„Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért” díjra való javaslattételre felhívás

Felhívás
a „Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért” díjra való javaslattételre

 

Az idei év rendkívülinek tekinthető, a koronavírus járvány miatt meghozott intézkedések nagyban befolyásolták az életünket és a megszokottól eltérően alakultak a mindennapjaink. Ezúton is szeretném megköszönni az iskola, az óvoda és a bölcsőde dolgozóinak az áldozatos munkát és a vírushelyzetben tanúsított példaértékű magatartásukat.

A „Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért” díj  a gyermek és ifjú korosztály nevelésében, közösségi nevelésében, az ifjúságvédelemben, vagy a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások szervezésében kiváló munkát végző diósdi lakóhellyel rendelkező személynek vagy diósdi közösségnek adományozható, melyre bármely diósdi személy, iskolás gyermek, vagy közösség javaslatot tehet.

A javaslattételhez a díjakra méltó személyek vagy közösség nevét, címét és az elismerni kívánt tevékenységének részletes ismertetését kell írásban eljuttatni a polgármesterhez 2020. június 10-ig. Ebben az évben rendkívüli módon a díj átadására a Szent Gellért Napok keretében kerül sor.

A díjjal kapcsolatos bővebb információt a mellékelt  Diósd Város Önkormányzat 12/2016. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelete a Gyermekekért  díj és a Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért díj alapításáról és adományozásáról tartalmaz.

Diósd, 2020. május 22.

 

Spéth Géza
polgármester

 

Diósd Város Önkormányzat 12/2016. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelete a Gyermekekért  díj és a Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért díj alapításáról és adományozásáról

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Gyermekekért díj és a Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért díj alapításáról és adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

A „ Gyermekekért”  díj

 1. §

 

 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente kiadásra kerülő „Gyermekekért ” díjat alapít.

2. §

 1. A „Gyermekekért” díj kiemelkedő pedagógiai, segítő munkáért adományozható diósdi lakóhellyel rendelkező, vagy diósdi óvodában, bölcsődében, vagy iskolában dolgozó személynek vagy diósdi közösségnek, akik az alábbi tevékenységet végzők közül kerülnek ki:

a) óvodapedagógusok,

b) óvodai dolgozók,

c) bölcsődei dolgozók,

d) gyermekvédelemben dolgozók,

e) védőnők,

f) fejlesztőpedagógusok,

g) iskolai dolgozók

 

 1. A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár. A díszoklevél tartalma: A település címere, a díjazott neve, a díj megjelölése, az adományozás éve, a mindenkori polgármester aláírása, bélyegzőlenyomata. Az Emlékplakett tartalmazza a díj megnevezését, a díjazott nevét, az adományozás évét.
 2. Évente a 2. § (1) bekezdés a) – b) pontjában meghatározott kategóriában legalább 1 díj, a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kategóriában legalább 1 díj, a 2. § (1) bekezdés d) – g) pontjában meghatározott kategóriában 1 díj adományozható.
 3. A díj elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható. A posztumusz díj átvételére az adományozott halálakor együtt élő házastársa, egyenes ági rokona, nevelt vagy örökbe fogadott gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona jogosult ebben a sorrendben.

 

 1. §

 (1) A „Gyermekekért” díj adományozására szakmai javaslat alapján kerülhet sor. Javaslatot tehetnek a Diósdi oktatási intézmények vezetői, dolgozói, pedagógus szakmai szervezetek, pedagógiai területen dolgozó civil szervezetek, szülői szakmai közösség, Képviselő-testület tagjai.   

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy, vagy közösség nevét, címét és az elismerni kívánt tevékenységének részletes ismertetését.

 

(3) A javaslatot 2016. évben április 30. napjáig, azt követően pedig minden év március hó 31. napjáig írásban kell eljuttatni a polgármesterhez.

(4) A kezdeményezés alapján a Kulturális és Közművelődési Bizottság végzi el a jelöltek rangsorolását.

(5) A rangsort minden évben a következő havi testületi ülésre terjeszti elő. A díjak odaítéléséről a Képviselő-testület határoz.

 

 1. §

(1)  A „Gyermekekért” díj minden évben pedagógusnapon (június első vasárnapján), kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

(2) A díjazottak nevét a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(3)  A díjakban részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(4) A díjak adományozásával járó költség fedezetét a Képviselő-testület az éves költségvetésében biztosítja.   
 

A „Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért ” díj

 

 1. §

 Diósd Város Önkormányzat Képviselő – testülete évente kiadásra kerülő „Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért„ díjat alapít.

 

6.  §

(1) A „Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért „ díj  a gyermek és ifjú korosztály nevelésében, közösségi nevelésében, az ifjúságvédelemben, vagy a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások szervezésében kiváló munkát végző diósdi lakóhellyel rendelkező személynek vagy diósdi közösségnek adományozható.

(2)  A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár. A díszoklevél tartalma: A település címere, a díjazott neve, a díj megjelölése, az adományozás éve, a mindenkori polgármester aláírása, bélyegzőlenyomata. Az Emlékplakett tartalmazza a díj megnevezését, a díjazott nevét, az adományozás évét.

(3) Évente legfeljebb 3 db. díj adományozható.

(4) A díj elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható. A posztumusz díj átvételére az adományozott halálakor együtt élő házastársa, egyenes ági rokona, nevelt vagy örökbe fogadott gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona jogosult ebben a sorrendben.

(5) Egy személy vagy közösség a díjat csak egyszer kaphatja meg.

 

 

 1. §

 (1) A „Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért „ díj adományozására bármely diósdi személy, iskolás gyermek, vagy közösség javaslatot tehet.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy, vagy közösség nevét, címét és az elismerni kívánt tevékenységének részletes ismertetését.

(3) A javaslatot 2016. évben április 30. napjáig, azt követően pedig minden év március hó 31. napjáig írásban kell eljuttatni a polgármesterhez.

(4) A kezdeményezés alapján a Kulturális és Közművelődési Bizottság végzi el a jelöltek rangsorolását.

(5) A rangsort minden évben a következő havi testületi ülésre terjeszti elő. A díjak odaítéléséről a Képviselő-testület határoz.

 

 1. §

(1)  A „Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért„ díj minden évben  a gyermeknapon (május utolsó vasárnapján) kerül ünnepélyes körülmények között átadásra.

(2) A díjazottak nevét a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(3)  A díjakban részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(4) A díjak adományozásával járó költség fedezetét a Képviselő-testület az éves költségvetésében biztosítja.   
 

 

A díjak visszavonása

 1. §

(1) A díjat érdemtelenné válás esetén a Képviselő – testület visszavonhatja. A díj visszavonását a polgármester és a képviselők írásban, indokolással ellátva kezdeményezhetik.

(2) A visszavonás kezdeményezése esetén a Kulturális és Közművelődési bizottság megtartja ülését, és javaslatát a következő soros Képviselő-testületi ülésre terjeszti elő. A díj visszavonásáról a Képviselő-testület határoz.

(3) A díj visszavonásával érintett személy, vagy közösség nevét, a visszavonás tényét és indokát a helyben szokásos módon közzé kell tenni

 

 

Záró rendelkezések

 1. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Diósd, 2016. március hó 25.

 

                    Bogó László                                                                    Kisfalvi István

                   polgármester                                                                           jegyző

 

A rendeletet kihirdettem 2016. április hó 1. napján.

 

                                                                                                            Kisfalvi István

                                                                                                                                                        jegyző