Projekt "Kéty 2016 – Szolidariás, Tolerancia és Összetartozás – Ez az Európai unió” támogatta az Európai unió az Európa a polgárokért program keretében

logó.jpg
2016-09-27 19:34:45

Projekt "Keť 2016 – Solidarity, Tolerance and Cohesion – This is European Union” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Projekt "Kéty  2016 – Szolidariás, Tolerancia és Összetartozás – Ez az Európai unió” támogatta az Európai unió az Európa a polgárokért program keretében

 

 Részvétel: a projekt lehetővé tette 265 uniós polgár találkozását, akik közül 160 Kéty községből (Keť - Szlovákia), 10 Cieszanow városából (Lengyelország), 10 Alsbach-Haehnlein városából (Németország), 20 Diósd városából (Magyarország), 5  Lázi községből, (Magyarország), 45 Marosvécs/Brâncovenești településről (Románia), 15 Kéty községből (Magyarország) érkezett.

 

Helyszín/Időpont: a találkozó a szlovákiai Kéty/Keť községben  zajlott 2016. 8. 20-án és 21-én.

 

Rövid leírás:

 

2016 augusztus 20-án Kéty/Keť község polgármestere hivatalosan fogadta a rendezvény résztvevőit, felvázolta a projekt fő céljait, bemutatta az egyes partnerek feladatait a projekt  keretében, szólt egy felmérés szükségességéről a rendezvény résztvevői körében, melynek célja ismereteket szerezni az egyszerű emberek álláspontjáról az Európai Unió jelenlegi problémáinak, az euroszkepticizmusnak és az EU migrációs politikája ismeretének tárgyköréből. A találkozó résztvevői figyelmüket az európaiság témáinak megismerésére, az EU demokratikus életében való aktív részvételre, az unió hitelének megerősítésére, az EU politikájának helyi szinteken az egyszerű emberekre gyakorolt hatásairavalamint a polgári alapjogok érvényesülésére fordították. Lehetőségük volt megérteni az euroszkepticizmus fogalmának megismerésére és megértésére, megbeszélték  lehetséges hatásait az Európai Unió jövőjére való tekintettel és ismereteket szereztek az EU tagság előnyeiről. A projekt partnertelepüléseinek képviselői találkozón vettek részt, melynek célja a települések közötti partnerség népszerűsítése volt. A délutáni órákban a rendezvény résztvevői egy workshop keretében megismerkedtek  az EU demokratikus életében való aktív részvétel lehetőségeivel, az EU politikájának érvényesülésével a az emberek életében helyi szinteken, a polgárok alapvető jogaival és a jogérvényesítés lehetőségeivel. Az önkormányzatok, egyesületek és az ifjúság látóköre kitágult, hasznos tanácsokat kaptak, tapasztalatokat cseréltek arról, hogyan lehet az EU politikáját befolyásoló eszközöket a gyakorlatban alkalmazni. Az esti órákban kulturális programra került sor, amely a projektben résztvevő partnerek szokásainak, hagyományainak és kulturális örökségének kölcsönös megismeréséreirányult.

 

2016 augusztus 21-én a résztvevők figyelmüket az Európai Unió további jövőjéről, a menekültek áradatáról és annak az unió polgárainak mindennapi életére gyakorolt hatásairól  szóló vitára összpontosították. A rendezvény résztvevői információkat szereztek az EU céljairól a migrációs politikát illetően, eszmét, tapasztalatot és ötleteket cseréltek, tudatosították az EU alapértékeit, mint a szolidaritás, összetartás és az eltérő kulturális hagyományok tiszteletben tartása.A délelőtti órákban a résztvevők az oroszkai hadtörténeti gyűjteményt látogatták meg. A rendezvény teljes időtartama alatt egy kutatás – ankét folyt, melynek célja az egyszerű emberek álláspontjának megismerése volt Európa aktuális problémáiról, az európai migrációs politikáról. arról, hogy mit gondolnak az euroszkepticizmusról, mit változtatnának az európai migrációs politikában, hogyan segítenének a migránsoknak a beilleszkedésben. A betervezett tevékenységek befejezését követően került sor a rendezvény kiértékelésével, az ankét eredményeinek ismertetésével egybekötött zárókonferenciára, melyen a résztvevők magukévá tették az aktív európai polgári és demokratikus értékeket, az uniós polgárok jogait az Európai Unió politikájának alakítására  és megvitatták ezen értékek terjesztésének lehetőségeit az egyszerű emberek között. Mindezt egybekötve a nyilvános  vita és ezen belül a helyi és regionális önkormányzatok képviselőinek valamint  a partnertelepülések vezetőinek feltehető kérdések lehetőségével, melyek célja a rendezvény jelentőségének és a polgárok valamint a helyi szinten működő civil szervezetek életére gyakorolt hatásának kiemelése  volt.

A rendezvény során a résztvevők véleménye és értékrendje közeledett egymáshoz, sor került a szokások és hagyományok bemutatására, formális és informális vitafórumokra és a kulturális örökség gazdagságának bemutatására.

Projekt "Keť  2016 – Solidarity, Tolerance and Cohesion – This is European Union” financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Účasť: projekt umožnil stretnutie 265 občanov, z ktorých 160 pochádzalo z obce Keť (Slovensko), 10 z mesta Cieszanow (Poľsko), 10 z mesta Alsbach-Haehnlein, (Nemecko), 20 z mesta Diósd (Maďarsko), 5 z obce Lázi , (Maďarsko), 45 z obce Brâncovenești (Rumunsko), 15 z obce Kéty (Maďarsko)

 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Keť, Slovenská Republika od 20.08.2016 do 21.08.2016

 

Stručný opis:

 

Dňa 20.08.2016 starosta obce oficiálne privítal účastníkov podujatia, predstavil hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte, prieskum zameraný na zistenie postojov účastníkov podujatia na súčasné problémy Európskej únie, euroskepticizmu a stupeň znalosti migračnej politiky EÚ. Účastníci stretnutia zamerali pozornosťna oboznámenie sa s témami európskeho občianstva, aktívnej účasti na demokratickom živote EU, posilnenia dôvery EU, uplatňovania politík EU v živote občanov na komunálnej úrovni, základných práv občanov. Mali možnosť porozumieť pojmu Euroskepticizmus, diskutovali o jeho dôsledku na budúcnosť Európskej únie, získali informácie o výhodách byť členom EÚ. Predstavitelia partnerov projektu sa zúčastnili stretnutia zameraného na propagáciu partnerstva medzi obcami. V popoludňajších hodinách sa účastníci podujatia prostredníctvom workshopu oboznámili s konkrétnymi nástrojmi aktívnej účasti na demokratickom živote EU, uplatňovania politík EU v živote občanov na komunálnej úrovni, základných práv občanov, ako si osvojiť metódy na ich uplatnenie. Samosprávy, združenia, mladí ľudia získali prehľad, praktické postupy, vymieňali si skúsenosti, ako používať nástroje ovplyvňovania EU politík v praxi. Vo večerných hodinách bol pripravený kultúrny program zameraný na spoznávanie partnerov projektu, ich zvykov, tradícií, kultúrneho dedičstva.

 

Dňa 21.08.2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na diskusie o budúcnosti Európskej únie, masívnom príleve imigrantov a jeho vplyv na každodenný život občanov EÚ. Účastníci podujatia získali informácie o cieľoch EÚ (migračnej politiky), vymieňali si názory, skúsenosti a nápady, uvedomili si základné hodnoty EÚ ako sú solidarita, súdržnosť, rešpektovanie odlišných kultúrnych princípov. V dopoludňajších hodinách sa účastníci zúčastnili návštevy Vojenského historického múzea v Pohronskom Ruskove. Počas celého podujatia prebiehal prieskum – anketa, zameraná na zistenie postojov obyčajných ľudí na aktuálne problémy v Európe, ich znalosť európskej migračnej politiky, čo si myslia o euroskepticizmu, čo by zmenili v európskej migračnej politike, ako by  pomohli migrantom pri integrácii. Po ukončení všetkých aktivít sa konala záverečná konferencia spojená so zhodnotením podujatia, predstavením výsledkov ankety, a pochopením tém aktívneho európskeho občianstva, demokratických hodnôt EU, práv európskych občanov, tvorby EU politík a možností zvýšenia ich znalosti u obežných občanov s priestorom pre verejnú diskusiu, spojenú s možnosťou kladenia otázok predstaviteľom územnej a regionálnej samosprávy a zástupcom partnerov projektu s cieľom pochopenia účelu podujatia a jeho významu pre život bežných občanov a občianskych subjektov, pôsobiacich na miestnej úrovni.

Počas celého podujatia dochádzalo k myšlienkovému a hodnotovému zbližovaniu účastníkov, k prezentácii zvykov, tradícií, formálnych a neformálnych diskusií, k prezentácii kultúrneho dedičstva.

 

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink