Tájékoztató talajterhelési díjról

Tisztelt Lakosság!

 

Az elmúlt napokban többen kaptak levelet az önkormányzattól talajterhelési díj megfizetésére vonatkozó tartalommal. Ennek oka, hogy az ÉTV Kft. és az ÉTCS Kft.  – amely cégek Diósdon a víz- és csatornaszolgáltatást biztosítják – nyilvántartásai szerint több száz olyan ingatlan van a településen, ahol fizetnek ugyan vízdíjat, de csatornaszolgáltatást nem vesznek igénybe. Ahol műszakilag megoldható a kiépített csatornahálózatra való rákötés, ott a csatornaszolgáltatás igénybevétele kötelező.  A csatornabekötéssel nem rendelkező ingatlanok tulajdonosai talajterhelési díj fizetésére kötelezettek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján. Az önadózás jellegéből adódóan a szennyvíz kibocsátónak önbevallás útján kell az adatokat az adóhatósággal közölnie. A szolgáltató által közölt adatok csak a fogyasztási helyet és az ingatlan tulajdonosának nevét tartalmazta, így fordulhatott elő, hogy olyan személyek is kaptak felszólítást, akiknek az ingatlana nem Diósd közigazgatási területén található, hanem a településünkkel szomszédos utcában. Az ilyen okból felmerült kellemetlenségek miatt elnézést kérünk! Az alábbiakban részletes tájékoztatást adunk a talajterhelési díjjal kapcsolatos valamennyi tudnivalóról.

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, illetve a rászoruló lakossági kibocsátó díjkedvezményéről és mentességéről szóló 36/2004. (XII.17.) önkormányzati rendelete 2005. január 1-től van hatályban.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21.  §  (2)  bekezdés  felhatalmazása  alapján  - Érd  és  Térsége  Vízközmű  Kft. és Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. -, mint szolgáltató  a  tárgyévet  követő  évben az önkormányzati adóhatóság részére adatszolgáltatást teljesít a Diósdon csak vízszolgáltatással rendelkező fogyasztókról.

Az adatszolgáltatás a fogyasztási helyet – települési név nélkül - és a fogyasztó lakcímét tartalmazza. Ezen adatok alapján szólítjuk fel a díjfizetésre kötelezetteket, hogy teljesítsék bevallásukat. Előfordulhat, hogy a szolgáltató fogyasztási helyként olyan utcanevet ad meg, amely nem Diósd közigazgatási területén van. Ezeknek a fogyasztóknak nem kell bevallást beküldeniük, mert nincs ilyen kötelezettségük.

Díjfizetési kötelezettség

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót – alkalmaz.

Bevallási, befizetési kötelezettség teljesítése

A bevallási kötelezettség minden Diósd város közigazgatási területén található ingatlanra vonatkozik, függetlenül attól, hogy ki a víz és csatorna szolgáltatója az ingatlannak.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni /önadózás/ a tárgyévet követő év március 31-ig, jelen esetben 2019. évre vonatkozóan 2020. március 31-ig

E határnapot elmulasztók késedelmi pótlék megfizetésére kötelezettek. Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, ingatlanonként külön-külön bevallást köteles benyújtani.

A díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése /csatorna-hálózatra történő rá- illetve lecsatlakozás, vízfogyasztás keletkezése, megszűnése/ esetén a változással érintett /előző és új/ kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallását benyújtania, és az ennek megfelelő részarányos díjat megfizetnie.

Nem kell bevallást benyújtania (de nyilatkozni kell róla) annak a kibocsátónak, ahol a rendelkezésre álló közcsatornára műszakilag nem tud rákötni és erről rendelkezik a szolgáltatótól igazolással.

A díjkötelezettség akkor is fennáll, ha a vételezett vizet az üres telken folyó építkezésre, állatok itatására, stb. használták fel.

Az nyomtatvány elérhető az E-Önkormányzati Hivatali Portálon:

 https://ohp.asp.lgov.hu, https://eonkormanyzat.gov.hu, https://e-onkormanyzat.gov.hu

A nyomtatvány megnevezése: „Talajterhelési díj bevallása”

A bevallás postán vagy elektronikusan – KAÜ bejelentkezéssel – az E-Önkormányzat portálról beküldhető. A bevallás e-mailen, illetve ePapiron nem nyújtható be.

Talajterhelési díj alapja

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége. A díjat az elfogyasztott víz mennyisége alapján kell megfizetni.

Az éves vízfogyasztást a Vízművek által kibocsátott számlával kell igazolni.

A díjalap csökkenthető azzal a számlákkal (munkalapokkal) igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából elszállíttat.

A díjalap csökkenthető a locsolási célú – locsolási célú vízmérőn – felhasználásra igénybe vett víz mennyiségével.

Kedvezmények

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan 50%-os kedvezményben részesülnek (bevallásban szerepeltetni kell):

a) Azok a természetes személy kibocsátók, akiknek a családjában a gyermek(ek) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül(nek), valamint

b) azok a természetes személy kibocsátók, akiknek a családjában legalább egy 65. életévét betöltött nyugdíjas él, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

A díj mértéke, kiszámításának módja

A talajterhelési egységdíj mértéke 1 200 Ft/m³. A díjmértéket a megállapított díjalap, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg. A díj 3 600 Ft/ m³.

A talajterhelési díj ellenőrzése

Az adóhatóság az elévülési időn belül - 5 év - ellenőrizheti a bevallások benyújtását, a szolgáltató által adatközlés alapján a vízfogyasztást és a csökkentő tételek valós értékét igazoló számlákat, valamint a kedvezményre jogosultságot.

Diósd Város Önkormányzatának Talajterhelési Díj Beszedési Számla száma: 10402142-21423750-70830000

A talajterhelési díjról szóló rendelet elérhető: https://diosd.asp.lgov.hu/