Diósdi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Jegyzői és igazgatási irodavezető munkakör betöltésére

Diósdi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Diósdi Polgármesteri Hivatal Jegyzői és igazgatási irodavezető munkakör betöltésére.
Frissítve: 2020-10-09 12:39:29
Megtekintés <script language="javascript" type="text/jscript"> function window.onbeforeprint() { document.getElementById('Button1').innerHTML=''; } function window.onafterprint() { document.getElementById('Button1').innerHTML=''; }

Diósdi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői és igazgatási irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 14. pont I. besorolási osztályba tartozó hatósági feladatkörben ellátandó feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Irodavezetői feladatok ellátása. Testületi anyagok, rendeletek, szabályzatok előkészítése, előterjesztések, szerződések készítése. Szervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Hatósági ügyintézés az ipar, kereskedelem, szociális, hagyatéki, gyermekvédelmi, anyakönyvi feladatokhoz kötődő ügyekben. Önkormányzati vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok ellátása. Az önkormányzat irányítása alatt működő intézményi felügyelete.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező,

        vagy Egyetemi végzettség: jogász vagy okleveles közigazgatási szakértő

        önkormányzati területen szerzett- legalább 5-10 év szakmai tapasztalat

        önkormányzati területen szerzett- legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        kiemelkedő kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,

        együttműködő készség, szakmai elhivatottság,

        önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        szervezőkészség

        az önkormányzat működését érintő jogszabályok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján

        iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata

        hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi) vagy igazolás a megkéréséről

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

        nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

        nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-2020 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyzői és igazgatási irodavezető.

        Elektronikus úton dr. Simon Mária részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor, ha nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója hat hónap próbaidőt köt ki. A fennálló jogszabályi feltételek esetén kinevezésre az 59. § (5) pontja az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Diósd Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi illetményalap meghatározásáról szóló 399/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletében a Diósdi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2020. évi illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 54.000 Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapított meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a. A vezető munkakört betöltő köztisztviselő besorolása főosztályvezető-helyettes.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.diosd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.