+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

4/2017. (I. 10.) diósdi öh. a HÉSZ módosítás elfogadásáról

Illés Józsefné

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 10-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: HÉSZ módosítás

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

4/2017. (I. 10.) diósdi öh. a HÉSZ módosítás elfogadásáról

 

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a 2013. január elsejétől érvényes OTÉK előírásai alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével az alábbi döntést hozza:

 1. Jóváhagyja Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 426/2015. (XII. 17.) diósdi öh. számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosítását, a „Módosított Településszerkezeti Terv” című, TSZT-M/2016 jelű (M=1:4.000-es méretarányú), jelen határozat rajzi mellékletét képező tervet.
 2. Úgy dönt, hogy a 426/2015. (XII. 17.) diósdi öh. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terven a jelen határozat rajzi mellékletét képező TSZT-M/2016 jelű tervlapokon jelöltek szerint az alábbi módosításokat hajtja végre:
 • a Gyár utca – Petőfi Sándor utca találkozásánál tervezett Sportcsarnok területének közlekedési és településközpont vegyes területről intézmény területre történő átsorolása (1. sz. módosítás)
 •  

Területfelhasználási kategória-váltás

Érintett ingatlanok

Módosítással érintett területnagyság

Vt > Vi

2618/2, 2621/2

0,24 ha

KÖu > Vi

2617, 2658 egy része, 2564 egy része

0,14 ha

 

 • a Petőfi Sándor utcától északra fekvő 2300/2-es és 2303/2-es hrsz.-ú ingatlanok kereskedelmi szolgáltató gazdasági területből kertvárosias lakóterületté történő átsorolása (2. sz. módosítás)
 •  

Területfelhasználási kategória-váltás

Érintett ingatlanok

Módosítással érintett területnagyság

Gksz > Lke

2300/2, 2303/2

0,20 ha

 1. Úgy dönt, hogy a 426/2015. (XII. 17.) diósdi öh. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terven az alábbi korrekciós jellegű változtatásokat hajtja végre:
 • a Pipecon Kft. tulajdonát képező 1398/1-es hrsz.-ú ingatlan és a 1396-os hrsz.-ú utca, valamint a 1398/2-es hrsz.-ú Égettvölgyi út területét rendezi (3. sz. módosítás)
 • a Diófasor utca nyugati oldalán lévő szabályozási vonal törlése miatt kiigazítja a lakótelek-tömb határát az Őszapó utcától a Tilinkó utca vonaláig tartó szakaszon (4. sz. módosítás)
 • az alábbi kiváltásra került föld feletti elektromos vezetékek jelölését törli a tervlapokról (5. sz. módosítás)

- a Petőfi és a Tó utcák között a 2327/1 hrsz. alatti telket érintően;

- a Mókus és a Katicabogár utcák között a 80 hrsz. alatti telket érintően.

 1. Úgy dönt, hogy a Diósd város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 426/2015. (XII. 17.) diósdi öh. számú határozat 1. számú mellékletét képező, „Diósd város településszerkezeti tervének leírása’ 2015.” című dokumentum „Intézmény terület” című fejezete helyébe az alábbi fejezet lép:

„          Intézmény terület

- Fejlesztésre szánt intézmény terület

 • a Kocsis utca mellett, a Zöldfa bölcsőde és óvoda telkétől északra található1190/3-as hrsz.-ú ingatlan (1 db telek, 1,61 ha) – 15.2. számú módosítás,
 • a Petőfi Sándor utca mentén fekvő TIGÁZ Diósdi Üzemének 2614/2-es hrsz.-ú területe – (1 db telek, 0,78 ha) – 16.1. számú módosítás,
 • a Gyár utca – Petőfi Sándor utca találkozásánál tervezett Sportcsarnok területe – (3 db telek, 0,38 ha) – 2016. évi 1. számú módosítás,
 • a 7. számú főút és a Gárdonyi Géza utca mellett fekvő 2543-as hrsz.-ú ingatlan, valamint a 2542-es hrsz.-ú ingatlan délnyugati része – (2 db telek, 0,30 ha) – 14. számú módosítás,”
 1. Úgy dönt, hogy a Diósd város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 426/2015. (XII. 17.) diósdi öh. számú határozat 2. számú mellékletét képező „Területi mérleg – Beépítésre szánt területek” című táblázatát az alábbiak szerint módosítja:

Területfelhasználási kategória

Általános használat

Sajátos használat

Jelölés

Területnagyság

ha

Településen belüli arány

(%)

Lakóterület

nagyvárosias

Ln

3,67

0,6

kisvárosias

Lk

1,16 0,92

0,2

kertvárosias

Lke

355,83 356,03

61,9

Vegyes terület

település-központ

Vt

15,16

2,7

intézmény

Vi

5,87 6,25

1,0

Gazdasági terület

kereskedelmi

szolgáltató

Gksz

7,17 6,97

1,2

ipari

Gip

24,06

4,2

Különleges terület

sporttelep területe

K-Sp

8,68

1,5

temető területe

K-T

0,89

0,2

Rádió- és Televíziómúzeum területe

K-Múz

5,00

0,9

rekreációs célú terület

K-Re

1,16

0,2

pincék területe

K-P

0,04

0,0

Összesen

 

 

428,69 428,83

74,6

 

 

 1. Úgy dönt, hogy a Diósd város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 426/2015. (XII. 17.) diósdi öh. számú határozat 2. számú mellékletét képező „Területi mérleg – Beépítésre nem szánt területek” című táblázatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Területfelhasználási kategória

Jelölés

Terület-nagyság

ha

Településen belüli arány

(%)

Általános használat

Sajátos használat

Közlekedési terület

közúti

KÖu

103,07 102,93

17,9

kötöttpályás

KÖk

2,62

0,5

Zöldterület

közpark

Zkp

8,24

 

1,4

 

közkert

Zkk

4,46

0,8

Erdőterület

védelmi

Ev

9,87

1,8

Mezőgazdasági terület - általános

általános mezőgazdasági terület

7,20

1,3

Vízgazdálkodási terület

 

V

3,24

0,7

Természetközeli terület

 

Tk

1,03

0,2

Beépítésre nem szánt különleges terület

sportolási célú terület

Kb-Sp

2,19

0,4

rekreációs célú terület

Kb-Re

1,69

0,4

Összesen

 

 

143,61 143,47

25,4

„Igazgatási terület nagysága összesen: 575,3 ha”

 1. Tudomásul veszi, hogy jelen területfelhasználás-változás következtében a település biológiai aktivitásérték egyenlege nem változik.
 2. Tudomásul veszi, hogy a Településszerkezeti terv módosítása során az OTrT és a BATrT országos és térségi területfelhasználási kategóriákra és térségi övezetekre vonatkozó előírásai betartásra kerültek.
 3. Tudomásul veszi, hogy jelen területfelhasználás-változások következtében a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/3. számú mellékletén alapuló Területi mérleg adatai nem változnak:

 

Térségi terület-

felhasználás

 

Agglo szerint (ha)

Agglo szerint (%)

Összes fejlesztési lehetőség

Agglo tv. szerint

(ha)

Korábbi TSZT módosító javaslat szerint

felhasznált

(ha)

További fejlesz-tési lehetőség

 (ha)

 

 

 

Beépít. szánt terül.

Beépít. nem sz. terül.

Beépít. szánt terül.

Beépít. nem sz. terül.

Beépít. szánt terül.

Városias települési térség

531,58

92,50

növekménye max. 10,63

 

0

0,03

10,60

Nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség

16,52

2,87

különleges sport-, temetőterület

zöld-,

különleges sport-, temető-terület

0

0

0

Magas zöldfelületi arányú települési térség     

5,16

0,90

üdülőterület vagy okt., egészségügyi és sport célú különleges terület 1,55

3,61

0

0

0

Erdőgazdálkodási térség   

12,36

2,15

bármely ter.felh.

1,85

erdő vagy Tk

10,51

0

0

bármely ter.felh.

1,85

Mezőgazdálkodási térség   

8,84

1,54

bármely ter.felh.

0,88

+ területcsere

0,66

Mg vagy Tk

7,96

0

0,03

bármely ter.felh.

0,85

+ terület-csere

0,66

Építmények által igénybevett térség

0,24

0,04

0

0

0

0

0

Igazgatási terület összesen

574,70

100,00

 

 

 

 

 

 1. Úgy dönt, hogy a 426/2015. (XII. 17.) diósdi öh. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervet hatályon kívül helyezi.

Felkéri a jegyzőt, hogy a Módosított Településszerkezeti Terv alapján a Módosított Szabályozási Tervet és a Helyi Építési Szabályzat módosító javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

 1. Jelen határozat az elfogadását követő 30. napon lép hatályba.

Határidő:        azonnal

Felelős:           jegyző

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László                                                                                     Kisfalvi István

polgármester                                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2017. január 11.

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény