+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

ülésére, a viharkár vis maior pályázatának beadásáról

Az előterjesztés száma: 6316-7/2015                                                        Nyílt ülésen tárgyalandó!

Készítette: Orbán Gabriella                                                       A határozati javaslat elfogadásához

               egyszerű többség szükséges.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus hó 13. napján tartandó ülésére, a viharkár vis maior pályázatának beadásáról

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A 2015. július 8-i vihar komoly károkat okozott Diósd Város területén. A helyreállítási munkákat azonnal megkezdtük, de a kármentesítés komoly anyagi terhet ró az Önkormányzatra.

 

A bejelentett károsult utcák, ingatlanok listája:

 • Illés utcában (1093. hrsz) a csapadékvíz 150m hosszú árkot vájt a murvás utcába;
 • Fülemüle utcában (3025/9. hrsz) 100m hosszan a murvás burkolat sérült, két szennyvízcsatorna mellett kimosódott a murva;
 • Meggyes utcában (177. hrsz) 50m hosszban, Viola utcában (382 hrsz) 15m hosszban, Búzavirág utcában (419. hrsz) 30m hosszban, Hattyú utcában (3158 hrsz) 25m hosszban mosta ki a csapadékvíz a murvás burkolatot;
 • Erzsébet utcában (576. hrsz) 50m hosszban, Vadrózsa utcánál 50m hosszban, Mókus utcában (79. hrsz) 120m hosszban, Sashegyi utca elején 30m hosszban a úttest melletti murvás padka kimosódott;
 • Székely András utcában (1022/38. hrsz) 150m hosszú kimosódás keletkezett; Árvalányhaj utcában (953. hrsz) az úttest két oldalán 200m hosszban kimosódás keletkezett;
 • Polgármesteri Hivatal Szent István tér 1. (2510. hrsz) 35m2 felületen bontotta és nyomta meg a tetőt a vihar;
 • Egészségház Kossuth Lajos utca 24. (2555. hrsz) 40 m2 felületen bontotta meg a tetőt a vihar;
 • Átereszek több helyen eltömődtek, „Római árok” mentén lévő több áteresz, M0-ás csapadékvíz-elvezető rendszere mentén;
 • Óvoda udvarán Gárdonyi Géza u. 2. (2553. hrsz) játszótéri eszközök rongálódtak meg;
 • Közterületekről a letört fákat feldarabolni, elszállítani, deponálni kellett.

 

 

 

A Képviselő-testület 262/2015. (VII. 16.) számú határozatában döntött az viharkár vis maior pályázat beadásáról. 2015. május 14-én 271 726 számú igénylésazonosítóval bejelentettük a káreseményt, ezt követően a Pest Megyei Kormányhivatal, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakértője közös helyszíni szemlét tartott, és megírták szakvéleményüket, mely szükséges a pályázat végleges beadásához.

Ezen iratanyagokon kívül a 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet 4.§ (3.) c) pontja értelmében a pályázat beadásához még szükségesek a következő mellékletek:

a képviselő-testület határozata arról, hogy

ca) a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik,

cb) más, a tulajdonában lévő épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni,

cc) a károsodott épület milyen kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja,

cd) vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó épületre az 5. § (11) bekezdése szerinti értékkövető biztosítás megkötését,

ce) vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását,

cf) saját erejéből - részben vagy egészben - a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a fent nevezett károsodás költségeivel (bruttó 4.500.000 Ft) kapcsolatban a vis maior keretből alapesetben 70%-os támogatást kaphatunk. Különös méltánylást érdemlő esetben ezen támogatási összeg 90%-os lehet. Részünkről ez azért indokolt (90%), mert az önkormányzat anyagi erőforrása nem engedi meg a 30%-os önerő előteremtését. Nagyon szigorú és megfontolt átcsoportosítások árán a tartalékkeret terhére más feladatok visszaszorításával és csak 10% erejéig tudja vállalni az önkormányzat a kár bekövetkezése által előállt káresemény, illetőleg annak elhárítási költségét.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékleteket tanulmányozza át, majd fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

 

Határozati javaslat:

 

…..  /2015. (VIII.13.) diósdi öh. a viharkár vis maior pályázatának beadásáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

1. a viharkár vis maior pályázat beadásáról szóló 262/2015. (VII.16.) diósdi önkormányzati határozatát pontosítja és a tartalmát számszaki és szöveges adattartalommal kiegészíti.

2. Vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.

3. A káresemény megnevezése: a 2015.július 8-i viharkárok.

4. A káresemény helye: Diósd Város több utcája, vízelvezető árka, önkormányzati épületek.

5. A káresemény forrásösszetétele:

 

Megnevezés

2015. év

      %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

450 000 Ft

10%

Biztosító kártérítése

0

0%

Egyéb forrás

0

0%

Vis maior támogatási igény

4 050 000 Ft

90%

Források összesen

4 500 000 Ft

100%

 

6. A károk helyreállításának tervezett összköltsége bruttó 4.500.000 Ft, melyre az önkormányzat fedezettel nem rendelkezik. Az un. vis maior keretből 70%-os állami támogatás igényelhető. Az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel 90%-os támogatást igényel a vis maior keretből.

7. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik.

8. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással részben rendelkezik, az önkormányzati épületek tekintetében az Önkormányzat rendelkezik vagyonbiztosítással, az utak, átereszek nincsenek biztosítva. Az adott káreseményre biztosítási összeget az Önkormányzat csak a Polgármesteri Hivatal tetőkárra, Egészségház tetőkárra és az Óvoda udvari játékára igényelt, viszont sem a kárigény elismerése, sem bármilyen kifizetés még nem történt. Amennyiben a biztosító megtéríti a kárunkat, természetesen a kárigényünk az adott összeggel csökken.

9. Vállalja a károsodott utak, épületek, vízelnyelő árkok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

10. A károsodott ingatlanok: Diósd Város Polgármesteri Hivatala, Egészségháza, Óvodája, mindhárom épület az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálja.

11. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

12. A testület a saját forrás összegét ebben a határozatban biztosítja.

13. A testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a pályázat benyújtására.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

 

Mellékletet:

 • 262/2015. (VII.16.) diósdi öh
 • Pest Megyei Kormányhivatal, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös szakvélemény
 • Bejelentő adatlap vis maior eseményről

 

 

Diósd, 2015. augusztus 8.

 

 

                                                                                                                     Bogó László                                                          

                                                                                                                    polgármester

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Ellenőrizte: dr. Lovász László

                                                                                                                          jegyző

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl nem kívánok mást meghívni.

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény