Tájékoztatás Diósd településrendezési eszközeinek módosításáról a felmerült Önkormányzati igények megvalósítása érdekében

Tájékoztatás Diósd településrendezési eszközeinek módosításáról

 a felmerült Önkormányzati igények megvalósítása érdekében

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

„Az Alaptörvény 53. cikke értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdésében biztosított polgármesteri jogkörből eljárva Diósd Város Polgármestere döntést hozott több településrészt érintő Településrendezési eszközök módosításáról.

A településrendezési eszközök módosításának fő célja

A projektek célja:

Az Önkormányzat a településen több fejlesztést is szeretne megvalósítani. Az egyik egy közterület kialakítása, amely a Balatoni út, Szabadság út és Tétényi út csomóponti terheltségre ad megoldást. A másik megvalósítandó fejlesztés egy övezeti átsorolás, melynek következtében a jelenleg szűkös temető fejlesztését orvosolja. A harmadik megvalósításra váró munkarész az Arany János északi végének és az állami és magánterületek szükséges részeinek összevonását, övezeti átsorolását vonja maga után, megoldást jelentve az összekötő útszakasz kialakítására. A negyedik pedig a bölcsőde melletti terület elővásárlási jogáról való lemondás.

  1. Közterület kialakítás – a Balatoni út – a Szabadság út – Tétényi utca csomópontjának környezetében - a csomópont bővülés számára az útszélesítés kiszabályozása a Magyar Közút által megadott igény alapján. Érintett helyrajzi számok: Diósd, 1751/8, 3640.

                                                                              

  1. Az önkormányzati tulajdonú 2515. és 2516. hrsz. alatti földrészletek átsorolása Vi-1 intézményi vegyes területről Vt-12 – településközponti vegyes területre – a két telek 500-500 m2 fölötti része temető területébe vonásához.

 

  1. Közterület kialakítás – a 1734. hrsz. alatti Arany János utca északi vége és az 1691/2. hrsz. alatti szakaszának összekötése kapcsán a 1722., 1721. és 1723/2. hrsz. alatti állami és magánterületek szükséges részeinek bevonásával a már burkolattal is ellátott szakasz kiszabályozása, KÖu-1, stb. > KÖu-6 övezeti átsorolása a telekhatárok rendezhetőségéhez (~500-700 m2).

 

  1. A 23/2015. (XII. 17.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 10. számú mellékletben és a szabályozási terven a 1192/3. hrsz. alatti földrészleten az okafogyottá vált „elővásárlási jog” törlése.

 

Diósd város településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos előzetes önkormányzati intézkedések, az egyeztetési eljárás menete

Fenti cél érdekében Diósd Város Önkormányzat Polgármestere a 15/2021. (III.23.) számú határozatában döntött Diósd Város hatályban lévő településrendezési eszközeinek, a Településszerkezeti tervnek, a Helyi Építési Szabályzatnak és a Szabályozási tervnek a 1751/8, 3640, 2515, 2516, 1691/2, 1734, 1721, 1722, 1723/2, 1192/3-as hrsz.-ú ingatlanok területére vonatkozó részleges módosításáról.

A Polgármester az említett 15/2021. (III.23.) számú polgármesteri határozatával – közcélú beruházás megvalósulása érdekében – kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Diósd 1751/8, 3640, 2515, 2516, 1691/2, 1734, 1721, 1722, 1723/2, 1192/3-as hrsz.-ú ingatlanokat.

A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 2. § 4a alapján „kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-testületi döntésben változásra kijelölt terület;”, a Korm. rendelet 32. § (6) c) pedig kimondja, hogy „a településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt” ezért a településrendezési eszközök részleges módosítása jelen esetben tárgyalásos eljárással történik.

A Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint a tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel.

A veszélyhelyzetre való tekintettel lakossági fórumot nem tartunk Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 19/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet (partnerségi rendelet) 6. § (4) értelmében: Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, - a www.diosd.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

Fentiek alapján jelen munkaközi tájékoztató szakasz lefolytatása során az Önkormányzat ezúton biztosítja az érintett lakosság és egyéb érintettek számára a véleményezés lehetőségét. A tervmódosítás dokumentációja megtekinthető az Önkormányzat honlapján az alábbi linken

https://www.diosd.hu/storage/uploads/2021/03/q5RYKDDsbEHD3oE41QtfG4CV7AE3R0hjHN6Yxj2P.pdf

 

Az észrevételeket és javaslatokat jelen tájékoztatás megjelenésétől (2021.04.01.) számított 8 napon belül (2021.04.09.) papír alapon (2049 Diósd, Szent István tér 1. címen) vagy elektronikusan lehetséges megtenni (az onkormanyzat@diosd.hu címen).

A beérkezett véleményekre 2021. 04.19. hétfőig fogunk reagálni.

 

 

Dr. Kósa Balázs

városi főépítész