+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-27

Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. április 10.

Pályázati kiírás


Intézményvezetői (magasabb vezető)
beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2023. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig szól.


A munkavégzés helye: Diósd, közigazgatási területe


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok (családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) intézményvezetői irányítása.


Illetmény és juttatások
:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

• Főiskola, - az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja szerinti felsőfokú végzettség

• Szociális, Gyermekvédelmi szakvizsga vagy Szociális alap vezetőképzés

• Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

• Legalább 2 éves szakirányú vezetői tapasztalat,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

• Büntetlen előélet


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajzot,

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

- a képesítést igazoló okirat egyszerű másolatát,

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy - a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő célhoz kötött kezeléséhez hozzájárul,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15 §-ának (8) bek. meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, vállalja

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatának elbírálását a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésén tárgyalja


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. május 1. napjától tölthető be.


A pályázat beérkezésének határideje: 2023. április 10.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Méregh Katalin irodavezető vezető nyújt, a 20/328-4022 telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:


Postai úton Diósd Város Önkormányzatának címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent I. tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Intézményvezető.


vagy

elektronikus úton onkormanyzat@diosd.hu e-mail címre megküldve.

 


A pályázat elbírálásának módja, rendje:


A pályázatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményezi. A kinevezésről Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2023. áprilisi testületi ülés

 


 


Összes esemény