, irattározásáról
  2. vezeti az irattári katasztert
  3. gondoskodik az iratkezelési feladatellátáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről
  4. vezeti a hivatal bélyegző-nyilvántartását, gondoskodik a bélyegzők beszerzéséről, a szükségtelenné vált bélyegzők tárolásáról, megsemmisítéséről
  5. kijelölt ügyintézője útján gondoskodik az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 102. § (3) a) pontjában rögzített hitelesítési feladatok ellátásáról
 1. Döntés-előkészítés:
  1. közreműködik a feladatkörébe tartozó képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések előkészítésében,
  2. közreműködik a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztések törvényességi ellenőrzésében,
  3. előkészíti a jegyző feladatkörébe tartozó képviselő-testületi bizottsági előterjesztéseket, elvégzi a szükséges egyeztetéseket,
  4. ellátja a tisztségviselői döntéstervezetek törvényességi ellenőrzését,
  5. képviselő-testület, bizottságok napirendjeinek előkészítése, megszervezése,
  6. képviselő-testületi, bizottsági ülések meghívójának elkészítése, a meghívóknak valamint az abban szereplő napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagoknak a képviselői felhőbe történő feltöltése, az érdekeltek részére történő megküldése,
  7. jegyzői, polgármesteri anyagok, beszámolók, előterjesztések előkészítése, a szükséges egyeztetések szervezése, lebonyolítása
  8. ellátja a város nevének és jelképeinek használatával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat,
  9. Gondoskodik az ügyrendjében meghatározott helyi rendeletek hatályosulásának nyomon követéséről, vizsgálja a központi jogszabályoknak való megfelelőségét, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását.
 1. Végrehajtás-jellegű feladatok:
  1. gondoskodik a képviselő-testület és bizottságok döntései végrehajtásának megszervezéséhez és a végrehajtási határidők betartásához szükséges vezetői intézkedések előkészítéséről,
  2. gondoskodik a testületi/bizottsági működéssel, döntésekkel kapcsolatos közzétételi kötelezettségek teljesítéséről, közreműködik az önkormányzati rendeletek normatív határozatok kihirdetésében
  3. végzi a képviselő-testületi rendeletek, határozatok, tisztségviselői, jegyzői utasítások, körlevelek számítógépes feldolgozását, e körben gondoskodik a rendeletek, határozatok, utasítások, intézkedések egyéb normák folyamatos karbantartásáról, nyilvántartásáról; vezeti a képviselői interpellációk nyilvántartását,
  4. gondoskodik az előterjesztések, határozatok, rendeletek, valamint a véleményezések nyilvántartó rendszerének kialakításáról, naprakészen tartásáról
  5. biztosítja a előterjesztések, határozatok, rendeletek és hozzájuk kapcsolódó vélemények nyomon követhetőségét
  6. ellátja a véleményezési és jóváhagyási workflow-k működtetésének felügyeletét, szükség esetén biztosítja a folyamatok gyorsítását.
  7. gondoskodik az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalásáról, nyilvántartásáról, az egységes szerkezetű rendeletek közzétételéről,
  8. határidős határozatok, javaslatok folyamatos figyelemmel kísérése, munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésekre történő kigyűjtése, és a feladatok végrehajtását végző felelősök felé továbbítása, az adott válaszok figyelemmel kísérése, majd arról a képviselő-testületi ülésre írásos tájékoztatás elkészítése,
  9. a képviselő-testületi közmeghallgatáson elhangzó panaszok, bejelentések jegyzőkönyvben történő rögzítése és továbbítása megválaszolás céljából az illetékes hivatali egységhez, vagy a képviselő-testület bizottságához,
  10. népszavazás esetén szervezési, lebonyolítási feladatok ellátása,
  11. az önkormányzati és államigazgatási hatósági ellenőrzésre tervezet készítése, a jegyző által meghatározott ütemterv alapján; közreműködés az ellenőrzés végrehajtásában,
  12. ellátja a bírósági ülnökök választásához kapcsolódó feladatokat,
 1. Közneveléshez (óvoda), közművelődéshez és sporthoz kapcsolódó feladatok:
  1. közművelődéssel, valamint a sporttal kapcsolatos fenntartói döntések előkészítése, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 49. § (2) bekezdésében foglalt fenntartói irányítással összefüggő döntés-előkészítő munkában való közreműködésre
  2. közneveléssel (óvoda), közművelődéssel és sporttal kapcsolatos feladatok végrehajtása, a kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése
  3. közreműködik az óvodai felvételi időpontok közzétételében;
  4. ellátja az óvoda-, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat
  5. közreműködik a fellebbezésekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok végrehajtásában,
  6. ellátja a köznevelésre (óvoda), közművelődésre vonatkozó adatszolgáltatást, nyilvántartást, tájékoztatást;
  7. gondoskodik az ifjúságpolitikai feladatok ellátásáról.
  8. közreműködik a város nevelési-, oktatási intézményeinek testneveléssel, sporttal kapcsolatos fenntartói irányításában, ellenőrzésében, előkészíti az ezzel összefüggő önkormányzati döntéseket.
  9. előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos önkormányzati döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában.
 1. Egészségügyi feladatok:
  1. A tüdőszűrő-vizsgálat elvégzésével kapcsolatos ügyviteli és technikai feladatok ellátásának megszervezéséről való gondoskodás,
  2. Bölcsődék működéséhez kapcsolódó feladatok ellátása
  1. Szociális feladok (pénzbeli és természetbeni ellátások) :
  1. Pénzbeli (települési támogatás etc) és természetbeli ellátások (étkezés etc) megállapításával kapcsolatos döntés-előkészítői és végrehajtási feladatok
  2. „Bursa Hungarica” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok
 1. Gyámügyi feladatok (pénzbeli és természetbeni ellátások):
  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
  2. rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény,
  3. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,
  4. óvodáztatási támogatás
 1.  Személyzeti és Munkaügyi feladatok
  1. a munkavégzés megszervezése és irányítása kivételével ellátja közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat,
  2. a munkavégzés megszervezése és irányítása kivételével ellátja a hivatalban végzett önkéntes munkával kapcsolatos feladatokat
  3. ellátja a személyzeti feladatokat a Hivatal vonatkozásában
  4. ellátja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok
  5. a foglalkoztatással kapcsolatos számfejtési feladatok ellátása
  6. kijelölt ügyintézője útján gondoskodik a a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 21. § (4) bekezdése szerinti hitelesítési feladatok ellátásáról
 1. Földügyi igazgatás területén:
  1.  Földhirdetménnyel kapcsolatos feladatok ellátása
  2. Telepítési hatóságként jár el a Kormány kijelölése alapján a termőföld                 védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint.
 1. Állatvédelem, állategészségügyi igazgatási feladatok:
  1. Méhállományok tartási helyének, illetve vándoroltatásának                         nyilvántartásba- vételével kapcsolatos feladatokat.
  2. Az állati hullák és feldolgozásra alkalmatlan állati eredetű hulladékok          elföldelésére alkalmas területek kijelölésével kapcsolatos         feladatok
  3. Meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén.
  4. Nyilvántartást vezet az önkormányzat illetékességi területén tartott         veszélyes állatokról
  5. Az állattartást korlátozhatja és megtilthatja az állatvédelemre,         valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén.
  6. Engedélyezi a veszélyes állat elidegenítését, felügyeletének átengedését
  7. Állatvédelmi bírság kiszabása
 1.    Kereskedelmi igazgatás, kereskedelmi engedélyezés:

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzlet működési engedélyének kiadása, nyilvántartása.

 1.  Belügyi és általános igazgatási feladatok ellátása:
  1. birtokvédelem
  2. talált tárgyak
  3. kárpótlás (a kárpótlási kérelem elbírálásához szükséges adatot, okiratot, vagy ennek másolatát a jogosult rendelkezésére bocsátani. )
  4. hagyatéki igazgatás
  5. közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos feladatok
  6. fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos feladatok
  7. szervezett bűnözéssel, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos feladatok (Közbiztonsági okból üzlet ideiglenes bezáratása).
  8. tűzszerészeti mentesítés (Elhagyott robbanótest vagy annak tűnő tárgy bejelentéséről a területileg illetékes rendőri szerv értesítése valamint a bejelentés alapján intézkedések tétele)
  9. Társhatósági, bírósági, valamint egyéb szervek megkeresésére környezettanulmányt készít.
  10. anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása
  11. polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos jegyzői feladatok
  12. gondoskodik a Hivatal hirdetőtáblájának kezeléséről, a hivatalos hirdetmények kifüggesztésével és annak dokumentálásával kapcsolatos feladatok ellátásáról
  13. menekültügy (Amennyiben a befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár magyarországi temetéséről a települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodott, ezzel járó igazolt kiadásait a jegyző igénylésére a Hivatal megtéríti.)
 1. Vagyongazdálkodási Feladatok
  1. Végzi az önkormányzati vagyon működtetésével, hasznosításával kapcsolatos előkészítő, koordináló és végrehajtó feladatokat.
  2. Nyomon követi intézményi használatban lévő ingatlanvagyon állapotát, előkészíti a rájuk vonatkozó fenntartói döntéseket
  3. Ellenőrzi a közoktatási intézmények működtetését végző szervezet tevékenységét, előkészíti a megrendelői döntéseket.
  4. Folyamatosan elemzi a forgalomképes vagyont, annak bővítésére, hasznosítására lehetőségeket tár fel, projekteket dolgoz ki.
  5. Előkészíti a beépítésre alkalmas ingatlanok értékesítését.
  6. Gondoskodik a vagyoni jellegű kiajánlások összegyűjtéséről, megjelenítéséről, propagálásáról,
  7. Kiemelt figyelmet fordít a vagyongazdálkodással kapcsolatos rendeletek és belső szabályzatok betartására.
  8. Gondoskodik az önkormányzati lakások, nem lakás célú helyiségek fenntartásához, üzemeltetéséhez, értékesítéséhez és nem lakás célú helyiségek esetén bérbeadásához kapcsolódó feladatok végrehajtásáról.
  9. Közreműködik a lakbérhátralékok behajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtásában.
  10. Előkészíti az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos képviselő-testületi, bizottsági előterjesztéseket, az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában;

 

 1. Műszaki Iroda
 1. Városfejlesztési, városüzemeltetési és településmérnöki feladatok ellátása
  1. Ellátja a Képviselő-testület által meghatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával kapcsolatos beruházási feladatokat, amely tevékenységhez - szükség szerint - külön lebonyolító szervezet igénybevételét kezdeményezheti.
  2. Biztosítja az önkormányzati fejlesztésekkel összefüggő tervezési, előkészítő, pályáztatási, bonyolítói és műszaki ellenőrzési feladatok végrehajtását.
  3.  Ellátja a más önkormányzatok, szervezetek közreműködésével megvalósuló - közös - beruházásokból adódó az önkormányzatra eső feladatokat.
  4. Részt vesz a beruházások megvalósításának szervezésében, koordinálásában, ellenőrzésében.
  5. Irányítja és koordinálja az önkormányzati forrásból, valamint az önkormányzat által – pályázati úton nyert – külső forrásokból megvalósuló intézményi beruházásokat. Ezekkel összefüggésben részt vesz a közbeszerzési eljárások előkészítésében, valamint felügyeli és koordinálja a beruházások bonyolítói és műszaki ellenőrzési feladatok végrehajtását.  
  6. Gondoskodik a közbeszerzési eljáráson kívüli – beruházással kapcsolatos - versenyeztetési feladatok lebonyolításáról.
  7. A helyi közszolgáltatások körében közreműködik az épített és természeti környezet védelmében, vízrendezéssel, a csapadékvíz elvezetésével, a csatornázással, a közterületek fenntartásával, a település-tisztasággal, az egészséges ivóvízellátással, és a helyi közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
  8. Közreműködik a települési folyékony hulladékleeresztő helyének kijelölésével, a közcélú ártalmatlanító telep létesítésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
  9. Közreműködik a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás megszervezésében.
  10.  Közreműködik a helyi jelentőségű természeti érték megóvásával, őrzésével, fenntartásával, bemutatásával, valamint helyreállításával kapcsolatos feladatok ellátásában.
  11. Előkészíti a városfejlesztési projekteket, összeállítja a városfejlesztési stratégia tervezetét, közreműködik megvalósításukban, gondoskodik a szükséges felülvizsgálatok elvégzéséről, kapcsolatot tart a megbízott pályázatírókkal.
  12. Elkészíti a különböző fejlesztési célú támogatások pályázatait, speciális szakmai ismereteket igénylő pályázat készítéséhez a hivatal belső szervezeti egységeinek, illetve külső szerv igénybe vételét kezdeményezheti.
  13.  Részt vesz a városfejlesztési feladatokat érintő gazdasági megállapodások előkészítésében.
  14. Feladatkörében részt vesz a várost érintő országos, megyei, regionális képviseletekhez tartozó elemző, döntés-előkészítő, szervező tevékenységben
  15. Szakmai programokat készít az önkormányzati pályázatok elkészítéséhez.
  16. Feladatkörében ágazathoz tartozó ügyekben kapcsolatot tart a lakossággal, kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket, a vizsgálat eredményéről tájékoztatást ad.
  17. Ellenőrzi és koordinálja a jelzett problémák teljesítésének határidőben történő végrehajtását.
  18. Szükség szerint helyszínelést végez, annak eredményéről tájékoztatást ad a jegyzőnek
  19. Lakossággal, közületekkel, közművekkel folyamatos kapcsolattartást végez, tájékoztatást ad a folyamatban lévő ügyekről, problémákról, hiányosságok megszüntetéséről.
  20. Elkészíti a beruházásokkal (önkormányzati, intézményi), pályázatokkal összefüggő statisztikai jelentéseket.
  21. Közreműködik az úthálózat-fejlesztés (építés, felújítás) dokumentációinak (tervek, engedélyek) előkészítésében és kezdeményezi a közbeszerzési eljárás lefolytatását.
  22. Koordinálja a közvilágítási, vízügyi, közterület-fenntartási, ár- és belvízvédelmi, útügyi ágazati feladatok végrehajtását.
  23. A Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen részt vesz elemi csapás vagy rendkívüli időjárás esetén az élet és vagyonbiztonság, a mentés érdekében szükséges intézkedések megtételében, a keletkezett károk felmérésében, valamint a helyreállításhoz szükséges anyagok felmérésében, összeállításában
 1. A városüzemeltetési, városgondnoksági feladatok
 1. Közterület-felügyelői feladatok ellátása
  1. a jogszabályok által a közterület-felügyelet hatáskörébe utalt feladatok ellátása
  2. közreműködés az útkezelői, tulajdonosi, hatósági intézkedést igénylő problémák feltárásában, a szükséges intézkedés kezdeményezése
 1.   Főépítészi feladatok  (a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott városi főépítész útján)
  1.  Gondoskodik a rendezési tervek készítésével, egyeztetésével, véleményeztetésével, jóváhagyásával, nyilvántartásával és karbantartásával kapcsolatos előkészítő és koordinatív feladatok ellátásáról.
  2. Tájékoztatást ad az érvényben lévő rendezési tervekről.
  3. Véleményezi a város arculatát meghatározó tisztségviselői döntés-tervezeteket és előterjesztéseket.
  4. Közreműködik korlátozási kártalanítási ügyek előkészítésében.
  5. Véleményezi a területrendezési, területfejlesztési programokat, koncepciókat, kiemelt figyelemmel a város helyzetére
  6. Településképi véleményezési és településképi bejelentési ügyekben döntés-előkészítői feladatokat lát el.
  7. Településképi konzultációt biztosít.
  8. Előkészíti a településfejlesztési hatósági szerződéseket.
 1.  Ágazati  feladatok
  1. Gondoskodik az önkormányzat, illetve a jegyző hatáskörébe tartozó energiaellátási, útügyi, környezetvédelmi igazgatási ágazati feladatokat.
  2. Ellátja a zaj és rezgésvédelmi ügyekben keletkező feladatokat.
  3. Ellátja a fás szárú növények védelmével kapcsolatos hatósági feladatokat.
  4. Közreműködik a rendkívüli levegőtisztaság védelmi intézkedési terv megalkotásában, valamint a helyi környezetvédelmi program előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
  5. Közreműködik a helyi közút forgalmi rendjének kialakításával kapcsolatos feladatok ellátásában.
  6. Feladatkörében, ágazathoz tartozó ügyekben kapcsolatot tart a lakossággal, kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket, a vizsgálat eredményéről tájékoztatást ad.
  7. Ellenőrzi és koordinálja a jelzett problémák teljesítésének határidőben történő végrehajtását.
  8. Ellátja a közterület-használati engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat.
  9. Ellátja a címképzéssel és a központi címregiszter vezetésével kapcsolatos feladatokat.
  10. Adatot szolgáltat a vagyonkataszter-nyilvántartáshoz, és részt vesz az osztályhoz tartozó eszközök és források leltározási feladataiban
  11. Gondoskodik az ügyrendjében meghatározott helyi rendeletek hatályosulásának nyomon követéséről, vizsgálja a központi jogszabályoknak való megfelelőségét, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását.
 1. Növényvédelmi igazgatás:
  1. növényvédelmi tevékenység keretében belterületen a károsítók elleni a védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzésével, illetve a közérdekű védekezés elrendelésével kapcsolatos feladatokat.
  2. parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok ellátása
 1. Közbiztonsági feladatok ellátása
 1. Pénzügyi Iroda
 1. Költségvetéssel kapcsolatos feladatok:
  1. az intézmények adatszolgáltatása és igényei alapján elkészíti az önkormányzat költségvetési koncepcióját,
  2. összeállítja az önkormányzati szintű költségvetést, képviselő-testületi döntésre előkészíti a költségvetési rendelet-tervezetet,
  3. nyilvántartja a központi támogatások, cél- és címzett támogatások, pályázat során elnyert pénzek előirányzatait, azok teljesítését,
  4. figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását a pénzforgalom alakulása alapján,
  5. szakmai segítséget nyújt az intézményeknek a költségvetés tervezet összeállításához,
  6. javaslatot tesz a költségvetés módosítására,
  7. összeállítja az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolót, zárszámadási rendelet-tervezetet a számviteli adatok alapján.
 1.  Pénzügyi feladatok:
  1. banki tranzakciók intézése, jóváírások, terhelések figyelemmel kísérése,
  2. hitelszerződések előkészítése, nyilvántartása, a hiteltörlesztések teljesítése,
  3. intézkedik a hátralékok behajtásáról,
  4. végzi az önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakáscélú bérlemények bérleti díjának nyilvántartását, a bérleti díjak számlázását, analitikus nyilvántartását, feladást készít a főkönyvi könyvelés részére,
  5. az önkormányzat által értékesített vagy bérbe adott ingatlanok, területek, hirdetőtáblák szerződés alapján történő kiszámlázása,
  6. a Hivatal és az Önkormányzat bevételeinek beszedése, kezelése,
  7. az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele
  8. gondoskodik az Önkormányzatot, illetve a Hivatalt illető kintlévőségek beszedéséről
  9. folyamatosan figyelemmel kísérti a vevői tartozások, kamatmentes kölcsönök törlesztését,
  10. a naponta beérkező számlákat, azok felülvizsgálata és érkeztetése után továbbítja az illetékes osztályoknak leigazolásra,
  11. nyilvántartást vezet az egyéb támogatásokról,
  12. a pénztár zavartalan működtetése, a készpénzes bevételek és kiadások teljesítése.
  13. végzi a közétkeztetéssel kapcsolatos pénzügyi feladatokat, gondoskodik az étkezési térítési díjak beszedéséről
 1. Számviteli feladatok:
  1. ellátja az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az önállóan működő intézmények főkönyvi és analitikus könyvelését,
  2. gondoskodik az elfogadott költségvetés-módosítás könyvelése, elszámolásokon való átvezetéséről,
  3. a törvényben meghatározott módon és időben összesített önkormányzati beszámolót elkészíti,
  4. előkészíti a havi ÁFA, illetve az éves adóbevallást, egyezteti az adófolyószámla kivonatot,
  5. önkormányzati támogatások igénylése, egyeztetése a MÁK területileg illetékes igazgatóságával,
  6. hitelek, kölcsönök, üzletrészek, részvények nyilvántartása,
  7. elvégzi a leltározással kapcsolatos feladatokat,
  8. nyilvántartja a nagy értékű tárgyi eszközöket,
  9. könyveli és feladja a főkönyv felé az éves értékcsökkenést.
 1. Kontrolleri feladatok:
  1. Közreműködik a Gazdasági program kidolgozásában, adott közfeladat célok meghatározásában
  2. Előkészíti, kidolgozza az Elvárt Kulcs Teljesítmény Mutatókat adott évre gazdaságossági elemzések és az elmúlt időszak gazdálkodási tapasztalatai alapján
  3. Közreműködik a közfeladatok ellátáshoz kapcsolódó szerződéskötési folyamatban, az elvárások rögzítésében, meghatározásában
  4. Folyamatosan elemzi, értékeli az adott közfeladat ellátás szakmai színvonalát
  5. Méri és nyomonköveti a kulcs teljesítmény mutatók alakulását, figyeli az eltéréseket, javaslatokat tesz eltérés esetén a korrekcióra, szerződés módosításra, szerződéses kötelezettségek számonkérésére,
 1. Vagyongazdálkodási feladatok

Gondoskodik a vagyonkataszter naprakész vezetéséről.

 1. Általános feladatok

Gondoskodik az ügyrendjében meghatározott helyi rendeletek hatályosulásának nyomon követéséről, vizsgálja a központi jogszabályoknak való megfelelőségét, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását.

 1. A képviselő-testülethez és Bizottságaihoz kapcsolódó feladatok:
  1. Figyelemmel a szakmai és a törvényességi követelményekre, elkészíti a feladatkörébe tartozó - testületek elé kerülő - előterjesztéseket, valamint biztosítja ezen anyagok jogszabályokkal való összhangját, és alaki-tartalmi megfelelőségét .
  2. A testületi anyagok előkészítése, a döntések végrehajtása során az érdekeltekkel (tisztségviselő, bizottsági elnökök, társosztályok, önkormányzati intézmények, külső szervek, szakhatóságok, érdekképviseleti szervek stb.) elvégzi a szükséges egyeztetéseket és a koordinációs feladatokat.
  3. Elvégzi a feladatkörébe tartozó testületi döntések végrehajtásának megszervezését, a végrehajtásért felelős rendelkezések szerint.
  4. A testületi üléseken - különös tekintettel a Képviselő-testület ülésére - elhangzott és ott szóban meg nem válaszolt kérdésekre interpellációkra az osztályvezető köteles a szakmailag megalapozott törvényes és teljes körű írásos választ az ülés napját követő 15 napon belül megadni, illetve a válasz-tervezetét időben elkészíteni.
  5. Az iroda működési területét érintő testületi döntések végrehajtására - szükség esetén - intézkedési tervet készít, annak végrehajtásáról gondoskodik és a képviselő-testület, vagy bizottság elé kerülő jelentést összeállítja, illetve az összeállításához feljegyzést készít.
  6. Az irodavezető, vagy a helyettesítésével megbízott személy részt vesz a képviselő-testület ülésein és – az osztály feladatkörébe tartozó napirendek tárgyalásánál - a bizottságok ülésein.
 1. Adóiroda
 1. Adóigazgatással kapcsolatos feladatok
  1. Ellátja a helyi és megosztott adók (gépjármű) kivetésével, nyilvántartásával és beszedésével kapcsolatos feladatokat.
  2. Az egyes adónemek tekintetében adóellenőrzést végez.
  3. Közreműködik a köztartozások, közmű-érdekeltségi hozzájárulások beszedésében.
  4. Gondoskodik a hátralékkezelési rendszerének működtetéséről, az azzal kapcsolatos nyilvántartás naprakész vezetéséről
  5. Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó adók módjára behajtandó követelések behajtásával kapcsolatos feladatokat.
  1. Végrehajtja az egyéb adóigazgatási feladatokat.
  2. kijelölt ügyintézője útján gondoskodik az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 102. § (3) a) pontjában rögzített hitelesítési feladatok ellátásáról
 1. Önkormányzati adók rendszerével kapcsolatos feladatok ellátása.

Nyomon követi a helyi adó bevételek alakulását, javaslatokat dolgoz ki a rendszer javítása érdekében.

Gondoskodik az ügyrendjében meghatározott helyi rendeletek hatályosulásának nyomon követéséről, a központi jogszabályoknak való megfelelőségét, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását.

 1. Polgármesteri Kabinet
 1. Titkársági feladatok
  1. szépkorúak köszöntésével kapcsolatos feladatok
  2. jegyzői és polgármesteri feladatok ellátásának elősegítése, a jegyző, a polgármester napi munkájának segítése (lakossági ügyek, panaszok intézése, stb.),
  3. polgármester, jegyző munkájának adminisztrációs segítése,
  4. polgármesteri, jegyzői programok szervezése, lebonyolítása,
  5. a hivatal vezetőihez érkező vendégek, ügyfelek fogadása, tájékoztatása,
  1. telefonközpont kezelése
  2. koordinálja és közreműködik a nemzeti és a városi ünnepek, kulturális, tudományos rendezvények előkészítésében és lebonyolításában,
  3. közreműködik a városi rendezvények előkészítési, lebonyolítási feladataiban
  4. ellátja az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos döntés-előkészítési, végrehajtási és azok működésével kapcsolatos adminisztratív, technikai feladatokat
  5. gondoskodik a Testületi, bizottsági üléseken, lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon felmerült problémák gyűjtéséről megoldásuk nyomon követéséről
  6. adatvédelmi feladatok ellátása, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekkel kapcsolatos döntések előkészítése
 1. Kommunikációs feladatok
  1. kapcsolattartás a képviselő-testület tagjaival, a bizottságok külső tagjaival, valamint a hivatal szervezeti egységeivel,
  2. a bizottságok egymás közötti, valamint a bizottságok és a hivatal közötti szakmai együttműködés megszervezése, közös határidők egyeztetése,
  3. feladatkörében kapcsolattartás a rendőrséggel,
  4. a www.diosd.gov.hu internetes honlap szerkesztése,
  5. a közérdeket érintő hirdetmények közzététele,
  6. a városi ünnepek, városi rendezvények kapcsán a média tájékoztatása, sajtótájékoztató összehívása,
  7. biztosítja a hátralékokkal és köztartozásokkal kapcsolatos kommunikációt, folyamatosan felhívja a lakosság figyelmét azok következményeire.
 1. Társadalmi és nemzetközi kapcsolatok
  1. szamai és lakossági fórumok szervezésével biztosíja a tisztségviselők döntéseinek, elképzeléseinek nyilvánosságát
  2. kapcsolattartás a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal,
  3. kapcsolatot tart a civil és társadalmi szervezetekkel,
  4. közreműködik az önkormányzat és a civil, illetve a társadalmi szervezetek együttműködésére vonatkozó szakmai anyagok kidolgozásában.
  5. kapcsolatot tart az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású ifjúsági és sport szervezetekkel.
  6. részt vesz a civil tevékenységgel kapcsolatos programok, fórumok, rendezvények városi szintű koordinációjában, szervezésében, vezeti a városi civil szervezeteket tartalmazó katasztert
  7. Ellátja a testvérvárosi kapcsolatos feladatokat
  8. Ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat
  9. Szervezi, vezeti a nemzetközi sajtókonferenciákat
 1. Pályázati feladatok
  1. Ellátja az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos feladatoka
  2. Kapcsolatot tart a Pest Megyei Közgyűlés Elnökével a megyei és helyi szintű fejlesztési igények összehangolása céljából
  3. elemzi, értékeli a pályázatok végrehajtásának tapasztalatait
  4. Egytüttműködik a hivatali irodákkal, önkormányzati intézményekkel a pályázati kiírások, illetve dokumentációk elkészítése során

 

5.5         Egyéb feladatok

  1. Ellátja a katasztrófavédelemmel, tűz elleni védekezéssel, polgári védelemmel kapcsolatos feladatokat
  2. Együttműködik a rendőrséggel, polgárőrséggel
  3. Elkészíti a polgármester, alpolgármester által meghatározott előterjesztéseket

 

 1. Fejezet

A Hivatal irányításának és vezetésének módja

 1. A polgármester, (alpolgármester) irányítási, a jegyző (aljegyző), valamint az irodavezetők vezetési feladatokat látnak el.
 1.  Polgármester
  1. a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt.
  2. a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
  3. dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben;
  4. a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására (Szervezeti és Működési Szabályzat);
  5. a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
  6. gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;
  7. az egyéb munkáltatói jogok kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében,
  8. gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében,
  9. a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt.

  Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.  

  A jegyző

  1. A polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
  2.  Vezeti a Hivatalt és megszervezi annak törvényes működését.
  3. Képviseli a Hivatalt, illetve képviseleti jogkörét általánosan, vagy az ügyek egyes csoportjára nézve normatív utasításban, vagy írásbeli felhatalmazással az aljegyzőre, irodavezetőre, a hivatal munkatársára ruházhatja át.
  4. Működési és jogi felügyeletet gyakorol a hatósági tevékenység, illetőleg a közszolgáltatások szervezése felett.
  5. A képviselő-testülettel valamint annak bizottságaival kapcsolatban fő feladata a működés törvényességének biztosítása, melynek során – az Mötv-ben előírtak szerint – jogszabálysértés észlelése esetén jelzéssel él.
  6. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és bizottságainak ülésén.

  Az aljegyző helyettesíti a jegyzőt és ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.  

 1.  Irodavezetők
  1. Az irodavezetők felelősek a vezetésük alatt álló irodák szakszerű, hatékony, szervezett működéséért. Feladatuk a testületek által meghatározott célok megvalósítása. (A végrehajtás megszervezése, az ezeket akadályozó zavarok megszüntetése, stb.)
  2. Végrehajtják az irodára a hivatali SZMSZ-ben, az ügyrendekben, illetve a jegyző által meghatározott feladatokat.
  3. Részt vesznek a képviselő-testület ülésein, a bizottsági üléseken az általuk készített és a feladatkörükbe tartozó előterjesztések tárgyalásánál.
  4. A vezetői értekezleteken képviselik az irodát.
  5. A Hivatal irodavezetőinek általános kötelességei:
   1. az önkormányzati, továbbá önkormányzati hatósági és államigazgatási hatósági ügyek határidőben történő, törvényes és szakszerű elintézésének biztosítása,
   2. az iroda feladatai ellátásában való közvetlen részvétel, valamennyi képviselő-testületi és bizottsági döntéstervezet ellenőrzése, vizsgálva azok szakmai, törvényességi megfelelőségét,
   3. a polgármester, (alpolgármester), jegyző részére előkészített döntéstervezetek (ideértve a kötelezettség-vállalásokat, a lakossági tájékoztató leveleket is) ellenőrzése és szignálása,
   4. a hatósági ügyekben gondoskodnak a törvényesség betartásáról, illetve betartatásáról, az iroda feladatainak folyamatos és zavartalan ellátásáról
   5. folyamatgazdaként felelős az osztály folyamatait érintő ellenőrzési nyomvonal kidolgozásáért.
 1. A testület elé kerülő, vagy a polgármester által kiemelt egyéb ügy intézésében az irodavezetők kötelesek gondoskodni:
  1. az irodák közötti egyeztetésről,
  2. az iroda, valamint más önkormányzati szervek és nem önkormányzati szervek közötti koordináció lebonyolításáról, illetve ilyen koordináció kezdeményezéséről,
 1. A szolgálati út
  1.  A köztisztviselők, vezetők alapvető kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetéről, a feladatok végrehajtásáról, vezetői beavatkozást igénylő eseményekről folyamatosan, míg a munkavégzés zavarairól haladéktalanul beszámoljanak az SZMSZ szerinti közvetlen vezetőjüknek.
  2.  A szolgálati út megkerülésének minősül, ha a köztisztviselő, vezető nem tájékoztatja azt a köztisztviselőt, közvetlen vezetőt, akiknek tudnia kell az ügyről, annak állásáról és azokról az intézkedésekről, amelyeket annak érdekében már megtettek.
  3.  Nem minősül a szolgálati út megkerülésének, ha arra ügy természetéből fakadóan hivatali érdekből kerül sor, vagy a vezetői döntés, intézkedés elmaradása, vagy késedelme kárral, vagy jogszerűtlen hátrány bekövetkezésével járna.
  4.  Amennyiben a köztisztviselő önkormányzati ügyben tisztségviselőtől közvetlenül feladatot kapott, köteles arról - a szolgálati út betartásával - a jegyzőt haladéktalanul tájékoztatni.
 1. A Munkakör átadás-átvétel alapvető szabályai
  1.  Munkakör átadás-átvételre a közvetlen hivatali felettes által meghatározott körben személyi változás, valamint a tartós távollét, betegség, kiküldetés stb. esetén kerül sor.
  2.  A munkakört a vezető által meghatározott köztisztviselőnek, vezetőnek kell átadni.
  3.  A munkakör átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy példányát meg kell küldeni a Jegyzői és Igazgatási Iroda személyzeti feladatokat ellátó munkatársa részére.
  4.  A munkakör átadás-átvétel részletes szabályait a jegyző a hivatal Közszolgálati Szabályzatában és az Iratkezelési Szabályzatban állapítja meg.

 

 1. Fejezet

A Hivatal szervezeti egységeinek a testületek működéséhez kapcsolódó főbb feladatai

 1. Az irodák javaslatot tesznek a jegyzőnek a testületek (képviselő-testület, bizottságok) munkaterveinek összeállításához, valamint jelzik helyi rendeletalkotás és határozathozatal szükségességét, illetőleg kezdeményezik a rendeletek, határozatok hatályon kívül helyezését, módosítását.
 2. Figyelemmel a szakmai és a törvényességi követelményekre, elkészítik a feladatkörükbe tartozó - testületek elé kerülő - előterjesztéseket, valamint biztosítják ezen anyagok jogszabályokkal való összhangját, és alaki-tartalmi megfelelőségét.
 3. A testületi anyagok előkészítése, a döntések végrehajtása során az érdekeltekkel (tisztségviselő, bizottsági elnökök, társirodák, önkormányzati intézmények, külső szervek, hatóságok, érdekképviseleti szervek stb.) elvégzik a szükséges egyeztetéseket és a koordinációs feladatokat.
 4. Elvégzik a feladatkörükbe tartozó testületi döntések végrehajtásának megszervezését, a végrehajtásért felelős rendelkezései szerint.
 5. A testületi üléseken - különös tekintettel a Képviselő-testület ülésére - elhangzott és ott szóban meg nem válaszolt kérdésekre, interpellációkra az irodavezetők kötelesek a szakmailag megalapozott törvényes és teljes körű írásos választ az ülés napját követő 15 napon belül megadni, illetve a válasz-tervezetét időben elkészíteni.
 6. Az iroda működési területét érintő testületi döntések végrehajtására - szükség esetén - intézkedési tervet készítenek, annak végrehajtásáról gondoskodnak és a képviselő-testület, vagy bizottság elé kerülő jelentést összeállítják, illetve az összeállításához feljegyzést készítenek.
 7. A Bizottságok, képviselők, Nemzetiségi Önkormányzatok valamint a Képviselő-testület által felkért külső szervezetek által készített testületi előterjesztéseket az irodák feladatkörük szerinti illetékességgel szakmai szempontból - a törvényességi kontrollt megelőzően - véleményezik, felkérésre az előterjesztés elkészítéséhez szakmai segítséget nyújtanak.
 8. Az irodavezető, vagy a helyettesítésével megbízott személy részt vesz a képviselő-testület ülésein és – az iroda feladatkörébe tartozó napirendek tárgyalásánál - a bizottságok ülésein.
 9. Felkérés esetén közreműködnek a bizottsági, eseti bizottsági vizsgálatokban, ellenőrzésekben.        
 10. Kezdeményezik az új jogszabályokból adódó önkormányzati intézkedések megtételét; gyakorlati tapasztalatok alapján a jegyző útján javaslatot tesznek jogszabály-módosítás kezdeményezésére.

 

 1. Fejezet

A hatósági ügyintézésre vonatkozó fontosabb szabályok

 1. E tevékenysége keretében a Hivatal ellátja a jogszabályokból adódó államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek intézésével kapcsolatos feladatokat.
 2. Az önkormányzati hatósági ügyben folyó eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény szabályait kell alkalmazni.
 3. Államigazgatási hatósági ügyben a hatáskör címzettje - polgármester, jegyző, a hivatal ügyintézője - önállóan dönt, e jogosítványt más (felettes) szerv, személy nem csorbíthatja.
 4. Önkormányzati hatósági ügyben döntési jogosítvánnyal a képviselő-testület, illetőleg az általa felhatalmazott önkormányzati szerv jár el. Ezen ügyeket a tárgya szerint illetékes iroda, vagy a jegyző által kijelölt köztisztviselő köteles döntésre előkészíteni.
 5. Az ügyintéző köteles a rábízott feladatot önállóan, az anyagi és eljárási szabályokra figyelemmel ellátni. A kiadmányozási joggal nem rendelkező
 1. döntést előkészítő ügyintéző(k) az általuk előkészített,
 2. a szervezeti egységek vezetői a szervezeti egységük által előkészített

döntések tervezetét szignálni kötelesek.

 1. Az ügyintéző - a szolgálati út betartásával - köteles jelezni, ha a kapott vezetői utasítás nincs összhangban jogszabályokkal, a jogalkalmazás során kialakult gyakorlattal.
 2. Hatósági feladatok esetében kiemelt figyelmet kell fordítani az ügyintézési határidők betartására.
 3. A szabályozatlan területekről és joghézagokról a jegyzőt tájékoztatni kell, a szabályozás kialakításáig a jegyző állásfoglalása szerint kell eljárni.

 

 1. Fejezet

A Hivatal működésére vonatkozó főbb szabályok

 1. A Hivatal munka és ügyfélfogadási rendjét az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti.
 1. Értekezletek, megbeszélések rendje:
  1.  A hivatal dolgozói részére évente két alkalommal – illetőleg szükség szerint – apparátusi értekezletet kell tartani.
  2. Havonta 1-2 alkalommal a polgármester, megbeszélést tart, ahol áttekinti az időszerű önkormányzati feladatokat.
  3. Havonta 1-2 alkalommal a jegyző és az aljegyző az osztályvezetők részére munkaértekezletet tart. A munkaértekezleten a jegyző meghatározza az időszerű feladatokat, illetőleg beszámoltatja az osztályvezetőket a végzett munkáról.
  4.  A 2.2. és 2.3. pontban rögzített értekezletek összevontan is megtarthatók.
  5. Az osztályvezető a 2.2-2.4. szerinti értekezleteket követően szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal tart munkamegbeszélést. A névre szóló feladat-meghatározás mellett biztosítani kell a folyamatos ellenőrzést, számonkérést.

 

 1. A gazdálkodás alapvető szabályai
  1. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
  1. A polgármesteri hivatal, mint az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásában meghatározó szerepet játszó költségvetési szerv, a mindenkor hatályos költségvetésre, vagyongazdálkodásra, és a gazdálkodás más területére kiterjedő központi és helyi jogszabályok alapján gazdálkodik.
  2. A hivatal gazdálkodása tekintetében - a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban -  biztosítani kell az önkormányzat éves költségvetése betartásának prioritását.
  3. Minden költségvetést érintő előterjesztést, szerződést és más döntéstervezetet a Pénzügyi Irodával elfogadás előtt véleményeztetni kell.
 1. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés és utalványozás rendje
  1. Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalást a gazdasági vezető, vagy az általa felhatalmazott személy ellenjegyzi.  Az utalványozásra – a kiadások és bevételek teljesítésének elrendelése – a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, az utalvány ellenjegyzésére a gazdasági vezető, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
  2. A hivatal nevében a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat, A kötelezettségvállalást a gazdasági vezető, vagy az általa felhatalmazott személy ellenjegyzi.  Az utalványozásra – a kiadások és bevételek teljesítésének elrendelése – a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, az utalvány ellenjegyzésére a gazdasági vezető, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
  3. Az általános szabálytól való eltérésre a polgármesteri hivatal kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítési igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló gazdálkodási szabályzata tartalmaz rendelkezéseket.

 

 1. Kiadmányozás rendje
  1. A kiadmányozási jogkör gyakorlásának az átruházása, a hatáskörrel rendelkező szerven belüli munkamegosztást jelenti. Jogosultságot ad a döntésre, az intézkedésre, illetőleg az írásba foglalt döntések saját kezűleg történő aláírására.
  2. A hivatalban a kiadmányozás rendjét a 1. számú függelék, valamint a szervezeti egységek ügyrendjei tartalmazzák.

 

 1. Ügyiratkezelés általános szabályai

A hivatalhoz érkező küldemények, valamint az ügyintézés során keletkezett papír alapú és elektronikus iratok érkeztetésének, iktatásának, kezelésének, megőrzésének, selejtezésének, illetve a levéltárnak történő átadásának rendjét a Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata szabályozza.

  

 1. Helyettesítési rend
  1.  A jegyzőt távollétében az aljegyző általános jogkörrel és teljes felelősséggel helyettesíti.
  2. A jegyző és az aljegyző egyidejű akadályoztatása esetén a jegyző helyettesítését a Jegyzői és Igazgatási Iroda vezetője látja el.
  3. A gazdasági vezetőt helyettesítése - akadályozatása esetén - a Pénzügyi Iroda ügyrendjében foglaltak szerint történik. A gazdasági vezető tisztségének betöltetlensége esetén a Pénzügyi Iroda ügyrendjében meghatározott - a gazdasági vezetőre irányadó képesítési előírásoknak megfelelő – ügyintéző helyettesíti. Ilyen ügyintéző hiányában az iroda vezetői feladatainak ellátásáról, valamint a pénzgazdálkodási jogkörök telepítéséről a jegyző intézkedik.
  4. Az osztályon belüli helyettesítés rendjét – ide értve az irodavezetők helyettesítését is - a szervezeti egység ügyrendjében, annak mellékleteként kell szabályozni.
  5. A helyettesítést ellátó személy a helyettesítést követően a helyettesített vezetőt/munkatársat minden lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiről részletesen tájékoztatni köteles. A helyettesítés során hozott intézkedéseiért, illetőleg annak elmulasztásáért, minden tevékenységéért ugyanaz a felelősség terheli, mint ami a helyettesített személyt terhelné.

  

 1.  Munkaköri rend, munkaköri leírás
  1. A köztisztviselők és ügykezelő(k) feladataikat személyre szabott munkaköri leírás alapján kötelesek végezni.
  2. A munkaköri leírások konkrétan megfogalmazott, végrehajtható és megkövetelhető feladatokat tartalmazhatnak.
  3. Az irodán dolgozó köztisztviselők, ügykezelők valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alatt foglalkozatott dolgozók munkaköri leírását az osztályvezetők készítik el. Munkaköri leírás tudomásulvételét a munkakört betöltő személy aláírásával igazolja.
  4. A munkáltató a köztisztviselő kinevezésével egyidejűleg köteles a dolgozó munkaköri leírását is átadni.
  5. A munkaköri leírásoknak mindig tükröznie kell a hivatali rendben, a feladatrendszerben, jogszabályokban bekövetkezett változásokat. Ezek betartásáért a munkaköri leírás készítője felelős.

 

 1. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről az 2. számú függelék rendelkezik.
 1. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett köztisztviselők körét a 3. számú függelék határozza meg.
 1. A belső ellenőrzésre vonatkozó alapvető szabályok
  1. Diósd Város Önkormányzata, a Hivatal, valamint az önkormányzat által alapított, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.
  2. A belső ellenőrzési feladatokat a jegyző által megbízott külső szervezett látja el amelynek a szükséges képesítési előírásoknak megfelelő képviselője ellátja a belső ellenőrzési vezető feladatait.
  3. A belső ellenőrzést végző szerv feladatait a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.)  22. §-ban, a belsőellenőrzési vezető feladatait a Bkr. 23. §-ában rögzített szabályok, valamint az Önkormányzat éves belső ellenőrzési terve, a belső ellenőrzési kézikönyv, valamint a belső ellenőrzésre irányadó standardok alapján köteles ellátni.

 

 1. Fejezet

A Hivatal Kapcsolatrendszere

 1. A hivatal kapcsolata a képviselő-testülettel, a képviselőkkel:
 1. A hivatal végzi a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések elkészítését, vagy annak koordinálását.
 2. Ellátja a képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat.
 3. Az osztályvezetők, vagy helyetteseik részt vesznek a képviselő-testület ülésein, és a feladatkörükbe tartozó napirendek tárgyalásánál a bizottságok ülésein.
 4. A polgármesteri hivatal dolgozói munkaidőben, önkormányzati ügyben előzetes egyeztetést követően kötelesek fogadni a képviselőket. A képviselők kérdéseire kötelesek teljes körű, szakszerű minden részletre kiterjedő tájékoztatást adni. Erről a szolgálati út betartásával a jegyzőt soron kívül tájékoztatni kell.

 

 1. Bizottságokkal való kapcsolat, együttműködés
 1.  A bizottságok munkáját a polgármester hangolja össze. Ha a bizottsági munkatervben nem szereplő, a polgármesteri hivatalhoz intézett különböző felkéréseket, javaslatokat a bizottságok a jegyzőhöz juttatják el, az ügyben eljáró belső szervezeti egység kijelöléséről és a polgármester tájékoztatásáról a jegyző gondoskodik.
 2. A bizottsági üléseken a napirendi anyagok előadói lehetnek a képviselő-testület elé kerülő anyagok előkészítésében résztvevők, egyéb előterjesztések esetén a bizottságok munkatervében szereplő, illetve a bizottság, a polgármester vagy a jegyző által felkért előterjesztők.
 3. A képviselő-testület állandó bizottságainak és az ideiglenes (ad-hoc) bizottság működési feltételeiről, a bizottsági ülések technikai előkészítéséről és lebonyolításáról a Jegyzői és Igazgatási Iroda gondoskodik. Az előkészítés és lebonyolítás alatt értendő a meghívók és az anyagok előkészítése, a hangfelvétel biztosítása, a jegyzőkönyv és a határozat-kivonatok elkészítése, a meghívók és anyagok érintettekhez történő eljuttatása.

 

 1. A hivatal külső kapcsolata
 1. A hivatal a lakossággal, az érdekképviseleti és más szakmai szervekkel folyamatos kapcsolatot tart. E kapcsolattartás egyrészt az ügyintézői tevékenység során, másrészt a hírközlő eszközök, valamint személyes tárgyalások alkalmával valósul meg. Az irodavezetők, illetve az általuk, vagy a jegyző által kijelölt személyek a jegyzővel egyeztetett módon végzik, a hírközlő szervek tájékoztatását a hivatal munkáját érintő témákról.
 2. Jogszabály alapján, vagy a jegyző utasítására a hivatal illetékes osztálya lakossági fórumokat szervez, a lakosság széles körét érintő kérdések megvitatására (pl.: rendezési tervek, képviselő-testületi rendelet-tervezetek stb.).
 3. A jegyző, illetve az általa kijelölt személy az önkormányzat által létrehozott és fenntartott költségvetési szervekkel többoldalú kapcsolatot tart. Ennek legfontosabb formái:
 • a feladatellátás jogszerűségének felügyelete,
 • az intézmények gazdálkodási feladatainak figyelemmel kísérése,
 • az intézmények személyi feltételeinek biztosításában való együttműködés,

 4. Folyamatos kapcsolatot tart a szolgáltatást végző intézményekkel, továbbá a rendőri szervekkel, a katasztrófavédelemmel, a Diósdi  Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és egyéb társszervekkel, illetve hatóságokkal.

 5. Segíti a különböző szintű önkormányzati szövetségek működését.

 

 1. Belső kapcsolat, együttműködés
 1. A hivatal belső szervezeti egységei feladataik ellátásában együttműködnek. E kölcsönösségen alapuló együttműködés az önkormányzati, vagy hatósági ügyek szakszerű megoldásához szükséges mértéken túl, kiterjed minden olyan területre, amely a hivatal egészére feladatot jelent, vagy a hivatali működés külső; vagy belső megítélése szempontjából jelentős szerepet játszik. Az együttműködési kötelezettség nem csorbítja az osztályok feladat- és hatáskörét, illetőleg felelősségi rendszerét. A belső szervezeti egységek egymással mellérendeltségi viszonyban vannak. Egymás irányába feladatot, utasítást nem adhatnak csak a jegyző hozzájárulásával. Több osztályt érintő feladat ellátásánál a felelős (koordináló) osztályt, vagy munkatársat a jegyző jelöli ki.
 2. Az irodavezetők működésük keretében felelősek a más osztályokat, hivatali vezetőt, tisztségviselőt, testületi vagy külső szerveket érintő - a feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás megadásáért.
 3. Bármely vezető vagy munkatárs a munkakörének gyakorlása közben tudomására jutott, de más szakterületet (irodát) érintő információt az intézkedésre jogosult számára továbbítani köteles.
 4. A polgármester, alpolgármester személyes kezdeményezéseiből ellátandó feladat esetében külön egyeztetéssel (a jegyző és az érintett hivatali szervezet vezetője, munkatársai bevonásával) kerül sor a feladatok meghatározására.

 

 1. Fejezet

Záró rendelkezések

 1. Jelen szabályzat 2019. november 28. napján lép hatályba.

Záradék:

A Diósdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti És Működési Szabályzatát Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 377/2019. (XI.27.) számú határozatával hagyta jóvá.

Diósd, 2019. november 28.

 

polgármester                                                                   jegyző


 

 

1. számú melléklet

Kiadmányozás rendje

 

1.) Polgármester kiadmányozza: 

 1. a képviselő-testület meghívóját,
 2. a két ülés között tett fontosabb eseményekről, az önkormányzatot érintő tisztségviselői tárgyalások és intézkedések eredményéről szóló tájékoztatót,
 3. a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati feladatokkal kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket (rendelet- és határozat-tervezeteket, tájékoztatókat),
 4. azokat a képviselő-testületi, bizottsági előterjesztéseket, melyeknél előadóként a képviselő-testület munkatervében kijelölte,
 5. a hozzá intézett interpellációra és kérdésre adott választ, amennyiben a válaszadás írásban történik,
 6. a képviselő-testület jegyzőkönyveit, döntéseit (rendeletek, határozatok, tájékoztatók) a jegyzővel közösen,
 7. a képviselő-testület által, az SZMSZ-ben a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntéseket, intézkedéseket - ideértve az önkormányzati hatósági ügyeket is - kivéve a döntés előkészítéséhez szükséges, ügyfélhez, valamint szakhatóságokhoz küldött megkereséseket egyéb közbeeső intézkedéseket,
 8. a képviselő-testület bizottsága összehívására vonatkozó indítványt,
 9. az önkormányzatra kedvezőtlen hatású, illetve képviselő-testület határozatával ellentétes bizottsági határozat végrehajtását felfüggesztő intézkedéseket,
 10. az önkormányzat jogi képviseletének ellátására vonatkozó megbízást,
 11. a jegyzővel együttesen a gazdálkodás belső ellenőrzésének elrendelését, az ezzel összefüggő intézkedéseket, és azok végrehajtásának realizálási elrendelését,
 12. a hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlása során keletkezett iratokat,
 13. külső szervekhez irányuló önkormányzati feladatokkal összefüggő megkereséseket, illetve e körben polgármesterhez címzett megkeresésre adott válaszokat,
 14. kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörébe tartozó iratokat.
 15. kintlévőségek kezelésére, hátralékok teljesítésére vonatkozó felszólításokat, eljárások kezdeményezését

 2.) Az alpolgármester kiadmányozza:

 A polgármester akadályoztatása esetén a helyettesítési jogkörben kiadmányozza az 1. pontban meghatározott iratokat.

 3.) A jegyző kiadmányozza:

 A képviselő-testület és bizottságai részére készülő - a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó - előterjesztéseket, döntéstervezeteket,

 1. a képviselő-testület, a bizottságok és a polgármester döntéseivel, intézkedéseivel kapcsolatos észrevételeket (törvényességi jelzés),
 2. a hatáskörébe tartozó - külön mellékletben szabályozott - munkáltatói jogok gyakorlása során keletkezett iratokat,
 3. a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletének ellátására vonatkozó megbízást,
 4. a felettes- és társszervekhez küldött elemzéseket, véleményeket, tájékoztatásokat, megkereséseket, felterjesztéseket,
 5. jogszabálytervezetek véleményezését, jogszabály módosítási kezdeményezések elő- és felterjesztéseit,
 6. az országgyűlési képviselők, helyi képviselők által kezdeményezett intézkedésekre, közérdekű bejelentésekre, javaslatokra, kérdésekre vonatkozó válaszokat (ha azokat a jegyzőhöz intézték),
 7. törvényességi ellenőrzés elrendelését,
 8. kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörében keletkezett iratokat,
 9. választással, népszavazással, népszámlálással kapcsolatos ügyeket,
 10. a hozzá intézett interpellációra és kérdésre adott választ, amennyiben a válaszadás írásban történik.
 11. a polgármesterrel együttesen a gazdálkodás belső ellenőrzésének elrendelését, az ezzel összefüggő intézkedéseket, és azok végrehajtásának realizálási elrendelését,

4.) Aljegyző kiadmányozza:

 A jegyző akadályoztatása esetén - helyettesítési jogkörben - a 3. pontban meghatározott iratokat, továbbá a munkaköri leírásában meghatározott feladatkörben intézett ügyek iratait.

 5.) Irodavezetők kiadmányozzák:

 1. a polgármesternek, a jegyzőnek szóló feljegyzéseket, jelentéseket,
 2. az iroda működésével összefüggő intézkedéseket,
 3. az ágazatukhoz tartozó szabálysértési feljelentéseket,
 4. kötelezettségvállalási, érvényesítési, ellenjegyzési, utalványozási okmányokat az erre vonatkozó együttes utasítás szerint,
 5. az iroda feladatkörébe tartozó bizottsági előterjesztéseket, tájékoztatókat,
 6. a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló képviselő-testületi napirendhez kapcsolódó részanyagokat,
 7. képviselő-testületi, bizottsági munkaterv-javaslatokat,
 8. a munkáltatói jogkörükben keletkezett iratokat,
 9. mindazokat az ügyeket, melyeket az irodavezető az iroda ügyrendjében magánál tart.

  

6.) Ügyintézők kiadmányozzák:

 1. az adott iroda ügyrendjében, valamint az ügyintéző munkaköri leírásában meghatározott feladatkörben intézett ügyek iratait,
 2. Anyakönyvvezetők a jogszabály által hatáskörükbe utalt ügyek iratait,

7.) A kiadmányozás formája kiadmányozásra átadott ügyek esetén

 (a jegyző a hatáskör gyakorló)

a.) Az ügyirat fejlécén kiadmányozási jogot átadó jegyző szerepel.

b.) Az ügyirat aláírása az alábbiak szerint történik:

"/jegyző neve/ jegyző felhatalmazása alapján kiadmányozó:

/ügyintéző neve/

„Ktv. szerinti besorolásnak megfelelően"

 9.) Belső szervezeti egység fejléce, illetőleg irodavezetői, ügyintézői aláírás kizárólag érdemi döntést nem tartalmazó ügyiraton lehet.

10.)  Önkormányzati ügyekben: Diósd Város Önkormányzatának címerével - államigazgatási ügyekben: a Magyarország címerével ellátott bélyegzőt kell használni az ügyiraton.

11.) Kiadmányozási jog átruházása:

Hatósági ügyekben a kiadmányozási jog átruházására vonatkozó rendelkezést az érintett szervezeti egység ügyrendjében, annak önálló mellékletében kell megtenni.

A jelen mellékletben fel nem sorolt ügyekben a hatáskör gyakorlója jogosult írásbeli rendelkezéssel a kiadmányozó személyét megjelölni.

12.) A kiadmányozási rend belső munkamegosztást jelent - az egyes hatáskörök átruházása nélkül - és egyben jogosultságot a konkrét ügyekkel kapcsolatos döntésre, intézkedésre és aláírásra.


 

2. számú melléklet 

Munkáltatói jogok gyakorlása 

1.) A munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit, ügykezelőit és munkavállalóit illetően – az önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók kivételével -  a jegyző gyakorolja.

2.) A jegyző a munkáltatói jogkör gyakorlását nem vezető beosztású köztisztviselők vonatkozásában a vezető megbízású köztisztviselőkre (osztályvezetőkre) az alábbi körben ruházza át:

2.1. Az aljegyzőre ruházza át a munkáltatói jogkör gyakorlását az alábbi kérdés körökben:

 1. a vezetői munkakörben kinevezett köztisztviselők munkaköri leírásának elkészítése, folyamatos aktualizálása,
 2. a vezetői munkakörben kinevezett köztisztviselők munkaidő-nyilvántartásának ellenőrzése, igazolása
 3. az közszolgálati szabályzatban meghatározott körben a rendkívüli munkavégzés igazolása.

2.2. A vezetői munkakörben kinevezett köztisztviselőre ruházza át a következő munkáltatói jogok gyakorlását az általuk vezetett szervezeti egységben foglalkoztatott köztisztviselőket érintően:

 1. köztisztviselők kinevezésére vonatkozó javaslattétel,
 2. javaslattétel a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának megszüntetése tekintetében,
 3. javaslattétel fegyelmi eljárás, kártérítési eljárás megindítására,
 4. az évi rendes szabadság és egyéb munkaidő kedvezmények igénybevételének engedélyezése,
 5. javaslattétel egyéni munkarend meghatározására
 6. munkaidő-keretben foglalkoztatott köztisztviselők vezénylésének elkészítése,
 7. a munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok hivatalba történő bevitelének engedélyezése iránti kérelmek elbírálása a közszolgálati szabályzatban rögzítettek szerint
 8. a munkaidő-nyilvántartás vezetésének ellenőrzése, helyességének igazolása,
 9. javaslattétel a köztisztviselők szakmai konferencián, továbbképzésen való részvételéneke engedélyezésére,
 10. javaslattétel a távollévő köztisztviselő belső helyettesítésének elrendelésére,
 11. a köztisztviselő teljesítményértékelése és minősítése tervezetének elkészítése,
 12. a köztisztviselőt érintő teljesítménykövetelmények meghatározása, az aljegyző részére történő előzetes bemutatása, illetve a jegyző jóváhagyása mellett.
 13. munkaköri leírás elkészítése, kiadása – jegyzői jóváhagyás mellett
 14. teljesítményértékelés elkészítése, feladat-meghatározás, értékelés – jegyzői jóváhagyás mellett
 15. szabadság engedélyezése – szabadságolási terv alapján

3.) A polgármester egyetértése szükséges a polgármesteri hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához.

 


3. számú melléklet

Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett, nem vezető állású köztisztviselők köre:

 1. A Jegyzői és Igazgatási Iroda valamennyi köztisztviselője
 2. A Műszaki Iroda valamennyi köztisztviselője
 3. A Pénzügyi Iroda valamennyi köztisztviselője
 4. Az Adóiroda valamennyi köztisztviselője