Óvodavezető (magasabb vezető)

HUN_Diosd_COA_nagykep.jpg
2017-04-12 12:41:41

Diósd Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján mpályázatot hirdet Dió Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017.08.16.-2022.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Ifjúság utca 4.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézménypedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyerekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • büntetlen előélet
 • A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül megállapításra.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • kiemelkedő szakmai, vagy tudományos tevékenység
 • vezetői gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról
 • vezetési, fejlesztési program
 • iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok hiteles másolata
 • szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogó László polgármester nyújt, a 06-23-545-550 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Diósd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20170410 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

 

 • Személyesen: titkárság, Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 10.

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink