+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-04-16

Diósd 816/2 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

Az előterjesztés száma:   6387-2  /2015

Az előterjesztést készítette: dr. Varga Edina                                                 Nyílt ülésen tárgyalandó!

           A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                       egyszerű többség szükséges.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus hó 13. napján tartandó ülésére, a Diósd 816/2 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Diósd, 816 Hrsz. alatt felvett kivett hétvégi ház, udvar, megnevezésű, 454 m2 alapterületű ingatlan tulajdonosa, Sárközi András, 2040 Budaörs, Pipacs utca 9. szám alatti lakos telekalakítás eljárás során rendezte az ingatlana határait, és az ezáltal kialakításra kerülő 816/2 Hrsz alatt felvett, 8 m2 alapterületű kivett helyi közút megnevezésű területrészt Diósd Város Önkormányzata részére kívánja út céljából ajándékozni.

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (II.02.) számú diósdi önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7 § (1) bekezdés k, pontja alapján önkormányzat részére felajánlott vagyon elfogadása a Képviselő – testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

A Rendelet 12 § - a  vagyon elfogadásáról az alábbiakat tartalmazza:

 

 1. „ Ha valamely vagyonról az 1. § (1) bekezdésben meghatározott szervek javára lemondtak (Ptk-ban szabályozott jogcímek alapján: öröklés, ajándékozás, ingyenes lemondás, stb.) ezt a lemondásban megnevezett akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére, és a felajánlott vagyon elfogadásához a Képviselő-testület hozzájárult. Ha a Képviselő-testület a felajánlott vagyon elfogadásához hozzájárult, illetve a felajánlott vagyont elfogadja, egyben a vagyontárgy besorolását is meghatározza.          
   
 2. A hagyaték, az ajándék terheit, valamint az ajándékozási, illetve hagyatéki eljárás költségeit az önkormányzat költségvetéséből kell fedezni. A vagyon hasznosításának vagy rendeltetésének meghatározásakor az örökhagyó, ajándékozó, illetve a közérdekű célra felajánló akaratát figyelembe kell venni.          
 3. A felajánlott vagyon nem fogadható el, ha a vagyon
  1. olyan ingatlan vagy ingatlanrész, amelyben az önkormányzat, illetve a vagyonkezelő számára használható, vagy hasznosítható rész (földterület, lakás, helyiség) nincs,      
  2. olyan hagyaték (ingatlan, ingatlanrész, eszköz, befektetés, pénz, egyéb érték), melynek ismert terhei elérik vagy meghaladják a hagyaték értékét.

 

 Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit tekintse át és fogadja el a határozati javaslatot.

 

 

Határozati javaslat:

 

 

…..   /2015. (VIII.13) diósdi öh. a Diósd 816/2  Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

 1. Sárközi András, 2040 Budaörs, Pipacs utca 9. szám alatti lakos kizárólagos tulajdonát képező, folyamatban lévő telekmegosztási eljárás során kialakításra kerülő   816/2 Hrsz alatt felvett, 8  m2 alapterületű kivett helyi közút megnevezésű ingatlant   ingyenesen – út céljára – tulajdonba veszi,
 2. Az ajándékozási szerződés megkötésének és a kapcsolódó földhivatali eljárás lefolytatásának  költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az önkormányzati egyéb dologi kiadások  keret   terhére kívánja finanszírozni.
 3. Felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László  Polgármester, Dr. Lovász László Jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül, szerződéskötésre 30  nap

 

Diósd, 2015. augusztus hó 8.

 

 

                                                                                                                           Bogó László                                                                                                                                    Polgármester

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes. Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl nem kívánok meghívni senkit.

 

Mellékletet:  -   ügyfél levele  

 • tulajdoni lap
 • határozat
 • változási vázrajz

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény