+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-29

Településüzemeltetés és a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről

 

 

Diósd Város Önkormányzat

Polgármestere

H 2049 Diósd, Szt. István tér 1.

Tel.: +36 (23) 545-550; fax: +36 (23) 370-434

E-mail: onkormanyzat@diosd.hu

 

Ügyiratszám:…… /2015.                                                      NYÍLT ülésen tárgyalandó,

Az előterjesztést készíttette:                                                  A határozati javaslat

Bogó László                                                                          elfogadásához egyszerű

Rónyai Gábor                                                                         többség szükséges.

 

 

Előterjesztés

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27.-ei ülésére

a  Településüzemeltetés és a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Mint az ismeretes, a Városgazda Kft működése régóta képzi sok vita alapját. Része a város mindennapjainak, így mindenképpen foglalkozni kell vele, sőt újra kell gondolni annak működését. A legfőbb gondot a kötelmi, valamint működési viszonyok szabályozásának hiánya jelenti. Másik fontos probléma, hogy az Önkormányzat, mint tulajdonos, tárgyi, illetve személyi feltételek híján nem tud megfelelően sem ellenőrizni, sem szankcionálni, szükség esetén. A fent említett problémákra a következő javaslataim vannak:

  • A városgazda Kft feladatainak konkrét meghatározása. Koncentrálódjon kizárólag az állandó jellegű zöldfelületi munkák ( fűvágás, levélszedés, gallyazás, bokrok metszése permetezés,locsolás, fakivágás, árkok, átereszek takarítása, növény-gyep ápolás, ültetés, saralás, szegélyek gyomtalanítása, játszóterek gazolása-takarítása, parlagfű irtás)  elvégzésére, a téli hó- és síkosság-mentesítésre, a városi rendezvények lebonyolítására, valamint a város ingatlanjainak sürgősségi karbantartási munkálataira. Apróbb műszaki javítások ( zárcsere, vízcsapok, szegély javítás), gépek karbantartása, játszóterek karbantartása, korlátok, rácsok hegesztése-karbantartása, festések, plakátok kihelyezése, táblák, tükrök kihelyezése, cseréje, szemét gyűjtés, szállítási munkák stb. Másodlagos feladatként a városi újság kiadása.

 A Városgazda Kft. működése éves munkaterv alapján történjen, ami a negyedéves adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettsége teljesítésének tartalmára vonatkozó előírásoknak megfelelően. A negyedéves adatszolgáltatásnak számszerű és szöveges magyarázó részt is tartalmaznia kell. A szöveges részben az adott időszak tevékenységének bemutatására kerül sor, részletezve az egyes feladatok ellátásának tapasztalatait.

A Városgazda működésével kapcsolatban kell olyan célokat és feladatokat meghatározni, mely a gazdálkodást hatékonyabbá teszi, a veszteségeket csökkenti.

A város ellátásának megfelelő szervezeti kereteket kell biztosítani, amire az a lehetőség kínálkozik, hogy a Városgazda és az Önkormányzat városüzemeltetési, településüzemeltetési  feladatokat újragondoljuk, a célszerűség és a gazdaságosság figyelembevételével csoportosítsuk.

A Városi településüzemeltetési koncepció alapján a feladatok pontos meghatározása, ütemezése, a munkák rendszerezése, beosztása, ellenőrzése, pontos adminisztrálása, pénzügyi tervezése összehangolt irányított s kézben tartott folyamatokat igényel. Ehhez egy új településüzemeltetéssel foglakozó munkatárs beállításával, településüzemeltetési részleg felállításával és a meglévő Városgazda Nonprofit Kft-vel együtt új keretet teremtünk meg.

Az átalakítás idejére a működőképesség fenntartása érdekében havi bruttó 3.000.000.-Ft. bérköltségre, valamint bruttó 600.000.-Ft rezsi és egyéb kiadásokra minimálisan biztosítani kell az Önkormányzatnak a Városgazda Nonprofit Kft számára.

A Városgazda Nonprofit Kft szervezeti átalakításával kapcsolatban augusztus végéig részletes gazdasági számítások készülnek, konkrét szervezeti, létszám és tárgyi feltételrendszer kidolgozásával.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés áttanulmányozására és a megvitatott döntés elfogadására.

   

 

Határozati javaslat:

 

………/2015 (    ) diósdi öh. a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

1.- A Diósdi Városgazda Nonprofit Kft feladatköre a következő: parkgondozás/zöldfelületi munkák, síkosság-mentesítés és hó eltakarítás téli időszakban ütemterv szerint, takarítás kéziszerszámokkal, rendezvények elő- és utómunkái, közterületek tisztántartása, játszóterek karbantartása, korlátok, rácsok hegesztése-karbantartása, festések, plakátok kihelyezése, táblák, tükrök kihelyezése, cseréje, szemét gyűjtés, szállítási munkák, lapkiadás.

 

2., A 2013 évben kötött szerződés ( Közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződés ) módosítását az 1. pontnak megfelelően kerüljön átdolgozásra  az együttműködési megállapodásban, valamint a jogi és személyi változások átvezetésre kerüljenek. Határidő 2015 szeptember 30.

 

2.- Diósdi Városgazda Nonprofit Kft-től augusztus végével az  Általános iskola technikai személyzete, valamint a gyors szerviz ( 3 fő ) átkerül a Önkormányzat településüzemeltetési részlegéhez. A Városgazda Nonprofit Kft készítsen üzleti tervet a következő időszakra (vállalkozás bemutatása, a tevékenység leírása, a társaság 2015. évi feladatai, a társaság helyzete, a 2015. év pénzügyi terve).

  

3.- Legyen a költségvetésbe betervezve a tartalék keret terhére Városgazda Nonprofit Kft részére szeptember 1.-étől havi bruttó 3.000.000.-Ft bérköltség, valamint a 600.000.-Ft rezsi és egyéb költség finanszírozása a működésre és a feladatok  teljesítésére.

 

Felelős: Polgármester, Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság Elnöke

Határidő: 2015.szeptember 30.

 

Diósd, 2015. augusztus  18.

                                                                                                Bogó László

 polgármester

 

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

 

 

                                                                                                   Dr Lovász László

                                                                                                          jegyző

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a  Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal meg kívánom hívni Jakab Bélát, a Városgazda Nonprofit Kft ügyvezetőjét.

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény