+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2015. szeptember 2-án 11 óra 6 perckor

Polgármesteri Hivatal

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2015. szeptember 2-án 11 óra 6 perckor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

2049 Diósd, Szent István tér 1.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

A helyi kitüntető díjak alapításáról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztő: Bogó László

 

Az előterjesztés száma:  6714 /2015

Az előterjesztést készítette: dr Varga Edina

                                                          

  Nyílt ülésen tárgyalandó!

       A határozati javaslat elfogadásához

minősített többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. szeptember hó 2. napján tartandó ülésére, a helyi kitüntető díj

alapításáról szóló 8/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Tisztelt Képviselő- testület!

 

A helyi kitüntető díj alapításáról szóló 8/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata vált szükségessé az utolsó módosítás óta bekövetkezett változások - Diósd várossá nyilvánítása -, illetve a Rendeletben szereplő határidők aktualizálásának szükségessége miatt.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy felmértük a szabályozás várható hatásait és ennek során megállapítottuk, hogy annak társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi és adminisztratív terheket befolyásoló hatása a hatásvizsgálatban meghatározott mértékű. A jogszabály módosítás megalkotásának elmaradása törvényességi felügyeleti intézkedést eredményezhet.

 

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi rendeletmódosítás tervezetet, kérem annak megtárgyalását és elfogadását.

 

 

 

Diósd, 2015. augusztus hó 28.

 

 

                                                                                                                      Bogó László                                                                                                                        Polgármester 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem javasolok senkit meghívni.

 

 

Melléklet: - rendelet módosítás tervezete

HATÁSVIZSGÁLAT

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a  alapján  a helyi kitüntető díj alapításáról szóló 8/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A tervezet megvalósulásának társadalmi hatása nincs, gazdasági, költségvetési hatásai nem mérhetők. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A tervezet megvalósulásának környezeti hatása nincs, egészségre vonatkozó következményei nincsenek.

 ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet tervezet megvalósulása plusz adminisztratív költséggel nem jár.

 b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felügyeleti intézkedést eredményezhet.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek

A tervezet megvalósulásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet-tervezet

 

 

Diósd Város Önkormányzata … /2015. (IX.2.)  önkormányzati rendelete a helyi kitüntető díj alapításáról szóló 8/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi kitüntető díj alapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 1. §

 

A helyi kitüntető díj alapításáról szóló 8/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) címe az alábbiak szerint módosul:

 

 

„Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelete helyi kitüntető díj

alapításáról”

 

szövegrész helyébe:

 

„Diósd Város Önkormányzata

8/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelete helyi kitüntető díj

alapításáról”

 

Szövegrész lép.

 

 1. §

 

 

A Rendelet preambuluma az alábbiak szerint módosul:

 

„Diósd Község Önkormányzat élve az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve,továbbá az. 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény, továbbá e település fejlődéséért, környezetének védelméért huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjat alapít, amelynek megnevezése és adományozásának rendjének meghatározása céljából a következő rendeletet alkotja:”

 

 

Szövegrész helyébe:

 

„Diósd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény, továbbá Diósd település fejlődéséért, környezetének védelméért huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjat alapít, amelynek megnevezése és adományozása rendjének meghatározása céljából a következő rendeletet alkotja:”

 

Szövegrész lép. 

 

 

 

 1. §

 

A Rendelet 6 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A kitüntető díjak adományázására minden év június 1-ig tehetnek javaslatot a rendelet 3. § (5) bekezdésében felhatalmazottak, kivéve az 1996. évet, amikor is a javaslattételre nyitva álló határidő augusztus 1.”
 

 

Szövegrész helyébe:

 

A kitüntető díjak adományázására minden év szeptember hó 7. napjáig tehetnek javaslatot a rendelet 3. § (5) bekezdésében felhatalmazottak. „

           
Szövegrész lép.

 

 

    4. §

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Diósd, 2015. szeptember hó ….

        

 

 

 

 

                    Bogó László                                                                     Dr. Lovász László

                   polgármester                                                                            jegyző

 

 

 

 

A rendeletet kihirdettem 2015. szeptember hó ….napján.

 

                                                                                                             Dr. Lovász László

                                                                                                                      jegyző


A Diósdi Sport Díj alapításáról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztő: Bogó László

 

Az előterjesztés száma:  ……  /2015

Az előterjesztést készítette: dr Varga Edina

                                                          

  Nyílt ülésen tárgyalandó!

       A határozati javaslat elfogadásához

minősített többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. szeptember hó 2. napján tartandó ülésére, a „Diósdi Sport Díj”

alapításáról szóló 22/2007. (VIII.18) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Tisztelt Képviselő- testület!

 

A „Diósdi Sport Díj” alapításáról szóló 22/2007. (VIII.18) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata vált szükségessé az utolsó módosítás óta bekövetkezett változások - Diósd várossá nyilvánítása -, illetve a Rendeletben szereplő határidők aktualizálásának szükségessége miatt.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy felmértük a szabályozás várható hatásait és ennek során megállapítottuk, hogy annak társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi és adminisztratív terheket befolyásoló hatása a hatásvizsgálatban meghatározott mértékű. A jogszabály módosítás megalkotásának elmaradása törvényességi felügyeleti intézkedést eredményezhet.

 

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi rendeletmódosítás tervezetet, kérem annak megtárgyalását és elfogadását.

 

 

 

Diósd, 2015. augusztus hó 28.

 

 

                                                                                                                      Bogó László                                                                                                                        Polgármester 

 

Az előterjesztés véleményezésére az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem javasolok senkit meghívni.

 

 

Melléklet: - rendelet módosítás tervezete

HATÁSVIZSGÁLAT

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a  alapján  a „Diósdi Sport Díj” alapításáról szóló 22/2007. (VIII.18) önkormányzati rendelet módosításának tervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A tervezet megvalósulásának társadalmi hatása nincs, gazdasági, költségvetési hatásai nem mérhetők. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A tervezet megvalósulásának környezeti hatása nincs, egészségre vonatkozó következményei nincsenek.

 ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet tervezet megvalósulása plusz adminisztratív költséggel nem jár.

 b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felügyeleti intézkedést eredményezhet.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek

A tervezet megvalósulásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet-tervezet

 

 

Diósd Város Önkormányzata … /2015. (IX.2.) önkormányzati rendelete a „ Diósdi Sport Díj ” alapításáról szóló 22/2007. (VIII.18) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi sport díj alapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 1. §

 

A „ Diósdi Sport Díj ” alapításáról szóló 22/2007. (VIII.18) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) címe az alábbiak szerint módosul:

 

 

Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2007. (VIII.18.) önkormányzati rendelete a

„Diósdi Sport Díj” alapításáról

 

szövegrész helyébe:

 

„Diósd Város Önkormányzata

22/2007. (VIII.18.) önkormányzati rendelete a

„Diósdi Sport Díj” alapításáról

 

Szövegrész lép.

 

 

 1. §

 

 

A Rendelet preambuluma az alábbiak szerint módosul:

 

„Diósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX törvény 44/a. § (2) bekezdésében, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás az alábbi rendeletet alkotja:”

 

 

Szövegrész helyébe:

 

„Diósd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi sport díj alapításáról a következő rendeletet alkotja:”

 

Szövegrész lép. 

 

 1. §

 

A Rendelet 1 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

 „Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sport területén végzett kimagasló teljesítmény elismeréseként „Diósdi Sport Díjat” (továbbiakban: „Sport Díj”) alapít. „

 

Szövegrész helyébe:

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sport területén végzett kimagasló teljesítmény elismeréseként „Diósdi Sport Díjat” (továbbiakban: „Sport Díj”) alapít. „

           
Szövegrész lép.

 

 1. §

 

A Rendelet 5 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A kitüntető díjak adományázására minden év Június 1-ig tehetnek javaslatot a rendelet 3. § (1) bekezdésében felhatalmazottak, kivéve a 2007. évet, amikor is a javaslattételre nyitva álló határidő augusztus 31.”
 

 

Szövegrész helyébe:

 

A kitüntető díjak adományázására minden év szeptember hó 7. napjáig tehetnek javaslatot a rendelet 3. § (1) bekezdésében felhatalmazottak. „

           
Szövegrész lép.

 

 

    4. §

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Diósd, 2015. szeptember hó ….

        

 

                    Bogó László                                                                     Dr. Lovász László

                   polgármester                                                                             jegyző

 

 

 

A rendeletet kihirdettem 2015. szeptember hó ….napján.

 

                                                                                                             Dr. Lovász László

                                                                                                                        jegyző


Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzéséről

Előterjesztő: Bogó László

 

Az előterjesztés száma:      /2015

Az előterjesztést készítette: Bogó László                                  NYÍLT ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

 

Előterjesztés

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 2-iki rendkívüli ülésére a

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzéséről

 

Tisztelt Képviselőtestület!

 

A villamos energiáról szóló törvény (VET) értelmében 2003. január 1-től választhatnak kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Ennek lényege, hogy a fogyasztók az energiakereskedőktől, a kereskedők a termelőktől szabadpiaci körülmények között szerezhetik be a vezetékes villamos energiát. A villamos energiát termelő erőművek ugyanilyen módon értékesítik a rendszerirányítók közreműködésével.

Az önkormányzati intézményeknek (oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése veszélyes, gyenge alkupozíciót kínáló megoldás. Elgondolkodtató, hogy az önkormányzat milyen felkészültséggel lépjen ki a tőkeerős szolgáltatókat felsorakoztató energiapiacra. Az önkormányzati intézményeknek együttesen, közbeszerzési tömörülésbe tagozódva van esélyük valódi alkupozíció, partneri viszony kialakítására. Ezzel realizálható méretgazdaságosságból adódó ún. árvezérlő funkció kiharcolására, relatív árelőny és nem tervezett költségmegtakarítás elérésére a jelenleg érvényes egyetemes szolgáltatói árakkal szemben.

Diósd Város Önkormányzata és intézményei nem rendelkeznek energia-kereskedelmi szervezettel. Az új modell számol az energetikai tanácsadó társaságok megjelenésével, amelyek szakmai támogatásával a megfelelő felkészültséggel nem rendelkező fogyasztó számára is megnyílik a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására. A villamos energia beszerzésénél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell betartanunk. A villamos energia beszerzésére közbeszerzési eljárást kell kiírni. A villamos energia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzése terén tapasztalatokkal nem rendelkezünk. A közbeszerzési eljárás különlegesen speciális voltára való tekintettel szükségszerű a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása végett műszaki és jogi szakértő bevonása a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően.

Alábbi önkormányzatok már sikerrel léptek ki egyetemes szolgáltatásból a szabadpiacra villamos energia közbeszerzés útján. Sikeres közbeszerzéssel realizáltak nem tervezett, rövidtávon elért költség megtakarításokat az egyetemes szolgáltatói árakhoz képest több millió Ft. összegben, a szerződéses időszakra számolt fogyasztási mennyiség alapján.

 • Dabas Város Önkormányzat és intézményei – Villamos energia közbeszerzés

25% megtakarítás = 16,8 millió Ft.

 

 • Heves Megye Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés

25% megtakarítás = 3,5 millió Ft.

 

 • Paks Város Önkormányzat és intézményei – Villamos energia közbeszerzés

26,5% megtakarítás = 8,5 millió Ft.

 

 • Tatabánya MJV Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés

20% megtakarítás = 28, 4 millió Ft.

 

 • Eger MJV Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés

18,9% megtakarítás = 44,2 millió Ft.

A jogszabályi változások miatt érdemes a közbeszerzési eljárást a Sourcing Hungary Kft. által szervezett önkormányzati csoport keretében megindítani. Csoportos közbeszerzés esetén egy szindikátusi szerződés aláírása szükséges, amellyel csatlakoznának a gesztor ajánlatkérőhöz - Isaszeg Város Önkormányzata - a 2016. és 2017. évi villamos energia beszerzésre. Ezen túl pedig egy egyedi megbízási szerződés aláírása szükségeltetik a lebonyolító Sourcing Kft. felé.

A villamos energia szabadpiaci megvásárlását Diósd Város Önkormányzata és intézményei összes fogyasztási helye vonatkozásában javasolom csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatását teljes alapú villamos energia ellátásra vonatkozólag 2016. január 1-től 2017. december 31-ig tartó szerződéses időszakra. Kérem az előterjesztés megvitatását.

 

Kérem, az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

 

Határozati javaslat:

 

…./2015. (IX. 2.) diósdi öh. a Diósd Város Önkormányzata 2016-2017. évi villamos energia beszerzéséről

 

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy Diósd Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2016-2017. villamos energia évre a mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat aláírja.

 

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Diósd, 2015. augusztus 31.

 

                                                                                              Bogó László

                                                                                              Polgármester

 

Az előterjesztés mellékletek: 7 db

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl nem kívánok senkit meghívni.


Diósd Ipar u. 1387/39 hrsz-ú indatlan telekmódosítása

Előterjesztő: Bogó László

Az előterjesztés száma: …./2015

Az előterjesztést készítette: Szrimacz Attila                                                Nyílt ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 02-án tartandó ülésére, Ipar utca 1387/39 Hrsz ingatlan telekmódosítása

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Diósd, Ipar utca 1387/39 hrsz.-ú telek eladása folyamán derült ki, hogy a víz és szennyvíz egy téves telekhatár kijelölése végett magánterületre került.

Ez a beruházás 2006-ban történt, a telek Ipar ás Lakatos út keresztezésénél a sarkot levágva építették meg a közműveket.

A telekről ki kellene helyeznünk a rosszul megépült víz és szennyvíz vezetéket, mert itt két ipari létesítményt is szeretnének létesíteni.

 

A képviselő testület javaslatát megvizsgáltuk megtettük a szükséges lépéseket

 1. A területen kimérettük és kutatóárokkal meghatároztuk a telken húzódó szennyvíz és ivóvíz pontos helyét. (1. sz. melléklet PDF)
 2. A vízvezeték nyomvonalától számítva 2 méter biztonsági sávot kell elhagyni.
 3. A telekből leadandó terület nagysága 224,65m2, ezt a területet biztosítani kell, az Éget - völgyi út terhére.
 4. A telken lévő tűzcsapot ki kell helyezni ennek a költsége 300 000-500 000Ft között várható (Haváriás beruházás terhére megvalósítható)
 5. A telek kimérése és földhivatali átvezetésének várható költsége 100 000 Ft

 

Az előzőekben 5 millió Ft költséggel szemben ez a maximum 600 ezer Ft nagyságrendekkel kevesebb.

 

Határozati javaslat:

 

.../2015. (IX. 02.) diósdi öh. az Ipar utca 1387/39 Hrsz ingatlan telekmódosításáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

 1. A Diósd, Ipar utca 1387/39 hrsz.-ú ingatlan területén lévő víz és csatornahálózatot telekhatár áthelyezésével közterületre kívánja helyezni.
 2. A jelenlegi telekből 224,6 m2 nagyságú területet a változási vázrajnak megfelelően az  Éget - völgyi út közterületének hasonló nagyságú területére cseréli.
 3. A közüzemi víz tűzcsapját a közterületre kívánja kihelyezni.
 4. A területcsere és a tűzcsap kihelyezésének költségeit …………………. viseli ……………………. keretösszeg erejéig.
 5. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a jelen határozatban foglaltak végrehajtására.

 

Felelős: Bogó László polgármester, Dr. Lovász László jegyző

Határidő: 30 nap

 

Diósd, 2015. szeptember 01.

Bogó László

Polgármester

Az előterjesztés melléklete:              1 változási vázrajz


Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Bogó László

 

Az előterjesztés száma: ……….-…./2015                                        Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: Bárdyné Dr. Schneider Sarolta            A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                               egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületének

2015. szeptember 2-i rendkívüli ülésére,

a Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

 

Tisztelt Képviselő Testület!

 

Az előterjesztés tárgyát képező Árpádház lakóparkban található Diósd, 1380/45 hrsz-ú ingatlanra 2015. 08. 31-én konkrét vételi ajánlat érkezett, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. A vevő bruttó 15,5 Millió Ft vételárért kívánja megvásárolni az Önkormányzat által eladásra meghirdetett telket.

A vevő ajánlatában leírta, hogy foglalóként br 2Millió Ft-ot kíván kifizetni, majd a Magyar Állam általi elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatot követően további br 6Millió Ft-ot fizetne meg vételár előlegként. A fennmaradó teljes vételárat egy éven belül kívánja kifizetni azzal, hogy előteljesítésre adjon a t. Önkormányzat lehetőséget – uis a vevő az építkezési szándékaival összhangban teljesítene.

 

A vételár vonatkozásában az ingatlan értékbecslő korábban bruttó 15,2 Millió Ft-ot jelölt meg, majd megállapította, hogy az árak a nyár folyamán emelkedtek, így tárgybeli ingatlan reális piaci ára a vevő által is kínált vételár.

 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (II.02.) sz. rendelet szerint az ingatlan értéke nem haladja meg a pályáztatási értéket.

.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a beadványban foglaltak áttekintése után az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

 

Határozati javaslat:

 

…/2015. (IX.02.) diósdi öh.

a Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

 1. eladja a Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlant  ………………. részére bruttó 15.500.000,- Ft vételáron az alábbi feltétellel: …………………………………………………………………………………..

 

 1. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az érintettet és az adásvételi szerződést kösse meg, illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül

 

Diósd, 2015. 08. 31.

 

 

                                                                       ……………………………………………

                                                                           Bárdyné Dr. Schneider Sarolta

                                                                                                                      alpolgármester

 

 

A testületi ülésre meghívni kívánom Dall’Oglio Davidot (Kocsis Adrienn email címén kocsisadri07@gmail.com).

 

 

Melléklet:

 1. vételi szándéknyilatkozat
 2. értékbecslés és kiegészítése

 

 

 

 


 


 


Összes esemény