HÉSZ, településrendezés

Településfejlesztés, településrendezés, településkép

A településfejlesztés és -rendezés alapvető feladata egy-egy település épített környezete fenntartható és tervezett alakításának, meglévő értékei védelmének biztosítása. A települési önkormányzatok az Alaptörvényben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. (Építési), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (Önkormányzati) törvényben megállapított kötelezettségek és felhatalmazások alapján járnak el ezekben az ügyekben. A településfejlesztés, -rendezés feladatait a jogszabályokban előírt építészeti, műszaki és egyéb - különböző szakmai államigazgatási szervek hatáskörébe tartozó (rendeltetési, élet- és vagyonbiztonsági, egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, infrastruktúrákkal kapcsolatos stb.) - követelményekkel összhangban, a humánus környezetre és az esztétikus kialakításra tekintettel, valamint a résztvevők együttműködésével kell megvalósítani.

A tárgykörhöz kapcsolódó önkormányzati kötelezettségek és feladatok végrehajtásának eszközei a településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök, mely dokumentációk rendszerint több hónapos - esetleg éves - vizsgálati, elemzési, tervezési és államigazgatási egyeztetési munkaszakaszok sikeres lezárásával alakulnak ki, illetve módosulnak.

Településfejlesztési dokumentumok
Készítésükhöz a település önkormányzatának legalább 10-15 évente a jelen állapotát elemezve a jövőbe kell tekintenie és a település hosszú távú (újabb 10-15 éves) fejlesztési elképzeléseit, illetve középtávú (5-8 éves) megvalósítási stratégiáját településfejlesztési dokumentumokban kell jóváhagynia. A településfejlesztési dokumentumok: a koncepció és a stratégia a településre és környezetére vonatkozó hatályos országos és térségi területfejlesztési koncepciók és stratégiák, programok és szakpolitikák figyelembevételével, azokkal összhangban kerülnek kidolgozásra, véleményezésre és jóváhagyásra.

Diósd Város hatályos Településfejlesztési dokumentumai

  • Településfejlesztési koncepció - jóváhagyva: 56/2000. (V. 25.), utoljára módosítva a 3/2013. (I. 9.) öh. jelű képviselő-testületi határozattal
  • Integrált Településfejlesztési Stratégia - nem készült

Településrendezési eszközök
A településrendezési eszközök a településfejlesztési dokumentumokban rögzítettek alapján - a településre és tágabb környezetére vonatkozó - területrendezési tervekkel összhangban készülnek.
A településszerkezeti tervek egyrészt rögzítik a település főbb területfelhasználási egységeit és infrastrukturális elemeit, másrészt - a településfejlesztési dokumentumok alapján - kijelölik az új fejlesztések területeit, nyomvonalait.
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) az építési tevékenységekre vonatkozó, országosan érvényes általános szabályok keretei között a település helyi természeti, infrastrukturális valamint meglévő épített környezetének adottságaira, sajátosságaira, illetve a helyi önkormányzat különböző távlatú fejlesztési szándékaira tekintettel további előírásokat állapít meg.
A szabályozási tervek - a HÉSZ mellékleteként, azzal összhangban - a település területén feltüntetik a helyi előírások kiterjedését övezeti határokkal és jelölésekkel, valamint megjelenítik az építést befolyásoló védelmi- és/vagy hatásterületeket is.

Diósd Város hatályos Településrendezési eszközei

  • Településszerkezeti terv és leírás - jóváhagyva a 426/2015. (XII. 17.), utoljára módosítva az 4/2017. (I. 10.) öh. jelű képviselő-testületi határozattal.
  • Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv - jóváhagyva a 23/2015. (XII. 17.), utoljára módosítva az 1/2017. (I. 11.) önkormányzati rendelettel.

 

Településképi eszközök

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.

A Településképi Arculati Kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A Településképi rendelet a települési önkormányzat megállapításainak: a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározása; településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazása, valamint az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközeinek szabályozásának egységbe foglalása. A Településképi Arculati Kézikönyvben meghatározott települési, településrészi karakteren alapuló településképi követelmények mellett meghatározza a településképi tájékoztatásba vont eljárások, valamint a településképi eljárások követelményeit és esetleges következményeit.

Diósd Város hatályos Településképi eszközei

Előkészítésük, megalkotásuk folyamatban van. Jóváhagyásuk legkésőbb 2017. október 1-ig várható.

Településfejlesztési dokumentumok, településrendezési, településképi eszközök készítése, módosítása

A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési és településképi eszközök készítésére és módosítására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet hatályos megállapításai adnak iránymutatást. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. és 29/A. §-a előírják a készítési, módosítási eljárásokban illetékes partnerek bevonását – társadalmi egyeztetésre, melyhez az önkormányzatoknak szabályokat kell jóváhagynia.
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a jogszabályi előírásoknak eleget téve az 56/2017. (II. 23.) öh. határozatával jóváhagyta új Partnerségi egyeztetés szabályait, amelyek alapján az aktuálisan zajló településfejlesztési dokumentum, településrendezési, településképi eszköz készítési. módosítási eljárások meghirdetései, véleményezési anyagai elektronikus formában is elérhetők.

Partnerségi egyeztetés
Hirdetmények Diósd Város településfejlesztési dokumentumai, településrendezési és településképi eszközei partnerségi egyeztetéseihez, illetve a hirdetmények elektronikusan kifüggesztett dokumentumai.

Vállalkozói klub tagjai, partnereink és támogatóink