Diósdi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Műszaki irodavezető-helyettes munkakör betöltésére

Diósdi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Diósdi Polgármesteri Hivatal Műszaki irodavezető-helyettes munkakör betöltésére.
Frissítve: 2020-10-09 12:39:29
Megtekintés <script language="javascript" type="text/jscript"> function window.onbeforeprint() { document.getElementById('Button1').innerHTML=''; } function window.onafterprint() { document.getElementById('Button1').innerHTML=''; }

Diósdi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Műszaki irodavezető-helyettes

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat, különös tekintettel a helyi utak és járdák javítási, és felújítási feladatainak előkészítési valamint végrehajtási munkáit. Ütemezi és ellenőrzi a város területén történő, a fent megadott területek vonatkozásában felmerülő kivitelezési munkákat. Fogadja a lakossági és intézményi bejelentéseket és intézkedik azokkal kapcsolatban. A Diósdi Polgármesteri Hivatalnál munkaviszonyban foglalkoztatott 18 fős fizikai állomány irányítása, részükre a munka kiosztása, ellenőrzése. Operatív módon szervezi a zöldfelületek karbantartását, ellátja a csapadékvíz-elvezető rendszer működésével kapcsolatos feladatokat, illetve a közutak üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Részt vesz az önkormányzat és intézményei rendezvényeinek technikai lebonyolítási munkálataiban. Ellátja a feladatkörét érintő beszerzések lebonyolítását.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 18

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, építőipari, épületgépészeti, kertészeti,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        műszaki ellenőri regisztráció vagy felelős műszaki vezető jogosultság vagy bármely mérnöki kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján

        iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata

        hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi) vagy igazolás a megkéréséről

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

        nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

        nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        közigazgatási szakvizsga, annak hiányában kötelezettségvállalás, hogy a szakvizsgát kinevezéstől számított 2 éven belül le kell tenni

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-2020 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki irodavezető-helyettes.

        Elektronikus úton dr. Simon Mária részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor, ha nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója hat hónap próbaidőt köt ki. A fennálló jogszabályi feltételek esetén kinevezésre az 59. § (5) pontja az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Diósd Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi illetményalap meghatározásáról szóló 399/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletében a Diósdi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2020. évi illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 54.000 Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapított meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a. A vezető helyettes munkakört betöltő köztisztviselő besorolása osztályvezető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.diosd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.