+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-04-21

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról

 

Az előterjesztés száma: 1075-5/2015                                               Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: dr. Varga Edina                    A határozati javaslat elfogadásához

    egyszerű többség szükséges.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd  Város  Önkormányzat Képviselő-testületének  2015.  augusztus hó 27. napján tartandó  ülésére,  a BURSA  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  2016.  évi fordulójához való csatlakozásról

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Diósd Város Önkormányzata  minden évben csatlakozik a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a minisztérium hivatalos lapjában közzétett értékhatárig - kiegészíti.

 

A pályázaton azok vehetnek részt, akik az adott Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek és hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási nappali tagozatos hallgatók („A” típusú pályázó), vagy felsőoktatási intézménybe felvételt nem nyert fiatalok („B” típusú pályázó). Az „A” típusú pályázók részére az önkormányzatok 10 havi ösztöndíjat utalnak át, a „B” típusú ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. A támogatás minimum összege 1. 000 Ft/hó/fő.

 

Az önkormányzatok részéről a pályázaton történő részvétel feltétele a csatlakozási nyilatkozat kitöltése, aláírása és az illetékesnek történő elküldése.

 

A 2016. évre vonatkozóan a pályázati kiírás még nem jelent meg, de tekintettel arra, hogy a megjelenést követően minden esetben nagyon szorosak a határidők, a Képviselő –testület korábban szokott dönteni e tárgykörben.

 

A 2015 évre vonatkozóan a Képviselő-testület a 277/2014. (IX. 15.) számú diósdi önkormányzati határozatában az egy főre jutó jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ában, az adható önkormányzati támogatás összegét 5. 000,- Ft /fő/hó összegben határozta meg. 

 

A tavalyi pályázat alapján 2014/15 tanév második és a 2015/16 tanév első félévében összesen 16 főt támogattunk havi 5000 Ft értékben összesen 10 hónapig.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a döntésének megfelelő határozati javaslatot fogadja el:

 

 

Határozati javaslat:

 

 

…..   /2015. (VIII.27.) diósdi öh. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról

 

Diósd  Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához,
  2. a  pályázati kiírásban az egy főre jutó jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  …………………  -ában határozza meg, az önkormányzati támogatás összegét ……………….   Ft/fő/hó összegben állapítja meg,
  3. felkéri a Jegyzőt, hogy a központi pályázati kiírás megjelenését követően  gondoskodjon a csatlakozási nyilatkozat megküldéséről, a pályázati kiírás közzétételéről,  és a szükséges további intézkedéseket tegye meg,
  4. a pályázatokról való döntést a Polgármesterre ruházza át,
  5. Az támogatás költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően a szociális  keret  terhére kívánja finanszírozni.
  6. felkéri a Jegyzőt, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésekor a Bursa Hungarica ösztöndíjra a sikeresen pályázók részére megfelelő összeget különítsen el.

 

 

Felelős: Bogó László Polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: folyamatos

 

 

Diósd, 2015. augusztus hó 19.                                            

                                                                                                        Bogó László

                                                                                                         Polgármester

 

 

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl nem kívánok senkit meghívni.

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény