+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2015. augusztus 27-én 16 órakor

Polgármesteri Hivatal

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2015. augusztus 27-én 16 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

2049 Diósd, Szent István tér 1.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Bogó László


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehahajtásáról

Előterjesztő: Bogó László


a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Előterjesztő: Bogó László

 

 

Az előterjesztés száma: 4514/2015.

Az előterjesztést készítette: Kiss Zoltán                                    Nyílt ülésen tárgyalandó!

A rendelettervezet elfogadásához

                                                                minősített többség szükséges.

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére,

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 254. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján 2012. május 31-ig a települési önkormányzatok kötelesek voltak hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben szereplő szabálysértési rendelkezéseket-tényállásokat.

Településünk képviselő-testülete – a törvényi előírásoknak megfelelően – megalkotta a 8/2012. (V.4.) ör-t.

Ezzel az intézkedéssel azonban megszűnt számunkra annak lehetősége, hogy a rendeleteinkben foglaltak megsértését – szükség esetén – szankcionálni tudjuk.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontja felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni eljárás – adott esetben a bírság kiszabásának – szabályait.

 

A tilalmazni kívánt magatartásokat beépítettük e rendelettervezetbe. A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásának van helye, melyre a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Javaslom, hogy az eljárás lefolytatását utaljuk a jegyző hatáskörébe.

A kiszabható bírságok esetében a Mötv. csupán azok maximumát határozza meg; úgy vélem, semmi sem indokolja, hogy rendeletünkben ezt alkalmazzuk, azonban arra is figyelemmel kell lennünk, hogy az összegnek legyen visszatartó ereje, ezért a helyszíni bírságot öt- és húszezer, a közigazgatási bírságot pedig tíz- és százezer forint közötti intervallumban javaslom megállapítani; azzal, hogy kisebb súlyú cselekmény elkövetése esetén az első alkalommal bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható.

A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelőt javaslom hatáskörrel felruházni.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy felmértük a szabályozás várható hatásait és ennek során megállapítottuk, hogy annak társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi és adminisztratív terheket befolyásoló hatása a hatásvizsgálatban meghatározott mértékű.

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletről szóló előterjesztést megvitatni, és a rendeletet elfogadni szíveskedjen.

 

D i ó s d, 2015. május 19.

 

 

 

Bogó László                                                                                              dr. L o v á s z  László        

polgármester                                                                                                       jegyző

 

 

 

Az előterjesztés melléklete a

 1.  ___/2015. (V.28.) rendelettervezet;
 2. Hatásvizsgálat

 

Az előterjesztés véleményezésére az Egészségügyi-, Szociális- és Sport Bizottság, a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság, a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság és a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl nem javaslok senkit meghívni.

 

 

 

 

 


a helyi adókról szóló rendelet módosításának koncepciójáról

Előterjesztő: Bogó László

 

Diósd Város Önkormányzat

J e g y z ő j e

2049 Diósd, Szt. István tér 1.

Tel.: 06-23-545-550; fax: 23-370-434

E mail: jegyzo@diosd. hu

 

 Új kép                          _________________________________________________________________________

Az előterjesztés száma: 6657/2015                                                  Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette:Dr Lovász László                                  A rendelet elfogadásához

minősített többség szükséges.

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus hó 27. napján tartandó ülésére, a helyi adókról szóló rendelet módosításának koncepciójáról

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény helyi önkormányzatokról szóló fejezetének áttekintése alapján, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény önkormányzatok gazdálkodásának tervezéséről szóló szabályai miatt szükségessé vált Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló többször módosított 30/2011. (XII.16.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata.

 

Jelen előterjesztés a Rendelet tekintetében koncepcionális, első lépcsőfok, a következő évi adóterhek és kedvezmények tekintetében konkrét Rendelet-tervezetet az illetékes Bizottság elsőkörös egyeztetését, valamint Képviselő-testületi megtárgyalását követően, az ott megfogalmazódó javaslatok beépítését követően terjesztjük elő.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy felmértük a szabályozás várható hatásait és ennek során megállapítottuk, hogy annak társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi és adminisztratív terheket befolyásoló hatása a hatásvizsgálatban meghatározott mértékű. A jogszabály megalkotásának elmaradása az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságát sértő gazdálkodási helyzetet eredményezhet.

 

 

Az építményadó legfontosabb szegmensében, a lakás, lakóház, lakás céljára szolgáló építmények tekintetében az adó jelenlegi mértéke az R. 5. §-a alapján 400 ft/négyzetméter, az adó alapja a hasznos alapterület /R. 4.§./

A jelenlegi helyi adóztatási rendszer építményadó vonatkozásában meglévő legfőbb problémája, hogy a mentességek meghatározásának jelenlegi mértéke miatt az adóalanyok igen jelentős hányadánál szinte teljesen lenullázza az adófizetési kötelezettséget.

Az építményadónál meglévő személyenként 40 négyzetméter mentesség pénzügyileg 16.000 forint/fő kedvezményt jelent, ami egy átlagos négyfős családnál 64.000 kedvezményt és 160 nettó négyzetméter adómentes lakóingatlant jelent. Jelentősnek mondható tétel a kedvezmények sorában a 65 év feletti egyedülállók kedvezménye: /10.500.000 forint/ is, melynek módosítás nélküli, teljes mértékben meghagyását társadalompolitikai, szociológiai szempontok miatt javasolunk.

 

Települési összesen szintjén ez az építményadó lajstrom adatai alapján mintegy 250.000 négyzetméter adómentes területet eredményez /mintegy 100.000.000. azaz százmillió forint, ebből a személyenként 40 négyzetméter alapján kapott mentesség mintegy 88 millió forint/.

A lajstromadat az összes évi adó/építményadó tekintetében 50.300.000 forint

A benyújtott bevallások összesített darabszáma meghaladja a 6.000-et, így – bár vizsgálat nem támasztja alá, hogy a bevallások lefedik valamennyi adóalanyt - nem valószínűsíthető szignifikáns eltérés.

 

 

Telekadó tekintetében az adó mértéke 20 forint/négyzetméter magánszemély esetében, 100 forint/négyzetméter „nem magánszemély” esteében. A mentességek utáni adóköteles terület mintegy 480.000 négyzetméter, az adózók száma 266, a kivetés összértéke 32.150.000 forint volt.

Az adóalanyok megosztására jellemző, hogy a kivetés „magányszemélyek összesen” adata mintegy 4 millió forint, a vállalkozások tekintetében mintegy 28 millió forint (267/151 bevallás)

 

 

Fenti adatok elsődleges elemzése alapján - az adómorált nem rontva - az építményadó tekintetében nem elsősorban az adó mértékének emelése jelenthet önkormányzati többletbevételt, hanem a kedvezmények szűkítése.

A teljesség kedvéért az alábbi kimutatás tartalmazza valamennyi változatot.

                                                                                                                                 Adókivetés

 1. Jelenlegi mértékkel számolt adóbevétel:                                                      50 M Ft
 2. Technikai adat: adónem bevallások adóbevétel indulószáma,

Htv által előírt csökkentések után: 146 M Ft

 1. 1. pont és a 65 év feletti egyedülálló kedvezmény meghagyása:                 135 M Ft
 2. A kedvezmény mértékének felezése +65 éves k.m. (20 m2/fő)                   90 M Ft­*
 3. Felezés és max 4 főre (80 m2-re) korlátozás, +65 éves k.m.                        92 M Ft
 4. 1. pont 300 Ft/m2-re csökkentéssel +65 éves kedvezmény meghagyása     100 M Ft
 5. 500 Ft/m2-re, +65 éves kedvezmény, 20 m2/fő mentesség max 5 fő-ig      81 M Ft*

Adónemem mért folyó évi kivetésre vonatkoztatott adómorál: 89%

 

Jelenleg, első olvasatban a Hivatal részéről a 3., 4., 5., 6., pont kidolgozására tennék javaslatot a Tisztelt Bizottság és Testület felé.

 

(*becsült adat, a bevallások széles körű értékelése szükséges.)

           

Telekadó tekintetében – mivel jelenleg a jogszabályban megengedett adóteher maximális, valorizációval növelt mértékének csupán néhány százaléka a helyben megállapított adómérték - az Önkormányzat mozgástere rendkívül tág. A 20 ft/négyzetméter változtatás nélkül hagyása – amennyiben az építményadó-bevétel növelésre kerül – nem indokolt.

Fontos annak a tényezőnek a vizsgálata, hogy az adó mértékének emelése mennyit ront az adómorálon, illetve mekkora túlkínálathoz vezethet az esetlegesen megjelenő, emiatt piacra kerülő ingatlanok száma. Ezen vizsgálat nélkül – a Rendelet módosításának jelenlegi szakaszában az adó mértékének emelése tekintetében magánszemélyek vonatkozásában a 20 Ft/m2-ről a 50 ft/m2-re teszünk, „nem magánszemélyek vonatkozásában 100 ft/m2-ről a 200 ft/m2-re teszünk   javaslatot.

Ez a kivetések összértékét az adónemen 31.5 M forintról 78 M forintra emeli.

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg.

 

Diósd, 2015. augusztus hó 18.

 

 

 

Bogó László

polgármester

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság és a Partnerkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem javasolok senkit meghívni.

 

HATÁSVIZSGÁLAT

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 4/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítás tervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A  helyi adók érintett részének változása társadalmi, gazdasági, költségvetési hatást  eredményez. Fontos tényező a gazdasági-szabályozási, redisztribúciós változások bemutatása ahhoz, hogy a jelenleg tapasztalható igen jó adómorál jelentősen ne romoljon, a jogszabályváltozás a gazdálkodás stabilitását erősítse, emellett az adóalanyok számára pontos információkkal szolgáljon abban a tekintetben, hogy a bevételek milyen fontos helyi célok megvalósításához szükségesek.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A tervezet megvalósulásának környezeti hatása nincs, egészségre vonatkozó következményei nincsenek.

 ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet tervezet megvalósulása plusz adminisztratív költséggel jár. Valamennyi érintett adóalany tekintetében módosító határozat megküldése szükséges.

 b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának elmaradása gazdálkodási nehézségeket eredményezhet, már megkezdett fejlesztések elmaradását okozhatja.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek

A tervezet megvalósulásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak.

 


településrendezési eszközök módosításának programját alkotó igények elfogadására

Előterjesztő: Bogó László

Ügyiratszám: _ _-_/2015

NYÍLT ülésen tárgyalandó.
A határozati javaslat  elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést készítette: Farkas Zsolt városi főépítész

Előterjesztés

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján tartott ülésére

 

településrendezési eszközök módosításának programját alkotó igények elfogadására

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Diósd Város településrendezési eszközeinek folyamatban lévő módosítási programja a 2014ben indult folyamat programjának változásai, és változtatások érdekeltjeivel, illetve társadalmi lefolytatott egyeztetések során mostanra letisztult. Az egyeztetési folyamatban tisztázott igények az folyamatot elindító eredeti településfejlesztési döntéshez képest kisebb-nagyobb mértékben eltértek, vagy megszűntek a korábbi szándékokhoz képest, illetve néhány új is bekerült, amely szándékok a Képviselő-testület támogatását két kivétellel már egyedileg is megkapták.

 

Diósd Város folyamatban lévő településrendezési eszközeinek módosítási programját alkotó igénylistában a július 16-i döntések után maradt két olyan, amelyek szakmai alapon nem dönthetők el. Az igények jóváhagyása, részleges jóváhagyása vagy elutasítása a település képviselő-testületének a településfejlődés irányára vonatkozó egyedi döntését igényli, ami végül igények mögötti fejlesztési szándékok erősítését, illetve gyengítését eredményezheti.

 

Az eldöntésre váró témák a következők:

 1. Bölcsőde alatti (Szamos utca melletti) részen a kérelmezett telek újraosztás.
  • Javaslat – 2015. július 16-ra: A telek újra osztás elfogadása a jelenlegi önkormányzati földrészlet területének megfelelő – kedvezőbben beépíthető – új önkormányzati tulajdonba kerülő telek kialakítása esetén!
  • Indoklás – 2015. július 16-ra: Védjük, illetve növeljük az önkormányzati tulajdon értékét.

 

Ezzel kapcsolatosan döntött a testület és a következő határozatot hozta:

 

„Diósd Város Képviselő-testülete elfogadja a Bölcsőde alatti (Szamos utca melletti) részen a kérelmezett telek újra osztást a jelenlegi önkormányzati földrészlet területének megfelelő új önkormányzati tulajdonba kerülő telek kialakítása esetén.”

 

A mostani telektulajdonosokkal való egyeztetés után kiderült, hogy a kezdeti egyeztetés óta a testület szándéka és az ottani tulajdonosok szándéka jelentősen eltér, így a határozatot végrehajtani nem tudjuk.

 • Javaslat – 2015. augusztus 27-re: Ebből kifolyólag a szabályozási vonal levételét javasoljuk,
 • Indoklás – 2015. augusztus 27-re: A telekalakítások így nem jelentenek kényszert az önkormányzat számára.

 

 1. Az OTP-t képviselő Balansz Ingatlan Alap javaslatai az Árpád-házi lakópark beépítésére vonatkozóan:

A Vt-8 övezetbe tartozó 138/180. hrsz. alatti ingatlan területének felosztása 7 telekre és közterületre az íves oldal közepéről induló 'átlós' zsákutcával. A feltáró út becsatlakozásánál kialakítható teresedésen alakulhat ki az áthelyezésre kerülő buszvégállomás érdekében. Az előírt zöldterületek az egyes telkeken belül lennének biztosítva.

 • Javaslat: A jelenlegi beépítési hely törlésével a jelenlegi szabályozás feloldása és az érdekelt beépítési javaslata alapján és finanszírozásával egy részleges szabályozási terv készíttetése.
 • Indoklás: A jelenlegi módosítási folyamat már nem tudja befogadni a telekosztás áttervezési igényét, de a lehetőséget nyitva akarjuk hagyni az érdekelt számára – a területre vonatkozó beépítési terv és részleges szabályozás elkészíttetése finanszírozásának vállalásával.

 

 

A Balansz Ingatlan Alappal történt tárgyalások alapján a többi terület rendezésével kapcsolatban nem tudtunk megegyezni, így az Alap elállt a többi – Lke-13, -14 és 15 építési övezetek előírásainak módosítására vonatkozó – kéréseitől, így a jelenlegi előírások maradnak az övezetekre. A 138/180. hrsz. alatti, Vt-8 övezetbe tartozó földrészlet beépítésére vonatkozóan viszont a korábbi építési hely törlésével lehet a jelenlegi kötöttséget feloldani.

 

 

A jóváhagyásra váró témák a településtervező által a végleges program szerint kidolgozott, és a döntés megalapozásához az előterjesztéshez mellékelt 'államigazgatási egyeztetési dokumentáció' tervlapjain és leírásaiban kerültek rögzítésre:

 

 • Településszerkezeti terv – módosító tervlap – a módosításra kerülő területfelhasználások, infrastrukturális elemek ábrázolásával
 • Településszerkezeti terv leírás – módosítás – a módosításra kerülő területfelhasználás változások és infrastrukturális elemek szöveges leírásával, előbbiek területi kimutatásával
 • Helyi Építési Szabályzat – módosító rendelet – a módosításra kerülő építési előírás változások rendelkezéseivel
 • Szabályozási terv – módosító tervlapok – a módosításra kerülő szabályozások ábrázolásával

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal egyéb érintettet nem kívánok meghívni.

 

 

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következők jóváhagyására!

 

 

Határozati javaslat 1.:

 

_ _/2015. (VII. 16.) diósdi öh. a településrendezési eszközök módosításának programját alkotó igények elfogadására

 

 1. Diósd Város Képviselő-testülete visszavonja a _ _/2015. (VII. 16.) öh. határozatának _ . pontját a Bölcsőde alatti (Szamos utca melletti) részen a kérelmezett telek újra osztásával kapcsolatosan. A korábban elhatározott szabályozást ezzel megszünteti.

 

 1. Diósd Város Képviselő-testülete elfogadja az OTP-t képviselő Balansz Ingatlan Alap javaslatai az Árpád-házi lakópark beépítésére vonatkozóan:

A Vt-8 övezetbe tartozó 138/180. hrsz. alatti ingatlan területén a jelenlegi beépítési hely törlésével a jelenlegi szabályozás feloldását és az érdekelt beépítési javaslata alapján és finanszírozásával egy részleges szabályozási terv készíttetését.

 

 

Diósd, 2015. augusztus 27.

 

 

Bogó László

polgármester

 

 

Határozati javaslat 2.:

 

_ _/2015. (VIII. 27.) diósdi öh. a

településrendezési eszközök módosításának végleges programjának az 'államigazgatási egyeztetési dokumentációban' összegzett elfogadására

 

 

 1. Diósd Város Képviselő-testülete támogatja és elfogadja a REND-ENG-TERV Építész Iroda Kft. által az előzetesen lefolytatott egyeztetések alapján Diósd Város településrendezési terveinek módosításához elkészített és mellékelten előterjesztett  'államigazgatási egyeztetési dokumentációban' rögzített településfejlesztési szándékokat.

 

 1. Diósd Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezés terv módosítási folyamat vonatkozó jogszabály szerinti soron következő – államigazgatási egyeztetési – szakaszát indítsa el.

                Határidő: 2015. szeptember 15.

 

 

Diósd, 2015. augusztus 27.

 

 

Bogó László

polgármester


másodállásos járőrszolgálat támogatásáról

Előterjesztő: Bogó László

Az előterjesztés száma: 1146 – 4 /2015

Az előterjesztést készítette: dr Varga Edina                                   

Nyílt ülésen tárgyalandó!

       A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. augusztus hó 27 . napján tartandó ülésére, másodállásos járőrszolgálat támogatásáról

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Pintér Lajos rendőr alezredes, Érdi Rendőrkapitányság vezető, illetve Somodi Sándor rendőr őrnagy, Diósdi őrsparancsnok azzal kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a szabadidős rendőri járőrszolgálatot a korábbi időszakhoz hasonlóan támogatásban részesítse, a 2015. augusztus hó 10 – 2016. február hó 10. közötti időszakban.

 

A kérelemben leírják, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a gyalogos járőrszolgálat ezen, módja elősegítette a „látható rendőrség” megjelenését a településen. A településen élő állampolgároktól kizárólagosan pozitív visszajelzéseket kaptak tevékenységük során, mivel az alapvető szolgálati feladataikon kívül külön feladatokat is el tudnak látni.

 

A járőrszolgálatot napi 4 órában, hetente 2- 5 alkalommal kívánják megvalósítani, mely a kérelemben megjelölt időszak esetében összesen 113 nap szolgálatot jelent, melynek óradíja bruttó 2200,- Ft /óra,  ez összesen – napi 4 órával, összesen 113 nappal számolva – bruttó 994.400,- Ft.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön az alábbi határozati javaslatok közül.

 

 

„A”  Határozati javaslat:

 

.../2015. ( VIII.27.)  diósdi öh. a másodállásos járőrszolgálat támogatásáról

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete:

 

 1. Támogatja a másodállásos járőrszolgálat működését Diósdon 2015. augusztus  hó 10. – 2016. február  hó 10. közötti időszakban, napi 4 óra  időtartamban bruttó 2200,- Ft /óra díjazás ellenében, 113 nap szolgálattal számolva összesen  bruttó 994.400,- Ft, azaz Kilencszázkilencvennégyezer-négyszáz Ft összeg erejéig.
 2. Az támogatás költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az  önkormányzati bér és járulékkeret  terhére kívánja finanszírozni.
 3. Felkéri a Hivatalt, hogy a szükséges összeget a 2016. évi költségvetésbe tervezze be.
 4. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

 

Felelős: Bogó László Polgármester, Dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül, szerződéskötésre 30 nap

 

 

„B”  Határozati javaslat:

 

.../2015. ( VIII.27.)  diósdi öh. a másodállásos járőrszolgálat támogatásáról

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete:

 

.

 1. Az önkormányzat gazdasági helyzetére való tekintettel a másodállásos járőrszolgálatot nem tudja támogatni
 2. Felkéri a Hivatalt, hogy az őrsparancsnokot a döntésről értesítse.

 

 

Felelős: Bogó László Polgármester, Dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül

 

 

Diósd, 2015. augusztus hó 18.

 

                                                                                              Bogó László

                                                                                              Polgármester

 

 

 

Az előterjesztés melléklete:

 • kérelem

 

 

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl Pintér Lajos rendőr alezredes, Érdi Rendőrkapitányság vezetőt, és  Somodi Sándor rendőr őrnagy, őrsparancsnokot  kívánom meghívni.

 


a DTC Egyesület szerződésének módosításáról

Előterjesztő: Bogó László

 

Az előterjesztés száma: ……/2015                                                    Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: Bogó László                                         A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                               egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületének 2015. augusztus 27-i ülésére,

a DTC Egyesület szerződésének módosításáról

 

Tisztelt Képviselő Testület!

 

A Képviselő Testület a 127/2015. (IV. 15.) önkormányzati határozatában döntött a DTC Egyesület értéknövelő beruházásai vonatkozásában indított könyvvizsgálói vagyonértékelésről. A  könyvvizsgálóval kötött megállapodás alapján a műszaki ellenőr a DTC Egyesület 2012. június 22-től eszközölt beruházásait a helyszínen megtekintette és felmérte. Az igazságügyi szakértő áttekintette az önkormányzat, és a DTC Egyesület között eddig létrejövő valamennyi dokumentációt (pl.: műszaki leírásokat, tervrajzokat, tervdokumentációkat, állapotfelméréseket, stb.). Az igazságügyi műszaki ellenőr megállapításait a könyvvizsgáló  elfogadta.

 

A DTC Egyesület értéknövelő beruházásainak önkormányzati könyvekbe történő bevezetése adómentes eljárással történhet ( nyilatkozatok alapján ). Ez mind jogilag, mind pénzügyileg kiemelkedő fontosságú. A könyvvizsgálói jelentésben foglaltak alapján a DTC Egyesület elnökét megkeressük egyeztetés céljából. A jelentés tükrében a fennálló bérleti szerződés módosításra, pontosításra kerül.  

 

Az Önkormányzat a szerződés módosításnál figyelembe vette saját pénzügyi lehetőségeit és szem előtt tartotta a Sportközpont működtetésének feltételeit. Ezért a rezsiköltségek jelentős hányadát továbbra is magára vállalja az Önkormányzat a versenysport tevékenység, valamint a tömegsport tevékenység folyamatos bővítése érdekében. Az önkormányzat nem tudja tovább finanszírozni a 4 fő foglakoztatását is a Sportközpontban, ami 8-9 millió Ft / év költséget jelentett.

 Ennek részbeni kompenzálásaként a 12millió Ft / év bérleti díjat 6 millió Ft / évre mérsékli.

Az önkormányzat hangsúlyt fektet a lakossági-tömegsport időpontok bővítésére és biztosítására, ezt külön hónapokra – hetekre - napokra lebontva rögzítjük. A közösségi helységek használatát is ( klubhelység, tükör terem ) a civil szervezeteknek vagy önkormányzat által támogatott szervezeteknek, egyesületeknek, felmerülő lakossági igényeknek szeretnénk időpontot biztosítani, mivel a Sportközpont egész működtetését átadjuk a büfével együtt.

A szerződés megkötése során meghatározásra kerül a készülő Sportkoncepcióban megfogalmazandó az egész várost, minden korosztály igényét érintő sportolási lehetőségek biztosítása, bővítése. Ennek érdekében pontosítani kell a pályahasználat, termek használati idejét, kihasználtságát.

 

A szerződés megkötésének időtartama meghatározásánál azt kívánjuk szem előtt tartani, hogy az Önkormányzat belátható időre köteleződjön csak el, természetesen ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a jó együttműködés alapján a szerződés ne folytatódhasson a város sportéletét meghatározó  DTC-vel.    

 

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy ezek  áttekintése után az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

 

Határozati javaslat:

 

…/2015. (VIII.27.) diósdi öh.

a DTC Egyesület szerződésének a módosításáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

 1. A Képviselő Testület a 127/2015.(IV.15.) önkormányzati határozatban elfogadott könyvvizsgálói jelentés alapján megállapított a DTC által megvalósított 60.948.888.-Ft ( hatvanmilliókilencszáznegyven-nyolcezernyolcszáznyolcvan forint ) beruházás átvezetésre kerüljön az önkormányzat könyveibe.
 2. A DTC-vel kapcsolatos a szerződés módosításánál az önkormányzat a következő célokat tűzi maga elé: a Sportközpont minél szélesebb hasznosítása a diósdi lakosság számára, az új Diósdi Sportkoncepció kidolgozásával  a mai igényekhez igazodó Sportközpont fejlesztése.
 3. A DTC-vel  kapcsolatos a szerződés módosításnál az önkormányzat a következőket főbb prioritásokat fogalmazza meg;
 • lezárja és beszámítja a DTC beruházásaiba a rezsi tartozásit,
 • Sportközpont rezsi költségeit 5 millió Ft/ év erejéig fedezi,
 • a bérleti díjat 6 millió Ft / évre módosítja 2016 január 1-től,
 • 4 fő bérét nem tudja vállalni,
 • a Sportközpont teljes működtetését átadja, büfével együtt,
 • szerződést 5 évre köti úgy, hogy a felmondási idő 180 nap, nem érintheti a bajnoki szezont,
 • rögzíti a tömegsportra használható időpontokat a műfüves pályára, ill. egyéb rendezvényekre, sportprogramokra felhasználható időt/ napokat és teremhasználatot a civil szervezeteknek vagy egyéb közösségi rendezvények céljára,
 • Spotkoncepcióból adódóan a Sportközpontban fejlesztéseket végezhet a nem használt területeken  és az  épület tetején.
 1. Diósd Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a Sportközpontot az elkövetkező legalább 20 évben a diósdiak sportolási igényeihez igazodva kívánja fenntartani és fejleszteni.
 2. A Képviselő Testület felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést a 4. pont prioritásai alapján kösse meg a szerződést a DTC számára szeptember 30.-ig.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester

Határidő: 2015.szeptember 15.

                                                                      

                                                                                                                                                                      Bogó László

                                                                                                                        polgármester

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          

 

                   Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

 

                                                                                                         Dr. Lovász László

                                                                                                                           jegyző

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Mellékletek:

 1. szerződés tervezet

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a  Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem javasolok senkit meghívni.

 

Diósd, 2015. augusztus 18.

 


Településüzemeltetés és a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről

Előterjesztő: Bogó László

 

 

Diósd Város Önkormányzat

Polgármestere

H 2049 Diósd, Szt. István tér 1.

Tel.: +36 (23) 545-550; fax: +36 (23) 370-434

E-mail: onkormanyzat@diosd.hu

 

Ügyiratszám:…… /2015.                                                      NYÍLT ülésen tárgyalandó,

Az előterjesztést készíttette:                                                  A határozati javaslat

Bogó László                                                                          elfogadásához egyszerű

Rónyai Gábor                                                                         többség szükséges.

 

 

Előterjesztés

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27.-ei ülésére

a  Településüzemeltetés és a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Mint az ismeretes, a Városgazda Kft működése régóta képzi sok vita alapját. Része a város mindennapjainak, így mindenképpen foglalkozni kell vele, sőt újra kell gondolni annak működését. A legfőbb gondot a kötelmi, valamint működési viszonyok szabályozásának hiánya jelenti. Másik fontos probléma, hogy az Önkormányzat, mint tulajdonos, tárgyi, illetve személyi feltételek híján nem tud megfelelően sem ellenőrizni, sem szankcionálni, szükség esetén. A fent említett problémákra a következő javaslataim vannak:

 • A városgazda Kft feladatainak konkrét meghatározása. Koncentrálódjon kizárólag az állandó jellegű zöldfelületi munkák ( fűvágás, levélszedés, gallyazás, bokrok metszése permetezés,locsolás, fakivágás, árkok, átereszek takarítása, növény-gyep ápolás, ültetés, saralás, szegélyek gyomtalanítása, játszóterek gazolása-takarítása, parlagfű irtás)  elvégzésére, a téli hó- és síkosság-mentesítésre, a városi rendezvények lebonyolítására, valamint a város ingatlanjainak sürgősségi karbantartási munkálataira. Apróbb műszaki javítások ( zárcsere, vízcsapok, szegély javítás), gépek karbantartása, játszóterek karbantartása, korlátok, rácsok hegesztése-karbantartása, festések, plakátok kihelyezése, táblák, tükrök kihelyezése, cseréje, szemét gyűjtés, szállítási munkák stb. Másodlagos feladatként a városi újság kiadása.

 A Városgazda Kft. működése éves munkaterv alapján történjen, ami a negyedéves adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettsége teljesítésének tartalmára vonatkozó előírásoknak megfelelően. A negyedéves adatszolgáltatásnak számszerű és szöveges magyarázó részt is tartalmaznia kell. A szöveges részben az adott időszak tevékenységének bemutatására kerül sor, részletezve az egyes feladatok ellátásának tapasztalatait.

A Városgazda működésével kapcsolatban kell olyan célokat és feladatokat meghatározni, mely a gazdálkodást hatékonyabbá teszi, a veszteségeket csökkenti.

A város ellátásának megfelelő szervezeti kereteket kell biztosítani, amire az a lehetőség kínálkozik, hogy a Városgazda és az Önkormányzat városüzemeltetési, településüzemeltetési  feladatokat újragondoljuk, a célszerűség és a gazdaságosság figyelembevételével csoportosítsuk.

A Városi településüzemeltetési koncepció alapján a feladatok pontos meghatározása, ütemezése, a munkák rendszerezése, beosztása, ellenőrzése, pontos adminisztrálása, pénzügyi tervezése összehangolt irányított s kézben tartott folyamatokat igényel. Ehhez egy új településüzemeltetéssel foglakozó munkatárs beállításával, településüzemeltetési részleg felállításával és a meglévő Városgazda Nonprofit Kft-vel együtt új keretet teremtünk meg.

Az átalakítás idejére a működőképesség fenntartása érdekében havi bruttó 3.000.000.-Ft. bérköltségre, valamint bruttó 600.000.-Ft rezsi és egyéb kiadásokra minimálisan biztosítani kell az Önkormányzatnak a Városgazda Nonprofit Kft számára.

A Városgazda Nonprofit Kft szervezeti átalakításával kapcsolatban augusztus végéig részletes gazdasági számítások készülnek, konkrét szervezeti, létszám és tárgyi feltételrendszer kidolgozásával.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés áttanulmányozására és a megvitatott döntés elfogadására.

   

 

Határozati javaslat:

 

………/2015 (    ) diósdi öh. a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. átszervezéséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

1.- A Diósdi Városgazda Nonprofit Kft feladatköre a következő: parkgondozás/zöldfelületi munkák, síkosság-mentesítés és hó eltakarítás téli időszakban ütemterv szerint, takarítás kéziszerszámokkal, rendezvények elő- és utómunkái, közterületek tisztántartása, játszóterek karbantartása, korlátok, rácsok hegesztése-karbantartása, festések, plakátok kihelyezése, táblák, tükrök kihelyezése, cseréje, szemét gyűjtés, szállítási munkák, lapkiadás.

 

2., A 2013 évben kötött szerződés ( Közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződés ) módosítását az 1. pontnak megfelelően kerüljön átdolgozásra  az együttműködési megállapodásban, valamint a jogi és személyi változások átvezetésre kerüljenek. Határidő 2015 szeptember 30.

 

2.- Diósdi Városgazda Nonprofit Kft-től augusztus végével az  Általános iskola technikai személyzete, valamint a gyors szerviz ( 3 fő ) átkerül a Önkormányzat településüzemeltetési részlegéhez. A Városgazda Nonprofit Kft készítsen üzleti tervet a következő időszakra (vállalkozás bemutatása, a tevékenység leírása, a társaság 2015. évi feladatai, a társaság helyzete, a 2015. év pénzügyi terve).

  

3.- Legyen a költségvetésbe betervezve a tartalék keret terhére Városgazda Nonprofit Kft részére szeptember 1.-étől havi bruttó 3.000.000.-Ft bérköltség, valamint a 600.000.-Ft rezsi és egyéb költség finanszírozása a működésre és a feladatok  teljesítésére.

 

Felelős: Polgármester, Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság Elnöke

Határidő: 2015.szeptember 30.

 

Diósd, 2015. augusztus  18.

                                                                                                Bogó László

 polgármester

 

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

 

 

                                                                                                   Dr Lovász László

                                                                                                          jegyző

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a  Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal meg kívánom hívni Jakab Bélát, a Városgazda Nonprofit Kft ügyvezetőjét.


tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban

Előterjesztő: Bogó László

 

Az előterjesztés száma:  …/2015                                            Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: Bogó László                                              A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                               egyszerű többség szükséges.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületének 2015.   augusztus 27.-i ülésére,

tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban

 

Tisztelt Képviselőtestület,

 

A képviselő testület 2015 Június 24.-én írt ki döntéselőkészítő pályázatot a TIGÁZ iroda és melléképületére. A pályázatra 6 pályamű érkezett be. a bíráló bizottság 3 pályaművet választott ki közülük, akiket 60-60 eFt-os díjban részesítettünk. A szakmai zsűri értékelésekor a  Építész Kamara delegáltja részéről elhangzott vélemény alapján az egyes terveknél lehet szakmai /oktatási, műszaki / javaslatok alapján pontosítani a terveket a végleges formájuk előtt.

Az első 3 pályázatot ezt követően szakmai véleményezésre elküldtük, mint oktatási mint műszaki szempontok alapján kértük ki a véleményeket. E mellett a tervezőktől kértünk egy tájékoztatást, hogy mennyi idő alatt , milyen ütemben és milyen értékben tudják elkészíteni a terveiket. Melléklejük az anyagokat.

 

A terveknél értékelésénél több szempontot kell  figyelembe vennünk, ezek a következők;

 • tervek mennyire felelnek meg az oktatási szempontoknak,
 • a tervek kivitelezhetőségének az ideje- kivitelezési idő,
 • a tervek elkészítésének az ideje, engedélyezési terv, kiviteli terv,
 • kivitelezési, tervezési költségek,

  

Az értékelésekből kitűnik, hogy a műszaki megoldások között a kiviteli időben, kiviteli költségekben eltérések vannak.  Mind a 3 kiviteli céggel konzultáltunk a beadott terveikkel kapcsolatosan. Beszéltünk az oktatási szempontokat értékelő iskola igazgatójával, a Érd területi KLIK vezetőjével. Műszaki ellenőrünktől is megkértük a véleményt.

 

Ezek lapján készítettünk egy összesítést. Az összesítésben, mellékletekben látható a 3 tervezői iroda összehasonlítása. A terveket kiküldtük.

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet hozza meg döntését.

 

 

 

Határozati javaslat:

 

…/2015. (         ) diósdi öh.

tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban.

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

1., Diósd Város Önkormányzata a TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakítására kiírt  ötletpályázatának első 3 tervei közül a……………………………  tervét választja ki.

 

2., Felkéri a Polgármestert, hogy a …………………………….. kösse meg a tervezői feladatokra a szerződést az alábbiak szerint;

 

 • engedélyezési terv elkészítése:       2015……..      -ig       …………… Ft
 •  

 

3.,A tervezéshez szükséges alapadatokat, méréseket, a tervezéshez szükséges műszaki dokumentációt a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Műszaki irodája szerezze be készíttesse el.

 

 1.  Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés elkészítésével és aláírásával. 

 

 

Felelős: Bogó László polgármester, Jegyző

Határidő: 2015.szeptember 15.

                                                                      

                                                                                                                                                                      Bogó László

                                                                                                                        polgármester

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                   Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

 

                                                                                                         Dr. Lovász László

                                                                                                                           jegyző

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mellékletek:

 1. ajánlatok,
 2. műszaki véleményezés
 3. szakmai véleményezés
 4. bemutatkozó anyagok

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a  Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem javasolok senkit meghívni.

 

 

 

 

 


tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban

Előterjesztő: Bogó László

 

Az előterjesztés száma:  …/2015                                            Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: Bogó László                                              A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                               egyszerű többség szükséges.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületének 2015.   augusztus 27.-i ülésére,

tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban

 

Tisztelt Képviselőtestület,

 

A képviselő testület 2015 Június 24.-én írt ki döntéselőkészítő pályázatot a TIGÁZ iroda és melléképületére. A pályázatra 6 pályamű érkezett be. a bíráló bizottság 3 pályaművet választott ki közülük, akiket 60-60 eFt-os díjban részesítettünk. A szakmai zsűri értékelésekor a  Építész Kamara delegáltja részéről elhangzott vélemény alapján az egyes terveknél lehet szakmai /oktatási, műszaki / javaslatok alapján pontosítani a terveket a végleges formájuk előtt.

Az első 3 pályázatot ezt követően szakmai véleményezésre elküldtük, mint oktatási mint műszaki szempontok alapján kértük ki a véleményeket. E mellett a tervezőktől kértünk egy tájékoztatást, hogy mennyi idő alatt , milyen ütemben és milyen értékben tudják elkészíteni a terveiket. Melléklejük az anyagokat.

 

A terveknél értékelésénél több szempontot kell  figyelembe vennünk, ezek a következők;

 • tervek mennyire felelnek meg az oktatási szempontoknak,
 • a tervek kivitelezhetőségének az ideje- kivitelezési idő,
 • a tervek elkészítésének az ideje, engedélyezési terv, kiviteli terv,
 • kivitelezési, tervezési költségek,

  

Az értékelésekből kitűnik, hogy a műszaki megoldások között a kiviteli időben, kiviteli költségekben eltérések vannak.  Mind a 3 kiviteli céggel konzultáltunk a beadott terveikkel kapcsolatosan. Beszéltünk az oktatási szempontokat értékelő iskola igazgatójával, a Érd területi KLIK vezetőjével. Műszaki ellenőrünktől is megkértük a véleményt.

 

Ezek lapján készítettünk egy összesítést. Az összesítésben, mellékletekben látható a 3 tervezői iroda összehasonlítása. A terveket kiküldtük.

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet hozza meg döntését.

 

 

 

Határozati javaslat:

 

…/2015. (         ) diósdi öh.

tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban.

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

1., Diósd Város Önkormányzata a TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakítására kiírt  ötletpályázatának első 3 tervei közül a……………………………  tervét választja ki.

 

2., Felkéri a Polgármestert, hogy a …………………………….. kösse meg a tervezői feladatokra a szerződést az alábbiak szerint;

 

 • engedélyezési terv elkészítése:       2015……..      -ig       …………… Ft
 •  

 

3.,A tervezéshez szükséges alapadatokat, méréseket, a tervezéshez szükséges műszaki dokumentációt a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Műszaki irodája szerezze be készíttesse el.

 

 1.  Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés elkészítésével és aláírásával. 

 

 

Felelős: Bogó László polgármester, Jegyző

Határidő: 2015.szeptember 15.

                                                                      

                                                                                                                                                                      Bogó László

                                                                                                                        polgármester

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                   Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

 

                                                                                                         Dr. Lovász László

                                                                                                                           jegyző

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mellékletek:

 1. ajánlatok,
 2. műszaki véleményezés
 3. szakmai véleményezés
 4. bemutatkozó anyagok

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a  Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem javasolok senkit meghívni.

 

 

 

 

 


ülésére az egy évvel ezelőtt felfestett burkolati jelek felújító festéséről

Előterjesztő: Bogó László

Az előterjesztés száma: 6565/2015                                                   Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: Elek Éva                                 A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges.

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27.-i testületi ülésére az egy évvel ezelőtt felfestett burkolati jelek felújító festéséről

 

 

Diósd Város területén különösen megkoptak az útburkolati felfestések ahol az autóbuszok közlekednek. Ezért a Festett-Jel Forgalomtechnikai Kft. egy felújító felfestési árajánlattal kereste meg az Önkormányzatot. A mellékletben található árajánlat alapján a következőkre adtak ajánlatot:

 

Kerékpársáv felújító burkolati festése (272 m2)

munkadíj+anyag: 2.200 Ft/ m2

összesen: 598.400 Ft

 

Településközpontban és környékén található gyalogátkelők felújító festése (158 m2)

munkadíj+anyag: 1.850 Ft/ m2

összesen: 292.300 Ft

 

Homokbánya, Fenyősor, Vadvirág és Vadrózsa utcák felező-záróvon. fel.festése (120 m2)

munkadíj+anyag: 1.650 Ft/ m2

összesen: 198.000 Ft

 

Buszmegállók burkolati jel festése (18 m2)

munkadíj+anyag: 1.850 Ft/ m2

összesen: 33.300 Ft

 

Önkormányzat körüli parkolók felújító festése (9 m2)

munkadíj+anyag: 1.850 Ft/ m2

összesen: 16.650 Ft

 

Mindösszesen 1.138.650 Ft+ ÁFA

 

 

 

 

Határozati javaslat:

 

.../2015. (VIII.27.) diósdi  öh. az egy évvel ezelőtt felfestett burkolati jelek felújító festéséről

Diósd Város Képviselő-testülete:

 

 1. támogatja az autóbuszok által megkoptatott burkolati jelek felújító festését

 

 1. vállalkozási szerződést köt a Festett-Jel Kft-vel a következő tételekre:

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 1. A felújítás  költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően a …………………keret  terhére kívánja finanszírozni.

 

 1. Felkéri a polgármester a szerződés megkötésére.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: 2015. szeptember 1.

 

 

2015. 08. 27.

                                                                      

                                                                                                              Bogó László

                                                                                                           polgármester

 

 

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl nem kívánok meghívni senkit.

 

Melléklet: - árajánlat

 

1440664782_02.jpg 1440664782_03.jpg 1440664782_01.jpg

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról

Előterjesztő: Bogó László

 

Az előterjesztés száma: 1075-5/2015                                               Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: dr. Varga Edina                    A határozati javaslat elfogadásához

    egyszerű többség szükséges.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd  Város  Önkormányzat Képviselő-testületének  2015.  augusztus hó 27. napján tartandó  ülésére,  a BURSA  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  2016.  évi fordulójához való csatlakozásról

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Diósd Város Önkormányzata  minden évben csatlakozik a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a minisztérium hivatalos lapjában közzétett értékhatárig - kiegészíti.

 

A pályázaton azok vehetnek részt, akik az adott Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek és hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási nappali tagozatos hallgatók („A” típusú pályázó), vagy felsőoktatási intézménybe felvételt nem nyert fiatalok („B” típusú pályázó). Az „A” típusú pályázók részére az önkormányzatok 10 havi ösztöndíjat utalnak át, a „B” típusú ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. A támogatás minimum összege 1. 000 Ft/hó/fő.

 

Az önkormányzatok részéről a pályázaton történő részvétel feltétele a csatlakozási nyilatkozat kitöltése, aláírása és az illetékesnek történő elküldése.

 

A 2016. évre vonatkozóan a pályázati kiírás még nem jelent meg, de tekintettel arra, hogy a megjelenést követően minden esetben nagyon szorosak a határidők, a Képviselő –testület korábban szokott dönteni e tárgykörben.

 

A 2015 évre vonatkozóan a Képviselő-testület a 277/2014. (IX. 15.) számú diósdi önkormányzati határozatában az egy főre jutó jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ában, az adható önkormányzati támogatás összegét 5. 000,- Ft /fő/hó összegben határozta meg. 

 

A tavalyi pályázat alapján 2014/15 tanév második és a 2015/16 tanév első félévében összesen 16 főt támogattunk havi 5000 Ft értékben összesen 10 hónapig.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a döntésének megfelelő határozati javaslatot fogadja el:

 

 

Határozati javaslat:

 

 

…..   /2015. (VIII.27.) diósdi öh. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról

 

Diósd  Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

 1. csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához,
 2. a  pályázati kiírásban az egy főre jutó jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  …………………  -ában határozza meg, az önkormányzati támogatás összegét ……………….   Ft/fő/hó összegben állapítja meg,
 3. felkéri a Jegyzőt, hogy a központi pályázati kiírás megjelenését követően  gondoskodjon a csatlakozási nyilatkozat megküldéséről, a pályázati kiírás közzétételéről,  és a szükséges további intézkedéseket tegye meg,
 4. a pályázatokról való döntést a Polgármesterre ruházza át,
 5. Az támogatás költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően a szociális  keret  terhére kívánja finanszírozni.
 6. felkéri a Jegyzőt, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésekor a Bursa Hungarica ösztöndíjra a sikeresen pályázók részére megfelelő összeget különítsen el.

 

 

Felelős: Bogó László Polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: folyamatos

 

 

Diósd, 2015. augusztus hó 19.                                            

                                                                                                        Bogó László

                                                                                                         Polgármester

 

 

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl nem kívánok senkit meghívni.

 


a rágcsálóirtási munkálatok ellátásáról

Előterjesztő: Bogó László

 

Az előterjesztés száma:  3182- 3  / 2015

Az előterjesztést készítette: dr Varga Edina                                   Nyílt ülésen tárgyalandó!

                                                                                A határozati javaslat elfogadásához

                                         egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus hó 27 . napján tartandó ülésére, a rágcsálóirtási munkálatok ellátásáról

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13 § (1) alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás).

 

  A rágcsálóírtási tevékenységet  az

-  Egészségügyről szóló CLIV tv. 73 §- a,

- a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet, illetve a 

- fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet vonatkozó előírásainak betartásával kell ellátni.

 

Az első féléves rágcsálóirtási munkálatok elvégzésre kerültek, azonban a szerződések lejártak, a zavartalan feladatellátás érdekében új árajánlatok bekérése volt szükséges.

 

Több vállalkozótól (Pest Controll Bt,  Combi Kft, Bábolna – Bio Kft, Arzén Kft, Komplex – Tox  Kft, dr Rónai Zsófia, Szákom Kft., Rónai György ) kértünk árajánlatot az alábbi területekre:

 

- Polgármesteri Hivatal épülete: (652 m2)

- Egészségház épülete: (639 m2)

-  általános iskola két épülete: (494 m2, 2611 m2)

-  óvoda három épülete, (708 m2, 440 m2, 958 m2)

-  bölcsőde épülete (753 m2)

- Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár : (műv. ház: 197 m2, könyvtár: 106 m2, sporttelep: 1068 m2, tájház: 138 m2)

 

illetve egyes közterületek: lakótelep 25 ezer m2 területe 40 db csatornaszemmel, patak part menti területek : 30 ezer m2, Törökbálinti határút Meggyes utca környéke  8,9 ezer m2 és a 8. db szelektív hulladékgyűjtő konténernek a környéke

 

 

 5 db árajánlat érkezett:

 

 • Pestcontrol  Kft. árajánlata : rágcsálóírtás valamennyi megadott közterületen és intézményben :  780.000,- Ft + Áfa / év
 • Combi Kft. ajánlata : rágcsálóírtás valamennyi megadott közterületen és intézményben :  700.000,- Ft + Áfa / év
 • dr. Rónai Zsófia árajánlata: rágcsálóírtás valamennyi megadott közterületen és intézményben 686.000,- Ft /év (Áfa mentesen)
 • Kertész Elemérné egyéni vállalkozó: rágcsálóírtás valamennyi megadott közterületen (645.000,- Ft / év Áfa mentesen), és intézményben (137.664,- Ft /év Áfa mentesen) : összesen 782.664 / év (Áfa mentesen)
 • Rónai György gázmester ajánlata: rágcsálóírtás valamennyi megadott közterületen és intézményben :  bruttó  675.000,- Ft  / év

 

 

Az részletes ajánlatok, a felhasznált anyagok adatai, valamint a működési engedélyek másolatai jelen előterjesztés mellékletét képezik.

 

A feltüntetet összegek éves díjak, tartalmazzák az évi kétszeri irtást (tavasszal és ősszel), rendszeres ellenőrzést, a tárgyévre szóló teljes körű garanciát, illetve dokumentálást.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek áttekintését követően az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el a határozati javaslatot.

 

Határozati javaslat:

 

………/2015 (VIII.27. ) diósdi öh.  a rágcsálóirtási munkálatok ellátásáról

 

 

Diósd  Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

 

 1. Diósd alábbi intézményeiben: Polgármesteri Hivatal épülete: (652 m2), Egészségház épülete: (639 m2), Diósdi Eötvös Jözsef Német Nemzetiségi Általános Iskola két épülete: (494 m2, 2611 m2), Dió óvoda három épülete, (708 m2, 440 m2, 958 m2), Zöldfa bölcsőde épülete (753 m2), Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár épületei: (műv. ház: 197 m2, könyvtár: 106 m2, sporttelep: 1068 m2, tájház: 138 m2,
 2. és alábbi közterületein: lakótelep 25 ezer m2 területe 40 db csatornaszemmel, patak part menti területek : 30 ezer m2, Törökbálinti határút Meggyes utca környéke  8,9 ezer m2 és a 8. db szelektív hulladékgyűjtő konténernek a környéke,
 3.  történő rágcsálóirtási munkálatok ellátásával megbízza ………………… időtartamra a……………………………………………….
 4. az árajánlatában szereplő  ………………………..összegű megbízási díj ellenében.
 5. A rágcsálóirtási munkálatok ellátását Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az egyéb szolgáltatás keret terhére kívánja finanszírozni.
 6. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László  jegyző

Határidő: szerződéskötés 30 nap

 

 

Diósd, 2015. augusztus hó 19.     

 

                                                                     

                                                                                                                                 Bogó László

                                                                                                                          polgármester

 

 

Az előterjesztés melléklete:

 • árajánlatok
 • felhasznált anyagok adatai
 • működési engedélyek

 

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem javasolok senkit meghívni.

 


segélyek kifizetéséről 2015. július hónapban

Előterjesztő: Bogó László

Az előterjesztés száma: 4579-6/2015.                         

Az előterjesztést készíttette: De Vescovi Mónika   

 

Nyílt ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges.

 

 

 

Tájékoztató

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. augusztus 27-i ülésére a polgármesteri hatáskörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről 2015. július hónapban

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatás és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. évi törvényben megállapított feladat és hatásköréből - figyelemmel a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II. 12.) ör. 3. § (2) bekezdésére a polgármesterre átruházta a települési támogatások megállapítását.

 

A teljes körű tájékoztatás érdekében a következő táblázat a polgármesteri hatáskörben 2015. július hónapban kifizetett támogatások számát és az összegeket tartalmazza:

 

Segélytípus

db

Összeg (Ft)

Kifizetett támogatások (Ft)

 

Települési támogatás

6

88.760

342.000

Temetési támogatás

      

1

 

40.000

 

Ápolási díj

6

127.440

 

Lakásfenntartási támogatás

21

85.800

 

 

2015. július hónapban személyes gondoskodás körében

Kiss Péter

Kása Mária

Siklósi Katalin

részére szociális étkezés került megállapításra.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.

 

Diósd, 2015. augusztus 13.

 

 

 

 

                                                                                                                      Bogó László

                                                                                                                      polgármester


a Diósdi általános iskolában indítandó zeneművészeti ág eszközszükségletéről

Előterjesztő: Bogó László

 

 

 

 

Az előterjesztés száma:                  /2015.

 

Az előterjesztést készítette: Bogó László                                Nyilt ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i ülésére,

a Diósdi általános iskolában indítandó zeneművészeti ág eszközszükségletéről

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott ülésén a 21/2015. (I. 29.) diósdi öh. határozatában döntött a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola keretében megvalósuló önálló művészeti iskola alapításának támogatásáról.

 

A zeneművészeti ág beindításához szükséges kötelező minimális eszközöket és felszereléseket a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklet 4. fejezete határozza meg.

 

A Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai alapdokumentumába bekerült a klasszikus zenén belül az akkordikus tanszak (gitár), billentyűs tanszak (zongora), fafúvós tanszak (furulya, fuvola), részfúvós tanszak (trombita), vonós tanszak (hegedű), illetve a népzenén belül a pengetős tanszak (citera). A  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében ezekhez a tanszakokhoz kell biztosítani a szükséges hangszereket, felszereléseket.

E rendelet értelmében a tanított hangszerből, hangszer fajtánként 1 db-ot köteles az iskola biztosítani tanári használatra, valamint számukra a hangszer tartozékokból (húr, vonószőr stb.) évente 1 garnitúrát a tanárok létszáma szerint. A tanított hangszerből tanulói használatra az adott hangszert tanulók 30 %-ának megfelelő számban kell biztosítani, kivéve a zongorát, orgonát, hárfát, valamint a súlya és mérete alapján kézi szállításra nem alkalmas hangszereket. Vonós hangszerek esetében elsősorban a kisebb méretű tanuló hangszereket, furulyánál 25 tanulónként 1 garnitúrát kell biztosítani.

Zongorából vagy pianínóból, lábzsámolyból, zongoraszékből a zeneoktatásra használt termenként 1-1 szerepel a kötelező tanszerek listáján.

 

A tervezett tanulói létszámot átnézve összesen 24 db tanulói hangszert kellene beszerezni a zongora/pianínó kivételével, és ehhez jönne még 8 db hangszer a pedagógusok számára, mint tanári hangszer.

 

Jelenleg az iskolában oktatás céljára 16 hangszer áll rendelkezésre, beszerezni szükséges további 19 hangszert.(Részletezés a melléklet szerint)

A 19 db hangszer beszerzési értékét Leszák Ferenc iskolaigazgató 1.242.000 forintban határozta meg, míg Sárközi Márta a KLIK Érdi Tankerületéből levelében felhívta a figyelmünket arra, hogy ezen eszközöket, olcsóbban is be lehetne szerezni. (Mellékletként csatolva).

 

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy lakossági felajánlásként 1 db zongorát kap is az iskola, aminek nekünk csak a szállítási költségét kellene megtéríteni.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

 

Határozati javaslat:

 

.../2015. (VIII. 27.) diósdi öh. a Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Diósdi általános iskolában indítandó zeneművészeti ág eszközszükségletéről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 500.000 forintot biztosít a legszükségesebb hangszerek megvásárlására, ezen összeg a 2015. évi költségvetés következő módosításakor a tartalékkeret terhére legyen betervezve.

 

Felelős: Bogó László polgármester

Határidő: azonnal

 

Melléklet:

Klebesberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület levele

Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójának levele.

 

 

Diósd, 2015. augusztus 18.

 

 

                                                                                  Bogó László

                                                                                  polgármester

 

 

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

 

 

 

                                                                                              Dr. Lovász László

                                                                                                      jegyző

 

Az előterjesztés véleményezésére a Diósd Város Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottsága, a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

 

A napirend megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl mást nem kívánok meghívni.

 

 

 

 1. sz. melléklet

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Tárgy: A 2015. évi Virágos Diósdért címre jelentkezők számbavétele és helyszíni bejárás eredménye.

Készült: 2015. augusztus 17.-én 10 óra

Helye: Diósdi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

 

A korábban tett felhívás alapján a Virágos Diósdért címre 9 pályázat érkezett. 8 érvényes pályázat elbírálása történt meg a bejárás és fotózás alkalmával, 1 pályázó visszalépett.

A helyszíni szemle 2015. július és augusztus hónapban volt és ezek után alakult ki a jegyzőkönyvben javasolt sorrend:

 

Lakótelepi kategóriában utca

 1. helyezett               SINKÓ FERENCNÉ
 2. helyezett  
 3. helyezett  

 

Balkon és terasz kategóriában

 1. helyezett               ZAFÍR LÁSZLÓNÉ
 2. helyezett               SOMOGYI FERENCNÉ
 3. helyezett              

 

Utca kategória

 1. helyezett               VÍGH MIHÁLYNÉ
 2. helyezett  
 3. helyezett  

 

Előkert kategóriában

 1. helyezett               HORVÁTH ÁDÁM 
 2. helyezett              
 3. helyezett  

 

Díszkert kategóriában

 1. helyezett               SÁRÁNICS MÁRIA
 2. helyezett               HERCZEG LAJOSNÉ
 3. helyezett              

 

Haszonkert kategóriában

 1. helyezett               SÁNTHA MIHÁLYNÉ
 2. helyezett  
 3. helyezett              

 

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelentkezők adatai táblázatban.

 

 

 

Diósd, 2015. augusztus 18.

Dr. Varga Dániel

  képviselő

 


Virágos Diósdért Díj 2015. évi odaítéléséről

Előterjesztő: Bogó László

 

 

 

 

Az előterjesztés száma:           6199-3/2015.

 

Az előterjesztést készítette: Pákhné Fekete Alexandra                       ZÁRT ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i ülésére,

a Virágos Diósdért Díj 2015. évi odaítéléséről

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2001. (XI.01) számú önkormányzati rendeletében döntött a Virágos Diósdért Díj alapításáról és adományozásáról.

 

A Polgármesteri Hivatal felhívást intézett a lakosság felé, hogy amennyiben bárki ismer olyan előkertet, udvart, haszonkertet, utcaszakaszt, balkont, melynek tulajdonosa méltó lehet a Díj odaítélésére nevezését a Polgármester Hivatalhoz juttassa el. A felhívások alapján 9 nevezés érkezett. A Díj odaítéléséhez a bejárás és fotózás 2015. júliusban és augusztusban megtörtént, és ez alapján született döntés a helyezésekről. A jegyzőkönyv az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

 

A Díj átadására minden évben a Szent Gellért Napok ünnepségsorozat keretei között kerül sor, a díjátadás tervezett időpontja 2015. szeptember 11. napja.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

 

Határozati javaslat:

.../2015. (VIII. 27.) diósdi öh. a Virágos Diósdért Díj 2015. évi odaítéléséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

A 2015. évben a Virágos Diósdért Díjat az alábbi személyeknek adományozza

 

 

Lakótelepi kategóriában utca :

            I. helyezett                             SINKÓ FERENCNÉ

            II. helyezett

            III. helyezett                         

 

 

Balkon és terasz kategóriában

            I. helyezett                             ZAFÍR LÁSZLÓNÉ

            II. helyezett                            SOMOGYI FERENCNÉ

               III. helyezett

 

 

Utca kategória

            I. helyezett                             VÍGH MIHÁLYNÉ

            II. helyezett

            III. helyezett                         

 

 

Előkert kategória

 1. helyezett                          HORVÁTH ÁDÁM
 2. helyezett
 3. helyezett                         

 

 

Díszkert kategóriában

            I.  helyezett                            SÁRÁNICS MÁRIA

            II.  helyezett                           HERCZEG LAJOSNÉ

            III. helyezett             

 

 

Haszonkert kategóriában

 1. helyezett                     SÁNTHA MIHÁLYNÉ
 2. helyezett

            III.      helyezett                                            

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Díj adományozásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester

Határidő: azonnal

 

Diósd, 2015. augusztus 18.

 

 

                                                                                  Bogó László

                                                                                  polgármester

 

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Diósd Város Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottsága illetékes.

A napirend megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl mást nem kívánok meghívni.

 

 

 

 1. sz. melléklet

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Tárgy: A 2015. évi Virágos Diósdért címre jelentkezők számbavétele és helyszíni bejárás eredménye.

Készült: 2015. augusztus 17.-én 10 óra

Helye: Diósdi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

 

A korábban tett felhívás alapján a Virágos Diósdért címre 9 pályázat érkezett. 8 érvényes pályázat elbírálása történt meg a bejárás és fotózás alkalmával, 1 pályázó visszalépett.

A helyszíni szemle 2015. július és augusztus hónapban volt és ezek után alakult ki a jegyzőkönyvben javasolt sorrend:

 

Lakótelepi kategóriában utca

 1. helyezett               SINKÓ FERENCNÉ
 2. helyezett  
 3. helyezett  

 

Balkon és terasz kategóriában

 1. helyezett               ZAFÍR LÁSZLÓNÉ
 2. helyezett               SOMOGYI FERENCNÉ
 3. helyezett              

 

Utca kategória

 1. helyezett               VÍGH MIHÁLYNÉ
 2. helyezett  
 3. helyezett  

 

Előkert kategóriában

 1. helyezett               HORVÁTH ÁDÁM 
 2. helyezett              
 3. helyezett  

 

Díszkert kategóriában

 1. helyezett               SÁRÁNICS MÁRIA
 2. helyezett               HERCZEG LAJOSNÉ
 3. helyezett              

 

Haszonkert kategóriában

 1. helyezett               SÁNTHA MIHÁLYNÉ
 2. helyezett  
 3. helyezett              

 

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelentkezők adatai táblázatban.

 

 

 

Diósd, 2015. augusztus 18.

Dr. Varga Dániel

  képviselő

 


a Diósdi Sport Díj 2015. évi odaítéléséről

Előterjesztő: Bogó László

 

 

Az előterjesztés száma: 6652

Az előterjesztést készítette: Huszár Henrietta                                  Zárt ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i soros ülésére,

 a Diósdi Sport Díj 2015. évi odaítéléséről

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2007. (VIII.18.) önkormányzati rendelete a sport területén végzett kimagasló teljesítmény elismeréseként Diósdi Sport Díjat alapított.

Évente három Sport Díj adományozható: egy felnőtt, és egy utánpótlás korú sportoló, és egy csapat részére.

A hivatalba egy  darab javaslat érkezett Sánta Endrétől a Paulus Sport Club elnőkétől.

 

Díjazott neve: Csetnek Béla- Diósdi Diák SE

Javaslattevő: Paulus Sport Club – Sánta Endre                 

Indokolás: A judósok kiemelkedő hazai és nemzetközi versenyein elért eredményeiért.

 

 

A Díj átadására minden évben a Szent Gellért Napok ünnepségsorozat keretei között kerül sor, a díjátadás tervezett időpontja 2015. szeptember 11.

 

A Diósdi Sport Díj alapításáról szóló 22/2007. (VIII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint a Sport Díj odaítélésére egy bíráló bizottság tesz javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Sport Díj 2015. évi odaítéléséről, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

 

 

 

Határozati javaslat:

.../2015. (VIII. 27.)  diósdi öh. a Diósdi Sport Díj 2015. évi odaítéléséről

 

Diósd Város  Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2015. évben kiemelkedő sportteljesítménye elismeréseként Csetnek Béla – Diósdi Diák SE részére Diósdi Sport Díjat adományoz.

 

Felkéri Bogó László polgármestert és dr. Lovász László jegyzőt, hogy a Díj adományozásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester, Dr. Lovász László jegyző

Határidő: azonnal

 

Diósd, 2015. augusztus 19.

 

 

 

                                                                                  Bogó László

                                                                                  polgármester

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, a Közösségi és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság illetékes.

A napirend megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl mást nem kívánok meghívni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről

Előterjesztő: Bogó László

 

 

Az előterjesztés száma: 6653

Az előterjesztést készítette: Huszár Henrietta                      ZÁRT ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i soros ülésére,

a Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Diósd Városért Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/1996. (V.30) számú önkormányzati rendeletében döntött a Diósd Városért Díj alapításáról.

Diósd Városért Díj adományozható azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek, akik a város és természeti környezetének védelméhez áldozatos és kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak, és ezzel a település fejlődését elősegítették.

A hivatalba összesen 3 db javaslat érkezett.

 

Javaslattevő neve: Sánta Endre – Paulus Sport Club elnök

Díjazott neve: Diósdi Barkácskör

Indokolás: „Raklapos akció”

 

Javaslattevő neve: Dr Batyalikné Papp-váry Sára

Díjazott neve: Baloghné Nagy Krisztina

Indoklás: „Több, mint 20 éve vezeti a diósdi Szent Gellért gyógyszertárat ahol a lakosság számára ingyenesen biztosítanak vérnyomás mérést, vércukor mérést, egyénre szabott dietétikai tanácsadást. A betegeket ellátják gyógyszerekkel kapcsolatos tanácsokkal.

Szorosan együttműködik a családorvosokkal.

Évek óta szervezi a városban a véradást a Magyar Vöröskereszttel együtt.

Több éve a városi gyermeknap aktív szervezője, segítője.

Egészségmegőrző programokban vesz részt.

A civil szervezeteket is támogatja.

Adományozásban, adománygyűjtésben is aktívan részt vesz.

Közösségért áldozatos munkát végez.”

 

Javaslattevő neve: Podráczkyné Szöllősi Mária (Diósdi Társaskör Elnöksége és Tagjai nevében)

Díjazott neve: Takács Ferenc

Indoklás: „A 2015 évben a „DIÓSD VÁROSÉRT” címre ajánlom TAKÁCS FERENC nyomdászmestert, restaurátort, a DIÓSDI TÁRSASKÖR alapító tagját, diósdi lakost, több kiállítás és rendezvény közreműködőjét, akinek óriási érdemei vannak a kialakulóban lévő u.n. DIÓSDI HELYTÖRTÉNETI KÖZGYŰJTEMÉNY tervek szerinti alapításában, és az alapot képező általa összegyűjtött „WÁGNER HAGYATÉK” összetartásában és kezelésében. Ezen az alapon elindulhatnak az utódok, hogy tovább gyűjtsék a különböző időkben korábban megtartott értékeket. (pl: RING féle hagyaték stb), és megfelelő formában és helyen kezeljék. Egyúttal megragadom az alkalmat, és kérem, hogy a ZENEISKOLA megalapításával kapcsolatos bővítések sorén ezt a lehetőséget is vegyék figyelembe.

 

Határozati javaslat:

 

.../2015. (VIII. 27.) diósdi öh. a Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

A 2015. évben, áldozatos és kiemelkedő munkája elismeréseképpen

……………………………….. részére Diósd Városért Díjat adományoz.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Díj adományozásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A Díj átadására minden évben a Szent Gellért Napok ünnepségsorozat keretei között kerül sor, a díjátadás tervezett időpontja 2015. szeptember 11.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester, Dr Lovász László jegyző

Határidő: azonnal

 

Diósd, 2015. augusztus 19.

                                                                                                                     Bogó László

                                                                                                                    polgármester

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, a Közösségi és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság illetékes.

A napirend megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl mást nem kívánok meghívni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Összes esemény