Időpont változás a Diósdi Teniszcentrum megvalósítása tárgyában meghirdetett pályázatban

10405365_158305497673504_7470933746290790132_n.jpg
2016-04-15 06:15:02

Tisztelt Pályázók! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Diósd Város Képviselő-testülete meghosszabbította a pályázatok, ajánlatok leadási határidejét, illetve a pályák üzembe helyezési új határideje: 2016. december 31.

Pályázati felhívás

„Diósdi Teniszcentrum” megvalósítása tárgyában

 

 

I.       Általános információk

 

I./1. A pályázat kiírója

 

Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.)

 

I./2. A pályázat célja és tárgya

 

Diósd Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (II.02.) rend. alapján egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a 2049 Diósd, Zöldfa u. 1187/4 hrsz-ú ingatlan lent részletezettek szerinti 70x80 méter területének bérbeadás formájában, „Diósdi Teniszcentrum”létrehozatala céljából történő sportcélú hasznosítására.

 

I./3. Az ingatlan adatai

 

2049 Diósd, 1187/4 hrsz-ú ingatlan

2049 Diósd, Zöldfa u. 1187/4 helyrajzi számú, jelen pályázat mellékletében megjelölt 70x80 méter nagyságú területe (továbbiakban: Ingatlan)

Tulajdonos és bérbeadó: Diósd Város Önkormányzata

 

 

II.      Pályázati feltételek

 

II./1. A pályázók személyi köre

 

A pályázaton részt vehet minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, és azon jogi személy, amely nem áll felszámolási vagy csődeljárás alatt és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ (1) 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

 

II./2. A pályázat tartalmára, a bérleti szerződés megkötésére vonatkozó feltételek

 

 • 1 000 000 Ft (azaz egy millió) ajánlati biztosíték megfizetése Kiíró a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402142-49555654-48551169 számú számlájára történő megfizetéssel, amely a nyertes pályázó szerződéskötésének biztosítékául szolgál. A megfizetés megtörténtét a pályázatban a pályázó köteles igazolni.

A pályázó az átutalás közlemény rovatában „ajánlati biztosíték „Diósdi Teniszpályacentrum” megvalósítása pályázatra” közleményt tartozik feltüntetni.

Amennyiben a nyertes pályázó a Kiíróval a bérleti szerződést a jelen pontban foglaltaknak való megfelelés ellenére, neki felróható okból nem köti meg, úgy az óvadék összegét elveszíti. Az ajánlati biztosítékot a kiírás visszavonása, a pályázat érvénytelenségének, vagy eredménytelenségének megállapítása a pályázatnak a benyújtási határidőt megelőző visszavonása esetén, továbbá a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül vissza kell fizetni. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt pályázatát visszavonta, illetőleg a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

 

A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosítéknak megfelelő összegbe a szerződés megkötése továbbá az ingatlan átminősítése esetén az Ingatlan kijelölésének költsége; a földvédelmi járulék; az igazgatási szolgáltatási díj és esetlegesen felmerülő egyéb indokolt költség továbbá az első havi bérleti díj és a két havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék beszámít, ezekkel a díjakkal, költségekkel csökkentett összeg jár vissza a pályázat nyertesének.

 

A pályázaton nem nyertes pályázók részére az ajánlati biztosíték visszajár. Az ajánlati biztosíték után a Kiíró kamatot nem fizet.

 •      A pályázati felhívás az Ingatlan bérletére, ennek keretében sportolási, elsődlegesen teniszpálya célú hasznosítására vonatkozik.
 • A bérlet időtartama: 10 év határozott idő, amely indokolt esetben mindkét fél beleegyezésével meghosszabbítható.
 • A bérleti díj: minimum bruttó 50.000 forint/hó. Ennél alacsonyabb bérleti díj megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen. A bérleti díj minden év május 1-től a KSH által meghatározott inflációs rátával növekszik.
 • 4 (négy) havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék (kaució), amelyet a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni, és amely a bérbeadó bérleti jogviszonyból eredő követeléseit biztosítja.
 • Bankgarancia vállalása 500.000 Ft/ pálya és a bérlet teljes időtartamára a bankgarancia érvényességét igazolni kell.
 • Az ingatlan fenntartási-, teniszpálya kialakítási- és egyéb felmerülő költségek (különösen: hatósági illetékek, kerítés, parkoló kialakítási, közműbevezetés költségei, zöldsáv kialakítása stb.) továbbá esetlegesen felmerülő engedélyeztetéssel kapcsolatos eljárás feladatai és az üzemeltetéssel kapcsolatos felelősség a bérlőt terhelik.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a bérbevett ingatlan általa történő további fejlesztésére is van lehetőség, a kiíróval e tekintetben az adott fejlesztés tekintetében kötendő külön megállapodás feltételeinek megfelelően.
 • Az Önkormányzat a Ptk. 6:202. § továbbá a 6:208. § alkalmazására jogot biztosít a nyertes pályázónak. A Ptk. 6:208.§ szerinti átruházásra az Önkormányzat előzetes, külön kifejezett hozzájárulásával van lehetőség.

 

A kiíró javasolja, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt (közműellátás, műszaki állapot, üzemeltetéshez szükséges engedélyeztetési eljárás, stb.) az ingatlanról, amely a megalapozott ajánlattételhez szükséges lehet. A nem megfelelő tájékozódásból eredő károkért a pályázat kiírója nem tartozik felelősséggel.

 

Amennyiben a beruházási cél nem valósul meg a szerződésben meghatározott időben (legkésőbb december 31.), akkor az Önkormányzatnak joga van a bérleti szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal megszüntetni. A bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az ingatlanon eszközölt beruházásokat a bérlő köteles elvinni és az eredeti állapotot visszaállítani az Önkormányzat előzetes vételi szándéknyilatkozatának beszerzésére irányuló egyeztetését követően.

 

 Köteles a bérlő az ingatlant  egész évben karbantartani és a költségeket fizetni.

 

II./3. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell

 

 • Természetes személy pályázó erkölcsi bizonyítványa, mely szerint nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt;
 • Jogi személy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata, vagy 30 napnál nem régebbi tanúsítványa; vagy 30 napnál nem régebbi bejegyző határozata;
 • Jogi személy pályázó nyilatkozata, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ (1) 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül;
 • Pályázó banki igazolása az óvadék megfizetéséről.
 • A pályázó által elkészített megvalósíthatósági tanulmányt, amelyből jól látható, hogy a pályázó által ajánlott fejlesztések, és hosszú távú működtetés megfelel a kiíró meghatározott feltételeknek és elvárásoknak.
 • üzleti terv, melyben megfogalmazza a pályázó a beruházás ütemezését, várható kiadásokat (költségbecslést készít) és bevételeket, várható kezdési időpontot.
 • A pályázó nyilatkozatát a pályázaton való indulásról továbbá, hogy a pályázati felhívásban foglaltakat megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  A pályázónak vagy a pályázathoz kapcsolódó tevékenységet végző magánszemélynek fel kell tudnia mutatni szakmai felelősségbiztosítást legkésőbb a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül.

 

II./4. A pályázati ajánlat benyújtásának helye és módja

 

A pályázatot zárt, jelzés nélküli borítékban „Diósdi Teniszcentrum pályázat” jelige feltüntetésével írásban, 3 (három) példányban magyar nyelven a kiíró címére kell benyújtani úgy, hogy a pályázati ajánlat az ajánlattétel idejének lejárta előtt a kiíróhoz megérkezzék.

 

II./5. A pályázat benyújtásának határideje

 

2016. 05. 09. napjáig postai úton kell beérkeznie.

A borítékon a jeligén kívül azt is fel kell tüntetni, hogy „Bontási határidőig nem felbontható”.

 

A pályázat kiírója a határidő módosítására saját hatáskörében bármikor jogosult.

 

 

III.    Eljárásrend, a pályázatok elbírálása

 

III./1. Hiánypótlás

 

A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs lehetőség.

 

III./2. A pályázatok érdemi vizsgálat nélküli elutasítása

 

A határidőn túl érkező, valamint tartalmilag vagy formailag nem megfelelő, érvénytelen pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek, így azok elbírálására nem kerül sor.

 

III./3. A pályázatok érvényessége

 

A pályázatot csak érvényes pályázat alapján lehet megnyerni.

 

Érvényes a pályázat, ha az a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel, így különösen akkor, ha:

 • a pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül nyújtották be,
 • a pályázó az ajánlatot, a megvalósíthatósági tanulmányt, és minden dokumentumot aláírta, a pályázat anyagát összefűzve folyamatos sorszámozással ellátva nyújtotta be.

 

Érvénytelen a beadott pályázat, amennyiben: a pályázattal kapcsolatos érvényességi feltételeket teljes mértékben nem elégíti ki.

 

III./4. A pályázatok felbontása

 

A felbontás időpontja: 2016. 05. 09. 14. óra

A felbontás helye: Diósd Város Önkormányzat (2049 Diósd, Szent István tér 1.) Díszterem

A pályázatok felbontása nyilvános.

 

 

III./5. A pályázatok elbírálása, az ajánlatok felbontása és kézhezvétele

 

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidő leteltét követően, előreláthatólag 30 (harminc) napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a bírálati szempont(ok) alapján több pályázat is ugyanolyan eredményt ér el, úgy a pályázat kiírója maga jogosult dönteni (pl. sorsolással vagy egyéb módon) arról, hogy közülük kit hirdet ki nyertesként.

 

A bírálóbizottság az ajánlatok megismerése után szóbeli kiegészítést kérhet, de csak az ajánlat egyes feltételeinek tisztázására, az írásban tett ajánlat értelmezésére kerülhet sor.

 

A pályázatok bírálását az önkormányzat képviselő-testülete végzi egy ad hoc jelleggel felállított Bíráló Bizottság javaslata alapján.

 

A bírálati szemponto(ka)t és a pályázati feltételeket a pályázat kiírója az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Bérleti díj mértéke (ezer Ft-ra kerekítve kérjük megadni)

50 000 Ft / hó:5 pont

60 000 Ft/hó - tól: + 1 pont

 

 1. Pályafelület nagysága

3 pálya esetén: 5 pont (2 felnőtt + 1 gyermek)

+ 1 pálya esetén: + 1 pont

+ 2 pálya esetén: + 2pont

 

 1. Éves nyitvatartási idő:

6 hónap alatt: 5 pont

 plusz hónaponként: + 1 pont

 

 1. Nyílt napok ingyenes biztosítása önkormányzati rendezvények céljából:

Évi minimum 3 nap: 5 pont

+1 nap: + 1 pont

 

 1. Társadalmi felelősségvállalás, kedvezmények biztosítása a helyi lakosok számára:

Iskolások, óvodások havi legalább 2-2 alkalommal ingyenesen vehetik igénybe legalább 1 pálya erejéig a pályát: 3 pont

Szociálisan rászoruló óvodások és iskolások díjmentes oktatása: 3 pont

Helyi lakosoknak 10%-os kedvezmény biztosítása: 3 pont

 

 1.     Fedett pálya vállalása: 5 pont

 

 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a részletes ajánlatok ismeretében – szükség szerint – tárgyalásos úton kérjen végső ajánlatot, alakítsa ki a szerződéses feltételeket.

 

 

III./6. A pályázat meghiúsulása, eredménytelenné nyilvánítása

 

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:

 • az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázati ajánlat,
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek.

 

A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást minden indokolás nélkül eredménytelennek vagy valamely pályázatot meghiúsultnak nyilvánítsa.

 

A pályázó pályázata meghiúsultnak tekintendő, ha a jelen pályázati feltételek szerinti szerződéskötés elmarad vagy a pályázó azt megtagadja, illetve pályázatában valótlan adatokat tüntet(ett) fel illetőleg akkor is, ha a pályázó a vele kötendő szerződésben foglaltakat megszegi vagy utóbb visszalép.

 

A kiíró fenntartja a jogát, hogy amennyiben a pályázat meghiúsultnak tekintendő, akkor a korábban nyertes pályázó helyett mást hirdessen ki a pályázat nyertesének.

 

A pályázók a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása vagy valamely pályázat meghiúsultnak, vagy érvénytelennek nyilvánítása, illetve meghiúsulása esetén semmiféle igénnyel nem léphetnek fel a kiíróval szemben.

 

III./7. A pályázat eredményének közlése, közzététele

 

A pályázat eredménye Diósd Város honlapján (www.diosd.hu) az eredményhirdetést követően megjelenik. A pályázó a megjelentetéshez és a pályázati anyagában foglaltakra történő hivatkozáshoz, az azokból való közléshez hozzájárul. Erről a pályázó köteles a pályázati anyagában nyilatkozni.

 

III./8. Az ajánlati kötöttség, szerződéskötés

 

A pályázó az ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van. A pályázó köteles nyilatkozni az ajánlati kötöttség elfogadásáról.

 

A pályázat nyertesével Diósd Város Önkormányzata előreláthatólag az eredményhirdetést követő 30 (harminc) napon belül bérleti szerződést köt.

 

A pályázati felhívás a kiíró számára szerződéskötési kötelezettséget nem jelent. A kiíró bármikor jogosult kártérítési és egyéb kötelezettség kizárásával, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítani a pályázatot.

 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a bérbeadó szerződéstől történő későbbi elállása esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.

 

Az ajánlattétellel kapcsolatos minden költség – annak sikerétől függetlenül – az ajánlattevőt terheli.

 

 

 Diósd, 2016.

 

 

 

Diósd Város Önkormányzata

Bogó László Ignác

polgármester

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink