Közérdekű adatok

Diósd Város Önkormányzat 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-23 -tól
Diósd Város Önkormányzat 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

 1. §

(1)  A rendelet hatálya kiterjed kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő       költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a)gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal

b)gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

Diósdi Dió Óvoda

Zöldfa Bölcsőde

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

(3) Az Önkormányzat, valamint a (2) bekezdés felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

2. Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

 1. §[1]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 2.916.070.414 forintban (konszolidált kiadási és bevételi főösszegét 1.907.591.728 forintban) állapítja meg.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegből az Áht 23. §-a szerint összesített

költségvetési bevétel      1.601.020.906 Ft

költségvetési kiadás        1.805.283.737 Ft

finanszírozási bevétel      1.315.049.508 Ft

finanszírozási kiadás       1.110.786.677 Ft

költségvetési hiány               204.262.831 Ft

finanszírozási többlet           204.262.831 Ft

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiányt 204.262.831 Ft-ban állapítja meg, melyből

     a működési hiány:     247.433.481 Ft

     a felhalmozási többlet:  43.170.650 Ft

(4) A működési hiány fedezetéül a felhalmozási többlet és a finanszírozási bevételek és kiadások különbözete szolgál. A tartalék összege 24.591.692 Ft.

 

 1. §

Az önkormányzat gördülő tervét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

II. fejezet

Az önkormányzat költségvetésére vonatkozó általános rendelkezések

 1. Bevételek és kiadások
 2. §

Az Önkormányzat összesített (konszolidált) 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti kimutatását a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

 1. §

 Az önkormányzat 2020. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az 3. melléklet tartalmazza.

 1. §

A Képviselő Testület az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait a rendelet 25. melléklete szerinti részletezésben állapítja meg.

7. §

A Képviselő Testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési tartalékait a rendelet 26. melléklete szerinti bontásban állapítja meg.

8. § 

Az Önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt, nem kötelező működési és felhalmozási jellegű feladatait a 28. melléklet tartalmazza.

9. §  

Az Önkormányzat által létrehozott Környezetvédelmi Alap és előirányzatát a 29. melléklet tartalmazza.

 1. §

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 30. melléklet tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat által nyújtott 2020. évi közvetett támogatások előirányzatát a 31. melléklet tartalmazza.

 

 1. Költségvetési létszámkeret

12. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi létszám előirányzatát a rendelet 27. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott létszámkeretet képviselő-testületi jóváhagyás nélkül abban az esetben léphetik túl, ha 100% finanszírozási támogatást kapnak annak fedezetére.

 

 1. Személyi és egyéb juttatások

13. §  

(1) A Képviselő-testület– az Önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (továbbiakban Kttv.) foglaltaktól eltérően 54 000 Ft-ban határozta meg.

(2) A Képviselő-testület - a Kttv 234. § (3) c) pontjával összhangban - Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozta meg.

(3) A Képviselő-testület a cafetéria juttatásokat a 2020. évben az alábbiak szerint szabályozza:

 1. ) Polgármester, köztisztviselők:                                                    200 000 Ft/fő/év
 2. ) Közalkalmazottak:                                                                      170 000 Ft/fő/év
 3. ) Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak:    170 000 Ft/fő/év.                                                                  (4) A költségvetési szerveknél az illetmény, munkabér kifizetése egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik.
  (5)A közfoglalkoztatottak esetében, a közfoglalkoztatotti bér megfizetése, a közfoglalkoztatott választása szerint az általa megválasztott lakossági folyószámlára utalással, vagy készpénzben történik.
  (6) Az illetmény/munkabér utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napján – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
  ​(7)Amennyiben az arra jogosult a készpénzben történő felvételt választotta, úgy a közfoglalkoztatási bér felvételére a tárgy hónapot követő hó 5. napján – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – van lehetőség.

 

III. fejezet

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek elemi költségvetése

 1. Az Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetése

14. §  [2]

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.830.349.181 forintban állapítja meg.

15. §

Az Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását az 5. melléklet, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza

 1. §

Az Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetés előirányzatait kormányzati funkcióként a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.

 

 1. Diósdi Polgármesteri Hivatal költségvetése

17. §[3]

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Diósdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2020. évi bevételi és kiadási főösszegét 421.596.946 forintban állapítja meg.

 1. §

A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a 9. melléklet, kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

 1. §

A költségvetési szerv 2020. évi elemi költségvetés előirányzatait kormányzati funkcióként a rendelet 11. és 12. melléklete tartalmazza.

 

 1. Diósdi Dió Óvoda költségvetése

20. §[4]

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Diósdi Dió Óvoda költségvetési szerv 2020. évi bevételi és kiadási főösszegét 478.041.841 forintban állapítja meg.

21. §

A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a 13. melléklet, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

22. §

A költségvetési szerv 2020. évi elemi költségvetés előirányzatait kormányzati funkcióként a rendelet 15. és 16. melléklete tartalmazza.

 

 1. Zöldfa Bölcsőde költségvetése

23. §[5]

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldfa Bölcsőde költségvetési szerv 2020. évi bevételi és kiadási főösszegét 109.829.989 forintban állapítja meg.

24.§ 

A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a 17. melléklet, kiadásait a 18. melléklet tartalmazza

25.§

A költségvetési szerv 2020. évi elemi költségvetés előirányzatait kormányzati funkcióként a rendelet 19. és 20. melléklete tartalmazza.

 

 1. Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

26. §[6]

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2020. évi bevételi és kiadási főösszegét 76.252.457 forintban állapítja meg.

27.§

A költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a 21. melléklet, kiadásait a 22. számú melléklet tartalmazza.

28.§

A költségvetési szerv 2020. évi elemi költségvetés előirányzatait kormányzati funkcióként a rendelet 23. és 24. melléklete tartalmazza.

 

IV. fejezet

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 1. Általános rendelkezések

29. §

(1) A költségvetési szervek az éves költségvetésüket:

 1. ) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a költségvetési szerv költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 2. ) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 3. ) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2)   A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.

(3)   A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(4) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.

(6) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

 1. §

(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a készpénzkímélő fizetési módokat.

(2)  A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3)  Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:

 1. a)   bér- és személyi jellegű kifizetések:
 2. aa) polgármester, alpolgármester és képviselők költségátalánya, költségtérítése,
 3. ab) eseti megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom,
 4. ac) illetményelőleg,
 5. ad) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 6. b) elszámolási kötelezettséggel kiadott készpénzelőleg,
 7. c)  belföldi-külföldi kiküldetések, helyi és helyközi utazási költségtérítése,
 8. d)  a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
 9. e)  üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
 10. f)   alkalmazottak munkába járásának utazási költségtérítése,
 11. g)  karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 12. h)  üzemeltetési, szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos kiadások,
 13. i)   reklám- és propaganda, reprezentációs kiadások,
 14. j)   az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
 15. k)  biztosítási díjak,
 16. l)   egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések.

31.§

(1) A Képviselő-testület a rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználására vonatkozó döntés jogát, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve 2.000.000 Ft-os keretösszegig a Polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék felhasználására vonatkozó döntés jogát esetenként bruttó 2.000.000,- Ft keretösszegig a Polgármesterre ruházza át. Rendkívüli esetben a keretösszeg 3.000.000 Ft-ra emelkedik.

(3) A (2) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik (nyári szünet).

(4) A Polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

 1. §

(1) A fák védelmének helyi szabályairól szóló 11/2014. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának egységára 500 Ft/cm.

 

 1. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása

33. §

(1)  A költségvetési szervek intézményvezetőit fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért, a költségvetési szerv kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat előzetes jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2)   A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4)   A költségvetési szervek kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatalban leadni, valamint a munkamegosztási megállapodásban leírtakat betartani.

 1. §

(1)   A költségvetési szerv költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. A költségvetési szervek egy költségvetési számlával, munkabér, illetve a közfoglalkoztatottak támogatása, valamint a pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával / alszámlákkal rendelkezhetnek. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan az OEP-től kapott támogatásokat külön alszámlán kell nyilvántartani. 

(3)   A költségvetési szervek a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithatnak.

(4)  A költségvetési szervek készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatalban kialakított a költségvetési szerv pénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítják. Az elszámolás, az intézményfinanszírozás keretében történik.

35. §

(1) A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő költségvetési szervek a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a költségvetési szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

36. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben az intézmény elismert, 30 napon túli tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át vagy a 50 millió forintot.

V. fejezet

Záró rendelkezések

37. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

 

 

             Spéth Géza                                                               Dr. Simon Mária

             polgármester                                                                   jegyző

 

 

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2020. február 6. napján fogadta el.

A rendelet kihirdetése: 2020. február 7.

Hatálybalépés: 2020. február 8.

A kihirdetés megtörténtét igazolja:

 

 

Dr. Simon Mária

      jegyző

 

 

[1]

A rendelet szövegét az 5/2020 (IV.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2020. április 21-től

[2]

A rendelet szövegét a 5/2020 (IV.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020.április 21-től

[3]

A rendelet szövegét a 5/2020 (IV.20.) önkormányzati rendelet 3,§-a módosította. Hatályos: 2020. április 21-től

[4]

A rendelet szövegét a 5./2020 (IV.20.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. Hatályos: 2020. április 21.-től

[5]

A rendelet szövegét a 5/2020 (IV.20.) önkormányzati rendelet 5.§-a módosította. Hatályos: 2020. április 21.-től

[6]

A rendelet szövegét a 5/2020 (IV.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2020. április 21-től

 

Csatolmányok

Megnevezés

méret

2020. ktgv. indoklás

21.82 KB

1-31 sz. mellékletek

648.66 KB