+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2015. augusztus 13-án 12 óra 18 perckor

Polgármesteri Hivatal

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2015. augusztus 13-án 12 óra 18 perckor

Rendkívüli Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

2049 Diósd, Szent István tér 1.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

Előterjesztő: Bogó László

 

Az előterjesztés száma: 1021-8/2015                                    Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: Bárdyné Dr. Schneider Sarolta            A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                               egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületének

2015. augusztus 13-i rendkívüli ülésére,

sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 

 

Tisztelt Képviselő Testület!

 

A t. Képviselő Testület 2015. 06. 16-i rendes ülésén döntött sípályázat nyilvános kiírásáról továbbá a 269/2015 (VIII.5.) sz. határozattal az előterjesztést levette a napirendről.

 

Ahogy a 2015. augusztus 5-i rendkívüli képviselő testületi ülésen elhangzott, a pályázat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (II.02.) rendelet szerint került meghirdetésre a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján, ill ezen kívül – a rendelet engedménye alapján – országos honlapon is.

 

A pályázati felhívásra három pályázó adta be pályázatát.

 

A bontási jegyzőkönyv alapján az alábbiak állapíthatók meg:

 

Pályázók:

 1. Nagykovácsi Síiskola Kft. – hiánypótlásra szólítottuk fel. A hiánypótlás eredményre nem vezetett, így a pályázata a kiírás szerint érvénytelen.
 2. Freeride Club Szabadidő és Sportegyesület – hiánypótlást tett 2015. 08. 03. és 2015. 08. 05. napján, pályázata érvényes
 3. SKID Síiskola – hiánypótlást tett 2015. 08. 05. napján, pályázata érvényes

 

Feltételek:

 1. A bírálati szempontok alapján a két érvényesen leadott pályázó az alábbi pontszámokat érte el:
 • Freeride Club Szabadidő és Sportegyesület 82 pont
 • SKID Síiskola 87 pont

 

A pályázati kiírás feltételeként szerepelt, hogy a Budai Golf Center Bt. által épített és üzemeltetett felépítményre (Klubház) a pályázók vételi ajánlatot tegyenek – enélkül a felépítményt a jelenlegi bérlő a szerződésének megszüntetésekor elbontja. Az Önkormányzat elővásárlásra jogosult, így a t. Képviselő Testület eldöntheti, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával. Az érdemi pályázók közül az alábbi vételi ajánlatok érkeztek:

 • Freeride Club Szabadidő és Sportegyesület 5.555.555,- Ft
 • SKID Síiskola 5.000.000,- Ft

 

A t. Képviselő Testület a 260/2015 (VII.16.) önkormányzati határozatával felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy folytasson tárgyalásokat a Budai Golf Center Bt-vel a Klubház vásárlásával kapcsolatosan

2015. 07. 16. napján Jegyző Úrral együtt megtekintettük a helyszínen az ingatlant – az épületet és a golfpálya tartozékait. Az épület téli használata nem teljeskörűen megoldott, egyébként az állapota a korának megfelelő. Az ár vonatkozásában a Bt. képviselője nem tett érdemi nyilatkozatot.

 

A 2015. augusztus 5-i rendkívüli képviselő testületi ülés óta mindkét érdemi pályázó nyújtott be levelet, melyben a pályázók saját magukat részletesebben bemutatják, álláspontjukat kifejtik.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a beadványban foglaltak áttekintése után az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el az alábbi határozati javaslatok egyikét:

 

„A”

1. Határozati javaslat:

 

…/2015. (VIII.13.) diósdi öh.

a Diósd 1187/4 hrsz-ú ingatlanon található felépítménnyel kapcsolatos elővásárlási jognyilatkozatról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

 1. nem kíván élni a Diósd 1187/4 hrsz-ú ingatlanon található felépítménnyel kapcsolatos elővásárlási jogával,
 2. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül

 

2. Határozati javaslat:

 

…/2015. (VIII.13.) diósdi öh.

a Diósd 1187/4 hrsz-ú ingatlanon található felépítménnyel kapcsolatos elővásárlási jognyilatkozatról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

 1. élni kíván a Diósd 1187/4 hrsz-ú ingatlanon található felépítménnyel kapcsolatos elővásárlási jogával, s így  …………………………….. Ft vételárért meg kívánja vásárolni a Budai Golf Center Bt. tulajdonában álló épületet (Klubházat).

 

 1. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az érintetteket és az adásvételi szerződést kösse meg, illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül

 

 

 

 

„ B” Határozati javaslat:

 

…/2015. (VIII.13.) diósdi öh.

sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

 1. az Önkormányzat által a 2049 Diósd, Zöldfa u. 1187/4 hrsz-ú ingatlan pályázati kiírásban részletezettek szerinti 50x200 méter területének bérbeadására vonatkozó, négy évszakos sípálya létrehozatala céljából történő sportcélú hasznosítására kiírt nyilvános pályázati eljárását érvényesnek nyilvánítja.
 2. A Képviselő Testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a …………………….. –val/vel kösse meg a pályázati kiírás szerint a szerződést és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés azonnal

 

 

 

 

Diósd, 2015. 08. 10.

 

 

                                                                       ……………………………………………

                                                                           Bárdyné Dr. Schneider Sarolta

                                                                                                                      alpolgármester

 

 

A testületi ülésre meghívni kívánom a Budai Golf Center Bt ügyvezetőjét Schilling Pétert és a pályázók képviselőit.

 

 

Melléklet:

 1. bontási jkv
 2. pályázati dokumentáció
 3. Freeride Club SZSE levele (Bp., 2015.08.06-án kelt)
 4. SKID KFt. levele (Bp., 2015. 08. 07-én kelt levele)

 

 


Diósd 816/2 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

Előterjesztő: Bogó László

Az előterjesztés száma:   6387-2  /2015

Az előterjesztést készítette: dr. Varga Edina                                                 Nyílt ülésen tárgyalandó!

           A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                       egyszerű többség szükséges.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus hó 13. napján tartandó ülésére, a Diósd 816/2 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Diósd, 816 Hrsz. alatt felvett kivett hétvégi ház, udvar, megnevezésű, 454 m2 alapterületű ingatlan tulajdonosa, Sárközi András, 2040 Budaörs, Pipacs utca 9. szám alatti lakos telekalakítás eljárás során rendezte az ingatlana határait, és az ezáltal kialakításra kerülő 816/2 Hrsz alatt felvett, 8 m2 alapterületű kivett helyi közút megnevezésű területrészt Diósd Város Önkormányzata részére kívánja út céljából ajándékozni.

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (II.02.) számú diósdi önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7 § (1) bekezdés k, pontja alapján önkormányzat részére felajánlott vagyon elfogadása a Képviselő – testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

A Rendelet 12 § - a  vagyon elfogadásáról az alábbiakat tartalmazza:

 

 1. „ Ha valamely vagyonról az 1. § (1) bekezdésben meghatározott szervek javára lemondtak (Ptk-ban szabályozott jogcímek alapján: öröklés, ajándékozás, ingyenes lemondás, stb.) ezt a lemondásban megnevezett akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére, és a felajánlott vagyon elfogadásához a Képviselő-testület hozzájárult. Ha a Képviselő-testület a felajánlott vagyon elfogadásához hozzájárult, illetve a felajánlott vagyont elfogadja, egyben a vagyontárgy besorolását is meghatározza.          
   
 2. A hagyaték, az ajándék terheit, valamint az ajándékozási, illetve hagyatéki eljárás költségeit az önkormányzat költségvetéséből kell fedezni. A vagyon hasznosításának vagy rendeltetésének meghatározásakor az örökhagyó, ajándékozó, illetve a közérdekű célra felajánló akaratát figyelembe kell venni.          
 3. A felajánlott vagyon nem fogadható el, ha a vagyon
  1. olyan ingatlan vagy ingatlanrész, amelyben az önkormányzat, illetve a vagyonkezelő számára használható, vagy hasznosítható rész (földterület, lakás, helyiség) nincs,      
  2. olyan hagyaték (ingatlan, ingatlanrész, eszköz, befektetés, pénz, egyéb érték), melynek ismert terhei elérik vagy meghaladják a hagyaték értékét.

 

 Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit tekintse át és fogadja el a határozati javaslatot.

 

 

Határozati javaslat:

 

 

…..   /2015. (VIII.13) diósdi öh. a Diósd 816/2  Hrsz.-ú, kialakításra kerülő ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

 1. Sárközi András, 2040 Budaörs, Pipacs utca 9. szám alatti lakos kizárólagos tulajdonát képező, folyamatban lévő telekmegosztási eljárás során kialakításra kerülő   816/2 Hrsz alatt felvett, 8  m2 alapterületű kivett helyi közút megnevezésű ingatlant   ingyenesen – út céljára – tulajdonba veszi,
 2. Az ajándékozási szerződés megkötésének és a kapcsolódó földhivatali eljárás lefolytatásának  költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az önkormányzati egyéb dologi kiadások  keret   terhére kívánja finanszírozni.
 3. Felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László  Polgármester, Dr. Lovász László Jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül, szerződéskötésre 30  nap

 

Diósd, 2015. augusztus hó 8.

 

 

                                                                                                                           Bogó László                                                                                                                                    Polgármester

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes. Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl nem kívánok meghívni senkit.

 

Mellékletet:  -   ügyfél levele  

 • tulajdoni lap
 • határozat
 • változási vázrajz

 


a Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

Előterjesztő: Bogó László

 

Az előterjesztés száma: 5571-3/2015                                    Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: Bárdyné Dr. Schneider Sarolta            A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                               egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületének

2015. augusztus 13-i rendkívüli ülésére,

a Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 

 

Tisztelt Képviselő Testület!

 

A t. Képviselő Testület a 212/2015 (VI.12). sz. önkormányzati határozatával döntött a tárgybeli ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati kiírásáról, továbbá a 268/2015 (VIII.5.) sz. határozattal az előterjesztést levette a napirendről.

 

Ahogy azt a 2015. 08. 05-i ülésen előadtam, a pályázat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (II.02.) rendelet szerint került meghirdetésre, arra egy érvényes pályázat érkezett.

 

A bontási jegyzőkönyv alapján az alábbiak állapíthatók meg:

 

Pályázó:

Amelis Kft. – pályázata érvényes.

 

Feltételek:

 

Ajánlatában bruttó 38millió Ft szerepelt, amit a versenytárgyaláson is megtartott.

 

A pályázati kiírás szerint a pályázó az ajánlati biztosítékot határidőre, hiánytalanul megfizette (3,8 Millió Ft-ot). A vételár következő része (11,2 Millió Ft) az adásvételi szerződéssel egyidejűleg, míg a fennmaradó vételár (23 Millió Ft) az ingatlan építési övezeti átsorolását is tartalmazó HÉSZ-módosítás érvénybe lépése után válik esedékessé.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a beadványban foglaltak áttekintése után az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

 

Határozati javaslat:

 

…/2015. (VIII.13.) diósdi öh.

a Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

 1. eladja a Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlant a pályázati kiírásban szereplő feltételek mellett az Amelis Kft. részére 38.000.000,- Ft vételáron.

 

 1. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az érintettet és az adásvételi szerződést kösse meg, illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül

 

Diósd, 2015. 08. 10.

 

 

                                                                       ……………………………………………

                                                                           Bárdyné Dr. Schneider Sarolta

                                                                                                                      alpolgármester

 

 

A testületi ülésre meghívni kívánom az Amelis Kft. ügyvezetőjét.

 

 

Melléklet:

 1. bontási jkv
 2. pályázati dokumentáció
 3. Jegyzőkönyv a versenytárgyalásról
 4. Feljegyzés helyesbítésről

 

 

 

 


ülésére, a viharkár vis maior pályázatának beadásáról

Előterjesztő: Bogó László

Az előterjesztés száma: 6316-7/2015                                                        Nyílt ülésen tárgyalandó!

Készítette: Orbán Gabriella                                                       A határozati javaslat elfogadásához

               egyszerű többség szükséges.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus hó 13. napján tartandó ülésére, a viharkár vis maior pályázatának beadásáról

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A 2015. július 8-i vihar komoly károkat okozott Diósd Város területén. A helyreállítási munkákat azonnal megkezdtük, de a kármentesítés komoly anyagi terhet ró az Önkormányzatra.

 

A bejelentett károsult utcák, ingatlanok listája:

 • Illés utcában (1093. hrsz) a csapadékvíz 150m hosszú árkot vájt a murvás utcába;
 • Fülemüle utcában (3025/9. hrsz) 100m hosszan a murvás burkolat sérült, két szennyvízcsatorna mellett kimosódott a murva;
 • Meggyes utcában (177. hrsz) 50m hosszban, Viola utcában (382 hrsz) 15m hosszban, Búzavirág utcában (419. hrsz) 30m hosszban, Hattyú utcában (3158 hrsz) 25m hosszban mosta ki a csapadékvíz a murvás burkolatot;
 • Erzsébet utcában (576. hrsz) 50m hosszban, Vadrózsa utcánál 50m hosszban, Mókus utcában (79. hrsz) 120m hosszban, Sashegyi utca elején 30m hosszban a úttest melletti murvás padka kimosódott;
 • Székely András utcában (1022/38. hrsz) 150m hosszú kimosódás keletkezett; Árvalányhaj utcában (953. hrsz) az úttest két oldalán 200m hosszban kimosódás keletkezett;
 • Polgármesteri Hivatal Szent István tér 1. (2510. hrsz) 35m2 felületen bontotta és nyomta meg a tetőt a vihar;
 • Egészségház Kossuth Lajos utca 24. (2555. hrsz) 40 m2 felületen bontotta meg a tetőt a vihar;
 • Átereszek több helyen eltömődtek, „Római árok” mentén lévő több áteresz, M0-ás csapadékvíz-elvezető rendszere mentén;
 • Óvoda udvarán Gárdonyi Géza u. 2. (2553. hrsz) játszótéri eszközök rongálódtak meg;
 • Közterületekről a letört fákat feldarabolni, elszállítani, deponálni kellett.

 

 

 

A Képviselő-testület 262/2015. (VII. 16.) számú határozatában döntött az viharkár vis maior pályázat beadásáról. 2015. május 14-én 271 726 számú igénylésazonosítóval bejelentettük a káreseményt, ezt követően a Pest Megyei Kormányhivatal, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakértője közös helyszíni szemlét tartott, és megírták szakvéleményüket, mely szükséges a pályázat végleges beadásához.

Ezen iratanyagokon kívül a 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet 4.§ (3.) c) pontja értelmében a pályázat beadásához még szükségesek a következő mellékletek:

a képviselő-testület határozata arról, hogy

ca) a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik,

cb) más, a tulajdonában lévő épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni,

cc) a károsodott épület milyen kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja,

cd) vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó épületre az 5. § (11) bekezdése szerinti értékkövető biztosítás megkötését,

ce) vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását,

cf) saját erejéből - részben vagy egészben - a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a fent nevezett károsodás költségeivel (bruttó 4.500.000 Ft) kapcsolatban a vis maior keretből alapesetben 70%-os támogatást kaphatunk. Különös méltánylást érdemlő esetben ezen támogatási összeg 90%-os lehet. Részünkről ez azért indokolt (90%), mert az önkormányzat anyagi erőforrása nem engedi meg a 30%-os önerő előteremtését. Nagyon szigorú és megfontolt átcsoportosítások árán a tartalékkeret terhére más feladatok visszaszorításával és csak 10% erejéig tudja vállalni az önkormányzat a kár bekövetkezése által előállt káresemény, illetőleg annak elhárítási költségét.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékleteket tanulmányozza át, majd fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

 

Határozati javaslat:

 

…..  /2015. (VIII.13.) diósdi öh. a viharkár vis maior pályázatának beadásáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

1. a viharkár vis maior pályázat beadásáról szóló 262/2015. (VII.16.) diósdi önkormányzati határozatát pontosítja és a tartalmát számszaki és szöveges adattartalommal kiegészíti.

2. Vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.

3. A káresemény megnevezése: a 2015.július 8-i viharkárok.

4. A káresemény helye: Diósd Város több utcája, vízelvezető árka, önkormányzati épületek.

5. A káresemény forrásösszetétele:

 

Megnevezés

2015. év

      %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

450 000 Ft

10%

Biztosító kártérítése

0

0%

Egyéb forrás

0

0%

Vis maior támogatási igény

4 050 000 Ft

90%

Források összesen

4 500 000 Ft

100%

 

6. A károk helyreállításának tervezett összköltsége bruttó 4.500.000 Ft, melyre az önkormányzat fedezettel nem rendelkezik. Az un. vis maior keretből 70%-os állami támogatás igényelhető. Az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel 90%-os támogatást igényel a vis maior keretből.

7. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik.

8. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással részben rendelkezik, az önkormányzati épületek tekintetében az Önkormányzat rendelkezik vagyonbiztosítással, az utak, átereszek nincsenek biztosítva. Az adott káreseményre biztosítási összeget az Önkormányzat csak a Polgármesteri Hivatal tetőkárra, Egészségház tetőkárra és az Óvoda udvari játékára igényelt, viszont sem a kárigény elismerése, sem bármilyen kifizetés még nem történt. Amennyiben a biztosító megtéríti a kárunkat, természetesen a kárigényünk az adott összeggel csökken.

9. Vállalja a károsodott utak, épületek, vízelnyelő árkok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

10. A károsodott ingatlanok: Diósd Város Polgármesteri Hivatala, Egészségháza, Óvodája, mindhárom épület az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálja.

11. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

12. A testület a saját forrás összegét ebben a határozatban biztosítja.

13. A testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a pályázat benyújtására.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

 

Mellékletet:

 • 262/2015. (VII.16.) diósdi öh
 • Pest Megyei Kormányhivatal, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös szakvélemény
 • Bejelentő adatlap vis maior eseményről

 

 

Diósd, 2015. augusztus 8.

 

 

                                                                                                                     Bogó László                                                          

                                                                                                                    polgármester

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Ellenőrizte: dr. Lovász László

                                                                                                                          jegyző

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl nem kívánok mást meghívni.


 


 


Összes esemény