+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

06 A Diósd 3578/3 hrsz-ú kialakításra kerülő ingatlan tulajdonba vételéről

Az előterjesztés száma:   6999  /2015

Az előterjesztést készítette: dr. Varga Edina                                                 Nyílt ülésen tárgyalandó!

           A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                       egyszerű többség szükséges.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október hó 1. napján tartandó ülésére, a Diósd  3578/3 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan tulajdonba vételéről

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Diósd, 3578/2 Hrsz. alatt felvett kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2096 m2 alapterületű ingatlan tulajdonosa Máriási Szilvia, 2049 Diósd, Homokos utca 64-66. szám alatti lakos telekalakítás eljárás során rendezte az ingatlana határait, és az ezáltal kialakításra kerülő 3578/3 Hrsz alatt felvett, 33 m2 alapterületű kivett helyi közút megnevezésű területrészt Diósd Város Önkormányzata részére út céljára át kívánja adni, de egyúttal kéri a telekadó 2014 és 2015 évi összegének kifizetésétől való eltekintést.

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (II.02.) számú diósdi önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7 § (1) bekezdés k, pontja alapján önkormányzat részére felajánlott vagyon elfogadása a Képviselő – testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

A Rendelet 12 § - a  vagyon elfogadásáról az alábbiakat tartalmazza:

 

 1. „ Ha valamely vagyonról az 1. § (1) bekezdésben meghatározott szervek javára lemondtak (Ptk-ban szabályozott jogcímek alapján: öröklés, ajándékozás, ingyenes lemondás, stb.) ezt a lemondásban megnevezett akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére, és a felajánlott vagyon elfogadásához a Képviselő-testület hozzájárult. Ha a Képviselő-testület a felajánlott vagyon elfogadásához hozzájárult, illetve a felajánlott vagyont elfogadja, egyben a vagyontárgy besorolását is meghatározza.          
   
 2. A hagyaték, az ajándék terheit, valamint az ajándékozási, illetve hagyatéki eljárás költségeit az önkormányzat költségvetéséből kell fedezni. A vagyon hasznosításának vagy rendeltetésének meghatározásakor az örökhagyó, ajándékozó, illetve a közérdekű célra felajánló akaratát figyelembe kell venni.          
 3. A felajánlott vagyon nem fogadható el, ha a vagyon
  1. olyan ingatlan vagy ingatlanrész, amelyben az önkormányzat, illetve a vagyonkezelő számára használható, vagy hasznosítható rész (földterület, lakás, helyiség) nincs,      
  2. olyan hagyaték (ingatlan, ingatlanrész, eszköz, befektetés, pénz, egyéb érték), melynek ismert terhei elérik vagy meghaladják a hagyaték értékét.

 

 Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit tekintse át és fogadja el a határozati javaslatot.

 

 

„A” Határozati javaslat:

 

…..   /2015. (X.1) diósdi öh. a Diósd 3578/3  Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan tulajdonba vételéről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

 1. Máriási Szilvia, 2049 Diósd, Homokos utca 64-66. szám alatti lakos tulajdonát képező, folyamatban lévő telekmegosztási eljárás során kialakításra kerülő  3578/3  Hrsz alatt felvett, 33 m2 alapterületű kivett helyi közút megnevezésű ingatlant   – út céljára –  ingyenes tulajdonba veszi,  
 2. a 2049 Diósd, Homokos utca 64-66. szám alatti ingatlan 2014 és 2015. évi telekadójának kifizetésétől nem áll módjában eltekinteni.
 3. Az ajándékozási szerződés megkötésének és a kapcsolódó földhivatali eljárás lefolytatásának  költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az önkormányzati egyéb dologi kiadások keret   terhére kívánja finanszírozni.
 4. Felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László  Polgármester, Dr. Lovász László Jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül, szerződéskötésre 30 nap

 

 

„B” Határozati javaslat:

 

 

…..   /2015. (X.1) diósdi öh. a Diósd 3578/3  Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan tulajdonba vételéről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

 1. Máriási Szilvia, 2049 Diósd, Homokos utca 64-66. szám alatti lakos tulajdonát képező, folyamatban lévő telekmegosztási eljárás során kialakításra kerülő   3578/3  Hrsz alatt felvett, 33  m2 alapterületű kivett helyi közút megnevezésű ingatlant   – út céljára – tulajdonba veszi, cserébe a 2049 Diósd, Homokos utca 64-66. szám alatti ingatlan 2014 és 2015. évi telekadójának kifizetésétől eltekint,
 2. A szerződés megkötésének és a kapcsolódó földhivatali eljárás lefolytatásának  költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az önkormányzati egyéb dologi kiadások keret  terhére kívánja finanszírozni.
 3. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László  Polgármester, Dr. Lovász László Jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül, szerződéskötésre 30 nap

 

Diósd, 2015. szeptember hó 25.

 

 

                                                                                                                           Bogó László                                                                                                                                    Polgármester

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes. Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl nem kívánok meghívni senkit.

 

Mellékletet:  -   ügyfél levele  

 • határozat
 • változási vázrajz

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény