+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-02-26

A Diósdi Sport Díj alapításáról szóló rendelet módosításáról

 

Az előterjesztés száma:  ……  /2015

Az előterjesztést készítette: dr Varga Edina

                                                          

  Nyílt ülésen tárgyalandó!

       A határozati javaslat elfogadásához

minősített többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. szeptember hó 2. napján tartandó ülésére, a „Diósdi Sport Díj”

alapításáról szóló 22/2007. (VIII.18) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Tisztelt Képviselő- testület!

 

A „Diósdi Sport Díj” alapításáról szóló 22/2007. (VIII.18) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata vált szükségessé az utolsó módosítás óta bekövetkezett változások - Diósd várossá nyilvánítása -, illetve a Rendeletben szereplő határidők aktualizálásának szükségessége miatt.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy felmértük a szabályozás várható hatásait és ennek során megállapítottuk, hogy annak társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi és adminisztratív terheket befolyásoló hatása a hatásvizsgálatban meghatározott mértékű. A jogszabály módosítás megalkotásának elmaradása törvényességi felügyeleti intézkedést eredményezhet.

 

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi rendeletmódosítás tervezetet, kérem annak megtárgyalását és elfogadását.

 

 

 

Diósd, 2015. augusztus hó 28.

 

 

                                                                                                                      Bogó László                                                                                                                        Polgármester 

 

Az előterjesztés véleményezésére az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem javasolok senkit meghívni.

 

 

Melléklet: - rendelet módosítás tervezete

HATÁSVIZSGÁLAT

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a  alapján  a „Diósdi Sport Díj” alapításáról szóló 22/2007. (VIII.18) önkormányzati rendelet módosításának tervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A tervezet megvalósulásának társadalmi hatása nincs, gazdasági, költségvetési hatásai nem mérhetők. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A tervezet megvalósulásának környezeti hatása nincs, egészségre vonatkozó következményei nincsenek.

 ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet tervezet megvalósulása plusz adminisztratív költséggel nem jár.

 b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felügyeleti intézkedést eredményezhet.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek

A tervezet megvalósulásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet-tervezet

 

 

Diósd Város Önkormányzata … /2015. (IX.2.) önkormányzati rendelete a „ Diósdi Sport Díj ” alapításáról szóló 22/2007. (VIII.18) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi sport díj alapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

  1. §

 

A „ Diósdi Sport Díj ” alapításáról szóló 22/2007. (VIII.18) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) címe az alábbiak szerint módosul:

 

 

Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2007. (VIII.18.) önkormányzati rendelete a

„Diósdi Sport Díj” alapításáról

 

szövegrész helyébe:

 

„Diósd Város Önkormányzata

22/2007. (VIII.18.) önkormányzati rendelete a

„Diósdi Sport Díj” alapításáról

 

Szövegrész lép.

 

 

  1. §

 

 

A Rendelet preambuluma az alábbiak szerint módosul:

 

„Diósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX törvény 44/a. § (2) bekezdésében, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás az alábbi rendeletet alkotja:”

 

 

Szövegrész helyébe:

 

„Diósd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi sport díj alapításáról a következő rendeletet alkotja:”

 

Szövegrész lép. 

 

  1. §

 

A Rendelet 1 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

 „Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sport területén végzett kimagasló teljesítmény elismeréseként „Diósdi Sport Díjat” (továbbiakban: „Sport Díj”) alapít. „

 

Szövegrész helyébe:

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sport területén végzett kimagasló teljesítmény elismeréseként „Diósdi Sport Díjat” (továbbiakban: „Sport Díj”) alapít. „

           
Szövegrész lép.

 

  1. §

 

A Rendelet 5 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A kitüntető díjak adományázására minden év Június 1-ig tehetnek javaslatot a rendelet 3. § (1) bekezdésében felhatalmazottak, kivéve a 2007. évet, amikor is a javaslattételre nyitva álló határidő augusztus 31.”
 

 

Szövegrész helyébe:

 

A kitüntető díjak adományázására minden év szeptember hó 7. napjáig tehetnek javaslatot a rendelet 3. § (1) bekezdésében felhatalmazottak. „

           
Szövegrész lép.

 

 

    4. §

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Diósd, 2015. szeptember hó ….

        

 

                    Bogó László                                                                     Dr. Lovász László

                   polgármester                                                                             jegyző

 

 

 

A rendeletet kihirdettem 2015. szeptember hó ….napján.

 

                                                                                                             Dr. Lovász László

                                                                                                                        jegyző

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény