+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

 

Az előterjesztés száma: 4514/2015.

Az előterjesztést készítette: Kiss Zoltán                                    Nyílt ülésen tárgyalandó!

A rendelettervezet elfogadásához

                                                                minősített többség szükséges.

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére,

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 254. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján 2012. május 31-ig a települési önkormányzatok kötelesek voltak hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben szereplő szabálysértési rendelkezéseket-tényállásokat.

Településünk képviselő-testülete – a törvényi előírásoknak megfelelően – megalkotta a 8/2012. (V.4.) ör-t.

Ezzel az intézkedéssel azonban megszűnt számunkra annak lehetősége, hogy a rendeleteinkben foglaltak megsértését – szükség esetén – szankcionálni tudjuk.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontja felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni eljárás – adott esetben a bírság kiszabásának – szabályait.

 

A tilalmazni kívánt magatartásokat beépítettük e rendelettervezetbe. A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásának van helye, melyre a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Javaslom, hogy az eljárás lefolytatását utaljuk a jegyző hatáskörébe.

A kiszabható bírságok esetében a Mötv. csupán azok maximumát határozza meg; úgy vélem, semmi sem indokolja, hogy rendeletünkben ezt alkalmazzuk, azonban arra is figyelemmel kell lennünk, hogy az összegnek legyen visszatartó ereje, ezért a helyszíni bírságot öt- és húszezer, a közigazgatási bírságot pedig tíz- és százezer forint közötti intervallumban javaslom megállapítani; azzal, hogy kisebb súlyú cselekmény elkövetése esetén az első alkalommal bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható.

A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelőt javaslom hatáskörrel felruházni.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy felmértük a szabályozás várható hatásait és ennek során megállapítottuk, hogy annak társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi és adminisztratív terheket befolyásoló hatása a hatásvizsgálatban meghatározott mértékű.

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletről szóló előterjesztést megvitatni, és a rendeletet elfogadni szíveskedjen.

 

D i ó s d, 2015. május 19.

 

 

 

Bogó László                                                                                              dr. L o v á s z  László        

polgármester                                                                                                       jegyző

 

 

 

Az előterjesztés melléklete a

  1.  ___/2015. (V.28.) rendelettervezet;
  2. Hatásvizsgálat

 

Az előterjesztés véleményezésére az Egészségügyi-, Szociális- és Sport Bizottság, a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság, a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság és a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl nem javaslok senkit meghívni.

 

 

 

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény