+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-04-16

A helyi kitüntető díjak alapításáról szóló rendelet módosításáról

 

Az előterjesztés száma:  6714 /2015

Az előterjesztést készítette: dr Varga Edina

                                                          

  Nyílt ülésen tárgyalandó!

       A határozati javaslat elfogadásához

minősített többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. szeptember hó 2. napján tartandó ülésére, a helyi kitüntető díj

alapításáról szóló 8/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Tisztelt Képviselő- testület!

 

A helyi kitüntető díj alapításáról szóló 8/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata vált szükségessé az utolsó módosítás óta bekövetkezett változások - Diósd várossá nyilvánítása -, illetve a Rendeletben szereplő határidők aktualizálásának szükségessége miatt.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy felmértük a szabályozás várható hatásait és ennek során megállapítottuk, hogy annak társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi és adminisztratív terheket befolyásoló hatása a hatásvizsgálatban meghatározott mértékű. A jogszabály módosítás megalkotásának elmaradása törvényességi felügyeleti intézkedést eredményezhet.

 

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi rendeletmódosítás tervezetet, kérem annak megtárgyalását és elfogadását.

 

 

 

Diósd, 2015. augusztus hó 28.

 

 

                                                                                                                      Bogó László                                                                                                                        Polgármester 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem javasolok senkit meghívni.

 

 

Melléklet: - rendelet módosítás tervezete

HATÁSVIZSGÁLAT

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a  alapján  a helyi kitüntető díj alapításáról szóló 8/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A tervezet megvalósulásának társadalmi hatása nincs, gazdasági, költségvetési hatásai nem mérhetők. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A tervezet megvalósulásának környezeti hatása nincs, egészségre vonatkozó következményei nincsenek.

 ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet tervezet megvalósulása plusz adminisztratív költséggel nem jár.

 b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felügyeleti intézkedést eredményezhet.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek

A tervezet megvalósulásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet-tervezet

 

 

Diósd Város Önkormányzata … /2015. (IX.2.)  önkormányzati rendelete a helyi kitüntető díj alapításáról szóló 8/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi kitüntető díj alapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

  1. §

 

A helyi kitüntető díj alapításáról szóló 8/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) címe az alábbiak szerint módosul:

 

 

„Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelete helyi kitüntető díj

alapításáról”

 

szövegrész helyébe:

 

„Diósd Város Önkormányzata

8/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelete helyi kitüntető díj

alapításáról”

 

Szövegrész lép.

 

  1. §

 

 

A Rendelet preambuluma az alábbiak szerint módosul:

 

„Diósd Község Önkormányzat élve az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve,továbbá az. 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény, továbbá e település fejlődéséért, környezetének védelméért huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjat alapít, amelynek megnevezése és adományozásának rendjének meghatározása céljából a következő rendeletet alkotja:”

 

 

Szövegrész helyébe:

 

„Diósd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény, továbbá Diósd település fejlődéséért, környezetének védelméért huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjat alapít, amelynek megnevezése és adományozása rendjének meghatározása céljából a következő rendeletet alkotja:”

 

Szövegrész lép. 

 

 

 

  1. §

 

A Rendelet 6 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A kitüntető díjak adományázására minden év június 1-ig tehetnek javaslatot a rendelet 3. § (5) bekezdésében felhatalmazottak, kivéve az 1996. évet, amikor is a javaslattételre nyitva álló határidő augusztus 1.”
 

 

Szövegrész helyébe:

 

A kitüntető díjak adományázására minden év szeptember hó 7. napjáig tehetnek javaslatot a rendelet 3. § (5) bekezdésében felhatalmazottak. „

           
Szövegrész lép.

 

 

    4. §

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Diósd, 2015. szeptember hó ….

        

 

 

 

 

                    Bogó László                                                                     Dr. Lovász László

                   polgármester                                                                            jegyző

 

 

 

 

A rendeletet kihirdettem 2015. szeptember hó ….napján.

 

                                                                                                             Dr. Lovász László

                                                                                                                      jegyző

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény